Regeringsbeslut
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kammarkollegiet

Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU 1, rskr. 2002/03/:62, , utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:58).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utbildningspolitik

Forskningspolitik

2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:15Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet (obetecknat anslag)50 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

25:15 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet
Bidrag utbetalas till fackliga organisationer och handikapporganisationer m.fl. för uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsfrågor. Bidraget utbetalas av Kammarkollegiet efter särskilt beslut av regeringen.

25:82Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m. (ramanslag)18 100 tkr
25:82 ap.1Statistiska centralbyrån (ram)6 000 tkr

Disponeras av Statistiska centralbyrån
25:82 ap.2OECD-CERI:s indikatorprojekt jämte annan internationell jämförande statistik m.m. (ram)1 200 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
25:82 ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)10 900 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

25:82 ap.1 Statistiska centralbyrån
Anslagspost 1: Anslaget får användas för utgifter i samband med:

a) Utbildningsstatistisk årsbok, fickskolan, årlig undersökning av invandrares utbildning, utbyggnad av vuxenutbildningsstatistiken och elevpanelundersökningarna, utveckling av statistiken över utbild­nings­kostnader samt internationella jämförelser och gemensam utbildningsstatistik, b) långsiktiga prognoser och analyser inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

När det gäller punkt a), undersökningen av utbildning bland invandrade, skall Statistiska centralbyrån (SCB) samverka med Migrationsverket och Integrationsverket samt andra berörda myndigheter om utvecklingen av metoder för uppgiftsinsamling.

Enligt förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska central­byrån skall SCB göra långsiktiga prog­noser och analyser enligt särskilda regeringsbeslut. Regeringen före­skriver att medlen under punkt b) skall, till­sammans med anslaget till SCB, användas för analyser av trender i samspelet mellan utbild­ning och arbetsmarknad och för det löpande arbetet med långsiktiga prog­noser enligt nedan. Redovis­ningarna skall även vara uppdelade på kvinnor och män.

1. Efterfrågeprognoser skall täcka hela arbetsmarknaden både på kortare och längre sikt.

2. SCB:s analyser skall omfatta bland annat flöden för olika utbild­nings­grupper in i och ut ur landet, långsiktiga effekter av demografiska för­änd­ringar på utbildning och arbetsmarknad, efterfrågan och tillgången på utbildade från hela utbildningsområdet inklusive forskarutbildade, hur konjunktursvängningar påverkar förhållandet mellan utbildning och arbetsmarknad samt internationella jämförelser ur svenskt perspektiv.

3. En övergripande publicering bör ske minst vart tredje år. Därutöver skall årliga uppföljningar göras.

25:82 ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut
Medel betalas ut enligt särskilda beslut av regeringen.

26:9Särskilda utgifter för forskningsändamål (ramanslag)113 085 tkr
26:9 ap.1Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien (obetecknat)31 468 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
26:9 ap.2Bidrag till Svenska institutet i Rom (obetecknat)8 926 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
26:9 ap.3Bidrag till Svenska institutet i Athen (obetecknat)