Regeringsbeslut
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kammarkollegiet

Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU 1, rskr. 2002/03/:62, , utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:58).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utbildningspolitik

Forskningspolitik

2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:15Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet (obetecknat anslag)50 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

25:15 Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet
Bidrag utbetalas till fackliga organisationer och handikapporganisationer m.fl. för uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsfrågor. Bidraget utbetalas av Kammarkollegiet efter särskilt beslut av regeringen.

25:82Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m. (ramanslag)18 100 tkr
25:82 ap.1Statistiska centralbyrån (ram)