Regeringsbeslut Nr: 55
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Mälardalens högskola

Riksdagen har beslutat om Mälardalens högskolas verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Mälardalens högskola och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Mälardalens högskolas ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001–2004 respektive 2005–2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001–2004

Planeringsförutsättning 2005–2008

Magisterexamen med ämnesdjup

410

1

Sjuksköterskeexamen

1 010

1 020

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 2

Lärarexamen med inriktning mot senare år 2

210

280

1 Examinationen bör vara på minst samma nivå som under perioden 2001–2004.

2 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2003 i förhållande till 2002. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, naturvetenskap eller teknik. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, naturvetenskaplig eller teknisk inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet lärarexamina eller motsvarande äldre examina med inriktning mot förskola och förskoleklass redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan högskolan högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter inom respektive angivet utbildningsområde:

- högst 85 helårsstudenter i design,

- högst 21 helårsstudenter inom musik, och

- högst 10 helårsstudenter inom teater.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Högskolan skall i samarbete med Kungl. Musikhögskolan i Stockholm erbjuda utbildning i kammarmusik i kombination med utbildning i annat ämne.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter som deltagit i utbildningen.

Högskolan skall anordna verksamhet vid Idélab.

Återrapportering
Av årsredovisningen skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål
Högskolan skall bedriva forskning och forskarutbildning inom tekniskt vetenskapsområde.

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnitt verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001–2004 skall minst 15 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:51Mälardalens högskola: Grundutbildning (ramanslag)502 595 tkr
25:51 ap.1Takbelopp (ram)498 912 tkr

Disponeras av Mälardalens högskola
25:51 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)366 tkr

Disponeras av Mälardalens högskola
25:51 ap.3Idélab (ram)3 317 tkr

Disponeras av Mälardalens högskola

Villkor

25:51 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för högskolans särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

- Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.


25:52Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning (ramanslag)44 278 tkr
25:52 ap.1Tekniskt vetenskapsområde (ram)31 348 tkr

Disponeras av Mälardalens högskola
25:52 ap.2Övriga forskningsmedel (ram)12 930 tkr

Disponeras av Mälardalens högskola2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:5100
25:51 ap.1000
25:51 ap.2000
25:51 ap.3000
25:5200
25:52 ap.1000
25:52 ap.20002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Mälardalens högskola

84 307

140 000

25:51

502 595

25:52

44 278

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §11372508 1358 1350387
Summa1372508 1358 1350387
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning002 5822 58200
Uppdragsutbildning6 50680010 21310 713-5006 806
Uppdragsforskning23-1504 8004 8000-127
Summa6 52965017 59518 095-5006 679
Offentligrättslig verksamhet

Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning0077077000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa0077077000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.
På regeringens vägnar

Senast uppdaterad: