Regeringsbeslut Nr: 55
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Riksdagen har beslutat om Kungl. Musikhögskolan i Stockholms verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kungl. Musikhögskolan i Stockholms ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001–2004 respektive 2005–2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001–2004

Planeringsförutsättning 2005–2008

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

115

120

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen.

Mål för grundutbildningen

Kungl. Musikhögskolan skall anordna utbildning inom utbildningsområdet musik.

Särskilda åtaganden

1. Högskolan skall anordna utbildning av pianostämmare.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter som deltagit i utbildningen.

2. Högskolan skall ombesörja utbetalning av bidrag till Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI).

3. Högskolan skall anordna dirigentutbildning och utbildning i elektronmusikkomposition.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter som har deltagit i respektive utbildning.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:66Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning (ramanslag)120 061 tkr
25:66 ap.1Takbelopp (ram)98 264 tkr

Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
25:66 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)160 tkr

Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
25:66 ap.3Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition samt medel för ombesörjande av bidragsutbetalning till SAMI (ram)3 263 tkr

Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
25:66 ap.4Utvecklingsmedel (ram)15 827 tkr

Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
25:66 ap.5Lokalkostnader (ram)2 547 tkr

Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Villkor

25:66 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:6600
25:66 ap.1003 %
25:66 ap.2003 %
25:66 ap.3003 %
25:66 ap.4003 %
25:66 ap.5003 %2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

12 418

25 000

25:66

120 061

25:73 ap. 14

4 118

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §1004 6404 64000
Summa004 6404 64000
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning001 2001 20000
Uppdragsutbildning001 3501 35000
Uppdragsforskning000000
Summa002 5502 55000
Offentligrättslig verksamhet

Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning005 2605 26000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning0055055000
Summa005 8105 81000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.

På regeringens vägnarKopia till