Regeringsbeslut Nr: 32
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

Riksdagen har beslutat om Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, Utg.omr.17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museets ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet

Målet för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Verksamhetsgrenar

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museets verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- bevarande,

- förmedling,

- kunskapsuppbyggnad.


Verksamhetsgren Bevarande

Mål
Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande.

Återrapportering
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redovisa

- policy för insamling respektive gallring av föremål,

- samlingarnas omfattning och innehåll,

- arbetet med registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna,

- magasinssituationen.

Redovisningen skall ske till Statens kulturråd.

Verksamhetsgren Förmedling

Mål
Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare.

Återrapportering
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att uppnå målet. Redovisningen skall bl.a. omfatta

- prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation

- hur samlingarna gjorts tillgängliga, t.ex. genom presentation av sam­lingarna på Internet, depositioner och utlån inom Sverige respektive utomlands,

- antal besökare med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder,

- antal skolvisningar, studiebesök och andra programverksamheter för skolor (lärare samt elever),

- antal egna vandringsutställningar samt i förekommande fall antal besökare vid utställningar i andra länder,

- åtgärder som vidtagits för att nå besökare i hela landet,

- åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshind­rade,

- vilken internationell verksamhet som bedrivits,

- vilka publikationer som har producerats,

- utställningar etc. som riktats mot bestämda grupper.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten i direkt kontakt med bl.a. skola samt universitet och högskola.

Återrapportering: Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål
Målet är att uppnå ökad kunskap inom de områden myndigheten verkar.

Återrapportering
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redovisa hur man arbetat mot målet samt resultatet av detta arbete. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor, andra museer samt övriga institutioner och aktörer som har beröring med området. Resultatet skall bedömas och analyseras av myndigheten utifrån de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall omfatta olika personal- och ämneskategorier och ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Myndigheten skall särskilt återrapportera de åtgärder som vidtagits för att förmedla de tre museernas specialistkompetens inom sina ansvarsom­råden till forskare, allmänhet och övriga museer.


Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Myndigheten skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens utåtriktade verksamhet för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna arbete för att uppnå målet.

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall kart­lägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2002 respektive 2003 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analy­sen skall avse samtliga anslag som Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 respektive den 1 mars 2004.

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall åter­rapportera former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen ägt rum.

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redo­visa myndighetens totala lokalkostnader för 2002 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2003. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elekt­ricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd. Livrustkamma­ren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2004 lämna motsvarande redovisning avseende år 2003.1.2Uppdrag

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommente­ras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen den 22 januari 2003,

- måndagen den 10 mars 2003,

- onsdagen den 7 maj 2003,

- måndagen den 11 augusti 2003,

- måndagen den 3 november 2003.
2Finansiering2.1Övriga villkor

(tkr)

Anslagskredit

Räntekonto-
kredit

Belopp som förs till räntekontot (1/4 varje kvartal)1

Låneram

28:28.5
Livrustkammaren,Skoklosters slott och Hallwylska museet


486


4 530


32 400


2 500

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finan­siering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgi­vare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation till­skjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
2.2Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet0012 000012 00012 000
Summa0012 000012 00012 000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, med undantag för de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får dispo­neras av myndigheten.
På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Joachim Waern


Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska museiföreningen