Regeringsbeslut 1, 7b, 12, 13, 19
2002-12-20 Fi2002/4649
Fi2002/4796 (delvis)
Fi2002/4797 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Regeringskansliet

Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 2, bet. 2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:85, utg.omr. 18, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:66, utg.omr. 25, bet. 2002/03:FiU3, rskr. 2002/03:89).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Regeringskansliet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltning

Finansiella system och tillsyn

Bostadspolitik

Allmänna bidrag till kommuner1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Regeringskansliets ansvarsområde.

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål
Den verksamhet som bedrivs inom ramen för anslaget Utvecklingsarbete skall bidra till målet att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål
Internationella finansiella institutioner

Politikområdet finansiella system och tillsyn omfattar vissa insatser som hänför sig till Sveriges medlemskap i internationella finansiella institutioner. Insatserna inom verksamhetsområdet Internationella finansiella institutioner syftar till stabilisering av det finansiella systemet och till utveckling av de nationella ekonomierna.

Anslaget omfattar finansiering av insatser som påkallas av Sveriges medlemskap i institutionerna. Under budgetåret 2002 kommer anslaget att användas för finansiering av insatser i Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) och Europarådets utvecklingsbank (CEB). Överföringar från anslaget till en separat garantireserv kommer att göras i händelse av att de garantiåtaganden som Sverige fr.o.m. 2002 har gentemot vissa internationella finansiella institutioner infrias.

2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:10Ekonomiska rådet (ramanslag)2 332 tkr

Disponeras av Regeringskansliet


1:11Utvecklingsarbete (ramanslag)13 170 tkr

Disponeras av Regeringskansliet


1:15Riksrevisionsverket: Avvecklingskostnader (ramanslag)29 790 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

1:15 Riksrevisionsverket: Avvecklingskostnader
Riksrevisionsverket; Avvecklingskostnader

Anslaget disponeras av Regeringskansliet (Finansdepartementet) för avveckling av Riksrevisionsverket (dir. 2002:122).


2:5Avgift för Stadshypotekskassans grundfond (ramanslag)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet


2:6Insatser i internationella finansiella institutioner (ramanslag)56 000 tkr
2:6 ap.1Internationella finansiella organisationer (ram)56 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
2:6 ap.2Garantiinfrianden (ram)0 tkr

Disponeras av Riksgäldskontoret
2:6 ap.3Till regeringens disposition (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

2:6 ap.1 Internationella finansiella organisationer

Anslagspost 1 skall användas till:

1) den sjätte årliga utbetalningen av 6 412 500 euro till EBRD med anledning av ökningen av bankens grundkapital under 1998-2005;

2) den årliga medlemsavgiften på 40 360 euro till CEB;


2:6 ap.2 Garantiinfrianden
Riksgäldskontoret får efter beslut av regeringen disponera medel från anslagspost 2 för att täcka statens kostnader vid eventuella infrianden av statens garantier till följande internationella finansiella institutioner: Europeiska utvecklingsbanken (EBRD), Europeiska investeringsbanken (EIB), Nordiska investeringsbanken (NIB) och Europarådets utvecklingsbank (CEB).


Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:2Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting (reservationsanslag)347 750 tkr
48:2 ap.1Till regeringens disposition (reservation)342 236 tkr

Disponeras av regeringen
48:2 ap.2Bidrag för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden (reservation)0 tkr

Disponeras av Statens bostadsnämnd
48:2 ap.3Täckning av förluster på kreditgarantier som avlöser kommunala borgensåtaganden (reservation)0 tkr

Disponeras av Statens bostadsnämnd
48:2 ap.4Vissa utredningsinsatser avseende en utvecklad uppföljning av kommunal verksamhe (reservation)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
48:2 ap.5Utvecklingsarbete i syfte att stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll (reservation)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
48:2 ap.6Bidrag till kommuner med höga kostnader för vissa funktionshindrade personer (reservation)0 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
48:2 ap.7Bidrag till Rådet för kommunala analyser och jämförelser (reservation)5 514 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

48:2 ap.1 Till regeringens disposition

1. Anslagsposten 1 skall användas för bidrag till särskilda insatser för att i rekonstruktivt syfte tillfälligt bistå kommuner och landsting som har en särskilt svår ekonomisk situation.

Anslagsposten 1 får även användas för att bistå kommuner, som har haft betydande kostnader till följd av översvämningarna i juli 2000.

I anslagsposten ingår cirka 160 miljoner kronor som skall användas för omställnings­bidrag till landsting med befolkningsminskning (prop. 2002/2003:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).

