Regeringsbeslut
2003-09-18 3

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslag 42:7 Djurskyddsmyndigheten under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Riksdagen har beslutat om anslag 42:7 Djurskyddsmyndigheten för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 23, bet. 2002/03:MJU2, rskr. 2002/03:83).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivet anslag.


1Finansiering


1.2Anslag

1.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:7Djurskyddsmyndigheten (ramanslag)20 397 tkr
42:7 ap.1Djurskyddsmyndigheten (ram)0 tkr

Disponeras av Djurskyddsmyndigheten
42:7 ap.2Regeringskansliet (ram)5 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
42:7 ap.3Regeringens disposition (ram)15 397 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

42:7 ap.1 Djurskyddsmyndigheten

42:7 ap.2 Regeringskansliet

Anslaget disponeras för förberedelser i samband med bildandet av Djurskyddsmyndigheten.


42:7 ap.3 Regeringens disposition

45:2Informationssatsning om samerna (ramanslag)4 000 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

45:2 Informationssatsning om samerna

Anslaget disponeras för olika informationsinsatser som skall öka kunskapen och förståelsen för samer och samisk kultur i Sverige.1.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
42:700
42:7 ap.100
42:7 ap.200
42:7 ap.300
45:2003 %

På regeringens vägnar


Ann-Christin Nykvist
Helena Ewenfält


Kopia till

Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/Ba
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet/Ba
Förvaltningasavdelningen/Ekonomienheten
Jo/Adm
Jo/Djur