Regeringsbeslut Nr: 19
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens kulturråd

Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57.).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens kulturråd och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikKonstområdesövergripande verksamhetBidragsgivning och andra insatser för bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter och läsande
Bidragsgivning och andra insatser för teater, dans och musik
Bidragsgivning och andra insatser för konst, museer och utställningar
Bidragsgivning och andra insatser för konstområdesövergripande verksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens kulturråds ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kultu­rer inom landet.

Målen för Statens kulturråd är att:

- genom bidragsgivning, information, samverkan och andra åtgärder främja konstnärlig och kulturell förnyelse, främja kulturarvet och bruket av det inom konstarterna, folkbiblioteksväsendet och muse­erna samt vidga delaktigheten i kulturlivet och stimulera eget ska­pande,

- bidra till att utveckla samspelet mellan de statliga, regionala och kom­munala insatserna i syfte att slå vakt om en nationell kulturpolitik, främja kulturell mångfald och geografiskt jämlik fördelning av kul­turutbudet,

- verka för att kulturpolitiska aspekter på utvecklingen beaktas inom andra samhällsområden,

- främja kulturpolitisk utvecklingsverksamhet samt förbättra meto­derna för uppföljning och utvärdering av kulturpolitiken i syfte att öka och sprida den samlade kunskapen inom kulturområdet.


Verksamhetsgren Bidragsgivning och andra insatser för bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter och läsande

Mål
Målet är att utbudet av och tillgången till biblioteksservice, litteratur och kulturtidskrifter förbättras i hela landet samt att intresset för läsning och information ökar.

Återrapportering
Statens kulturråd skall redovisa
 • antalet bidragmottagare samt bidragsgivningen fördelad på bidrags­mottagare och mottaget belopp, fördelat per stödform och kategori,
 • resultatet av utvecklingsbidrag inom den regionala biblioteksverksam­heten och andra viktigare insatser som syftar till att öka tillgängligheten,
 • antalet böcker och kulturtidskrifter som erhållit utgivningsstöd samt hur detta relaterar sig till den totala utgivningen i landet,

Statens kulturråd skall bedöma resultatet av sina insatser i förhållande till målet.

Verksamhetsgren Bidragsgivning och andra insatser för teater, dans och musik

Mål
Målet är att utbudet av, tillgången till och efetrfrågan på teater, dans och musik ökar i hela landet.

Återrapportering
Statens kulturråd skall redovisa
 • bidragsgivningen fördelad på bidragsmottagare och mottaget belopp, fördelat per stödform och kategori, varvid bidragsgivningen till lö­pande verksamhet och projekt skall redovisas var för sig,
 • turnéverksamhetens omfattning i förhållande till den totala verksam­heten hos fria grupper som erhåller verksamhetsbidrag,
 • resultatet av utvecklingsbidrag och andra insatser i syfte att öka tillgängligheten till och samverkan mellan institutioner, det fria kulturlivet och amatörkulturen.
 • inriktning och omfattning på insatser som syftar till att stärka lokal arrangörsverksamhet,
 • en analys av hur Eric Sahlström-institutet har utvecklats i fråga om verksamhet och finansiering,
 • en analys av effekterna på fonogramutgivningen inom olika genrer, dels av försöksverksamheten med fonogramstöd i friare former, dels av den fr.o.m. budgetåret 2001 gällande lägre nivån på det totala fo­nogramstödet.

Statens kulturråd skall bedöma resultatet av sina insatser i förhållande till målet.

Verksamhetsgren Bidragsgivning och andra insatser för konst, museer och utställningar

Mål
Målet är att tillgången till och intresset för samtida bild- och formkonst samt utställningar och övrig museiverksamhet ökar i hela lan­det samt att tillgängligheten till föremåls- och arkivsamlingarna förbätt­ras.

Återrapportering
Statens kulturråd skall redovisa
 • bidragsgivningen fördelad på bidragsmottagare och mottaget belopp,
 • insatser som syftar till att ge konstnärer bättre möjligheter att i kollektiva former framställa, visa och försälja sina verk samt en samlad bedömning av insatsernas effekter,
 • resultatet av utvecklingsbidrag inom den regionala museiverksamhe­ten och andra insatser som syftar till att öka tillgänglighe­ten,
 • erfarenheter av den museipedagogiska satsningen inklusive en kortfat­tad redovisning av de projekt som erhållit bidrag,
 • andelen av de regionala museernas samlingar som är tillgängliga i digital form och via Internet.
 • en samlad bedömning av verksamheten med inriktning på samtida bild- och formkonst inom länsmuseerna i förhållande till målet.

Statens kulturråd skall bedöma resultatet av sina insatser i förhållande till målet.

Verksamhetsgren Bidragsgivning och andra insatser för konstområdesövergripande verksamhet

Mål
Målet är att med stöd av forskning utveckla den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom Kulturrådets ansvarsområde. Målet är även att Kulturrådet som sektorsansvarig myndighet medverkar till att den kulturpolitiskt relevanta forskningen stärks och utvecklas.

Återrapportering:

Statens kulturråd skall redovisa

- användningen av de särskilda medel som anvisas under anslaget 28:37 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kul­turområdet (anslagsposterna 1 och 2),

- inriktning och omfattning på pågående och under året avslutade forsk­nings- och utvecklingsprojekt,

- hur forskningsresultat av betydelse för rådets ansvarsområde återförs till verksamheten,

- åtgärder i övrigt som Kulturrådet vidtagit för att stärka den kulturpolitiskt relevanta forskningen,

- antal män respektive kvinnor som är verksamma inom de FoU-pro­jekt som Kulturrådet stöder samt vilka insatser som vidtagits för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor i de FoU-projekt som rådet stöder,

- en analys av de resultat som uppnåtts.

Målet är att barns och ungdomars rätt till yttrandefrihet tas till vara liksom deras rätt och möjligheter att delta i det kulturella och konstnärliga livet, till kulturupplevelser samt till eget skapande.

Återrapportering:

Statens kulturråd skall i samarbete med Ungdomsstyrelsen och Statens skolverk (nya skolutvecklingsmyndigheten) redovisa inriktning och omfatt­ning på insatser för barn och ungdom, särskilt redovisa insatser som leder till att kulturens roll i skolan stärks samt insatser som främjar samarbetet mellan det fria kulturlivet, kulturinstitutionerna, förskolan och skolan.

Målet är att funktionshindrades tillgång till kultur skall öka.

Återrapportering:

Statens kulturråd skall redovisa

- åtgärder som vidtagits för att förverkliga och utvidga handlingspro­grammet (Statens kulturråd 1998:3) för att främja funktionshindrade personers deltagande i kulturlivet i enlighet med propositionen (prop. 1999/2000:79) Från patient till medborgare,

- insatser för att uppnå de av myndigheten uppsatta etappmålen inom ramen för sektorsansvaret för handikappolitiken,

- insatser för att stödja litteraturbehov i enlighet med vad som anges i betänkandet 1998/99:KrU1 s.46–47, rskr. 1998/99:55,

Målet är att den officiella kulturstatistiken och övrig kulturpolitiskt rele­vant statistik inom ansvarsområdet utvecklas.

Återrapportering:

Statens kulturråd skall redovisa

- åtgärder som vidtagits för att utveckla den nationella kulturstatisti­ken samt deltagande i utvecklingsarbetet av en europeisk kulturstati­stik,

- åtgärder som vidtagits för att särskilt utveckla statistiskt material m.m. på litteraturområdet i enlighet med propositionen Litteraturen och läsandet (prop. 1997/98:86, bet. 1997/98:KrU15, rskr. 1997/98:240),

- hur kravet på tillgänglighet m.m. enligt 13–14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.

Målet är att genom utnyttjandet av modern informationsteknik och In­ternet öka tillgängligheten till och intresset för svensk kultur samt samla och sprida kunskap om informationsteknikens möjligheter och använd­ning till kulturlivet.

Återrapportering:

Statens kulturråd skall redovisa

- resultatet av verksamheten med Kulturnät Sverige i enlighet med den inriktning som definieras i budgetpropositionen för 2000 (prop. 1999/2000:1, utg. omr. 17, s. 40–41,

- åtgärder som i övrigt vidtagits och kommentera dem i förhållande till målet.

Målet är att ge det mångkulturella samhällets skiftande uttrycksformer en naturlig plats i kulturlivet samt att kulturlivets institutioner och orga­nisationer utvecklar ett mångkulturellt förhållningssätt i alla delar av sin verksamhet.

Återrapportering:

Statens kulturråd skall redovisa

- omfattningen och resultatet av verksamhet med regionala konsulen­ter för mångkultur i enlighet med den inriktning som anges i budget­propositionen för år 2002 (prop. 2001/2002:1, utg.omr. 17 s. 35-36),

- resultatet av andra utvecklingsinsatser i syfte att nå målet.

Mål

Målet är att de nationella minoriteternas språk och kultur skall stärkas.

Återrapportering:

Statens kulturråd skall redovisa

- omfattningen och resultatet av insatser på området i enlighet med den inriktning som anges i budgetpropositionen för 2002 (prop. 2001/2002:1, utg. omr. 17 s. 35)

Mål

Målet är att svenskt kulturutbyte med utlandet skall stärkas.

Återrapportering:

Statens kulturråd skall redovisa

- bidragsgivningen fördelad på bidragsmottagare och mottaget belopp,

- internationella samarbetsprojekt som Kulturrådet deltar i,

- en samlad bedömning av insatserna.Övriga mål och återrapportering

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främ­lingsfientlighet och rasism.

Återrapportering: Statens kulturråd skall redovisa

- hur samhällets mångfald skall avspeglas i Kulturrådets referens- och arbetsgrupper samt öv­rigt internt arbete.

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som särskilt vidtagits för att utveckla verksamheter som främjar nationella minoriteter,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.

2. Myndigheten skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken, väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet, uppnås. Detta innebär att myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtavtalen och de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Myndigheten får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtavtalen och de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering: Statens kulturråd skall redovisa

Myndigheten skall senast den 17 februari 2004 redovisa myndighetens insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Av redovisningen inom ramen för de regionala tillväxtavtalen skall även framgå vilka de samverkande parterna är, vilket eller vilka av myndighetens anslag som kommer ifråga samt beslutade och utbetalda belopp. Den närmare utformningen av redovisningen skall ske i samråd med Regeringeskansliet (Näringsdepartementet).

Övrig återrapportering

1. Regeringen redovisar i budgetpropositionen det regionala utfallet för delar av statens insatser för kultur. Mot den bakgrunden skall Statens kulturråd kartlägga, sammanställa och analysera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet för år 2002 respektive år 2003. Analy­sen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i för­sta hand fördelas på de olika länen. Förändringar över tiden skall kommenteras och analyseras.

Statens kulturråd skall vidare sammanställa och analysera regionala analyser från myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Kulturrådet skall till berörda myndigheter och institutioner ge me­todanvisningar för hur analysen skall läggas upp samt vid behov bistå dessa i deras arbete. Kulturrådet skall också redovisa och analysera det regionala utfallet av relevanta bidrag från andra statliga sektorer och från EU. Utformningen av denna redovisning skall ske i samråd med Kulturdepartementet. Den samlade redovisningen och analysen skall tillsammans med Kulturrådets slutsatser av utfallet rapporteras till regeringen senast den 1 juli 2003 respektive den 1 juli 2004.

2. Statens kulturråd skall redovisa en omvärldsanalys som tar upp de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som kan ha bety­delse för kulturen och kulturpolitikens utveckling. Omvärldsanaly­sen skall även innehålla en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom de konst- och kulturområden Kulturrådet an­svarar för. Återrapportering skall ske senast den 1 oktober 2003.

3. Statens kulturråd skall i årsredovisningen redovisa hur myndigheten medverkat till främjandet av arkitektur-, form- och designområdet.

4. Statens kulturråd skall enligt särskild redovisningsmodell samman­ställa och sammanfatta den återrapportering som åligger de centrala museerna under verksamhetsgrenen Bevarande. Uppgifterna skall in­hämtas i samråd med respektive museum. Den samlade redovisningen skall avrapporteras till regeringen senast den 1 maj 2003.

5. Statens kulturråd skall i samarbete med Riksantikvarieämbetet samla in, analysera och bedöma uppgifter om de regionala museernas verksamhet inom kulturmiljöområdets verksamhetsgrenar. Riksantikvarieämbetet skall samordna redovisningen som lämnas senast den 17 juni 2003.

6. Statens kulturråd skall i samrbete med Riksantikvarieämbetet årligen redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram förkultur, Kultur 2000-programmet, antalet svenska ansökningar som beviljats stöd, hur mycket EU-medel som utbetalats samt utvärdera programmet efter genomförda programperioder. Kulturrådet skall samordna redovisningen som lämnas senast den 1 april 2003. Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

7. Statens kulturråd skall i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet årligen redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:S strukturfondsprogram och gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Riksantikvarieämbetet skall samordna redovisningen, som lämnas senast den 1 april 2003. Av redovisningen skall framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet skall gemensamt komma överens om hur redovisningen skall disponeras.

8. Som en del i den nationella storstadspolitiken har lokala utvecklingsavtal tecknats mellan staten och sju kommuner i storstadsregionerna. Inom ramen för det fortsatta storstadsarbetet skall Statens kulturråd verka för att stärka kulturens ställning. Kulturrådet skall i årsredovisningen redovisa sina insatser.

9. Statens kulturråd skall i sin årsredovisning redovisa inriktning och omfattning på samt resultatet av verksamheten med länskonstnärer, hur innehavarna av de nationella uppdragen fullföljer sina uppdrag samt resultatet av dessa uppdrag.1.2Uppdrag

Statens kulturråd skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprogno­ser för åren 2003 t.o.m. 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prog­nosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostill­fälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen den 22 januari 2003,

- måndagen den 10 mars 2003,

- onsdagen den 7 maj 2003,

- måndagen den 11 augusti 2003,

- måndagen den 3 november 2003.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:1Statens kulturråd (ramanslag)42 994 tkr

Disponeras av Statens kulturråd

Villkor

28:1 Statens kulturråd
Av anslaget skall minst 1 300 000 kr användas för samordnings- och ut­vecklingsinsatser på det mångkulturella området.

28:2Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (ramanslag)154 935 tkr
28:2 ap.1Till Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet och bidrag till allmän kulturverksamhet (ram)16 969 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.2Bidrag till organisationer inom kulturområdet (obetecknat)
28:2 ap.2.1Centrala amatörorganisationer för riksorganisationernas verksamhet (obetecknat)7 243 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.2.2Centrumbildningar för deras centrala regionala verksamhet (obetecknat)23 395 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.2.3Lokalhållande organisationer för kulturverksamhet (obetecknat)11 951 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.2.4Mångkulturella organisationer (obetecknat)3 073 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.2.5TA Teateraliansen AB (obetecknat)15 000 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.2.6Nationella minoriteters språk och kultur (ram)7 000 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.3Bidrag till internationellt kulturutbyte (ram)
28:2 ap.3.1Statens kulturråd (ram)4 706 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.3.2Svenskhemmet Voksenåsen (obetecknat)8 851 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.3.3Svensk-norska samarbetsfonden för stipendier för vistelse vid svenskhemmet Voksenåsen (obetecknat)400 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.3.4Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland (obetecknat)918 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.3.5Bidrag till organisationer för internationellt kulturutbyte (ram)3 250 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.4Bidrag till övriga ändamål inom kulturområdet (ram)
28:2 ap.4.1Kultur i arbetslivet (ram)8 331 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.4.2Bidrag till länsbildningsförbud m.fl. (obetecknat)4 932 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.4.3Länskonstnärer (ram)6 700 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.4.4Funktionshindrades deltagande i kulturlivet (ram)9 500 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.4.5Regionala konsulenter för mångkultur (ram)3 000 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:2 ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)
28:2 ap.5.1Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer (ram)9 015 tkr

Disponeras av Sametinget
28:2 ap.5.2Sámi Teáhter (ram)5 500 tkr

Disponeras av Sametinget
28:2 ap.6Svenska institutet (ram)1 990 tkr

Disponeras av Svenska institutet
28:2 ap.7Till Regeringens disposition (ram)3 211 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

28:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
- Av medlen under delposterna 2.1-2.4, 3.2-3.5, 4.1 och 4.3 får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

- I samband med den första utbetalningen skall Kulturrådet erinra bidragsmottagarna om villkoren. Bidragsmottagarna under anslagsposterna 1-2, 3.1, 3.3-3.5 samt 4 skall till Kulturrådet lämna en redogörelse för bidragets användning i verksamheten och de övriga uppgifter som Kulturrådet finner lämpliga.


28:2 ap.1 Till Statens kulturråds disposition för utvecklingsverksamhet och bidrag till allmän kulturverksamhet
I anslagsposten ingår medel för insatser i syfte att främja danskons­ten i hela landet, bl.a. genom residens. I anslagsposten ingår vidare medel till utvecklings­projekt som främjar ungdomars eget skapande samt stöd till barn- och ungdomskultur, inklusive verksamhet med anknytning till kultur i skolan. I anslaget ingår även bidrag till kostnader för utveckling av folkbiblioteksverksamheten enligt 1 § andra punkten förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek. Av anslagsposten skall minst 500 000 kr användas för bidrag till Sveriges Dramatikerförbund för driften och administrationen av en digital pjäsbank. Minst 500 000 kr skall användas till insatser som särskilt syftar till att främja barn- och ung­domsteater. Slutligen skall av anslagsposten avsättas minst 1 500 000 kr för bidrag till försök med länsteaterverksamhet i Sörmlands län samt 1 000 000 kr till försöksverksam­het med stöd till arrangerande konstföreningar.

28:2 ap.2 Bidrag till organisationer inom kulturområdet


28:2 ap.2.1 Centrala amatörorganisationer för riksorganisationernas verksamhet
- Av delposten 2.1 skall minst 500 000 kr användas för bidrag till Sverig­e-finska Riksförbundet för verksamhet med sverigefinsk ama­törteater.


28:2 ap.2.2 Centrumbildningar för deras centrala regionala verksamhet
- Av delposten 2.2 skall minst 10 506 000 kr användas för bidrag till arbetsförmedlande verksamhet vid centrumbildningarna, folkpar­kerna och studieförbunden.


28:2 ap.2.3 Lokalhållande organisationer för kulturverksamhet


28:2 ap.2.4 Mångkulturella organisationer
- Delposten 2.4 får användas för bidrag till Immigrantinstitutet, Mång­kulturellt Centrum i Botkyrka, Grekiskt kulturcentrum samt Kur­diska biblioteket i Stockholm. Av delposten skall 1 000 000 kr använ­das för verksamhetsbidrag till Kurdiska biblioteket.


28:2 ap.2.5 TA Teateraliansen AB
- För delposten 2.5 skall följande villkor gälla: TA Teateralliansen AB skall verka för frilansande skådespelares trygghet och minskade bero­ende av arbetslöshetsförsäkringen samt stimulera till utveckling och rörlighet inom teaterlivet. En utgångspunkt för verksamheten är att arbetsmarknadens parter har träffat erforderliga avtal om anställ­ningsformer och anställningsskydd inom teaterområdet.


28:2 ap.2.6 Nationella minoriteters språk och kultur
Delposten 2.6 får användas för bidrag och andra insatser i syfte att främja de nationella minoriteternas språk och kultur med den inriktning som angivits i budgetpropositionen för 2002 samt med beaktande av riksdagens tillkännagivande om finskspråkig teater (prop. 2001/02, utg.omr. 17, s. 35, bet. 2002/02:KrU1 s.35).

28:2 ap.3 Bidrag till internationellt kulturutbyte


28:2 ap.3.1 Statens kulturråd
- I delposten 3.1 ingår medel till årsavgiften för European Union Youth Orchestra.


28:2 ap.3.2 Svenskhemmet Voksenåsen
- Delposten 3.2 får användas för bidrag till lokalhyra och programverk­samhet vid Svenskhemmet Voksenåsen.


28:2 ap.3.3 Svensk-norska samarbetsfonden för stipendier för vistelse vid svenskhemmet Voksenåsen
- Av delposten 3.3 skall minst 100 000 kr företrädesvis användas för stipendier till författare och andra konstnärer med utomnordisk bak­grund.


28:2 ap.3.5 Bidrag till organisationer för internationellt kulturutbyte
Delposten 3.5 får användas för bidrag till Svenska Pennklubben för gäststipendium till flyktingförfattare, verksamhetsbidrag till Öster­sjöns Författar- och Översättarcentrum, verksamhetsbidrag till Visby Internationella Tonsättarcentrum, verksamhetsbidrag till Baltic Art Center på Gotland, verksamhetsbidrag till Barents Litteraturcentrum samt bidrag för svenskt-grekiskt kultursamarbete efter förslag av Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland. Från delposten får även betalas kostnader för nämndens verksamhet.

28:2 ap.4 Bidrag till övriga ändamål inom kulturområdet


28:2 ap.4.1 Kultur i arbetslivet
- För delposten 4.1 skall gälla följande bestämmelser: Medlen skall an­vändas av Kulturrådet för att främja en bred kulturverksamhet med arbetsplatsen och arbetsgemenskapen som utgångspunkt. De skall öka möjligheterna till konstnärliga upplevelser och förbättra arbets­platsens estetiska miljö. De skall främja ett vidgat deltagande i kul­turlivet och bidra till att utveckla samspelet med yrkesmässigt arbe­tande konstnärer. Stöd kan utgå till bl.a. följande ändamål: projekt av utvecklingskaraktär, utbildning, utvärdering i syfte att vinna erfaren­heter och spridning av dessa, anordnande av seminarier och utarbe­tande av informationsmaterial. Stöd får lämnas under förutsättning att minst 25 procent av projektkostnaden finansieras på annat sätt. Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader för genomfö­randet av den föreslagna verksamheten.


28:2 ap.4.2 Bidrag till länsbildningsförbud m.fl.


28:2 ap.4.3 Länskonstnärer
- Delposten 4.3 får användas för bidrag till länskonstnärer enligt förord­ningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverk­samhet. Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kr. Delar av stödenheter får lämnas. Regeringen kommer se­nare att meddela bestämmelser om bidragsmottagare.


28:2 ap.4.4 Funktionshindrades deltagande i kulturlivet
- Delposten 4.4 får användas för bidragsgivning och andra insatser för att öka tillgängligheten till kulturlivet för funktionshindrade perso­ner.


28:2 ap.4.5 Regionala konsulenter för mångkultur
Delposten 4.5 får användas för bidrag till regionala konsulenter för mångkultur enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till re­gional kulturverksamhet. Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kr. Delar av stödenheter får lämnas. Regeringen kommer senare att meddela bestämmelser om bidragsmottagare.

28:2 ap.5 Bidrag till samisk kultur
Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

Sametinget beslutar om fördelningen av statens bidrag till samisk kultur och samiska organisationer enligt bestämmelser i sametingslagen (1992:1433).


28:2 ap.5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer
Verksamheten med en samisk bibliotekskonsulent får betalas från delposten 5.1.

28:2 ap.5.2 Sámi Teáhter
För delposten 5.2 gäller att statsbidrag till Sámi Teáhter får lämnas under förutsättning att medfinansiering sker från berörda kommuner och landsting. Ett villkor för Sametingets medelsfördelning skall vara att den lokala och regionala motprestationen skall ligga kvar på minst 2002 års nivå för att hela statsbidraget skall erhållas.

28:2 ap.6 Svenska institutet
Av anslagsposten skall minst 750 000 kr användas för spridning av svensk litteratur, företrädesvis skönlitteratur, i utlandet.

28:2 ap.7 Till Regeringens disposition
Medlen får användas för bidrag till kulturändamål, utveckling och internationellt samarbete. I anslagsposten ingår engångsanvisningar på vardera 1 000 000 kr till Strindbergsteatern och Drottningholms slottsteater.

28:3Nationella uppdrag (ramanslag)9 000 tkr

Disponeras av Statens kulturråd

Villkor

28:3 Nationella uppdrag
- Statens kulturråd skall betala ut 1 000 000 kr till var och en av föl­jande institutioner: Föreningen Svensk Form, Dansnät Sverige hos Dansens Hus, Dalateatern, Film i Värmland, Drömmarnas Hus, Eric Ericsons Kammarkör, Baltic Art Center (BAC), Jämtlands läns museum och Regionteatern Blekinge- Kronoberg.

- Statens kulturråd skall, efter rekvisition från Dansnät Sverige, betala ut 1 000 000 kr till Dansens Hus för verksamheten i Dansnät Sverige.

- Stiftelsen Svenska Filminstitutet skall, efter rekvisition hos Statens kulturråd, betala ut 1 000 000 kr till Film i Värmland.

- I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd respektive Svenska Filminstitutet erinra bidragsmottagarna om villko­ren.

- Bidraget skall användas för verksamhet i enlighet med regeringsbe­slut den 14 december 2000 om nationellt uppdrag under perioden 2001–2003 till Regionteatern Blekinge-Kronoberg och i enlighet med regeringsbeslut den 19 december 2002 om nationella uppdrag under perioden 2003-2005 till Dansnät Sverige hos Dansens Hus, Dalateatern, Film i Värmland, Drömmarnas Hus, Eric Ericsons Kammarkör, Baltic Art Center (BAC) och Jämtlands läns museum samt i enlighetmed regeringsbeslut den 13 december 2001 om nationellt uppdrag under perioden 2002–2004 till Föreningen Svensk Form.

- Dansnät Sverige hos Dansens Hus, Dalateatern, Film i Värmland, Drömmarnas Hus, Eric Ericsons Kammarkör, Baltic Art Center (BAC) och Jämtlands läns museum, Regionteatern Blekinge-Kronoberg och Föreningen Svensk Form skall årligen lämna redogörelser till Kulturrådet för bidragets användning i verk­samheten samt de övriga uppgifter som Kulturrådet finner erforder­liga.

- Film i Värmland skall årligen lämna en redogörelse till Svenska Filminstitutet för bidragets användning i verksamheten och de övriga uppgifter som Filminstitutet finner erforderliga.


28:4Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel (obetecknat anslag)136 845 tkr

Disponeras av Statens kulturråd

Villkor

28:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel
- Anslaget får användas för statsbidrag enligt förordningen (1998:305) om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till re­gional kulturverksamhet.

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut till Region Skåne före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

- I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd er­inra Region Skåne om villkor för bidragsgivningen samt återrapporteringskrav.

- Bidrag får lämnas till följande regionala kulturinstitutioner: Region­museet i Skåne, Kulturen i Lund, Malmö museer, AB Helsing­borgs Stadsteater, Malmö Opera och Musikteater AB, Malmö Dramatiska teater AB, Skånes Dansteater AB, Helsingborgs Nya Konserthus AB, Malmö Symfoniorkester AB, Stiftelsen Musik i Skåne, Länsbibliote­ket Skåne.

Av anslagsposten får högst 300 000 kr användas till administrations­kostnader för Region Skåne.

28:6Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner (obetecknat anslag)692 079 tkr
28:6 ap.1Bidrag till länsmusikverksamhet (obetecknat)215 378 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:6 ap.2Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och orkesterinstitutioner (obetecknat)461 148 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:6 ap.3Utvecklingsbidrag (obetecknat)13 482 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:6 ap.4Samarbete med tonsättare (obetecknat)2 071 tkr

Disponeras av Statens kulturråd

Villkor

28:6 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner
- Anslaget får användas för bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kr. Delar av stödenheter får lämnas.

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

- Statens kulturråd får använda sammanlagt högst 500 000 kr för utvärdering av verksamhet som får bidrag från detta anslag samt för konferenser och utbildningsinsatser i anslutning till detta arbete.

- Bidragsmottagaren skall tillställa Statens kulturråd en verksamhetsberättelse samt årsredovisning med revisionsberättelse. Berörda bidragsmottagare ansvarar för att försäkringspremier betalas till Statens pensionsverk. I samband med den första utbetalningen av bidrag skall Statens kulturråd föreskriva detta.

- Från anslaget får bidrag fördelas till Region Skåne.


28:6 ap.1 Bidrag till länsmusikverksamhet
- Bidrag för länsmusikverksamhet skall lämnas till landstingen eller regionförbunden i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Hallands, Västra Götaland, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarna, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens, Norrbottens län samt till Gotlands kommun.

- Bidrag får lämnas under förutsättning att medfinansiering sker från kommuner eller landsting. En utgångspunkt för Kulturrådets medelsfördelning skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2002 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas.


28:6 ap.2 Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och orkesterinstitutioner
- Bidrag för teater- och dansverksamhet skall lämnas till AB Upsala Stadsteater, Borås Stadsteater, Byteatern (Kalmar läns teater), Folkoperan AB, Folkteatern i Göteborg ek. för., Stiftelsen Norrbottensteatern, Länsteatern på Gotland, Göteborgs Stadsteater AB, Göteborgsoperan AB inklusive Skaraborgs länsteater, Stiftelsen Teater Västernorrland, Stiftelsen Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Stiftelsen Östergötlands länsteater, Västerbottensmusiken AB för Norrlandsoperan, Stockholms Stadsteater AB, Kommunalförbundet Teater Västmanland, Norrlands Musik- och Dansteater, Teater Halland, Länsteatern Jämtland - Härjedalen, Stiftelsen länsteatern i Dalarna, Värmlands Teater & Musikstiftelse, Västsvenska Teater och Dans AB för Bohusläns Teater och Älvsborgsteatern, Västerbottensteatern AB, Smålands Musik & Teater, Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, Stiftelsen länsteatern i Örebro och Landstinget i Västernorrlands län för Norrdans.

- Bidrag för orkesterverksamhet skall lämnas till Gävle Symfoniorkester, Göteborgs konsert AB, Norrköpings Symfoniorkester, Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken för Västerås Sinfonietta, Landstinget i Dalarna för Dalasinfoniettan, Stiftelsen Göteborgsmusiken, Landstinget i Örebro län för Svenska Kammarorkestern, Kammarorkestern Musica Vitae AB, Regionförbundet i Kalmar län för kammarorkestern Camerata Roman, Landstinget i Uppsala län för Uppsala kammarorkester, Kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester, Landstinget i Jönköpings län för Jönköpings Sinfonietta och Landstinget i Norrbottens län för Norrbottens Kammarorkester.

- Bidrag får lämnas under förutsättning att medfinansiering sker från kommuner och landsting. En utgångspunkt för Kulturrådets medelsfördelning skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2002 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas.


28:6 ap.3 Utvecklingsbidrag
- Medlen skall användas för särskilda utvecklingsbidrag i enlighet med 12 § förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Kulturrådet skall fördela medlen efter särskild ansökan. Berättigade att ansöka om utvecklingsbidrag är samtliga landsting/regionförbund för länsmusikverksamhet, institutionerna under anslagsposten 2 samt Helsingborgs Nya Konserthus AB, Malmö Symfoniorkester AB, AB Helsingborgs stadsteater, Malmö Opera och Musikteater AB, Malmö Dramatiska Teater AB och Skånes Dansteater AB.

28:6 ap.4 Samarbete med tonsättare
- Statens kulturråd skall efter ansökan fördela medlen mellan regionala och lokala teater-, dans- och orkesterinstitutioner, länsmusikorganisationerna samt de institutioner som anges under anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål. anslagsposten 3.

28:7Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (ramanslag)138 215 tkr
28:7 ap.1Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar m.m. (ram)101 356 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:7 ap.2Fonogram och musikalier m.m. (ram)10 218 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:7 ap.3Bidrag till viss teaterverksamhet (obetecknat)15 085 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:7 ap.4Musikaliska Akademien (obetecknat)4 774 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:7 ap.5Skådebaneverksamhet (ram)5 282 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:7 ap.6Eric Sahlström-institutet (obetecknat)1 500 tkr

Disponeras av Statens kulturråd

Villkor

28:7 ap.1 Fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar m.m.
- Anslagsposten får användas för bidragsgivning enligt förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper. I anslagsposten ingår bidrag till Nya Västanå Teater för teaterns regionala uppdrag. Från anslagsposten skall vidare minst 900 000 kr lämnas som bidrag till daglig träning för frilansdansare.

- Statens kulturråd skall vid bidragsfördelningen ägna särskild uppmärksamhet åt grupper som huvudsakligen bedriver turnéverksamhet (prop. 1999/2000:1, utg.omr. 17, s. 61).

- Statens kulturråd skall beakta vad regeringen och riksdagen har anfört om inriktningen på stödet till musiklivets arrangörer (prop. 1997/98:1, utg.omr. 17, s. 37, bet. 1997/98:KrU1, s. 85-86) samt vad regeringen har anfört om arrangörs- och turnéstöd på dansområdet (prop. 2002/03:1, utg.omr.17, s. 25-26).

- Statens kulturråd får använda högst 250 000 kr för kostnader i samband med referensgruppernas bedömningar och resor.

- De bidragsmottagare som är juridiska personer och som erhåller verksamhetsbidrag skall tillställa Statens kulturråd årsredovisning med revisionsberättelse. I samband med utbetalning av bidrag skall Kulturrådet erinra bidragsmottagaren om detta villkor.


28:7 ap.2 Fonogram och musikalier m.m.
- Anslagsposten får användas för bidragsgivning enligt förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram. Bidrag får lämnas även till distribution och marknadsföring.

- Från anslagsposten får Statens kulturråd vidare lämna bidrag till Musikaliska Akademien för utgivning av svenska tonsättares verk och till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) - Svensk Musik för notutgivning, information och internationell kontaktförmedling.

- Statens kulturråd får använda högst 600 000 kr för informationsinsatser och löpande utvärdering av fonogramstödet samt för kostnader i samband med referensgruppens bedömningar och resor.


28:7 ap.3 Bidrag till viss teaterverksamhet
- Bidrag får lämnas till föreställningsverksamheten hos Stiftelsen Drottningholms teatermuseum, verksamheten vid Ulriksdals Slottsteater (Confidencen), kurs- och föreställningsverksamheten vid Internationella Vadstenaakademien samt verksamheten vid Marionetteatern, Orionteatern och Dalhalla.

- Av bidragen får högst 50 procent betalas ut före den 1 juli 2003.

- Bidragsmottagarna skall tillställa Statens kulturråd en verksamhetsberättelse samt årsredovisning med revisionsberättelse. Statens kulturråd skall i samband med den första utbetalningen erinra bidragsmottagarna om villkoren.


28:7 ap.4 Musikaliska Akademien
- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juni respektive den 1 oktober 2003.

- Musikaliska akademien skall till Statens kulturråd lämna en redogörelse för bidragets användning i verksamheten samt årsredovisning med revisionsberättelse. Kulturrådet skall i samband med den första utbetalningen erinra akademien om villkoren.


28:7 ap.5 Skådebaneverksamhet
- Medlen får användas för bidrag till verksamheten vid Riksskådebanan och de regionala skådebanorna. Medlen betalas ut till Riksskådebanan.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

- Riksskådebanan skall till Statens kulturråd lämna en verksamhetsberättelse samt årsredovisning med revisionsberättelse. Kulturrådet skall i samband med den första utbetalningen erinra Riksskådebanan om villkoren.


28:7 ap.6 Eric Sahlström-institutet
- Som villkor för statsbidrag gäller att Eric Sahlström-institutet erhåller bidrag från annat håll med minst det belopp som staten lämnar. Statens kulturråd skall i samband med bidragets utbetalning erinra institutet om villkoret. Kulturrådet får härutöver lämna de föreskrifter för bidragets användning och redovisning av verksamheten som rådet finner erforderliga. Kulturrådet skall därvid beakta vad riksdagen har anfört (bet. 1998/99:KrU1, s. 43-44).


28:8Bidrag till biblioteksverksamhet (obetecknat anslag)43 139 tkr
28:8 ap.1Bidrag till länsbibliotek (obetecknat)25 264 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:8 ap.2Bidrag till lånecentraler och depåbibliotek (obetecknat)11 851 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:8 ap.3Utvecklingsbidrag (obetecknat)2 959 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:8 ap.4Folkbibliotek (obetecknat)3 065 tkr

Disponeras av Statens kulturråd

Villkor

28:8 Bidrag till biblioteksverksamhet
Anslaget får användas för statsbidrag till länsbibliotek enligt förord­ningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek och förord­ningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli resp. den 1 oktober 2003.

Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kr. De­lar av stödenheter får lämnas. En utgångspunkt för Kulturrådets för­delning skall vara att huvudmännens motprestationer skall ligga kvar på minst 2002 års nivå för att statligt bidrag av nuvarande omfattning skall erhållas. Till länsbibliotek i Skåne län får endast utvecklingsbidrag lämnas.


28:8 ap.4 Folkbibliotek
Medlen under anslagsposten skall användas för insatser som syftar till att främja tillgången till biblioteksservice vid folkbiblioteken för de vuxenstuderande.

28:9Litteraturstöd (ramanslag)100 917 tkr
28:9 ap.1Stöd till utgivning och distribution av litteratur (ram)45 717 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:9 ap.2Stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek (ram)29 000 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:9 ap.3Stöd till läsfrämjande verksamhet (ram)6 800 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:9 ap.4En bok för alla AB (ram)10 200 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:9 ap.5Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska (ram)100 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:9 ap.6Sortimentsstöd (ram)4 100 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:9 ap.7Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne (ram)5 000 tkr

Disponeras av Statens kulturråd

Villkor

28:9 ap.1 Stöd till utgivning och distribution av litteratur
Anslagsposten får användas enligt förordningen (1998:1469) om statligt litteraturstöd.

Sveriges nationella minoriteter skall särskilt beaktas. Av anslaget skall minst 750 000 kr användas för att främja utgivning av nationella mi­noriteters litteratur. Medlen skall i första hand avse utgivningsstöd till förlag, men får även till del användas för olika projekt eller infor­mationsinsatser i syfte att stimulera sådan utgivning.

Av anslagsposten får högst 1 600 000 kr användas för nytryck, marknads­föring m.m. av klassisk litteratur för skolans behov.

I anslagsposten har inräknats medel till utgivning av August Strindbergs samlade verk, stöd till författarverkstäder samt bidrag till Svenska Vitterhetssamfundet och Samfundet De nio.

Anslagsposten får användas för distributionskostnader av litteraturstödda böcker.


28:9 ap.2 Stöd till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek
Anslagsposten får användas enligt förordningen (1996:1608) om statsbi­drag till folkbibliotek.

Av anslagsposten får Kulturrådet använda högst 500 000 kr till administra­tionskostnader.


28:9 ap.3 Stöd till läsfrämjande verksamhet
Anslagsposten får användas enligt förordningen (1998:1386) om statsbi­drag till läsfrämjande insatser.

Av anslagsposten får högst 1 800 000 kr användas för produktion och distri­bution av en barnbokskatalog samt marknadsföring av littera­turstödda titlar (jfr. prop. 1997/98:86, s.24–25).


28:9 ap.4 En bok för alla AB
Medlen betalas ut enligt avtal mellan staten och En bok för alla AB.

För anslagsposten skall i övrigt gälla följande villkor. I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd erinra En bok för alla AB om villkoren.

Av anslagsposten skall minst 900 000 kr användas för läsfrämjande verksam­het bland barn och ungdomar. Därav får kostnader för Bok­juryn ingå.

En bok för alla AB skall till Statens kulturråd lämna ett budgetunder­lag för år 2004 samt för rådets sammanfattande bedömning av ut­vecklingen på området vid den tidpunkt som rådet bestämmer. Vi­dare skall bolaget till Kulturdepartementet senast den 1 mars 2003 lämna en redogörelse av verksamheten.


28:9 ap.5 Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska
Medlen betalas ut till Expertkommittén för översättning av finsk fack­litteratur till svenska efter rekvisition.

För anslagsposten skall i övrigt gälla följande villkor. I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd erinra Expertkommittén om villkoren.

Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till svenska skall lämna budgetunderlag för år 2004 till Statens kulturråd samt underlag för rådets sammanfattande bedömning av utvecklingen på området vid den tidpunkt som rådet bestämmer.


28:9 ap.6 Sortimentsstöd
Anslagsposten får användas enligt förordningen (1985:525) om stöd till bokhandel.

28:9 ap.7 Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne
Anslagsposten skall användas enligt förordningen (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

28:10Stöd till kulturtidskrifter (ramanslag)20 650 tkr
28:10 ap.1Produktions- och utvecklingsstöd (ram)20 150 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:10 ap.2Prenumerationsstöd till bibliotek (ram)500 tkr

Disponeras av Statens kulturråd

Villkor

28:10 ap.1 Produktions- och utvecklingsstöd
Anslagsposten får användas enligt förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter samt vad som anges i prop. 2000/01:1, ut­giftsområde 17, s. 67–68, om försöksverksamhet med årliga evene­mangsbidrag.

Av anslagsposten, i den delen som avser produktionsstödet, får högst 25, 50 resp. 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli resp. den 1 oktober 2003.

Sveriges nationella minoriteter skall särskilt beaktas. Av anslagsposten skall minst 250 000 kr användas för att främja utgivning av nationella mi­noriteters kulturtidskrifter. Medlen skall i första hand avse produk­tionsstöd, men får även till del användas för olika projekt eller infor­mationsinsatser i syfte att stimulera sådan utgivning.

Verksamhetsbidrag till tidskriftverkstäder får betalas från anslaget, dock högst med 2 000 000 kr.

Anslagsposten får användas för produktion av en kulturtidskriftskatalog på Internet i enlighet med vad som anges i prop. 1997/98:86, s. 31. Så­dana kostnader får dock betalas från anslaget med högst 400 000 kr.

Ett exemplar av tidskrift som erhåller bidrag enligt förordningen (1993:567) om statligt stöd till kulturtidskrifter skall överlämnas till Kulturdepartementet respektive till Statens kulturråd.


28:10 ap.2 Prenumerationsstöd till bibliotek
Anslagsposten får användas enligt förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek.

28:18Bidrag till bild- och formområdet (ramanslag)29 708 tkr
28:18 ap.1Organisationer inom bild- och formområdet (ram)21 181 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:18 ap.2Bidrag till Akademien för de fria konsterna (obetecknat)1 675 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:18 ap.3Verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)6 852 tkr

Disponeras av Statens kulturråd

Villkor

28:18 ap.1 Organisationer inom bild- och formområdet
Anslagspost 1:

- Av anslagsposten skall 3 000 000 kr betalas ut till Folkrörelsernas konstfrämjande som ett allmänt verksamhetsbidrag.

- Från anslagsposten får medel även fördelas till kollektivverkstäder enligt förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder.

- I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd före­skriva att mottagare av bidrag skall lämna redogörelse till Kulturrådet för bidragets användning i verksamheten och de övriga uppgifter som rådet finner erforderliga.

- Kulturrådet skall föreskriva bidragsvillkor med beaktande av vad som anförts i propositionen Kulturpolitik (prop. 1996/97:3, avsnitt 13.2 Utställningsersättning) samt vad riksdagen anfört i sitt betänkande (1996/97:KrU1, avsnitt 19.5).


28:18 ap.2 Bidrag till Akademien för de fria konsterna
Anslagspost 2:

- Akademien för de fria konsterna skall till Statens kulturråd lämna en redogörelse för bidragets användning i verksamheten samt årsredo­visning med revisionsberättelse. Kulturrådet skall i samband med den första utbetalningen erinra akademien om villkoren.


28:18 ap.3 Verksamhetsstöd till vissa utställare
Anslagspost 3:

- Anslagsposten får användas till bidragsgivning enligt förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och form­området samt vad som anges i prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, s. 51, om behovet av utställningslokaler för olika former av bild- och form­konst, i synnerhet för den nyskapande och oetablerade konsten i lan­det.

- I samband med den första utbetalningen skall Statens kulturråd före­skriva att mottagare av bidrag skall lämna redogörelse till Kulturrådet för bidragets användning i verksamheten och de övriga uppgifter som rådet finner erforderliga.

Statens kulturråd skall erbjuda mottagare av bidrag möjligheten att använda utställningsersättning i verksamheten på det sätt som rådet finner lämpligt.


28:30Bidrag till regionala museer (obetecknat anslag)143 581 tkr
28:30 ap.1Bidrag till regionala museer (obetecknat)95 677 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:30 ap.2Utvecklingsbidrag (obetecknat)6 700 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:30 ap.3Bidrag till regionala museer i Skåne län (obetecknat)7 605 tkr

Disponeras av Riksantikvarieämbetet
28:30 ap.4Kostnader för lönebidragsanställda vid regionala museer (obetecknat)23 599 tkr

Disponeras av Statens kulturråd
28:30 ap.5Bidrag till samarbete inom museipedagogik (obetecknat)10 000 tkr

Disponeras av Statens kulturråd

Villkor

28:30 ap.1 Bidrag till regionala museer
Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kr. Delar av stödenheter får lämnas.

- Anslagsposten får användas för statsbidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande museer: Stockholms läns museum, Upplandsmuseet, Sörm­lands museum, Östergötlands länsmuseum, Jönköpings läns museum, Smålands museum, Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum – Konstmuseum för Kalmar län, Gotlands fornsal, Blekinge museum, Hallands läns­museer, Halmstad och Varberg, Bohusläns museum, Nordiska Akva­rellmuseet, Göteborgs museer, Naturhistoriska museet i Göteborg, Regionmuseum Västra Götaland, Västergötlands museum, Värm­lands museum, Örebro läns museum, Västmanlands läns museum, Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, Länsmuseet Västernorr­land, Jämtlands läns museum, Västerbottens museum och Norr­bottens museum.

- Från anslagsposten får bidrag fördelas till Region Skåne.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

- Statens kulturråd skall fördela stödenheterna mellan de stödberätti­gade institutionerna efter samråd med Riksantikvarieämbetet. En utgångspunkt för fördelningen skall vara att huvudmännens mot­prestation skall ligga kvar på minst 2001 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas.

- Statens kulturråd skall i samband med den första utbetalningen före­skriva att bidragsmottagaren till Kulturrådet skall lämna ett fullstän­digt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redogörelse för bidragets användning i verksamheten och övriga uppgifter Kultur­rådet finner lämpliga för t.ex. statistiska ändamål. Kulturrådet skall härvid samråda med Riksantikvarieämbetet.


28:30 ap.2 Utvecklingsbidrag

Bidrag får lämnas i form av stödenheter. En stödenehet är 100 000 kr. Delar av stödenheter får lämnas.

- Anslagsposten får i enlighet med förordningen (1996:1598) om stats­bidrag till regional kulturverksamhet användas för särskilda utveck­lingsbidrag under högst tre år till följande museer: Stockholms läns museum, Upplandsmuseet, Sörmlands museum, Östergötlands läns­museum, Jönköpings läns museum, Smålands museum, Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum – Konstmuseum för Kalmar län, Gotlands fornsal, Blekinge museum, Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund, Malmö museer, Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg, Bohusläns museum, Nordiska Akvarellmuseet, Göteborgs museer, Naturhistoriska museet i Göteborg, Regionmuseum Västra Götaland, Västergötlands museum, Värmlands museum, Örebro läns museum, Västmanlands läns museum, Dalarnas museum, Länsmuseet Gävleborg, Länsmuseet Västernorrland, Jämtlands läns museum, Västerbottens museum och Norrbottens museum.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

- Statens kulturråd skall fördela bidraget efter samråd med Riksantikva­rieämbetet. Kulturrådet skall i samband med utbetal­ningen föreskriva att bidragsmottagaren till Kulturrådet skall lämna en redogörelse för bidragets användning.

- Utvecklingsbidragen skall i första hand gälla dels riktade insatser för att samla in, bevara och tillgängliggöra icke-fiktiv film, dels insatser för att bevara och förmedla fotografi som kulturarv och konstnärligt uttryck samt insatser som syftar till att lyfta fram frågeställningar kring etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald i samhället. Sådana insatser skall genomföras med beaktande av vad regeringen har anfört angående kulturarvets demokratiska funktioner (prop. 1996/97:3).


28:30 ap.3 Bidrag till regionala museer i Skåne län
Bidrag får lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kr. Delar av stödenheter får lämnas.

- Anslagsposten får användas för statsbidrag för kulturmiljövård enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverk­samhet till följande regionala museer: Regionmuseet i Skåne, Kultu­ren i Lund och Malmö museer.

- I anslagsposten ingår 400 000 kr för kostnader i samband med en anställning vid Kulturen i Lund.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

- Riksantikvarieämbetet skall fördela stödenheterna mellan de stödbe­rättigade institutionerna efter samråd med Statens kulturråd och de regionala självstyrelseorganen. En utgångspunkt för fördelningen skall vara att huvudmännens motprestation skall ligga kvar på minst 2002 års nivå för att oförändrat statsbidrag skall erhållas.

- Riksantikvarieämbetet skall i samband med den första utbetalningen föreskriva att bidragsmottagaren till Riksantikvarieämbetet skall lämna fullständigt årsbokslut med revisionsberättelse samt en redo­görelse för bidragets användning i verksamheten och övriga uppgifter som Riksantikvarieämbetet finner lämpliga för t.ex. statistiska ända­mål. Riksantikvarieämbetet skall härvid samråda med Statens kultur­råd.


28:30 ap.4 Kostnader för lönebidragsanställda vid regionala museer
Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kr. Delar av stödenheter får lämnas.

- Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

- Anslagsposten skall användas för lönekostnader vid vissa av reger­ingen fastställda regionala museer för anställda med lönebidrag som anvisats av arbetsförmedlingen.


28:30 ap.5 Bidrag till samarbete inom museipedagogik
Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kr. Delar av stödenheter får lämnas.

- Anslagsposten skall användas för att stödja projekt som syftar till att utveckla den pedagogiska verksamheten inom museisektorn. Medlen skall fördelas i enlighet med de villkor som tidigare meddelats av regeringen (beslut 2001-02-15).2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
28:16450-
28:200
28:2 ap.100-
28:2 ap.2


28:2 ap.2.100Inget
28:2 ap.2.200Inget
28:2 ap.2.300Inget
28:2 ap.2.400Inget
28:2 ap.2.500Inget
28:2 ap.2.600-
28:2 ap.3


28:2 ap.3.100-
28:2 ap.3.200Inget
28:2 ap.3.300Inget
28:2 ap.3.400Inget
28:2 ap.3.500-
28:2 ap.4


28:2 ap.4.100-
28:2 ap.4.200Inget
28:2 ap.4.300-
28:2 ap.4.400-
28:2 ap.4.500-
28:2 ap.5


28:2 ap.5.100-
28:2 ap.5.200-
28:2 ap.600-
28:2 ap.700-
28:300-
28:4000
28:600
28:6 ap.100
28:6 ap.200
28:6 ap.300Inget
28:6 ap.400Inget
28:700
28:7 ap.100-
28:7 ap.200-
28:7 ap.300Inget
28:7 ap.400Inget
28:7 ap.500-
28:7 ap.600Inget
28:800
28:8 ap.100Inget
28:8 ap.200Inget
28:8 ap.300Inget
28:8 ap.400Inget
28:900
28:9 ap.100-
28:9 ap.200-
28:9 ap.300-
28:9 ap.400-
28:9 ap.500-
28:9 ap.600
28:9 ap.700
28:1000
28:10 ap.100-
28:10 ap.200-
28:1800
28:18 ap.100-
28:18 ap.200Inget
28:18 ap.300-
28:3000
28:30 ap.100Inget
28:30 ap.200Inget
28:30 ap.300
28:30 ap.400Inget
28:30 ap.500Inget2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

Låneram

Statens kulturråd

3 516

42 994

3 000

28:37 ap. 1

-

2 069

-

Anslagskredit

Anslagsbehållning som disponeras 2003

Indragning av anslagsbelopp

28: 1

645

-

-

28:37 ap. 1

52

-

-

28:37 ap.2

33

-

-
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Statliga utsällningsgarantier0075075000
Summa0075075000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Statens kulturråds hantering av statliga utställningsgarantier, i enlig­het med förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier, skall finansieras med avgifter. Kulturrådet får disponera de avgiftsin­komster som täcker kostnaderna för hanteringen av de statliga ut­ställningsgarantierna. Kulturrådet skall ersätta Kammarkollegiet för sådana kostnader som uppkommer i samband med Kammarkollegiets inspektioner av berörda institutiones säkerhet. Kammarkollegiet och Kulturrådet skall upprätta former för detta i en särskild överenskommelse. Eventuellt överskott skall dock redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

- Statens kulturråds verksamhet avseende informationsverksamhet, distributionsverksamhet, kurser, konferenser, konsult- och annan uppdragsverksamhet får i lämplig omfattning finansieras med avgif­ter. Avgifternas storlek bestäms av Statens kulturråd, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna dispo­neras av Statens kulturråd.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

- Statens kulturråd får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-stat­liga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myn­digheten.

På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Birgitta Castenfors


Kopia till

Sametinget
Styrelsen för samefonden
Svenska institutet
Baltic Art Center
Bygdegårdarnas riksförbund
Folkets Hus Riksorganisation
Folkparkerna i Sverige
Grekiskt kulturcentrum
Immigrantinstitutet
Kurdiska biblioteket
Mångkulturellt centrum
Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland
Riksföreningen Våra gårdar
Svenska Pennklubben
TA Teateralliansen AB
Visby internationella tonsättarcentrum
Östersjöns författar- och översättarcentrum
Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland
Voksenåsen A/S
Region Skåne
Folkoperan AB
Stockholms Stadsteater AB
AB Uppsala Stadsteater
Stiftelsen Östergötlands länsteater
Norrköpings symfoniorkester
Smålands Musikoch Teater
Stiftelsen Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Byteatern - Kalmar läns teater
Kalmar läns musikstiftelse
Länsteatern på Gotland
Stiftelsen Gotlandsmusiken
AB Helsingborgs stadsteater
Helsingborgs Nya Konserthus AB
Malmö Opera och Musikteater AB
Malmö Dramatiska Teater AB
Skånes Dansteater AB
Stiftelsen Musik i Skåne
Malmö Symfoniorkester AB
Teater Halland
Västsvenska Teater och Dans AB
Folkteatern i Göteborg
Göteborgs konsert AB
GöteborgsOperan AB
Göteborgs stadsteater AB
Stiftelsen Göteborgsmusiken
Borås Stadsteater
Skaraborgs länsteater
Värmlands Teater och Musikstiftelse
Stiftelsen länsteatern i Örebro
Kommunalförbundet Teater Västmanland
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken
Stiftelsen länsteatern i Dalarna
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg
Gävle symfoniorkester
Stiftelsen Teater i Västernorrland
Länsteatern Jämtland-Härjedalen
Västerbotensmusiken AB
Västerbottensteatern AB
Stiftelsen Norrbottensteatern
RiksSkådebanan
Musikaliska akademien
Eric Sahlström-institutet
Marionetteatern
Orionteatern
Ulriksdals slottsteater (confidencen)
Dalhalla
Samarbetsnämnden för folklig dans
Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien
Sveriges Orkesterförbund
Sveriges spelmäns riksförbund
Teaterförbundet
Teatrarnas riksförbund
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
samtliga länsbibliotek
Samfundet de Nio
Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Svenska Vitterhetssamfundet
En bok för alla AB
Sigtunastiftelsen
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
Akademien för de fria konsterna
Folkrörelsernas konstfrämjande
Föreningen Nutida Svenskt Silver
Föreninen Handarbetets vänner
Konsthantverkscentrum
Sveriges konstföreningars riksförbund
Föreningen Svensk Form
Stiftelsen Stockholms läns museum
Stiftelsen Upplandsmuseet
Stiftelsen Södermanlands museum
Stiftelsen Östergörlands länsmuseum
Stiftelsen Jönköpings läns museum
Stiftelsen Smålands museum
Stiftelsen Kalmar läns museum
Kalmar konstmuseum - konstmuseum för Kalmar län
Gotlands fornsal
Stiftelsen Blekinge museum
Malmö museer
Regionmuseet i Skåne
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg
Bohusläns museum
Nordiska akvarellmuseet
Götebors museer
Göteborg naturhistoriska museum
Regionmuseum Västra Götaland
Stiftelsen Västergötlands museum
Stiftelsen Värmlands museum
Stiftelsen Örebro läns museum
Stiftelsen Västmanlands läns museum
Stiftelsen Dalarnas museum
Stiftelsen Länsmuseet i Gävleborgs län
Stiftelsen Länsmuseet i Västernorrland
Stiftelsen Jämtlands läns museum
Västerbottens museum AB
Stiftelsen Norrbottens museum
Länsmuseernas samarbetsråd
Svenska museiföreningen
samtliga landstingskommuner
Sàmi Teáther
Svensk-norska samarbetsfonden