Regeringsbeslut
2002-12-16 Ju2002/1563/U
Ju2002/1651/U
Ju2002/5789/U
Ju2002/7087/U
Ju2002/8929/U

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Ungdomsstyrelsen

Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:60).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Ungdomsstyrelsen och nedan angivna anslag.1Verksamhet


Följande gäller för verksamheten inom Ungdomsstyrelsens ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UngdomspolitikFörvaltningNationell ungdomspolitik
Kommunal ungdomspolitik
Fritid och föreningsliv
Internationellt ungdomsutbyte


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Ungdomsstyrelsens ansvarsområde.

Politikområde Ungdomspolitik

Mål
Ungdomspolitik

1. Ungdomar skall ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv.

2. Ungdomar skall ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet.

3. Ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande skall tas till vara som en resurs.

Återrapportering
En sammanfattande bedömning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målen för ungdomspolitiken.

Verksamhetsgren Nationell ungdomspolitik

Mål
Nationell ungdomspolitik Öka myndigheternas och de övriga nationella aktörernas förutsättningar att bidra till att ungdomspolitikens mål uppnås.

Återrapportering
Kvantitativ och kvalitativ bedömning av myndighetens kontakter med myndigheter och andra nationella aktörer i ungdomspolitiska frågor.

Beskrivning av det arbete som syftat till att öka kunskaperna om målen för ungdomspolitiken hos myndigheter och andra nationella aktörer samt en bedömning av i vilken mån dessa kunskaper ökat hos berörda.

Redovisning av antalet referensgrupper och utredningar på nationell nivå som myndigheten har initierat eller medverkat i samt de huvudsakliga frågor som har behandlats.

Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom den nationella ungdomspolitiken.

Verksamhetsgren Kommunal ungdomspolitik

Mål
Öka kommunernas förutsättningar att utveckla en kunskapsbaserad sektorsövergripande kommunal ungdomspolitik med hög grad av ungdomsinflytande.

Återrapportering
Kvantitativ och kvalitativ bedömning av myndighetens kontakter med kommuner i frågor om kommunal ungdomspolitik.

Redovisning av myndighetens arbete med inriktningen att öka antalet kommuner som i samarbete med kommunens unga tar fram kommunala handlingsplaner och liknande dokument som berör ungdomars villkor samt arbetar för att göra innebörden i dessa känd bland ungdomar.

Redovisning av myndighetens arbete med inriktning att öka antalet kommuner som har inrättat ändamålsenliga former för återkommande dialog mellan ungdomar och beslutsfattare i syfte att möjliggöra för unga att utöva inflytande över den kommunala verksamhetsplaneringen.

Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom den kommunala ungdomspolitiken fördelat efter inriktning.

Verksamhetsgren Fritid och föreningsliv

Mål
Stärka ungdomars delaktighet och inkludering i samhället genom bidragsgivning till ungas egen organisering samt stöd till metodutveckling inom ungas fritids- och kulturliv.

Återrapportering
Kvantitativ och kvalitativ bedömning av Ungdomsstyrelsens kontakter med ungdomsorganisationer och ungdomsprojekt inom kultur- och fritidsområdet.

Redovisning av fördelningen av statsbidrag till ungdomsorganisationer samt fördelningen av de medel som erhållits från överskottet från AB Svenska Spels värdeautomatspel.

Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade ansökningar. Redogörelse för den geografiska spridningen samt andelen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten.

Redovisning av medlemsantalet i de ungdomsorganisationer som får grundbidrag fördelat på ålder och kön.

Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom fritid och föreningsliv.

Redovisning av dels hur bidraget till samlingslokalorganisationerna har fördelats, dels vilka informationsinsatser och utvecklingsarbeten dessa organisationer har genomfört.

Redogörelse för antalet projekt, inklusive projektmedel, som myndigheten stött i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal inom ramen för den nationella ungdomspolitiken.

Verksamhetsgren Internationellt ungdomsutbyte

Mål
Stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i samhället genom bidragsgivning till internationellt ungdoms- och ungdomsledarutbyte samt stöd till metodutveckling inom ungdomsutbytet.

Återrapportering
Kvantitativ och kvalitativ bedömning av Ungdomsstyrelsens kontakter med organisationer inom vilka man arbetar med internationellt ungdomsutbyte.

Redovisning av antalet ansökningar när det gäller projektbidrag respektive antalet beviljade ansökningar inom EU-programmet Ungdom samt de deltagandes fördelning på ålder och kön. Redogörelse för den geografiska spridningen samt andelen sökande som inte tidigare har sökt projektbidrag hos myndigheten.

Redovisning av andelen av fördelade medel som riktas till ungdomar som vanligtvis inte deltar i internationella sammanhang.

Redogörelse för förekommande samarbetspartners, fördelade på olika länder i projekt som beviljats bidrag av myndigheten.

Redogörelse för antalet projekt, inklusive projektmedel, som myndigheten stött i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal inom ramen för den nationella storstadspolitiken.

Redovisning av myndighetens utvecklingsinsatser inom internationellt ungdomsutbyte.1.2Organisationsstyrning

Målet är att myndigheten skall bedriva en effektiv verksamhet som bidrar till att målen för den nationella ungdomspolitiken uppnås.

Återrapportering: Ungdomsstyrelsen skall redogöra för

- målgruppernas bedömning av myndighetens verksamhet (när det gäller dels myndigheten som helhet, dels varje verksamhetsgren),

- de anställdas bedömning av sin arbetssituation,

- genomsnittlig tid för kompetensutveckling per anställd,

- antalet besök på myndighetens webbplats (när det gäller dels myndigheten som helhet, dels varje verksamhetsgren),

- antalet inslag i media om myndigheten (när det gäller dels myndigheten som helhet, dels varje verksamhetsgren).

- vilka metoder som myndigheten har använt för att ta till vara ungdomar som en resurs.1.3Uppdrag

Till Ungdomsstyrelsen uppdras att

1. genomföra en attityd- och värderingsstudie bland ungdomar om hur dagens unga har det samt hur de ser på samhället och sin egen framtid. I studien behandlas bl.a. inställning till studier, arbete, boende och politik. I studien skall ingå en analys av skillnader mellan flickor och pojkar vad avser värderingar och attityder. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2003,

2. följa upp utvecklingen av ungdomar villkor i förhållande till de ungdomspolitiska mål som faller inom myndighetens ansvarsområde (delmål 11, 14, 20, 22, 23, 25, 26, 29, och 32 enligt regeringsbeslut den 5 december 2002, Ju2002/3367/U). Uppdraget skall redovisas den 31 maj 2003 samt den 30 april 2004 vad avser utvecklingen under 2003,

3. lämna en fördjupad analys av utvecklingen av ungdomars levnadsförhållanden i förhållande till målen för ungdomspolitiken och vid behov föreslå åtgärder. I uppdraget ingår att analysera hur målen för ungdomspolitiken uppnåtts för flickor respektive pojkar, för unga med olika etnisk och kulturell bakgrund samt för unga med olika social bakgrund. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2003,

4. analysera de indikatorer som Integrationsverket har redovisat i rapporten På rätt väg? olika indikatorer för att följa utvecklingen i utsatta stadsdelar. Rapporten är ett led i att utveckla relevant statistik för arbetet med lokala utvecklingssamtal. Om myndigheten bedömer att en mer omfattande analys behövs skall förslag lämnas till hur en sådan bör ske. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

29:1Ungdomsstyrelsen (ramanslag)18 171 tkr

Disponeras av Ungdomsstyrelsen


29:2Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (ramanslag)87 889 tkr
29:2 ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)74 200 tkr

Disponeras av Ungdomsstyrelsen
29:2 ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)2 500 tkr

Disponeras av Ungdomsstyrelsen
29:2 ap.3Utvecklingsinsatser gentemot kommuner (ram)5 500 tkr

Disponeras av Ungdomsstyrelsen
29:2 ap.4Forskning om ungdom (ram)500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
29:2 ap.5Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (ram)3 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
29:2 ap.6Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (ram)1 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
29:2 ap.7Till regeringens disposition (ram)1 189 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

29:2 ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer
Anslagsposten skall användas för grundbidrag respektive särskilt bidrag enligt förordningen (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Grundbidraget utbetalas efter rekvisition med högst en fjärdedel per kvartal.

29:2 ap.2 Nationellt kontor för EU-program
Anslagsposten skall användas för finansieringen av uppdraget som nationellt kontor för EU-programmet Ungdom.

29:2 ap.3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner
Anslagsposten får användas för utvecklingsinsatser gentemot kommunerna.

29:2 ap.4 Forskning om ungdom
Medlen utbetalas efter rekvisition till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap för stöd till ungdomsforskning. Rådet skall i samband med rekvisitionen redovisa genomförda och planerade satsningar på ungdomsforskningens område.

29:2 ap.5 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
Medlen utbetalas efter rekvisition till Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), som får använda medlen för sin internationella och nationella verksamhet.

29:2 ap.6 Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte
Medlen utbetalas efter rekvisition till Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) för direktinformation till ungdomar om internationellt utbyte.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
29:127300
29:200
29:2 ap.1000
29:2 ap.2000
29:2 ap.3000
29:2 ap.4000
29:2 ap.5000
29:2 ap.600
29:2 ap.7002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit1

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

29:1Ungdomsstyrelsen

1 700

18 171

1)
21 § Lagen (1996:1059) om statsbudgeten.2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Information001 0001 00000
Summa001 0001 00000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsten disponeras av Ungdomsstyrelsen. Avgifternas storlek bestäms av Ungdomsstyrelsen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Regeringen medger undantag från begränsningarna i 4 § i andra stycket avgiftsförordningen.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Ungdomsstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer fär sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar


Lena Hallengren
Gudrun Dahlberg


Kopia till

Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Socialdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Kammarkollegiet
Statskontoret
Riksdagens kulturutskott
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Folkbildningsrådet
Integrationsverket
Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer