Regeringsbeslut
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kammarkollegiet

Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU 1, rskr. 2002/03/:62, , utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:58).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utbildningspolitik

Forskningspolitik

2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:15Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet (obetecknat anslag)50 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

25:15 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet
Bidrag utbetalas till fackliga organisationer och handikapporganisationer m.fl. för uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsfrågor. Bidraget utbetalas av Kammarkollegiet efter särskilt beslut av regeringen.

25:82Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m. (ramanslag)18 100 tkr
25:82 ap.1Statistiska centralbyrån (ram)6 000 tkr

Disponeras av Statistiska centralbyrån
25:82 ap.2OECD-CERI:s indikatorprojekt jämte annan internationell jämförande statistik m.m. (ram)1 200 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
25:82 ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)10 900 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

25:82 ap.1 Statistiska centralbyrån
Anslagspost 1: Anslaget får användas för utgifter i samband med:

a) Utbildningsstatistisk årsbok, fickskolan, årlig undersökning av invandrares utbildning, utbyggnad av vuxenutbildningsstatistiken och elevpanelundersökningarna, utveckling av statistiken över utbild­nings­kostnader samt internationella jämförelser och gemensam utbildningsstatistik, b) långsiktiga prognoser och analyser inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.

När det gäller punkt a), undersökningen av utbildning bland invandrade, skall Statistiska centralbyrån (SCB) samverka med Migrationsverket och Integrationsverket samt andra berörda myndigheter om utvecklingen av metoder för uppgiftsinsamling.

Enligt förordningen (1988:137) med instruktion för Statistiska central­byrån skall SCB göra långsiktiga prog­noser och analyser enligt särskilda regeringsbeslut. Regeringen före­skriver att medlen under punkt b) skall, till­sammans med anslaget till SCB, användas för analyser av trender i samspelet mellan utbild­ning och arbetsmarknad och för det löpande arbetet med långsiktiga prog­noser enligt nedan. Redovis­ningarna skall även vara uppdelade på kvinnor och män.

1. Efterfrågeprognoser skall täcka hela arbetsmarknaden både på kortare och längre sikt.

2. SCB:s analyser skall omfatta bland annat flöden för olika utbild­nings­grupper in i och ut ur landet, långsiktiga effekter av demografiska för­änd­ringar på utbildning och arbetsmarknad, efterfrågan och tillgången på utbildade från hela utbildningsområdet inklusive forskarutbildade, hur konjunktursvängningar påverkar förhållandet mellan utbildning och arbetsmarknad samt internationella jämförelser ur svenskt perspektiv.

3. En övergripande publicering bör ske minst vart tredje år. Därutöver skall årliga uppföljningar göras.

25:82 ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut
Medel betalas ut enligt särskilda beslut av regeringen.

26:9Särskilda utgifter för forskningsändamål (ramanslag)113 085 tkr
26:9 ap.1Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien (obetecknat)31 468 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
26:9 ap.2Bidrag till Svenska institutet i Rom (obetecknat)8 926 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
26:9 ap.3Bidrag till Svenska institutet i Athen (obetecknat)3 071 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
26:9 ap.4Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul (obetecknat)2 122 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
26:9 ap.5Svenska Barnboksinstitutet (obetecknat)5 250 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
26:9 ap.6Bidrag till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (obetecknat)3 134 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
26:9 ap.7Bidrag till Institutet för framtidsstudier (obetecknat)17 383 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
26:9 ap.8Bidrag till IMEGO (obetecknat)20 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
26:9 ap.9Bidrag till EISCAT (obetecknat)700 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län
26:9 ap.10Medel till Institutet för rymdfysik (ram)6 500 tkr

Disponeras av Institutet för rymdfysik
26:9 ap.11Nobelmuseum (ram)5 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
26:9 ap.12Till regeringens förfogande (ram)9 531 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

26:9 ap.1 Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien
a) 31 468 000 kronor skall utbetalas av Kammarkollegiet som ett engångsbelopp,efter rekvisition från Kungl. Vetenskapsakademien. Medlen skall användas bl. a. till akademiens allmänna verksamhet, forskningssamarbete mellan Sverige och länder inom f.d. Sovjetunionen och ett bidrag skall gå till sekretariatet för det internationella forskningsprogramet International Geosphere Biosphere Program (IGBP).

Kungl. Vetenskapsakademien skall före den 1 maj 2004 till Utbildningsdepartementet lämna en redogörelse för användningen av medlen. Av redogörelsen skall framgå omfattning och inriktning av forskningssamarbetet mellan Sverige och länderna i f.d. Sovjetunionen samt akademiens bedömning av detta arbete.


26:9 ap.2 Bidrag till Svenska institutet i Rom
Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska institutet i Rom utbetala 8 926 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå i årsredovisningen.


26:9 ap.3 Bidrag till Svenska institutet i Athen
Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska institutet i Athen utbetala 3 071 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå i årsredovisningen.


26:9 ap.4 Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul
Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul utbetala 2 122 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå i årsredovisningen.


26:9 ap.5 Svenska Barnboksinstitutet
Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska Barnborksinstitutet utbetala 5 250 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå i årsredovisningen.


26:9 ap.6 Bidrag till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte
Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte utbetala 3 134 000 kronor som ett engångsbelopp.

Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte (Fulbright-kommissionen) skall före den 1 mars 2003 till Utbildningsdepartementet lämna en redogörelse för användningen av de medel som tilldelats.


26:9 ap.7 Bidrag till Institutet för framtidsstudier
a) Kammarkollegiet skall efter rekvision från Institutet för framtidsstudier utbetala medlen under anslagsposten. Medlen skall utbetalas kvartalsvis.

b) Institutets användning av medlen skall framgå av årsredovisningen.

c) Stiftelsens Institutets för framtidsstudier grundläggande förmögenhet (2 000 000 kr), omräknad efter de förändringar av konsumentprisindex som skett efter det att medlen tillställdes stiftelsen och fram till utgången av budgetåret 2002, får inte tas i anspråk. För granskning av stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall Riksrevisionsverket utse en auktoriserad revisor samt suppleant för denne. Riksrevisionsverket har rätt att granska den ekonomiska förvaltningen.


26:9 ap.8 Bidrag till IMEGO
Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala medlen under anslagsposten till IMEGO AB. Medlen skall utbetalas kvartalsvis.

Användningen av bidraget till IMEGO AB skall framgå av årsredovisningen.


26:9 ap.9 Bidrag till EISCAT
Anslagsposten avser bidrag till EISCAT Scientific Association för av stiftelsen erlagd tull och mervärdessakatt. Om beslut inom eller avtal med EISCAT om utbetalningstidpunkt föreligger, skall medeln utbetalas tidigast då avgiften förfaller till betalning enligt beslut eller avtal. Om sådant beslut eller avtal ej föreligger, utbetalas medlen med högst en tolftedel före utgången av varje månad. För anslagsposten gäller en anslagskredit om 20 000 kronor.

26:9 ap.10 Medel till Institutet för rymdfysik
Anslagsposten avser medel för forsknings- och utvecklingsarbete vid Institutet för Rymdfysik. Medlen skall utbetalas med en tolftedel per månad.

26:9 ap.11 Nobelmuseum
Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Nobelmuseet utbetala 5 000 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå i årsredovisningen.


26:9 ap.12 Till regeringens förfogande
a) Anslagsposten får finansiera utgifter för vissa särskilda insatser inom FoU-området och fördelas av Kammarkollegiet efter särskilda beslut av regeringen.

b) Från anslagsposten skall kostnader om högst 4 290 000 kr för anställningar som forskarassistent eller doktorand med inriktning mot genusforskning finansieras i enlighet med regeringsbeslut 1997-06-19. Medel skall utbetalas med en tolftedel per månad för varje anställning fr.o.m. den månad då anställningen tillträds. Medel skall endast utbetalas till anställningar som totalt finansierats via Kammarkollegiet under en kortare period än 48 månader. Medel för anställning som tillträds under budgetåret 2003 skall efter rekvisition utbetalas av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet skall sedan samtliga rekvisitioner för budgetåret 2003 ingivits, rapportera om utfallet till regeringen.

c) Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala högst 1 000 000 kronor till Stiftelsen Voxenåsen i Norge, Projekt 2005 om svensk-norska förbindelser från 1814. Medlen skall utbetalas som ett engångsbelopp. Medlen får endast användas för kostnader som avser svenska forskares deltagande i forskningsprojektet. Stiftelsen Voxenåsen skall lämna en redogörelse för hur medlen använts senast den 1 mars 2004.

d) Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala högst 850 000 kronor från anslagsposten till Lärarhögskolan i Stockholm för ett lektorat inom pedagogik. Medlen skall utbetalas som ett engångsbelopp.

e) Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala 3 000 000 kronor från anslagsposten till Vetenskapsrådet. Medlen skall användas för forskning om kommunistiska regimer, särskilt med inriktning mot dessa regimers brott mot mänskliga rättigheter.Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

25:1Bidrag till folkbildningen (obetecknat anslag)2 519 631 tkr
25:1 ap.1Bidrag till folkbildningen (obetecknat)2 234 145 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
25:1 ap.2Statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan (obetecknat)285 143 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
25:1 ap.3Bidrag till föreningen Nordisk folkhögskola i Geneve (obetecknat)343 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

25:1 ap.1 Bidrag till folkbildningen
Bidrag betalas ut kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till studieförbund och folkhögskolor samt om medel för rådets egna förvaltningskostnader. Vidare får Folkbildningsrådet bevilja bidrag för utvecklings- och försöksverksamhet samt bidrag till studerandeorganisationer inom folkhögskolan.


25:1 ap.2 Statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan
Bidrag betalas ut kvartalsvis i förskott till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet skall utifrån de bestämmelser som meddelats i förordningen (1996:1397) om statsbidrag för en särskild utbildnings­insats inom folkhögskolan besluta om fördelning av bidrag till folkhögskolor. Medlen under anslagsposten har beräknats för 229 000 deltagarveckor. Om antalet deltagarveckor i väsentlig mån understiger det angivna målet kan medel komma att återkrävas.


25:1 ap.3 Bidrag till föreningen Nordisk folkhögskola i Geneve
Bidrag betalas ut, mot rekvisition, till föreningen Nordisk folkhögskola i Genève.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:1500Inget
25:8200
25:82 ap.1003 %
25:82 ap.2003 %
25:82 ap.3003 %
26:900
26:9 ap.100
26:9 ap.200Inget
26:9 ap.300Inget
26:9 ap.400Inget
26:9 ap.500
26:9 ap.600
26:9 ap.700Inget
26:9 ap.800Inget
26:9 ap.900Inget
26:9 ap.10003 %
26:9 ap.1100
26:9 ap.12003 %
25:100
25:1 ap.100Inget
25:1 ap.200Inget
25:1 ap.300Inget

På regeringens vägnar


Thomas Östros
Lars Santesson


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Kungl. Vetenskapsakademien
Svenska institutet i Rom
Svenska institutet i Athen
Svenska forskningsinstitutet i Istanbul
Institutet för framtidsstudier
IMEGO AB
Stiftelsen Voxenåsen
Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Folkbildningsrådet
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Landstingsförbundet
Folkbildningsförbundet
Företagarnas riksorganisation
Handikappförbundens Samarbetsorgan
Landsorganisationen
Lantbrukarnas Riksförbund
Ledarna
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Fiskares Riksförbund
Tjänstemännens Centralorganisation