Regeringsbeslut
2003-08-22

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Krisberedskapsmyndigheten

Riksdagen har beslutat om Krisberedskapsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 6, bet. 2002/03:FöU1, rskr. 2002/03:44.).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Krisberedskapsmyndigheten och nedan angivna anslag..1Verksamhet


Uppgifter, verksamhet m.m. för Krisberedskapsmyndigheten framgår av förordningen (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten.


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet civila försvaretinom samverkansområdet Teknisk infrastruktur
inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarinom samverkansområdet Teknisk infrastruktur
inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Krisberedskapsmyndighetens ansvarsområde.

Politikområde Totalförsvar

Mål
Politikområdet Totalförsvar skall bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa. [1]

Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål

– försvara Sverige mot väpnat angrepp,

– hävda vår territoriella integritet,

– bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

– bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.[1] Andra myndigheter m.fl. vars verksamhet skall bidra till målet är bl.a. Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Migrationsverket, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar, Kustbevakningen, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets pliktverk, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Riksgäldskontoret, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Riksskatteverket, länsstyrelserna, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Lantmäteriverket, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling.

.

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål
Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att

– värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

– bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

– stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur

Mål
Målet för verksamhetsgrenen är att den tekniska infrastrukturen i samhället är så utformad att riskerna för störningar minimeras samt att samhällets grundläggande behov kan tillgodoses vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

1. Återrapportering: Krisberedskapsmyndigheten skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele, IT och hur ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att, inom myndighetens ansvars-område, en godtagbar förmåga skall uppnås inom ramen för grundför-mågan. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall redovisas.


Verksamhetsgren inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information

Mål
Målet för verksamhetsgrenen är att samhällets grundläggande behov av verksamhetsledning, samordning, samverkan och information säkerställs för krishantering vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

2. Återrapportering: Krisberedskapsmyndigheten skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele, IT och hur ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att, inom myndighetens ansvars-område, en godtagbar förmåga skall uppnås inom ramen för grundför-mågan. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall redovisas.

3. Återrapportering: Krisberedskapsmyndigheten skall redovisa årets produktion av kommunala och regionala ledningsplatser, utbetalt stöd för anordnande av ledningsplatser samt en analys av kommunernas och länsstyrelsernas fortsatta behov av sådana ledningsplatser med bedömda kostnader.


Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål
Målet är att [1]

– minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och

– minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.[1] Andra myndigheter m.fl. vars verksamhet skall bidra till målet är bl.a. Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Migrationsverket, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar, Kustbevakningen, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Riksgäldskontoret, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Riksskatteverket, länsstyrelserna, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Lantmäteriverket, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål
Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa, skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

Verksamhetsgren inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur

Mål
Målet för verksamhetsgrenen är att den tekniska infrastrukturen i samhället är så utformad att riskerna för störningar minimeras samt att samhällets grundläggande behov kan tillgodoses vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

4. Återrapportering: Krisberedskapsmyndigheten skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele, IT och hur ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att, inom myndighetens ansvars-område, en godtagbar förmåga skall uppnås inom verksamhetsgrenen. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall redovisas.


Verksamhetsgren inom samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information

Mål
Målet för verksamhetsgrenen är att samhällets grundläggande behov av verksamhetsledning, samordning, samverkan och information säkerställs för krishantering vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

5. Återrapportering: Krisberedskapsmyndigheten skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele, IT och hur ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att, inom myndighetens ansvars-område, en godtagbar förmåga skall uppnås inom verksamhetsgrenen. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall redovisas.Övriga mål och återrapportering

6. Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall delårsrapporten bestå av

– en sammanfattning av den verksamhet som bedrivits med tyngdpunkt på väsentliga prestationer och

– en bedömning av avvikelser i utfallet i förhållande till verksamhetsmål.

7. Krisberedskapsmyndigheten skall redovisa de frivilliga försvarsorga-nisationernas verksamhet och en bedömning av vilka effekter verksam-heten har fått för det civila försvaret. Jämförelse skall göras med föregående år.

8. Krisberedskapsmyndigheten skall verka för att de frivilliga försvars-organisationerna ges möjlighet att stödja utvecklingen av frivillig försvarsverksamhet i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina. Detta skall ske med projekt vilka dels samordnas mellan organisationerna, dels samordnas med det säkerhetsfrämjande samarbete som Sverige i övrigt bedriver med nämnda länder. Samordningen sker i avsikt att kostnads- och verksamhetseffektivitet skall uppnås.

9. Krisberedskapsmyndigheten skall redovisa en övergripande sammanställning av pågående forskningsprojekt inom myndighetens ansvarsområde i fråga om deras innehåll, tidsomfattning och kostnader.

10. Krisberedskapsmyndigheten skall i årsredovisningen redovisa myndighetens genomförda åtgärder, kostnader och erhållna effekter inom informationssäkerhetsområdet.

11. Krisberedskapsmyndigheten skall göra en inventering av om och, om så är fallet, i vilken omfattning myndighetens verksamhet rör barn och där så behövs redovisa åtgärder för att utveckla och förbättra barn-perspektivet i verksamheten.

12. Krisberedskapsmyndigheten skall, enligt särskilt regeringsbeslut, i samverkan med berörda myndigheter, redovisa en årlig uppföljning för det civila försvaret och svåra påfrestningar på samhället i fred.

13. Krisberedskapsmyndigheten skall i årsredovisningen genom resultat-indikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa huruvida myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Redovisningen skall analyseras och kommenteras.1.2Organisationsstyrning

14. Krisberedskapsmyndigheten skall säkerställa att frågor om mänskliga rättigheter beaktas i myndighetens utbildningar.

15. Krisberedskapsmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som myndig-heten har vidtagit för att främja den etniska mångfalden inom myndig-heten.1.3Uppdrag

1. Krisberedskapsmyndigheten skall med utgångspunkt från vad som bl.a. uttalats i propositionen Frivillig försvarsverksamhet inom total-försvaret (prop. 2001/02:159), i samråd med Försvarsmakten, lämna förslag på vilka organisationer som bör behandlas som frivilliga försvars-organisationer. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2003.

2. Krisberedskapsmyndigheten och Försvarsmakten skall under 2003 i samverkan med de frivilliga försvarsorganisationerna vidareutveckla den redovisning som ligger till grund för fördelningen av organisations-stödet. Inriktningen är att Krisberedskapsmyndigheten successivt och från och med 2005 skall tillämpa ett system för fördelning av organisa-tionsstöd som i grunden överensstämmer med den av Krisberedskaps-myndigheten och Försvarsmakten den 15 oktober 2002 till Försvars-departementet redovisade modellen för fördelning av organisationsstöd. Krisberedskapsmyndigheten skall senast den 1 april 2003 redovisa hur långt arbetet har fortskridit samt beräknade kostnader för införandet av det nya systemet.

3. Krisberedskapsmyndigheten skall under 2003 vidta förberedelser för att kunna överta de uppgifter som Statens räddningsverk har enligt förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga senast den 31 december 2003.

4. Krisberedskapsmyndigheten skall med utgångspunkt från de principer som anges i propositionen 2001/02:158 Samhällets säkerhet och bered-skap, kapitel 10 Krishantering, till regeringen redovisa förslag om hur länsstyrelsernas krishanteringsförmåga kan utvecklas så att de kan verka vid olika typer av påfrestningar över hela hotskalan fred – svåra påfrest-ningar på samhället i fred – krig. I redovisningen skall vidare förslag lämnas hur fördelningen av medel till länsstyrelserna skall utformas samt konsekvenser av dessa förslag. Uppdraget skall redovisas senast den 1 september 2003.

5. Krisberedskapsmyndigheten skall, inom ramen för Partnerskap för fred, sammanhålla övriga myndigheters deltagande i den civila delen av verksamheten. Myndigheten skall inhämta underlag till det individuella partnerskapsprogrammet och till Partnership Work Programme och redovisa detta underlag kontinuerligt till Regeringskansliet (Försvars-departementet). Krisberedskapsmyndigheten skall i årsredovisningen redovisa en utvärdering av erfarenheterna från deltagande i aktiviteter inom de olika samarbetsområdena i Sveriges individuella partnerskaps-program.

6. Krisberedskapsmyndigheten skall senast den 1 mars 2004 redovisa under 2003 genomförda aktiviteter inom ramen för Partnerskap för fred.

7. Krisberedskapsmyndigheten skall mot bakgrund av vad som uttalats i prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting informera och utbilda kommuner om samhällets krishanteringssystem samt erbjuda dem övnings- och metodstöd. Uppdraget skall genomföras i samarbete med länsstyrelserna och Statens räddningsverk. Krisberedskapsmyndigheten skall i årsredovisningen redovisa av myndigheten vidtagna åtgärder och hur samarbetet med kommuner har genomförts.

8. Krisberedskapsmyndigheten skall följa och utvärdera den verksamhet som myndigheter enligt regeringsbeslut den 14 mars 2002 bedriver för samverkan i Gotlands län. En jämförelse skall göras med den sam-verkansmodell som tillämpas i Uppsala län. Uppdraget skall redovisas senast den 5 november 2003.

9. Krisberedskapsmyndigheten skall i årsredovisningen redovisa hur arbetet har genomförts med rådet för trossamfundens medverkan i krishantering och civilt försvar samt uppnådda resultat.

10. Krisberedskapsmyndigheten skall i samverkan med berörda myndig-heter utreda och lämna förslag på hur befolkningsskyddet för det civila försvaret bör utvecklas och förändras sett utifrån det helhetsperspektiv samt möjlighet till anpassning som regeringen uttalade i prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret och i prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Uppdraget skall bedrivas i nära samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). En arbets-lägesredovisning skall lämnas senast den 30 augusti 2003 och uppdraget skall slutredovisas senast den 16 januari 2004.

11. Krisberedskapsmyndigheten skall i årsredovisningen redovisa hur arbetet med att utveckla former för näringslivssamverkan har genom-förts samt uppnådda resultat. Vidare skall Krisberedskapsmyndigheten redovisa hur arbetet inom rådet för näringslivssamverkan har utvecklats.

