Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.Regeringsbeslut Nr: 21
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens konstråd

Riksdagen har beslutat om Statens konstråds verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens konstråd och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKulturpolitikKonstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
information, pedagogik och utveckling


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens konstråds ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul-turer inom landet.

Målet för Statens konstråd är att konsten blir ett naturligt och framträ­dande inslag i samhällsmiljön. Konstrådet skall verka för detta genom att

- förvärva god samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet,

- när det bedöms som kulturpolitiskt angeläget medverka till att konst tillförs även andra gemensamma miljöer än sådana som brukas av staten,

- sprida kunskaper om konstens betydelse för en god samhällsmiljö.Verksamhetsgren Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Mål
1. Målet är att i samverkan med statliga och andra fastighetsägare berika den gemensamma miljön med fast konst. Förvärv och placering av konst i samband med byggande för statlig verksamhet skall prioriteras. Vid konstsatsningar i offentliga miljöer som inte brukas av staten skall fast konst till bostadsområden samt till skolor och andra miljöer för barn och ungdom prioriteras. Kvalificerade uppdrag skall spridas till många konstnärer. Vissa förvärv skall göras hos ateljéer för textil konst.

2. Målet är att tillgodose statliga myndigheters ansökningar om konst till befintliga lokaler. Väntetiden för dessa ansökningar bör inte överstiga ett år.

3. Målet är att förvärv av konst skall göras över hela landet samt att utpla­cering av inköpt konst skall ske inom tre år efter förvärvet.


Återrapportering
1. Statens konstråd skall redovisa

- antal konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokal­bruk samt andra relevanta kategorier i förhållande till målet. Återrap­portering inom området barn och ungdom skall även tillställas Ung­domsstyrelsen.

- kostnader per projekt, med angivande av konstens andel av totalkost­naden samt kostnadsfördelningen mellan Konstrådet och fastighets­ägaren,

- antal placerade verk och fördelning av kostnader mellan fast och lös konst,

- en kortfattad beskrivning av olika samarbetsformer och förvaltnings-överenskommelser,

- geografisk fördelning av projekten,

- arvodeskostnader och andra kostnader för projektledare och tillfäl­liga konsulter,

- vilka konstnärer som anlitats,

- antal konstverk förvärvade hos ateljéer för textil konst, med angi­vande av kostnad per verk.

Resultaten skall analyseras och bedömas av myndigheten.

2. Statens konstråd skall redovisa

- antal ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respek­tive avslutats under året,

- antal ansökningar vars väntetid överstiger ett år,

- antal placerade konstverk,

- kostnader för konst samt arvoden och andra kostnader för projektle­dare och tillfälliga konsulter.

Resultaten skall analyseras och bedömas av myndigheten.

3. Statens konstråd skall redovisa

- antal verk som köpts in fördelat på kategorier,

- inköpens geografiska fördelning,

- antal verk i lager samt antal verk som lagerhållits längre än tre år.

Verksamhetsgren information, pedagogik och utveckling

Mål
1. Målet är att öka intresset för offentlig konst hos allmänheten och hos presumtiva samarbetsparter samt att fördjupa mottagarnas kunskap om de konstverk som rådet placerat i den gemensamma miljön.

2. Målet är att Statens konstråd som största beställare av offentlig konst i landet skall främja förnyelse och utveckling inom området.

3. Målet är att medverka till en gynnsam utveckling inom arkitektur-, form- och designområdet i enlighet med de av riksdagen beslutade målen för statens engagemang i arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225).


Återrapportering
1. Statens konstråd skall redovisa

- fördelning av informationsinsatser på olika kategorier,

- resultatet av konstpedagogiska insatser med angivande av inriktning och målgrupper. Återrapportering inom området barn och ungdom skall även tillställas Ungdomsstyrelsen.

- kostnader för informationsinsatser och konstpedagogik.

2. Statens konstråd skall redovisa

- antal projekt och andra insatser med särskild inriktning på förnyelse och utveckling inom den offentliga konsten,

- former för och exempel på förmedlandet av dessa erfarenheter till andra intressenter inom den offentliga konsten.

3. Statens konstråd skall redovisa hur myndigheten med­verkat till främjandet av arkitektur-, form- och designområdet.


Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfient­lighet och rasism.

Återrapportering: Statens konstråd skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.

Statens konstråd skall redovisa resultatet av samtliga verksamhetsgrenar, när särskilda skäl inte talar däremot, uppdelat på kvinnor och män.

Statens konstråd skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2002 respektive år 2003 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 re­spektive den 1 mars 2004.1.2Organisationsstyrning

Statens konstråd skall varje halvår lämna en redogörelse till regeringen för gjorda åtaganden inom ramen för rådets beställningsbemyndigande under anslaget Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, an­slagspost 1. Redogörelsen skall även innehålla en prognos avseende kommande beställningar och inköp under budgetåret.


1.3Uppdrag

Statens konstråd skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprogno­ser för åren 2003 t.o.m. 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prog­nosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen den 22 januari 2003,

- måndagen den 10 mars 2003,

- onsdagen den den 7 maj 2003,

- måndagen den 11 augusti 2003,

- måndagen den 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:14Statens konstråd (ramanslag)6 504 tkr

Disponeras av Statens konstråd


28:15Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (ramanslag)40 438 tkr
28:15 ap.1Förvärv av konst för den gemensamma miljön (ram)36 533 tkr

Disponeras av Statens konstråd
28:15 ap.2Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer (ram)3 905 tkr

Disponeras av Statens kulturråd

Villkor

28:15 ap.1 Förvärv av konst för den gemensamma miljön
- Av anslagsposten skall lägst 700 000 kr användas för inköp och beställ­ningar hos ateljéer för textil konst. I beloppet ingår inte kon­sult- och konstnärsarvoden.

28:15 ap.2 Bidrag till konstinköp till folkparker, folkets hus, bygdegårdar och nykterhetsorganisationer
- Av anslaget skall Statens kulturråd betala ut 1 374 000 kr till Folkpar­kerna i Sverige och 2 531 000 kr till Samlingsorganisationernas sam­arbetskommitté för fördelning mellan Folkets Husföreningarnas Riksorganisation, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar. Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent be­talas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

- Bidragsmottagarna skall till Statens kulturråd lämna redogörelse för bidragets användning vid tidpunkt som rådet bestämmer. Kulturrådet skall i samband med den första utbetalningen erinra bidragsmotta­garna om villkoren.2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
28:15 ap.15 0003 0002 000010 000
Summa anslag 28:155 0003 0002 0000

Villkor
Statens konstråd bemyndigas att under 2003 beställa konstverk som in­klusive tidigare åtaganden medför utgifter på högst 10 000 000 kr under 2004–2006.


2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
28:14980-
28:159130
28:15 ap.19130-
28:15 ap.200-2.2Övriga villkor

Inom verksamhetsgrenen konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön skall i genomsnitt minst 90% av kostnaderna för konstprojekt och konstansökningar avse direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för konstverken.

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

Låneram

Statens konstråd

650

6 504

500
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Verksamhet 1

Konst i den gemensamma miljön001 0001 00000
Summa001 0001 00000

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens konstråd får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga intressenter för att bekosta gemensamma konstprojekt. Inkomsterna disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Claes Eriksson


Kopia till

Bygdegårdarnas riksförbund
Folkets Hus Riksorganisation
Folkparkerna i Sverige
Riksföreningen Våra Gårdar
Statens kulturråd
Kulturutskottet
Finasdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket