Regeringsbeslut
5
2003-10-02 Ku2003/660/Kr

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Riksarkivet och landsarkiven

Riksdagen har beslutat om att öka Riksarkivets och landsarkivens anslag för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57, prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Riksarkivet och landsarkiven samt nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkivArbeta för en god arkivhantering
Bevara och vårda
Tillhandahålla
Tillgängliggöra
Kunskapsuppbyggnad
Museitjänster


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Riksarkivet och landsarkivens ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):
 • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,
 • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,
 • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,
 • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,
 • att bevara och bruka kulturarvet,
 • att främja bildningssträvandena samt
 • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet.

Mål för Riksarkivet och landsarkiven är att myndigheternas arkiv, vilka är en del av det nationella kulturarvet, skall hanteras så att de tillgodoser

 • rätten att ta del av allmänna handlingar,
 • behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt
 • forskningens behov.

Verksamhetsgrenar

Riksarkivets och landsarkivens verksamhet skall redovisas enligt indelning i följande verksamhetsgrenar:

 • · arbeta för en god arkivhantering,
 • · bevara och vårda,
 • · tillhandahålla,
 • · tillgängliggöra,
 • · kunskapsuppbyggnad,
 • · museitjänster.

Verksamhetsgren Arbeta för en god arkivhantering

Mål
Målet är en förbättrad arkivhantering hos myndigheter och enskilda arkivbildare.

Återrapportering: Riksarkivet skall redovisa bl.a. följande prestationer:

- antalet inspektioner respektive besök för rådgivning ställt i relation till det totala antalet myndigheter och organ som står under Riks­arkivets och landsarkivens tillsyn,

- viktigare utbildnings- och informationsinsatser,

- antalet besvarade förfrågningar från arkivbildare,

- arbetet med att utveckla system för redovisning av arkivmaterial.

Resultaten skall redovisas och analyseras.

Mål

Målet är ökad enhetlighet mellan den statliga och den kommunala arkiv­hanteringen.

Återrapportering: Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultaten skall redovisas och analyseras.


Verksamhetsgren Bevara och vårda

Mål
Målet är en säker och ändamålsenlig förvaring och vård av de arkiv som förvaras hos arkivmyndigheterna.

Återrapportering
Riksarkivet skall redovisa

- omfattningen av leveranser till arkivmyndigheterna, fördelat på rele­vanta kategorier,

- omfattningen av de arkivbestånd som förvaras hos arkivmyndig­heterna, fördelat på relevanta kategorier,

- omfattningen av vårdinsatser avseende de arkiv som förvaras hos arkivmyndigheterna,

- en sammanfattande bedömning av arkivlokalernas och arkivbestån­dens status.

Verksamhetsgren Tillhandahålla

Mål
Målet är att vidareutveckla tillhandahållandet av de arkiv som förvaras hos arkivmyndigheterna.

Återrapportering
Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultaten skall redovisas och analyseras. Av redo­visningen skall framgå bl.a.

- antalet skriftliga förfrågningar,

- antalet besök hos Riksarkivet och landsarkiven,

- antalet mikrokort tillgängliga för forskningen,

- uthyrning och försäljning av mikrokort,

- antalet besök på arkivmyndigheternas hemsidor.

Verksamhetsgren Tillgängliggöra

Mål
Målet är ökad överblick över och tillgänglighet till de arkiv som förvaras hos arkivmyndigheterna.

Återrapportering: Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultaten skall redovisas och analyseras. Av redo­visningen skall framgå bl.a.

- vilket arbete som har bedrivits för att med hjälp av ny teknik öka överblicken över och tillgängligheten till de arkiv som förvaras hos arkivmyndigheterna,

- viktigare bestånd som har mikrofilmats och digitaliserats,

- viktigare förtecknings- och ordningsarbeten.

Mål

Målet är ökad förståelse och ökat intresse för arkiven som källa för information och kunskap och för att ge perspektiv på samhällsutveck­lingen och människors villkor. Fler och nya grupper av användare skall nås.

Återrapportering: Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultaten skall redovisas och analyseras. Av redo­visningen skall framgå bl.a.

- viktigare utställningar, konferenser samt andra arrangemang och verksamheter, t.ex. särskilda skolverksam­heter,

- vilka insatser som har gjorts för att utveckla den pedagogiska verk­samheten i kontakt med skola samt universitet och högskola,

- vilka insatser som har gjorts för att med utgångspunkt i arkiven ge perspektiv på samhällsutvecklingen och människors villkor samt spegla olika perspektiv, såsom kön, klass, kulturell bakgrund och generation.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål
Målet är att kunskapsuppbyggnaden, inklusive sektorsforskningen, inom arkivområdet och informationen om kunskapsuppbyggnaden skall utvecklas och spridas.

Återrapportering: Riksarkivet skall redovisa vilka insatser som har vid­tagits för att uppnå målet. Av redovisningen skall vidare framgå

- omfattningen av och formerna för samverkan med bl.a. andra myndigheter, enskilda arkivinstitutioner, lokalhistorisk forskning, museer, bibliotek samt universitet och högskolor,

- användningen av de särskilda sektorsforskningsmedel som anvisas under anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (anslagsposten 3) uppdelat på olika kategorier av användare, externt och internt,

- i vilken utsträckning resultaten av kunskapsuppbyggnaden har över­förts inom den egna verksamheten och kultur- och utbildningssekto­rerna samt till allmänheten.

Resultaten skall redovisas och analyseras.


Verksamhetsgren Museitjänster

Mål
Målet är att tillhandahållandet av vissa museitjänster såsom förvaring och förebyggande föremålsvård skall vidareutvecklas.

Återrapportering: Riksarkivet skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att uppnå målet. Resultaten skall redovisas och analyseras.Övriga mål och återrapportering

Målet är att bidragsgivningen till enskilda arkiv skall åstadkomma största möjliga effekt.

Återrapportering: Riksarkivet skall redovisa och bedöma effekterna av bidragsgivningen.

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Riksarkivet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Riksarkivet skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet.

Riksarkivet och landsarkiven skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken, väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet, uppnås. Detta innebär att Riksarkivet och landsarkiven skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtavtalen och de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Riksarkivet och landsarkiven får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtavtalen och de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering: Riksarkivet skall senast den 17 februari 2004 redovisa insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Av redovisningen inom ramen för de regionala tillväxtavtalen skall även framgå vilka de samverkande parterna är, vilket eller vilka anslag som kommer ifråga samt beslutade och utbetalade belopp. Den närmare utformningen av redovisningen skall ske i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Övrig återrapportering

Riksarkivet skall i en särskild skrivelse till regeringen senast den 1 april 2004 redovisa en omvärldsanalys och därvid göra en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom arkivområdet.

Riksarkivet skall återrapportera omfattning av och inriktning på interna­tionellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum. Vidare skall redovisas hur erfarenheter från det internationella arbetet har överförts inom den egna verksamheten, liksom inom verksamhetsområdet i övrigt.

Riksarkivet skall i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksantikvarieämbetet årligen redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s struktur­fondsprogram och gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Riksantikvarieämbetet skall samordna redovisningen, som lämnas senast den 1 april 2003. Av redovisningen skall även framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

Riksarkivet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2002 respektive 2003 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som Riksarkivet disponerar och skall i första hand uppdelas på de olika länen. Redovis­ning skall ske till regeringen och till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 respektive den 1 mars 2004.

Riksarkivet skall redovisa Riksarkivets och landsarkivens totala lokal­kostnader för 2002 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2003. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskost­nader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd. Redovisningen skall specificeras även för lands­arkiven. Riksarkivet skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2004 lämna motsvarande redovisning avseende 2003.1.2Uppdrag

Riksarkivet skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten dispo­nerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003,

- den 10 mars 2003,

- den 7 maj 2003,

- den 11 augusti 2003,

- den 3 november 2003.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:21Riksarkivet och landsarkiven (ramanslag)281 098 tkr

Disponeras av Riksarkivet

Villkor

28:21 Riksarkivet och landsarkiven
- Av anslaget skall 14 368 000 kr användas till lönekostnader för an­ställda med lönebidrag som arbetsförmedlingen har anvisat.

- Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv får använda 9 716 800 kr för bidrag till enskilda arkiv enligt förordningen (1995:679) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven. Av bidraget är 5 371 000 kr avsedda för verksamheten vid Stiftelsen Arbetarrörel­sens Arkiv och Bibliotek.

Anslaget har ökat med 2 644 tkr för kostnader avseende Svensk Museitjänst.


28:22Bidrag till regional arkivverksamhet (obetecknat anslag)4 937 tkr

Disponeras av Riksarkivet

Villkor

28:22 Bidrag till regional arkivverksamhet
- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

- Anslaget får användas som statsbidrag i enlighet med förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet, till följande regionala arkivinstitutioner.

- Bohusläns föreningsarkiv, Dalarnas folkrörelsearkiv, Folkrörelse­arkivet för Uppsala län, Folkrörelsearkivet i Blekinge, Folkrörelse­arkivet i Västerbotten, Folkrörelsearkivet i Västernorrland, Folk­rörelsernas arkiv för Värmland, Folkrörelsernas arkiv för Gävleborgs län, Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, Föreningsarkiven i Stock­holms län, Föreningsarkivet i Sörmland, Hallands Arkivförbund, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Kalmar läns Arkivförbund, Krono­bergsarkivet, Skaraborgs läns folkrörelsearkiv, Skånes arkivförbund, Västmanlands läns arkivförening, Älvsborgs läns föreningsarkiv och Östergötlands läns föreningsarkiv.

- Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kr. Delar av stödenheter får lämnas. Riksarkivet skall fördela stödenhe­terna lika mellan de stödberättigade arkivinstitutionerna.

- Riksarkivet skall i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Riksarkivet skall lämna fullständigt års­bokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
28:214 1770-
28:220002.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot (1/4 varje kvartal)1

Låneram

28:21 Riksarkivet och landsarkiven


34 345


278 454


110000

28:37 ap. 3

-

9 164

-

Anslagskredit

Anslagsbehållning som disponeras 2002

Indragning av anslagsbelopp

28:21

4 177

-

-

28:37 ap. 3

229

-

-

1 Till kontot överförs den 1 januari, den 25 mars, den 25 juni och den 25 september en fjärdedel av beloppet.

Särskilt räntekonto

Riksarkivet får på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret sätta in ersättningar för arkivleveranser från affärsverk, bolagiserade myndig­heter och verk samt andra verksamheter som inte är anslagsfinansierade. Den årliga avkastningen, sedan en viss del avsatts för värdesäkring, skall användas till arkivmyndighetens löpande kostnader för bevarande och tillgängliggörande. Riksarkivet skall i årsredovisningen särredovisa intäkter och uppskattade kostnader för denna del av verksamheten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsbelagd verksamhet0060 000060 00060 000
Summa0060 000060 00060 000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Riksarkivet och landsarkiven får ta betalt för efterforskningar av uppgifter i arkivmaterial m.m. Avgifternas storlek bestäms av Riks­arkivet. Inkomsterna får disponeras av Riksarkivet.

- Riksarkivet får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet. Inkomsterna får disponeras av Riksarkivet.

- Riksarkivets verksamhet inom enheten för museitjänster skall utgöra en separat verksamhetsgren som på sikt skall finansieras med avgiftsintäkter. Avgifternas storlek bestäms av Riksarkivet. Inkomsterna får disponeras av Riksarkivet.

- Riksarkivets ekonomiska resultat av verksamhetsgrenen museitjänster skall särredovisas i årsredovisningen.

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Riksarkivet och landsarkiven kan söka kompletterande finansierings­källor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbets­avtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Riksarkivet skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar


Thomas Östros
Katarina Stenmark


Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
samtliga landsarkiv
Stockholms stadsarkiv
Värmlandsarkiv
Stiftelsen Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
Riksrevisionen