12. Krisberedskapsmyndigheten skall utarbeta en modell för fördjupade genomgångar av olika områden inom civilt försvar och beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred som motsvarar de funktions-genomgångar som tidigare har genomförts inom det civila försvaret. Krisberedskapsmyndigheten skall redovisa hur de fördjupade genom-gångarna skall integreras i arbetet med planeringsunderlag och årlig uppföljning. Vidare skall Krisberedskapsmyndigheten lämna förslag på områden som är lämpliga för fördjupad genomgång. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2003.

13. Krisberedskapsmyndigheten skall delta i och lämna underlag till studier av granskningsområden inom ramen för anpassningsplanering i enlighet med regeringens beslut om inriktning för 2003 av Försvars-maktens militärstrategiska planering m.m. och motsvarande planering inom det civila försvaret samt planering för svåra påfrestningar på samhället i fred. Krisberedskapsmyndigheten skall senast den 1 december 2003 lämna en rapport om hur den operativa uthålligheten inom krishanteringssystemet och det civila försvaret har förändrats.

14. Krisberedskapsmyndigheten skall, inom ramen för arbetet med nytt omvärldsexempel, senast den 10 december 2003 föreslå nya s.k. typsituationer, utöver de som redovisats under 2002, för vidare konkretiseringar av behov av förmåga inom verksamhetsområdena Det civila försvaret och Svåra påfrestningar. Arbetet skall bedrivas i nära samarbete med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

15. Krisberedskapsmyndigheten skall den 1 januari 2003 överta Styrelsen för psykologiskt försvars arbete med att förbättra de kommersiella lokalradioföretagens möjligheter att sända varningsmeddelanden enligt 6 kap. 7 b § radio- och TV-lagen (1996:844).

Återrapportering: Krisberedskapsmyndigheten skall senast den 1 mars 2003 redovisa hur övertagandet har genomförts.Krisberedskaps-myndigheten skall i årsredovisningen för 2003 redovisa genomförd verksamhet, kostnader därför, antal installationer i drift, täckningsgrad och genomförda funktionstester.

16. Krisberedskapsmyndigheten skall i samverkan med berörda myndig-heter inför kommande totalförsvarsbeslut göra en översyn av de bered-skapsåtgärder som för närvarande finansieras via anslaget 6:5 Civilt försvar. Översynen skall göras med utgångspunkt i gällande planerings-inriktning och i de av regeringen i prop. 2001/02:158 redovisade finansieringsprinciperna. Uppdraget skall redovisas senast den 31 augusti 2003.

17. Krisberedskapsmyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognoserna också månadsfördelas för 2003 så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognosmall bifogas som bilaga. Om omflyttning mellan anslag har gjorts skall detta särskilt kommenteras.

Utgiftsprognoserna lämnas senast

– onsdagen den 22 januari 2003,

– måndagen den 10 mars 2003,

– onsdagen den 7 maj 2003,

– måndagen den 11 augusti 2003 och

– måndagen den 3 november 2003.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:3Krisberedskapsmyndigheten (ramanslag)140 048 tkr

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten

Villkor

6:3 Krisberedskapsmyndigheten
1. Anslaget disponeras av Krisberedskapsmyndigheten för förvaltnings-ändamål.

2. Av anslaget 6:3 Krisberedskapsmyndigheten får Krisberedskapsmyndigheten under 2003 använda högst 135 000 000 kronor.


6:5Civilt försvar (ramanslag)1 908 562 tkr
6:5 ap.1Samverkansområdet Teknisk infrastruktur (ram)
6:5 ap.1.1Teknisk infrastruktur (ram)152 885 tkr

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten
6:5 ap.1.2Elberedskapsåtgärder (ram)250 000 tkr

Disponeras av Affärsverket svenska kraftnät
6:5 ap.1.3Åtgärder för att skydda telekommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar (ram)100 000 tkr

Disponeras av Post- och Telestyrelsen
6:5 ap.2Samverkansområdet Transporter (ram)151 944 tkr

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten
6:5 ap.3Samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och rad (ram)111 515 tkr

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten
6:5 ap.4Samverkansområdet Ekonomisk säkerhet (ram)11 003 tkr

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten
6:5 ap.5Samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information (ram)535 757 tkr

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten
6:5 ap.6Samverkansområdet Skydd, undsättning och vård (ram)515 458 tkr

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten
6:5 ap.7Kommittén för Överstyrelsen för civil beredskap (ram)61 635 tkr

Disponeras av Kommittén för avveckling av Överstyrelsen för civil beredskap
6:5 ap.8Internationell verksamhet (ram)10 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
6:5 ap.9Avvecklingskommittén för Överstyrelsen för civil beredskap (ram)8 365 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

6:5 Civilt försvar
1. Bedömer Krisberedskapsmyndigheten att en omfördelning mellan posterna 1.1, 2, 3, 4, 5 och 6 bör göras skall hemställan om detta sändas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

2a.Krisberedskapsmyndigheten skall på sätt som närmare anges i det följande lämna bidrag från anslaget 6:5 Civilt försvar (delposten 1.1 och anslagsposterna 2, 3, 4, 5 och 6) till Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Vägverket, Livsmedelsverket, Rikspolisstyrelsen, Statens räddningsverk, Statens strålskyddsinstitut, Statens fastighetsverk, Tullverket, Finansinspektionen, Verket för näringslivsutveckling och länsstyrelserna. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande kontonhos myndigheterna som också har rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter inom dessa anslagsposter/delposter. Krisberedskapsmyndigheten skall i skriftlig överenskommelse med respektive betalningsmottagare reglera tidpunkter och villkor för att uppnå en kostnadseffektiv utbetalning av bidragen. Till affärsverken betalas bidragen ut till det konto som respektive affärsverk lämnat uppgift om i den skriftliga överenskommelsen med Krisberedskapsmyndigheten.

2b. Av anslaget 6:5 Civilt försvar får myndigheter under 2003 använda högst det belopp som framgår av tabellen.

Anslags-/delpost Disponeras av Belopp (tkr)
1.1 Teknisk infrastruktur Krisberedskapsmyndigheten 152885
1.2 Elberedskapsåtgärder Affärsverket svenska kraftnät 250000
1.3 Åtgärder för att skydda telekommunikationerna mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid Post- och telestyrelsen 20457
2 Samverkansområdet Transporter Krisberedskapsmyndigheten 151944
3 Samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen Krisberedskapsmyndigheten 111515
4 Samverkansområdet Ekonomisk säkerhet Krisberedskapsmyndigheten 11003
5 Samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information Krisberedskapsmyndigheten 510000
6 Samverkansområdet Skydd, undsättning och vård Krisberedskapsmyndigheten 515458
7 Kommittén för avveckling av Överstyrelsen för civil beredskap Kommittén för avveckling av Överstyrelsen för civil beredskap 73566
8 Internationell verksamhet Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) 10000

3. För investeringar som även avses användas under normala fredstida förhållanden skall användning i fred resp. under höjd beredskap fördelningsmässigt bedömas. Medel skall endast anslås för den del av investeringen som avses användas under höjd beredskap.

4. Delposten 1.1 samt anslagsposterna 2, 3 och 6 får användas för förmåner till totalförsvarspliktiga som grundutbildas med civilplikt vid Affärsverket svenska kraftnät, Luftfartsverket, Rikspolisstyrelsen och Statens räddningsverk. Dessa förmåner skall utbetalas enligt förord-ningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Vidare gäller att

- medel för familjebidrag och administrationskostnader för dessa utbetalas efter rekvisition från Riksförsäkringsverket,

- medel för dagpenning och administrationskostnader för dessa utbetalas efter rekvisition från Riksförsäkringsverket,

- medel för ekonomiskt stöd enligt 8 kap. 3 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga utbetalas efter rekvisition från Totalförsvarets pliktverk samt att

- medel för annan ersättning än skadestånd för skador på egendom som tillhör totalförsvarspliktiga inom det civila försvaret, utbetalas efter rekvisition från Statens räddningsverk.


6:5 ap.1.1 Teknisk infrastruktur
5. Delposten får användas för åtgärder i den kommunaltekniska försörj-ningen, övergripande samordning och omvärldsanalys av samhällets informationssäkerhet, hantering av uppgifter om IT-incidenter, teknikkompetens och system för certifiering och evaluering inom informationssäkerhetsområdet, åtgärder för att tillgodose samhällets behov av telekommunikationer under höjd beredskap, åtgärder för att upprätthålla viss planeringsförmåga för att säkra samhällets behov av postal kommunikation under höjd beredskap, beredskapsåtgärder som syftar till att vidmakthålla och utveckla handlingsberedskapen för att möta störningar i energiförsörjningen och som minskar känsligheten för störningar inom elförsörjningsområdet samt förmånsmedel till total-försvarspliktiga som fullgör sin civilplikt.

6. Högst 12 000 000 kronor får betalas till Försvarets radioanstalt för att tillhandahålla teknikkompetens inom informationssäkerhetsområdet.

7. Högst 12 000 000 kronor får betalas till Försvarets materielverk för att bygga upp ett system för evaluering och certifiering av IT-säkerhets-produkter.

8. Högst 10 000 000 kronor får betalas till Post- och telestyrelsen för hantering av uppgifter om IT-incidenter.


6:5 ap.1.2 Elberedskapsåtgärder
9. Delposten avser ersättning som beslutas enligt elberedskapslagen (1997:288) och för att täcka kostnader för Affärsverket svenska kraftnäts myndighetsutövning enligt nämnda lag samt för insatser för dels den fredstida störningsberedskapen, dels den internationella fredsfrämjande och humanitära beredskapen samt dammsäkerheten. Högst 24 000 000 kronor får användas för att täcka förvaltningskostnader i verksamheten. Under delposten har medel beräknats för arvoden åt ledamöter i Insynsrådet för elberedskapsverksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät.

10. Anslagssparande vid utgången av budgetåret 2002 på anslaget 6:21 Civilt försvar, anslagspost 8 Elberedskapsåtgärder, skall föras till anslaget 6:5 Civilt försvar, delpost 1.2 Elberedskapsåtgärder som ingående anslagssparande.


6:5 ap.1.3 Åtgärder för att skydda telekommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar
11a. Delposten avser åtgärder för att skydda telekommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid. Delposten får även användas till upphandling av tjänster, utrustning m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på telekommunikationer i fredstid. Delposten under detta anslag får inte användas förrän äldre anslag med motsvarande ändamål har förbrukats.

11b. 50 000 000 kronor skall snarast föras bort som en indragning.

12. Anslagssparande vid utgången av budgetåret 2002 på anslaget 6:21 Civilt försvar, anslagspost 7 Åtgärder för att skydda telekommunika-tioner mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid, skall föras till anslaget 6:5 Civilt försvar, delpost 1.3 Åtgärder för att skydda telekom-munikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som ingående anslagssparande.


6:5 ap.2 Samverkansområdet Transporter
13. Anslagsposten får användas för beredskapsåtgärder inom väghållning och landsvägstransporter, järnvägstransporter och banhållning, sjötransporter samt flygtransporter.

6:5 ap.3 Samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och rad
14. Anslagsposten får användas för åtgärder för försörjningen med dricksvatten och livsmedel mot B- och C- hot samt för planering, utbildning, utveckling och utrustning för att höja kompetensen och förmågan inom NBC-området. Anslagsposten får även användas för att stödja beredskapen mot allvarlig smitta, för NBC-verksamhet inom polisen, utveckling av sjukvårdens beredskap för NBC-händelser, räntor och amorteringar avseende lånefinansierade beredskapsinvesteringar, kostnader för totalförsvarspliktiga som fullgör sin civilplikt som sanerare, NBC-utbildning för tulltjänstemän och åtgärder för att initiera och bedriva samverkan inom NBC-området.

15. Högst 24 000 000 kronor får användas för särskilda åtgärder inom NBC-området. De förslag som regeringens arbetsgrupp NBC den 8 mars 2002 har redovisat i rapporten NBC vidareutveckling av den operativa förmågan skall i stort vara utgångspunkt för medelsanvänd-ningen.

16. Högst 10 750 000 kronor får användas för det s.k. P4-programmet vid Smittskyddsinstitutet. Medlen får efter rekvisition utbetalas till Smittskyddsinstitutet.

17. Högst 5 000 000 kronor får användas för räntor och amorteringar inom Socialstyrelsens verksamhetsområde.


6:5 ap.4 Samverkansområdet Ekonomisk säkerhet
18. Anslagsposten får användas för kompetens- och säkerhetshöjande åtgärder mot informationsoperationer som kan riktas mot de större finansiella företagen, aktiviteter i syfte att säkerställa de åtaganden inom olje-området som följer av IEA-avtalet och medlemskapet i EU, åtgärder vad avser strategisk lagring och oljedistribution samt utgifter i samband med omvärldsbevakning, beredskaps- och försörjningsanalyser.

19. Högst 1 000 000 kronor får utbetalas till Verket för näringslivs-utveckling för verkets arbete med försörjning av industrivaror inom samverkansområdet Ekonomisk säkerhet.


6:5 ap.5 Samverkansområdet Områdesvis samordning, samverkan och information
20. Anslagsposten får användas för planering och vidmakthållande av tekniskt ledningsstödssystem, ledningsplatser, telesäkerhetsåtgärder, materielförvaltning, sambands- och signalskyddsverksamhet, forsk-ningssamordning, omvärldsbevakning, omvärldsanalys, samordnings-, planerings- och uppföljningsåtgärder, kriskommunikation, kris-hanteringsstöd, kompetensutveckling, trossamfundens medverkan, ersättning till Totalförsvarets pliktverk för informationssystemet PLIS, ersättning till kommuner och länsstyrelser, frivillig försvarsverksamhet, uppdrag till frivilliga försvarsorganisationer, utbildningsverksamhet, civilpliktsfrågor, vissa investeringar i etermedia samt till regional försöksverksamhet.

21. Krisberedskapsmyndigheten får betala ut högst 62 700 000 kronor för frivillig försvarsverksamhet. Utbetalningen skall ske efter dialog med och genom uppdrag till de frivilliga försvarsorganisationerna. Uppdragen till de frivilliga försvarsorganisationerna skall utformas i samråd med berörda myndigheter och i enlighet med vad som uttalats i prop. 2001/02:159 Frivillig försvarsverksamhet inom totalförsvaret. Uppdragen skall under perioden 2003 till och med 2006 successivt anpassas efter riktlinjerna i nämnda proposition.

22. Krisberedskapsmyndigheten skall efter rekvisition betala ut högst 3 000 000 kronor till frivilliga försvarsorganisationer för deras stödjande verksamhet i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina.

23. Högst 29 000 000 kronor får betalas ut för att stärka krishanteringsförmågan på regional nivå. Krisberedskapsmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som genomförts inom varje länsstyrelse.

24. Högst 26 000 000 kronor får efter rekvisition utbetalas till Statens fastighetsverk för vissa investeringar i etermedia.

25. Högst 16 000 000 kronor får efter rekvisition utbetalas till Läns-styrelsen i Gotlands län för den regionala försöksverksamheten avseende samverkan mellan myndigheter på Gotland (GotSam). Av dessa medel får 9 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

26. Högst 5 000 000 kronor får användas till användarstöd för lednings-stödsystemet Elvira.


6:5 ap.6 Samverkansområdet Skydd, undsättning och vård
28. Anslagsposten får användas för utbildning av totalförsvarspliktiga, utbildning och utrustning av den särskilda beredskapspolisen, utbildning av chefer för beredskapspolisen, åtgärder för att beredskapslagra läke-medel och sjukvårdsmateriel, förbättring av hälso- och sjukvårdens funk-tionssäkerhet och förbättring av kompetensförsörjningen hos berörd hälso- och sjukvårdspersonal, åtgärder för att tillhandahålla och iordningsställa skyddsrum och skyddade utrymmen, tillhandahållande av andningsskydd, åtgärder för varning, utrymning och inkvartering, information om självskydd m.m., åtgärder avseende förmågan inom den kommunala räddningstjänsten under höjd beredskap, förstärknings-åtgärder vid byggande av räddningscentraler, anskaffning av materiel för höjd beredskap, anslutning till försvarets telenät, räntor och amorte-ringar för lånefinansierade beredskapsinvesteringar, planering av bered-skapsåtgärder, internationellt säkerhetsfrämjande arbete, Delegationen för frågor som rör hälso- och sjukvården i krig m.m. samt ersättning till landstingen för katastrofplanering.

29. Högst 1 500 000 kronor får betalas ut till Civilpliktsrådets verksam-het, dock ej för Statens räddningsverks utgifter för administrativt stöd till Civilpliktsrådet.

30. Högst 2 000 000 kronor får användas till Socialstyrelsens anskaffning av datorutrustning för system för ledning och lagerredovisning.

31. Högst 935 000 kronor får utbetalas till Delegationen för frågor som rör hälso- och sjukvården i krig m.m.

32. Högst 14 000 kronor skall av Räddningsverket betalas till Riks-försäkringsverket i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Krisberedskapsmyndigheten bemyndigas att, i fråga om ramanslaget 6:5 Civilt försvar, godkänna avtal och beställningar av tjänster, utrustning, och anläggningar för beredskapsåtgärder och åtgärder för att motstå svåra påfrestningar på samhället i fred, så att behovet av anslagsmedel efter 2003 för dessa och tidigare avtal och beställningar uppgår till högst 405 000 000 kronor. Krisberedskapsmyndigheten skall i skriftlig överenskommelse med berörd myndighet reglera rätten att ingå nya förpliktelser med betalningsutfall efter 2003. Bemyndigande skall redovisas per anslagspost, specificerat per åtgärd.


Investeringsplan

Följande inriktning skall gälla för det civila försvarets investeringar under perioden 2003 – 2005.

So Teknisk infrastruktur Totalt Anskaffat t.o.m.2001 Prognos 2002 Budget 2003 Beräknat 2004 Beräknat 2005

Fullträffskyddade anläggningar

848197 823197 10000 5000 5000 5000
Ny infrastruktur, övriga nätåtgärder 849242 596242 80000 70000 70000 60000
Oberoende Internet, informationssäkerhet 96430 2430 10000 22000 32000 30000
Säker elförsörjning 220365 55365 5000 70000 60000 30000
Prioritet samhälls-viktiga funktioner 63783 3783 0 20000 20000 20000
Tele- och data-kommunikation 61000 0 0 6000 55000 0
Summa investeringar 2139017 1454017 105000 193000 242000 145000
Lån 0 0 0 0 0 0
Anslag 2139017 1454017 105000 193000 242000 145000
Summa finansiering 2139017 1454017 105000 193000 242000 145000
So Transporter
Reservbroar 90000 54000 9000 9000 9000 9000
Förråd och upplagsplatser 9600 7600 500 500 500 500
Robustare broar 15000 5000 2500 2500 2500 2500
Samberoende effektkedjor 17200 9200 2000 2000 2000 2000
Elförsörjning/robusthet infrastruktur 67100 7500 12500 15700 15700 15700
Flygsystem 433900 403900 10000 8000 6000 6000
Marksystem 78300 42300 3000 3000 15000 15000
Ledningssystem 73500 45500 9000 9000 5000 5000
NBC-skyddsutrusning 5600 4800 500 100 100 100
Övrigt 17500 17500 0 0 0 0
Summa investeringar 807700 597300 49000 49800 55800 55800
Lån 0 0 0 0 0 0
Anslag 807700 597300 49000 49800 55800 55800
Summa finansiering 807700 597300 49000 49800 55800 55800
So Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen
C-specifik utrustning 150570 98000 21900 17250 7350 6070
Summa investeringar 150570 98000 21900 17250 7350 6070
Lån 150570 98000 21900 17250 7350 6070
Anslag 0 0 0 0 0 0
Summa finansiering 150570 98000 21900 17250 7350 6070
SO Områdesvis ledning, samordning och information
Skyddade ledningsplatser 227300 222300 5000 0 0 0
Kommunala ledningsplatser 109400 25900 8500 25000 25000 25000
Telesäkerhetsåtgärder 129200 84200 10000 15000 10000 10000
ISOL/Elvira 230100 150100 20000 5000 5000 5000
RDS-mottagare 2500 0 2500 0 0 0
Summa investeringar 653500 482500 46000 45000 40000 40000
Lån 0 0 0 0 0 0
Anslag 653500 482500 46000 45000 40000 40000
Summa finansiering 653500 482500 46000 45000 40000 40000
So Skydd, undsättning och vård
Läkemedel inkl. vacciner 70700 43700 17000 2000 4000 4000
Mobila sjukvårdsenheter 58100 43100 0 5000 5000 5000
Skyddsdräkter 15000 0 0 5000 5000 5000
Infusionsvärmare 3000 0 3000 0 0 0
Sjukvårdsmaterial 15000 0 0 5000 5000 5000
Autoinjektorer 6000 0 0 0 3000 3000
Räddningsmateriel 412010 382840 4330 11270 11150 2420
Varningsmateriel 170000 170000 40000 40000 40000 0
Summa investeringar 749810 519640 64330 68270 73150 24420
Lån 749810 519640 64330 68270 73150 24420
Anslag 0 0 0 0 0 0
Summa finansiering 749810 519640 64330 68270 73150 24420
Summa investeringar för det civila försvaret 4500597 3151457 286230 373320 418300 271290
Lån 902880 617640 88730 85520 80500 30490
Anslag 3597717 2533817 197500 287800 337800 240800
Summa finansiering 4500597 3151457 286230 373320 418300 271290

6:5 ap.7 Kommittén för Överstyrelsen för civil beredskap

33. Anslagsposten 7 disponeras av Kommittén för avveckling av Överstyrelsen för civil beredskap t.o.m. 31 juli 2003. Därefter disponeras anslagsposten av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

34. Anslagsposten 7 får användas för engångspremie till Statens pensionsverk för de personer som idag erhåller pensionsersättning.


6:5 ap.8 Internationell verksamhet
35. Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

6:10Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret (obetecknat anslag)88 265 tkr
6:10 ap.1Försvarsmakten (obetecknat)59 245 tkr

Disponeras av Försvarsmakten
6:10 ap.2Krisberedskapsmyndigheten (obetecknat)29 020 tkr

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten

Villkor

6:10 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret

Anslaget disponeras av Försvarsmakten (anslagsposten 1) och Kris-beredskapsmyndigheten (anslagsposten 2) för utgifter för att stödja de frivilliga försvarsorganisationerna avseende ledning och administration, försvarsupplysning, rekrytering, funktionärsutbildning för den egna organisationen samt ungdomsverksamhet och i övrigt enligt nedanstående villkor. Utbetalning av organisationsstöd skall i samråd med Försvarsmakten ske till den verksamhet de frivilliga försvarsorganisationerna bedriver om denna verksamhet bidrar till politikområdet Totalförsvars måluppfyllelse.

Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten skall fördela organisationsstödet och skall som villkor för utbetalning till de frivilliga försvarsorganisationerna meddela föreskrifter om redovisning av utbetalda belopp. Riksrevisionen skall ges tillfälle att granska hur beloppen har använts.

6:10 ap.1 Försvarsmakten
Högst 2 038 000 kronor får användas för bidrag till vissa militära tidskrifter.


2.2.2Äldre anslag som disponeras år 2003

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:3Funktionen Civil ledning (ramanslag)
6:3 ap.1Ersättning till kommunerna för beredskapsförberedelser (ram)

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten
6:3 ap.2Regeringskansliet (ram)

Disponeras av Regeringskansliet
6:3 ap.103Avvecklingskommitten för civilbefälhavarna (ram)

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

6:3 ap.1 Ersättning till kommunerna för beredskapsförberedelser

6:3 ap.2 Regeringskansliet

6:3 ap.103 Avvecklingskommitten för civilbefälhavarna
1. Anslagspost 103 får användas för utbetalning av kvarvarande pensioner.

6:4Funktionen Försörjning med industrivaror (ramanslag)
6:4 ap.1Försörjning av industrivaror (ram)

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten

Villkor

6:4 ap.1 Försörjning av industrivaror

6:7Funktionen Ordning och säkerhet (ramanslag)

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten

Villkor

6:7 Funktionen Ordning och säkerhet

6:8Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. (ramanslag)
6:8 ap.1Avveckling av beredskapslager (ram)

Disponeras av Socialstyrelsen

Villkor

6:8 ap.1 Avveckling av beredskapslager
Inkomster vid försäljning av beredskapslager som avvecklas skall tillföras denna anslagspost. Socialstyrelsen får disponera inkomster på denna anslagspost för att täcka utgifter (transporter, destruktion m.m.) som uppstår i samband med avveckling av lagren. Utgifterna får inte överstiga inkomsterna.

Efter avslutad avveckling av beredskapslagren redovisas vid överskott kvarvarande inkomst mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av bered-skapslager.


6:9Funktionen Telekommunikationer m.m. (ramanslag)
6:9 ap.1Åtgärder f att skydda telekommunikat. mot allvariga hot o påfrest. i fredstid (ram)

Disponeras av Post- och Telestyrelsen
6:9 ap.2Åtgärder för att skydda telekommunikationerna mot hot i krigstid (ram)

Disponeras av Post- och Telestyrelsen

Villkor

6:9 ap.1 Åtgärder f att skydda telekommunikat. mot allvariga hot o påfrest. i fredstid
1. Post- och telestyrelsen disponerar anslagsposten för åtgärder för att skydda telekommunikationer mot svåra påfrestningar på samhället i fred. Anslagsposten får användas till upphandling, utrustning m.m. Anslagsposten är densamma som i Regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende Post och telestyrelsen m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 1999/2000:256 och 2001/02:90 och 125) betecknades 6:9:3 Åtgärder för att skydda telekommunikationerna mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid.

2.Av totalt tillgängligt belopp för anslaget 6:9 Funktionen Telekommunikationer m.m., anslagsposten 1 Åtgärder för att skydda telekommunikationerna mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid, får Post- och telestyrelsen under 2003 använda högst 109 543 000 kronor.


6:9 ap.2 Åtgärder för att skydda telekommunikationerna mot hot i krigstid
1. Anslagsposten får användas till åtgärder för att skydda telekommunika-tionerna mot hot i krigstid. Anslagsposten får användas till upphandling av tjänster, utrustning och anläggningar för att tillgodose försvarets behov av telekommunikationer. Anslagsposten är densamma som i Regleringsbrev för budgetåret 2002 avseende Post och telestyrelsen m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 1999/2000:256 och 2001/02:90 och 125) betecknades 6:9:1 Åtgärder för att skydda telekommunikationer mot hot i krigstid.

2. Anslagssparande från 2002 under anslaget 6:9 Funktionen Telekommunikationer m.m., anslagsposten 2 Åtgärder för skydd mot informationsoperationer skall föras till denna anslagspost.

3.Av totalt tillgängligt belopp för anslaget 6:9 Funktionen Telekommunikationer m.m., anslagsposten 2 Åtgärder för att skydda telekommunikationerna mot hot i krigstid, får Post- och telestyrelsen under 2003 använda högst 8 180 000 kronor.


6:10Funktionen Postbefordran (ramanslag)

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten

Villkor

6:10 Funktionen Postbefordran

6:11Funktionen Transporter (ramanslag)
6:11 ap.1Sjöfartsverket: Försvarsuppgifter (ram)

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten


6:12Funktionen Energiförsörjning (ramanslag)
6:12 ap.1Handlingsberedskap (ram)

Disponeras av Krisberedskapsmyndigheten

Villkor

6:12 ap.1 Handlingsberedskap


2.2.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
6:300-
6:300
6:3 ap.100-
6:3 ap.200-
6:3 ap.10300-
6:4 ap.100-
6:500
6:5 ap.1


6:5 ap.1.100
6:5 ap.1.200
6:5 ap.1.3050 000
6:5 ap.200
6:5 ap.300
6:5 ap.400
6:5 ap.500
6:5 ap.600
6:5 ap.700
6:5 ap.800
6:5 ap.900
6:700-
6:800
6:8 ap.100-
6:900
6:9 ap.100-
6:9 ap.200-
6:1000-
6:1000
6:10 ap.100-
6:10 ap.200-
6:11 ap.100-
6:12 ap.100-2.3Övriga villkor

(tkr) Anslagskredit Räntekontokredit Låneram
Krisberedskapsmyndigheten 14 005 65 000
6:3 Krisberedskapsmyndigheten 0
6:5 Civilt försvar 0

Räntekonto

Till Krisberedskapsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs en tolftedel av 140 048 000 kronor per månad avseende anslaget 6:3 Krisberedskapsmyndigheten.

Till Avvecklingskommittén för Överstyrelsen för civil beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs från och med januari till juni månad en sjättedel av 70 000 000 kronor avseende anslaget 6:5 Civilt försvar (anslagsposten 7).
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Tekniskt stöd001 0001 00000
Summa001 0001 00000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Krisberedskapsmyndigheten får mot avgift åta sig att utveckla och förvalta tekniskt stöd åt andra myndigheter samt åt kommuner och landsting. Avgifternas storlek bestäms av Krisberedskapsmyndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
På regeringens vägnar


Leni Björklund
Kathrine Kalvenes


Likalydande till

Post- och Telestyrelsen


Kopia till

Riksdagen (FöU)
Försvarsdepartementet (EPS)
Finansdepartementet (BA)
Samtliga övriga departement
Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliets revisionskontor
Övriga myndigheter enligt förordningen (2002
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Statens pensionsverk
Polisväsendet
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Statens räddningsverk
Socialstyrelsen
Smittskyddsinstitutet
Tullverket
Statens fastighetsverk
Finansinspektionen
Länsstyrelserna
Livsmedelsverket
Statens strålskyddsinstitut
Banverket
Vägverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Statens energimyndighet
Verket för innovationssystem
Kommittén för avveckling av Överstyrelsen för civil beredskap