I anslagsposten 1 ingår 100 miljoner kronor som avses tilldelas kommuner med höga kostnader för vissa funktionshindrade personer med särskilt stora behov av vård och omsorg för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (prop. 2002/2003:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).

I anslagsposten 1 ingår högst 50 miljoner kronor för att främja samverkans­projekt mellan kommuner och landsting med befolknings­minskning i enlighet med riksdagens beslut med anledning av i budgetpropositionen för 2003 (prop. 2002/03:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).

I anslagsposten 1 ingår 350 miljoner kronor för bidrag till ett högkostnads­skydd för kommuner med höga kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bidraget fördelas av regeringen i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Vissa kommunalekonomiska frågor (prop.1999/2000:115, bet 2000/01:FiU3, rskr. 2000/01:126).

I anslagsposten 1 ingår högst 90 miljoner kronor som skall användas för att förebygga hiv/aids i storstadsregionerna i enlighet med riksdagens beslut med anledning av i budgetpropositionen för 2003 (prop. 2002/03:1, utgiftsområde 25, avsnitt 2.8.2).


48:2 ap.2 Bidrag för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden
Anslagsposten 2 skall användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet.

48:2 ap.3 Täckning av förluster på kreditgarantier som avlöser kommunala borgensåtaganden
Statens bostadsnämnd får mot faktura betala de medel som reserverats under anslagsposten 3 till Statens Bostadskreditnämnd.

48:2 ap.4 Vissa utredningsinsatser avseende en utvecklad uppföljning av kommunal verksamhe
Anslagsposten 4 får användasför satsningar i syfte att erhålla ett bättre underlag för uppföljning av ekonomi och verksamhet i kommuner och landsting och för att på olika sätt stimulera effektiviseringsarbetet i kommuner och landsting.

48:2 ap.5 Utvecklingsarbete i syfte att stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll
Anslagsposten 5 är ett äldreanslag, eventuellt anslagssparande skall föras till anslagsposten 1, till regeringens disposition.

48:2 ap.6 Bidrag till kommuner med höga kostnader för vissa funktionshindrade personer
Anslagsposten 6 skall användas för bidrag till kommuner med särskilt kostnadskrävande insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (prop. 1999/2000:115, bet. 2000/01:FiU3, rskr. 2000/01:126).

48:2 ap.7 Bidrag till Rådet för kommunala analyser och jämförelser
Anslagsposten 7 skall användas till kommittén Rådet för kommunala analyser och jämförelser (dir. 2002:91), (prop. 2002/2003:1, bet. 2002/03:FiUx, rskr. 2002/03:xxx).


2.1.2Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

B:003Statliga ägarinsatser m.m i Nordbanken (ramanslag)

Disponeras av RegeringskanslietUtgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

A:011Internationellt samarbete (ramanslag)
A:011 ap.1Europeisk bostadsmässa (ram)

Disponeras av regeringen
A:011 ap.2FN EU och östersjösamarbete (ram)

Disponeras av Regeringskansliet
A:011 ap.3Inernationellt samarbete inom bostadssektorn (ram)

Disponeras av Regeringskansliet2.1.3Bemyndiganden (tkr)


Villkor

För anslaget 48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting bemyndigas regeringen att under år 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter om högst 50 miljoner kronor under budgetåret 2004. Bemyndigandet innebär att regeringen under 2003 kan bevilja bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting (prop. 2001/02:4, bet. 2001/02:FiU3, rskr. 2001/02:131) som medför utgifter för staten under 2004.


2.1.4Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
1:10350-
1:111980-
1:1500
2:500-
2:62 8000
2:6 ap.12 8000-
2:6 ap.200-
2:6 ap.300
B:00300Allt
A:01100
A:011 ap.100Allt
A:011 ap.200Allt
A:011 ap.300Allt
48:200
48:2 ap.100Allt
48:2 ap.200Allt
48:2 ap.300Allt
48:2 ap.400Allt
48:2 ap.500Allt
48:2 ap.600Allt
48:2 ap.7002.2Övriga villkor

Uo2, 1:11 Utvecklingsarbete

13 170 tkr skall tillföras Regeringskansliet genom överföring till räntekontot. Överföringen sker med 1/12 varje månad.


På regeringens vägnarKopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Ekonomiska rådet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Finansdepartementet, BA1 och BuS
Finansdepartementet, RoB
Finansdepartementet, Ekonomigruppen
Finansdepartementet, Personalpolitiska enheten
Finansdepartementet, Enheten för förvaltningsutveckling
Finansdepartementet, Internationella avdelningen
Statens Bostadsnämnd
Socialdepartementet, HS
Riksskatteverket
Socialstyrelsen
Finansdepartementet, Bostadsenheten