Regeringsbeslut Nr: 37 c
2002-12-19 S2002/8587/FH
S2002/6768/FH
S2002/9927/SK
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens folkhälsoinstitut

Riksdagen har beslutat om Statens folkhälsoinstituts verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens folkhälsoinstitut och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
FolkhälsaSamordnat folkhälsoarbeteNationell uppföljning och utvärdering
Nationellt kunskapscentrum
Hälsofrämjande levnadsvanorTillsyn över alkohol, narkotika, tobak
Särskilda hälsofrämjande åtgärder
Smittskydd och hälsoskyddFörebyggande åtgärder mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens folkhälsoinstituts ansvarsområde.

Politikområde Folkhälsa

Mål
Folkhälsan skall förbättras för de grupper i samhället som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt.


Återrapportering
- redovisning av de viktigaste åtgärderna som vidtagits under 2003 på nationell, regional och lokal nivå för att minska ojämlikheten i hälsa med avseende på kön, ålder, socioekonomisk tillhörighet och etnicitet,

- en bedömning av hur dessa åtgärder bidragit till måluppfyllelsen.

Verksamhetsområde Samordnat folkhälsoarbete

Mål
Mål 1: Kunskapen om och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för att bedriva folkhälsoarbete skall öka hos kommuner och landsting.

Mål 2: Kunskapen hos kommuner och landsting skall öka om hur folkhälsoarbetet skall kunna effektiviseras och bättre samordnas.


Återrapportering
Återrapporteringskrav 1: Redovisning av

– kunskapsunderlag och kunskapssammanställningar som tagits fram under 2003 om befintliga effektiva och kunskapsbaserade metoder för att bedriva folkhälsoarbete,

– vilka åtgärder som FHI vidtagit för att uppnå målet samt en bedömning av hur dessa åtgärder har bidragit till måluppfyllelsen,

- hur kommuner och landsting uppfattat FHI:s underlag och sammanställningar samt en bedömning av i vilken grad de har använt materialet.

Återrapporteringskrav 2: Redovisning av

– befintliga samarbetsformer, strukturer och kommunikationskanaler på nationell, regional och lokal nivå för ett samordnat folkhälsoarbete samt vilka andra former, strukturer och kanaler som bör användas eller utvecklas,

– vilka åtgärder som FHI vidtagit inom folkhälsoområdet för att öka kunskapen hos kommuner och landsting om hur folkhälsoarbetet skall kunna effektiviseras och bättre samordnas samt en bedömning av hur dessa åtgärder bidragit till måluppfyllelsen.

Verksamhetsgren Nationell uppföljning och utvärdering

Mål
Kvaliteten och kontinuiteten i den nationella uppföljningen och utvärderingen inom folkhälsoområdet skall öka.

Återrapportering
Redovisning av:

– vilka metoder och strategier för uppföljning och utvärdering som FHI utvecklat,

– vilka åtgärder som FHI vidtagit för att öka kvaliteten och kontinuiteten i den nationella uppföljningen och utvärderingen samt en bedömning av hur dessa åtgärder bidragit till måluppfyllelsen.

Verksamhetsgren Nationellt kunskapscentrum

Mål
Kunskapsunderlagen om effektiva och kunskapsbase­rade metoder för folkhälsoarbete skall göras enligt vetenskaplig metodik.

Återrapportering
Redovisning av

- vilka metoder för folkhälsoarbete som FHI har utvecklat under året respektive vilka metoder som behöver utvecklas, t.ex. inom olika områ­den eller för olika målgrupper,

- vilka åtgärder som FHI har vidtagit under året för att säkerställa att kunskapsunderlagen om effektiva och kunskapsbaserade metoder för att bedriva folkhälsoarbete görs enligt vetenskaplig metodik samt hur dessa åtgärder har bidragit till måluppfyllelsen.

- på vilket sätt FHI samverkar med andra berörda myndigheter i utvecklingen och spridningen av kunskapsbaserade metoder.

- de bestämningsfaktorer för vilka det saknas effektiva metoder.

- viktigare förhållanden och förändringar i omvärlden inom folkhälsoområdet.

Verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor

Mål
Mål 1: Kunskapen hos kommuner och landsting skall öka om effektiva och kunskapsbaserade metoder för att påverka hälsofrämjande levnadsvanor.

Mål 2: Samordningen mellan alkoholskadeförebyggande arbete och tillsynsverksamhet skall öka såväl inom institutet som hos kommuner.


Återrapportering
Återrapporteringskrav 1: Redovisning av

- kunskapsunderlag och kunskapssammanställningar om metoder för hälsofrämjande levnadsvanor,

- vilka åtgärder som FHI vidtagit för att uppnå målet samt hur dessa åtgärder har bidragit till måluppfyllelsen,

- hur kommuner och landsting uppfattat FHI:s underlag och sammanställningar samt i vilken grad de har använt materialet.

Återrapporteringskrav 2:

Redovisning av vilka åtgärder som FHI har vidtagit för att öka samordningen.

Verksamhetsgren Tillsyn över alkohol, narkotika, tobak

Mål
Kunskapen skall öka om bristerna i efterlevnaden av alkohollagstiftningens regelverk, vad bristerna beror på samt vilka åtgärder som bör vidtas.

Återrapportering
Redovisning av

– nya brister i efterlevnaden av regelverket som uppmärksammats under 2003 jämfört med 2002,

– vilka åtgärder som FHI vidtagit för att vägleda och förbättra kommunernas och länsstyrelsernas tillsynsverksamhet,

- i vilken grad kommunerna och länsstyrelserna har åtgärdat bristerna efter FHI:s åtgärder.

Verksamhetsgren Särskilda hälsofrämjande åtgärder

Mål
Mål 1: Kunskapen skall öka om hur de organisationer som får bidrag av FHI har utvecklat sin verksamhet med hjälp av bidragen samt deras resultat.

Mål 2: Effektiva kunskapsbaserade metoder skall utvecklas för att minska spelberoendet.


Återrapportering
Återrapporteringskrav 1: Redovisning av

- den uppföljning som gjorts av organisationernas verksamhet och deras resultat samt vilka slutsatser som dragits från uppföljningen av bidragen.

Återrapporteringskrav 2: Redovisning av

- befintliga metoder och deras resultat och i vilken grad de tillämpas

- vilka metoder som har utvecklats under året respektive vilka metoder som behöver utvecklas, t.ex. inom olika områden eller för olika mål­grupper.

Återrapporteringskrav 3: Redovisning av

- hur arbetet fortskrider med uppdraget om kunskapsbaserad metodutveckling för tobakspreventivt arbete,

- verksamheten Sluta-Röka-linjen som ett stöd för rökavvänjning,

- vilka frivilligorganisationer som ges ekonomiskt stöd samt av den verksamhet som bedrivs.

Verksamhetsområde Smittskydd och hälsoskydd

Mål

Samverkan skall öka mellan berörda aktörer beträffande de förebyggande åtgärderna mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar, vilka finansieras med de medel som FHI disponerar för hiv-förebyggande arbete.


Återrapportering
Redovisning av:

– vilka åtgärder som FHI vidtagit för att öka samverkan mellan berörda myndigheter samt en bedömning av hur dessa åtgärder har bidragit till måluppfyllelsen,

– vilka åtgärder som FHI vidtagit för att öka samverkan med landsting, kommuner och frivilligorganisationer samt en bedömning av hur dessa åtgärder har bidragit till måluppfyllelsen.

Verksamhetsgren Förebyggande åtgärder mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar

Mål
FHI skall utveckla effektiva kunskapsbaserade metoder för att före­bygga hiv/aids och andras smittsamma sjukdomar.

Återrapportering
Redovisning av:

– befintliga metoder och deras resultat och i vilken grad de tillämpas,

– vilka metoder som FHI har utvecklat under året respektive vilka metoder som behöver utvecklas, t.ex. inom olika områden eller för olika mål­grupper,

– det ekonomiska stöd som fördelats till olika frivilligorganisationer inom hiv/aids och hur detta stöd använts.


Övriga mål och återrapportering

- FHI skall redovisa på vilket sätt myndigheten utifrån FN:s barnkonventions bestämmelser och intentioner har vidareutvecklat sitt arbete med att beakta barnperspektivet såväl vid utformningen som genomförandet av sin verksamhet under 2003,

- FHI skall analysera och redovisa hur myndigheten beaktat samhällets etniska och kulturella mångfald, både vid utformningen och genomförandet av sin verksamhet, i enlighet med förordningen 1986:856,

– FHI skall redovisa deltagandet i det internationella samarbetet inom folkhälsoområdet,

– FHI skall redovisa fördelningen av det ekonomiska stödet till organisationer,

- Enligt ett uppdrag från 2002 skall FHI, inom ramen för arbetet med den nationella storstadspolitiken och i samverkan med företrädare för de kommuner som tecknat lokala utvecklingsavtal med staten samt andra lokala och regionala aktörer, utveckla en samsyn kring metoder och strategier för folkhälsoarbetet i berörda stadsdelar. FHI skall redovisa hur man har deltagit i detta arbete under 2003.

All individbaserad statistik som redovisas i återrapporteringen skall vara uppdelad på kön.1.2Organisationsstyrning

Mål: Utvecklingsarbetet i syfte att ombilda institutet skall fortsätta i enlighet med vad som anges i propositionen Statens folkhälsoinstitut – roll och uppgifter (prop. 2000/01:01:99).

Återrapportering: Redovisning av

– vilka kompetensutvecklingsåtgärder som vidtagits.1.3Uppdrag

Uppdrag från tidigare regleringsbrev

FHI skall utarbeta ett förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoende. Uppdraget skall redovisas senast den 1 januari 2003.

Inom ramen för arbetet med den nationella storstadspolitiken skall institutet i samverkan med företrädare för de kommuner som tecknat lokala utvecklingsavtal med staten samt andra lokala och regionala aktö­rer utveckla en samsyn kring metoder och strategier för folkhälsoarbetet i berörda stadsdelar. Med utgångspunkt i denna samsyn skall institutet i den ordinarie verksamheten beakta de särskilda behov som finns i de berörda stadsdelarna. Institutet skall redo­visa på vilket sätt man bidragit till arbetet med den utvärdering som Integrationsverket är huvudansvarig för och vilka effekter samverkan har haft för det egna arbetet. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2003.

FHI skall i samarbete med företrädare för restaurangnäringen, de fackliga organisationerna, Rikspolisstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Svenska Kommunförbundet utarbeta ett gemensamt åtgärdsprogram. Programmet bör syfta till att åstadkomma en ansvarsfull hantering av alkoholdrycker, tidigareläggning av restaurangvanor och till att motverka förekomsten av narkotika och illegalt spel på serveringsställen samt att förbereda övergången till rökfria serveringsställen. FHI skall fortlöpande redovisa uppdraget till regeringen och senast den 31 mars 2003 avge en rapport.

Institutet skall ta fram förslag till gemensamma indikatorer och statistik i syfte att bättre kunna följa alkoholkonsumtionens och alkoholskadornas utveckling såväl på nationell som på lokal nivå. Statistiken skall göra det möjligt att göra jämförelser mellan åren och mellan olika kommuner. Förslagen skall redovisas till regeringen senast den 1 april 2003.

FHI skall samla in, analysera och sprida kunskap om hur föräldrastöd av olika slag kan utformas för att göra verklig nytta. Uppdraget skall redovisas i form av en slutrapport senast den 31 december 2004.

Uppdrag som getts under 2002

FHI skall utreda förutsättningarna för att möjliggöra rökfria serveringsmiljöer. Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 2003.

I regleringsbrevet för budgetåret 2002 gav regeringen Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att i samverkan med Skolverket och i samråd med Svenska Kommunförbundet analysera vilka insatser som kan vidtas för att stärka den alkoholskadeförebyggande verksamheten i skolan. Uppdraget har redovisats den 31 mars 2002. Folkhälsoinstitutet och Statens skolverk skall i samråd med Svenska Kommunförbundet vidareutveckla detta uppdrag till att också omfatta narkotikaförebyggande insatser. Uppdragen skall presenteras i en sammanhängande rapport senast den 31 mars 2003.

FHI skall lämna förslag på vilka indikatorer för hälsans bestämningsfaktorer (folkhälsomålsindikatorer) som bör ingå i ett nationellt uppföljnings- och utvärderingssystem för det samlade folkhälsoarbetet. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2003.

FHI skall inom ramen för den nationella narkotikahandlingsplanen (prop. 2001/02:91) utreda förutsättningarna för att inrätta en nationell hjälptelefonlinje, lämna förslag till en grundläggande vidareutbildning i preventivt arbete, lämna förslag till hur inslag om prevention och missburk kan förstärkas i grundutbildningen för lärare och andra yrkeskategorier som arbetar med barn och ungdomar, utarbeta modeller och system för att dokumentera lokalt förebyggande arbete, ta fram en handbok för lokala kartläggningar och genomföra narkotikavaneundersökningar i gruppen 15-24 år samt för hela befolkningen. Uppdragen skall redovisas löpande, samtliga uppdrag skall vara avrapporterade senast den 1 juli 2003.

FHI skall närmare följa tobaksförsäljningens utveckling när det gäller ungdomar och utvärdera tillämpningen och effekterna av tobakslagens bestämmelser avseende åldersgräns för inköp av tobak. Uppdraget skall redovisas senast den 1 januari 2004.

FHI skall följa upp kampanjen Sätt Sverige i rörelse genom att fortsatt ta initiativ som syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa genom ökad fysisk aktivitet. Uppdraget inkluderar att ta fram en nationell strategi för ökad fysisk aktivitet. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2004.

FHI skall följa upp den nationella handlingsplanen för att förebygga alkoholskador. Uppdraget skall redovisas senast den 30 december 2006.

FHI skall i samverkan med kommuner och landsting bedriva kunskapsbaserad metodutveckling för tobakspreventivt arbete. Uppdraget skall redovisas för regeringen den 30 september 2005.

Uppdrag i samverkan med andra myndigheter

FHI skall samverka med Socialstyrelsen vad gäller att utreda förutsättningarna för ett nationellt informationssystem för att följa personskadeutvecklingen. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2003.

FHI skall samverka med Socialstyrelsen vad gäller att vidareutveckla befintliga sammanfattande hälsomått i syfte att följa hälsoutvecklingen på befolkningsnivå samt utreda förutsättningarna för att utveckla ett nationellt folkhälsoindex. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2003.

FHI skall samverka med Konsumentverket vad gäller att lämna förslag till ytterligare begränsningar av reklam för tobaksvaror vid säljställen och utreda behov av åtgärder mot s.k. tobaksfester. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2003.

Nya uppdrag

FHI skall ta fram en handlingsplan för institutets jämställdhetsarbete. Som ett första steg i utformningen av handlingsplanen skall institutet utvärdera jämställdhetsarbetet man hittills har bedrivit i den externa och interna verksamheten. Utvärderingen skall rapporteras inför myndighetsdialogen 2003, senast den 15 maj 2003. Institutet skall med utvärderingen som grund ta fram en handlingsplan för jämställdhetsarbetet inom institutet. Handlingsplanen skall innehålla mål för vad myndigheten skall uppnå inom de olika verksamhetsområdena och verksamhetsgrenarna samt nödvändiga insatser för att nå målen. Handlingsplanen skall redovisas senast den 1 november 2003.

Regeringen har den 5 december 2002 (Ju2002/3367/U) fastställt reviderade delmål för den nationella ungdomspolitiken. Folkhälsoinstitutet skall följa upp delmålen 15, 16, 17 och 18. Uppdraget skall redovisas till Ungdomsstyrelsen senast den 22 februari 2003 samt vad avser uppföljningen för 2003 senast den 22 februari 2004.

FHI skall närmare följa folkölsförsäljningens utveckling när det gäller ungdomar och utvärdera tillämpningen och effekterna av alkohollagens bestämmelser när det gäller folköl (förslag aviserat i alkoholpropositionen 2000/01:97). Uppdraget skall redovisas senast den 1 maj 2004.

FHI skall göra en kartläggning av akademiska yrkesutbildningars och enskilda kurser utbud när det gäller utbildning i alkohol- och narkotikaförebyggande arbete. Kartläggningen skall innehålla uppgifter om innehåll och nivå på befintliga kurser samt de akademiska lärosätenas intresse och möjlighet att starta alkohol- och narkotikaförebyggande utbildningar med ett kvalificerat innehåll. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2003.

FHI skall i samarbete med berörda myndigheter och organisationer utarbeta en samlad plan för kompetensutveckling i folkhälsoarbete av redan yrkesverksamma inom relevanta yrkesområden. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2003.

FHI skall ta fram ett underlag med förslag till hur samhällets framtida arbete med hälsoinformation och hälsokommunikation bör bedrivas. En första delrapport skall lämnas senast den 31 december 2003. Den skall innehålla en redovisning av principiella utgångspunkter, rollfördelning mellan olika aktörer, prioriterade områden och målgrupper, hur hälsoinformationen organiserats i några jämförbara länder och vilka erfarenheter som gjorts samt vilka möjligheter modern teknik ger för produktion och distribution. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 maj 2004.

FHI och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) skall i samarbete med andra berörda aktörer utarbeta en lägesbeskrivning av svensk folkhälsoforskning. Beskrivningen skall bl.a. innehålla en kartläggning av pågående forskning och forskarmiljöer samt en utvärdering av svensk folkhälsoforskning. Rapportering av kartläggningen skall ske senast den 30 november 2003. Utvärderingen skall rapporteras senast den 1 juli 2004.

Enligt ett uppdrag från 2002 skall FHI lämna förslag på vilka indikatorer för hälsans bestämningsfaktorer som bör ingå i ett nationellt uppföljnings- och utvärderingssystem för det samlade folkhälsoarbetet. Det arbete som gjorts inom uppdraget ska även läggas till grund för en analys av de indikatorer som Integrationsverket tagit fram i sin rapport På rätt väg? och som berör folkhälsoområdet. Redovisningen avseende denna del skall ske till senast den 30 juni 2003.

FHI skall redogöra för de insatser, genom vilka myndigheten kan bidra till att målet för minskad ohälsa i arbetslivet (Politikområde 19; Ersättning vid arbetsoförmåga) uppnås. Återrapportering skall ske senast den 30 april 2003.

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för år 2003 till och med år 2006 för de anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prog­nostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till bud­geten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiska utfall. Prognoser och kommenta­rer skall vara Socialdepartementet tillhanda senast

– onsdagen den 22 januari 2003

– måndagen den 10 mars 2003

– onsdagen den 7 maj 2003

– måndagen den 11 augusti 2003

– måndagen den 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:1Insatser mot aids (ramanslag)58 122 tkr

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut


14:4Statens folkhälsoinstitut (ramanslag)124 894 tkr

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
14:420 00010 0005 0005 00040 000
Summa anslag 14:420 00010 0005 0005 000

2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
14:11 7440-
14:41 8730-2.2Övriga villkor

Räntekontokredit 12 489 400 kr.

Belopp till räntekonto 124 894 000 kr (utbetalas med 1/12 varje månad).

Låneram 5 000 kr.

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Avgifter till Statens folkhälsoinstitut2544141 1313 7003 70003 700148 531
Summa
141 1313 7003 70003 700148 531

Offentligrättslig verksamhet
Avgifter till Statens folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstituts verksamhet enligt Alkohollagen (1994:1738) skall avgiftsfinansieras. Avgifternas storlek bestäms av regeringen i alkoholförordningen (1994:2046). De avgifter som myndigheten ej får disponera skall redovisas mot inkomsttitel 2544 Avgifter till Statens folkhälsoinstitut.

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Verksamhet med stöd i 4 § avgiftsförordningen

Småhandel004 00004 0004 000
Summa004 00004 0004 000

På regeringens vägnarKopia till

Riksdagens socialutskott
Statsrådsberedningen
Regeringskansliets revisionskontor
Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Rikspolisstyrelsen
Konsumentverket
Ungdomsstyrelsen
Riksförsäkringsverket
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Institutet för psykosocial medicin
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Samtliga länsstyrelser
Statens skolverk
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmiljöverket
Integrationsverket
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet