Regeringsbeslut
II 5
2003-07-03 N2003/4984/ITFoU
N2003/4537/ITFoU (slutligt)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Post- och Telestyrelsen m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2002/03:44 och 69)

Riksdagen har beslutat om Post- och Telestyrelsens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22, bet. TU1, rskr. 69).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Post- och Telestyrelsen och nedan angivna anslag.1Verksamhet


Följande gäller för verksamheten inom Post- och telestyrelsens ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IT, tele och postElektronisk kommunikationElektronisk kommunikation
PostPost
KassaserviceKassaservice
TotalförsvarDet civila försvaretSamverkansområde teknisk infrastruktur inom VO Civilt försvar
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarSamverkansområde teknisk infrastruktur inom VO Svåra påfrestningar


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Post- och Telestyrelsen m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2002/03:44 och 69)s ansvarsområde.

Politikområde IT, tele och post

Mål
Att alla skall ha tillgång till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur och därtill hörande samhällstjänster. Riksdagen har preciserat detta mål i det IT-politiska målet, i målen för sektorn elektronisk kommunikation och i det postpolitiska målet. Därutöver skall det finnas en grundläggande kassaservice i hela landet.

Återrapportering
Post- och telestyrelsen skall redovisa och kommentera hur myndighetens verksamhet inom sektorsområdet bidragit till målet för politikområdet. Resultat som avviker från målet skall kommenteras och analyseras. Post- och telestyrelsen skall i samband med delårsrapporten och i årsredovisningen
 • lämna en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom sektorsområdet och dess olika delmarknader
 • för sektorsområdet och dess olika delmarknader redovisa en sammanfattning av de viktigaste statliga insatserna och de effekter de statliga insatserna bedöms ha för tillståndet och utvecklingen inom området
 • för sektorsområdet och dess olika delmarknader redovisa och motivera de åtgärder som myndigheten vidtagit.

Verksamhetsområde Elektronisk kommunikation

Mål
Målen är att enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva och säkra elektroniska kommunikationer. De elektroniska kommunikationerna skall ge största möjliga utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet. Sverige skall i ett internationellt perspektiv ligga i framkant i dessa avseenden. De elektroniska kommunikationerna skall vara hållbara, användbara och tillgodose framtidens behov. Den allmänna IT-kompetensen skall öka.

Återrapportering
Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens åtgärder inom området bidragit till målet för verksamhetsområdet. Post- och telestyrelsen skall även redovisa och bedöma de viktigare förändringar och effekter som införandet av lagen om elektronisk kommunikation givit upphov till.

Verksamhetsgren Elektronisk kommunikation

Mål
Konsument och konkurrens

Enskilda och myndigheter ska få tillgång till effektiva och säkra elektroniska kommunikationer. De elektroniska kommunikationerna skall ge största möjliga utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet.

Post- och telestyrelsen skall under 2002–2005 inom sitt verksamhetsområde bistå länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan och kommunerna vid tillämpningen av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och därtill hörande förordningar, liksom förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram. Arbetet skall bedrivas i nära samarbete med de berörda instanserna.

Effektivt resursutnyttjande

Ett effektivt utnyttjande av spektrum för radiokommunikation och nummer ur en nationell nummerplan samt en väl fungerande marknad där radioutrustning och teleterminalutrustning uppfyller ställda väsentliga krav. Enskilda och myndigheter skall erhålla en rimligt störningsfri radiokommunikation. Post- och telestyrelsens handläggning av störningar i samhällsviktiga radionät skall påbörjas inom en arbetsdag.

Integritet och säkerhet

En god säkerhet för och hög tillit till elektronisk informationshantering. Arbetet avser särskilt Internets infrastruktur. Vidtagna åtgärder skall även medverka till att risken för och konsekvenserna av påfrestningar på samhället i fred, avseende elektroniska kommunikationer, minskar.

Funktionshindrade

Särskilt viktiga tjänster inom teleområdet som funktionshindrade har behov av skall finnas att tillgå. Myndigheten skall säkerställa att de upphandlade tjänsterna håller den kvalitet som avtalats.


Återrapportering
Konsument och konkurrens

Post- och telestyrelsen skall sammanfattningsvis (dels ur ett konsument- och konkurrensperspektiv men också ur ett regionalpolitisk perspektiv) redogöra för de åtgärder som myndigheten vidtagit och då särskilt

- redovisa den regleringsverksamhet som bedrivits inom bl.a. tillstånds- och tillsynsverksamheten och då särskilt hur funktionshindrades behov beaktats,

- redovisa arten och omfattningen av de kontakter som tagits med andra myndigheter,

- redovisa hur myndighetens åtgärder påverkat operatörer och tjänstetillhandahållare och

- bedöma effekten av myndighetens åtgärder.

Post- och telestyrelsen skall senast den 2 juni 2003

- redovisa konkurrenssituationen på olika delmarknader inom teleområdet, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde och

- redovisa arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till teleoperatörer och till myndigheten.

Post- och telestyrelsen skall i samband med delårsrapporten

- redovisa utvecklingen av den fortsatta utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. En bedömning av hur snabbt utbyggnaden sker i olika delar av landet samt en uppskattning av antalet abonnenter skall lämnas. Myndigheten skall redovisa stöd till och samarbete med länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan och kommuner, m.fl., avseende t.ex. rådgivning om den framväxande IT-infrastrukturens utformning och de rådslag som organiserats med marknadens aktörer och andra berörda intressenter, och andra åtgärder som Post- och telestyrelsen vidtagit för att stödja den del av IT-infrastrukturutbyggnaden som sker med statligt stöd. En redovisning över hur myndigheten tillgodosett länsstyrelsers, regionala självstyrelseorgans och samverkansorgans behov av elektroniskt sammanställda rapporter med anledning av uppdrag nummer två skall lämnas, samt

- bedöma måluppfyllelsen av den IT-politiska inriktningen för tillgänglighet som angavs i proposition (1999/2000:86) Ett informationssamhälle för alla.

Effektivt resursutnyttjande

Post- och telestyrelsen skall

- redovisa den regleringsverksamhet som bedrivits avseende tillstånds-och tillsynsverksamheten,

- redovisa i vilken utsträckning målet om handläggningstid för ärenden rörande anmälda störningar i samhällsviktiga radionät uppfyllts,

- redovisa handläggningstiden för tillståndsärenden,

- redovisa nyttjandegraden av olika radiotjänster inom tilldelat frekvensutrymme, såväl civilt som militärt,

- redovisa arten och omfattningen av de kontakter som tagits med andra myndigheter,

- redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit för ändamålsenliga regler för fri rörlighet för radioutrustning,

- redovisa arbetet med de nationella förberedelsegrupper och förberedelsemöten som PTS har inför internationella möten,

- redovisa det internationella arbete som myndigheten bedriver med syfte att utforma sin kontrollverksamhet för radio- och teleterminalutrustning med beaktande av den kontrollverksamhet som utförs av tillsynsmyndigheterna i Europeiska unionens andra medlemsstater samt

- bedöma effekten av myndighetens åtgärder.

Integritet och säkerhet

Post- och telestyrelsen skall

- redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit inom området bl.a. den tillsynsverksamhet som bedrivits enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer,

- redovisa hur funktionen för rapportering av IT-incidenter utvecklas,

- bedöma myndighetens bidrag till måluppfyllelsen av den IT-politiska inriktningen för tillit som angavs i proposition (1999/2000:86) Ett informationssamhälle för alla samt

- bedöma effekten av myndighetens åtgärder.

Funktionshindrade

Post- och telestyrelsen skall

- redovisa vilka tjänster för funktionshindrade som upphandlats och i vilken omfattning tjänsterna använts och,

- redovisa hur myndigheten följer upp ingångna avtal, hur myndigheten samarbetar med berörda handikapporganisationer och ge en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller.

Redovisningen för upphandlingen skall innehålla en analys av utfallet av upphandlingen och en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning i upphandlingen och skälen till en sådan ändring.

Verksamhetsområde Post

Mål
Att alla i hela landet, till rimliga priser, skall ha tillgång till en effektiv och säker posttjänst av god kvalitet, genom väl fungerande nationella och internationella marknader.

Återrapportering
Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens åtgärder inom området bidragit till målet för verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Post

Mål
En väl fungerande postmarknad som kännetecknas av variation i utbud och god kvalitet till rimliga priser samt att de uppställda målen för postservicen i landet uppnås.

Särskilt viktiga tjänster inom postområdet som funktionshindrade har behov av skall finnas att tillgå. Post- och telestyrelsen skall säkerställa att de upphandlade tjänsterna håller den kvalitet som avtalats. Post- och telestyrelsen skall verka för att Postens servicenät, när det är fullt utbyggt, så långt möjligt skall ha minst samma tillgänglighetsnivå som i den tidigare organisationen.


Återrapportering
Post- och telestyrelsen skall sammanfattningsvis (både ur ett konsument- och regionalpolitiskt perspektiv) redogöra för de åtgärder som myndigheten vidtagit och då särskilt
 • redovisa den regleringsverksamhet som bedrivits och då bl.a. tillstånds- och tillsynsverksamheten och därvid särskilt redovisa hur funktionshindrades behov beaktats,
 • redovisa arten och omfattningen av de kontakter som tagits med andra myndigheter och
 • bedöma effekten av myndighetens åtgärder.

Post- och telestyrelsen skall senast den 15 april 2003

 • redovisa och analysera förändringar av servicenivån på posttjänsten i landets alla delar,
 • redovisa hur tillståndsvillkoren för postoperatörer har efterlevts,
 • redovisa hur 9 § postförordningen (1993:1709) har efterlevts,
 • redovisa och analysera konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde och de åtgärder som myndigheten vidtagit,
 • redovisa arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten samt
 • i övrigt bedöma effekten av myndighetens åtgärder och därvid särskilt belysa det befintliga regelverkets ändamålsenlighet.

Post- och telestyrelsen skall även i årsredovisningen

 • redovisa vilka tjänster för funktionshindrade som upphandlats och hur många funktionshindrade personer som får del av tjänsterna,
 • redovisa hur myndigheten följer upp ingångna avtal, hur myndigheten samarbetar med berörda handikapporganisationer och göra en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller samt
 • redovisa de insatser som genomförts för att främja tillgängligheten i postens servicenät.

Redovisningen för upphandlingen skall innehålla en analys av utfallet av upphandlingen och en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning i upphandlingen och skälen till en sådan ändring,

Verksamhetsområde Kassaservice

Mål
Att alla i hela landet skall kunna verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser.

Återrapportering
Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens insatser inom området bidragit till målet för verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Kassaservice

Mål
 • en väl fungerande kassaservice,
 • att särskilt viktiga tjänster inom kassaserviceområdet som funktionshindrade har behov av finns att tillgå. Post- och telestyrelsen skall säkerställa att de upphandlade tjänsterna håller den kvalitet som avtalats.

Återrapportering
Post- och telestyrelsen skall
 • redovisa och analysera förändringar av kassaservicen i landets alla delar och bedöma om servicen motsvarar samhällets behov,
 • redovisa vilka tjänster för funktionshindrade som upphandlats och hur många funktionshindrade personer som får del av tjänstern och.
 • redovisa hur myndigheten följer upp ingångna avtal, hur myndigheten samarbetar med berörda handikapporganisationer och ge en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller.

Redovisningen för upphandlingen skall innehålla en analys av utfallet av upphandlingen och en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning i upphandlingen och skälen till en sådan ändring.

Politikområde Totalförsvar

Mål
Politikområdet Totalförsvar skall bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa. Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål
 • försvara Sverige mot väpnat angrepp,
 • hävda vår teritoriella integritet,
 • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
 • bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål
Att

 • värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärd,
 • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
 • stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.

Verksamhetsgren Samverkansområde teknisk infrastruktur inom VO Civilt försvar

Mål
Att samhällets grundläggande behov inom Post- och telestyrelsens ansvarsområde inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas även vid ett väpnat angrepp.


Återrapportering
Post- och telestyrelsen skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuella ytterligare gränssättande faktorer skall även redovisas.

Post- och telestyrelsen skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa en sammanfattning av de åtgärder som vidtagits och den verksamhet som bedrivits under året för att skydda telekommunikationerna mot hot i krigstid.

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål
Att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål
Att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa, skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

Verksamhetsgren Samverkansområde teknisk infrastruktur inom VO Svåra påfrestningar

Mål
Att samhällets grundläggande behov inom Post- och telestyrelsens ansvarsområde inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred.

Återrapportering
Post- och telestyrelsen skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuella ytterligare gränssättande faktorer skall även redovisas.

Post- och telestyrelsen skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa en sammanfattning av de åtgärder som vidtagits och den verksamhet som bedrivits under året för att skydda telekommunikationerna och postbefordran mot allvarliga påfrestningar på samhället i fredstid.


Övriga mål och återrapportering

Avseende verksamhetsområdena det civila försvaret och svåra påfrestningar:

Mål: Post- och telestyrelsen skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF). Verksamheten skall bedrivas i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram med Nato för åren 2002-2003. PTS skall också delta i kontaktgruppen för civila myndigheter verksamma inom det PFF-samarbete som leds av Försvarsdepartementet.

Återrapportering: Post- och telestyrelsen skall i delårsrapport och årsredovisning redovisa genomförd verksamhet samt kostnader och en analys av samarbetets inriktning och utveckling. Dessutom skall myndigheten lämna underlag till KBM:s kvartalsrapporter vad avser PFF-verksamhet.

Post- och telestyrelsen skall redovisa de åtgärder som vidtagits i syfte att skapa säkra noder och redundans i IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

Post- och telestyrelsen skall redovisa hur arbetet med abonnentprioritering inom telekommunikationerna utvecklas.

Övrig återrapportering

Följande skall återrapporteras i årsredovisningen.

Post-och telestyrelsen skall redovisa det standardiseringsarbete myndigheten deltar i. Post- och telestyrelsen skall lämna en samlad redogörelse per verksamhetsområde för resultatet av arbetet i de internationella organisationer som Post- och telestyrelsen deltar i inklusive arbetet i den Europeiska unionen. Myndigheten skall även redovisa sin bedömning av de viktigare initiativen inom verksamhetsområdet som EG-kommissionen arbetat med.

Följande skall återrapporteras utanför årsredovisningen.

- Post- och telestyrelsen skall påtala eventuella behov av förändringar i lagstiftning och reglering eller av andra åtgärder.

- Post- och telestyrelsen skall informera regeringen om förändringar inom sektorsområdet och dess olika delmarknader.

Post- och telestyrelsen skall där så är möjligt tillse att statistik i de rapporter och uppföljningar som myndigheten lämnar till regeringen är könsuppdelad och redovisad i tidsserier omfattande de två föregående budgetåren.1.2Uppdrag

1) Post- och telestyrelsen skall göra en översyn av olika organisatoriska alternativ för den internationella Internetförvaltningen. Översynen skall belysa vilka alternativ som finns i dag och som kombinerar ett deltagande av privata aktörer med offentligt inflytande. En analys om möjliga nya konstruktioner skall också presenteras. Uppdraget skall redovisas senast den 2 juni 2003.

2) Post- och telestyrelsen skall, efter samråd med andra berörda myndigheter, senast den 15 mars 2003 skicka ut riktlinjer till lämpliga myndigheter och organisationer som t.ex. länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan och kommuner för hur dessa, till Post- och telestyrelsen, skall redovisa den pågående utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

3) Post- och telestyrelsen skall särskilt verka för att tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2887/2000 av den 18 december 2000 om tillträde till accessnät får avsedd effekt och leder till en förbättrad konkurrenssituation på denna marknad. PTS skall senast den 15 maj 2003 redovisa till regeringen vilka åtgärder som myndigheten vidtagit.

4) Post- och telestyrelsen skall i samarbete med Internetoperatörer och andra intressenter kartlägga vilka informationsbehov som finns för Internetanvändare vid störningar i Internettrafiken. Särskild vikt skall läggas vid samhällsviktiga Internetanvändares behov. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2003. En delrapport skall redovisas senast den 15 april 2003.

5) Post- och telestyrelsen skall analysera den kommande lagstiftningen om elektroniska kommunikationers konsekvenser för Internetoperatörer och i övrigt för funktioner av betydelse på Internetmarknaden såsom tillhandahållande av nät, knutpunkter och samtrafik. Utgångspunkten för analysen skall vara den lagrådsremiss regeringen avser lägga i januari 2003. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2003.

6) Post- och telestyrelsen skall beskriva och analysera utvecklingen av utbyggnaden för den tredje generationens mobila system samt förutsätt-ningarna för framväxten av nya marknader för mobil kommunikation. I detta ligger att identifiera hinder, både avseende etablerandet av infra-struktur och utveckling av mobila innehållstjänster, samt att föreslå och vidta åtgärder där det är påkallat. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 2 januari 2004. En delrapport skall redovisas senast den 1 augusti 2003.

7) Post- och telestyrelsen skall göra en lägesbeskrivning av den grundläggande kassaservicen som tillhandahålls av Posten AB samt en analys av om Posten AB uppfyller de krav på kassaservice som ställs i lagen om grundläggande kassaservice. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2003.

8) Post- och telestyrelsen skall beskriva och analysera användningen av elektronisk identifiering med angränsande områden, som t.ex. autentisering och oavvislighet. Rapporteringen bör inkludera en beskrivning av marknaden och dess aktörer samt användningens utbredning bland företag och konsumenter. Rapporteringen bör även innehålla en redogörelse för eventuella hinder mot en ökad användning av elektronisk identifiering, förslag till åtgärder för att undanröja dessa samt Post- och telestyrelsens roll i detta arbete. Rapporteringen bör även innehålla en jämförande beskrivning av användningen inom EU. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast i samband med årsredovisningen för 2003. En delrapport ska redovisas senast den 1 oktober 2003.

9) Post- och telestyrelsen skall analysera EU-kommissionens kommande översyn av införlivandet av EG-direktiv om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (1999/93/EG) samt utvärdera behovet av svenska åtgärder. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast i samband med årsredovisningen för 2003.

10) Post- och Telestyrelsen skall bredda arbetet i referensgruppen för kvalificerade elektroniska signaturer till att utgöra ett kontinuerligt diskussionsforum även för annan elektronisk identifiering med angränsande områden, som t.ex. autentisering och oavvislighet. Arbetet skall redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen för 2003.

11) Post- och telestyrelsen skall fortsätta arbetet i den referensgrupp med syfte att följa och övervaka utvecklingen på bredbandsområdet som inrättades under år 2000. Arbetet skall redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen för 2003.

12) Post- och telestyrelsen skall redovisa genomförda och planerade åtgärder för att bli en 24-timmarsmyndighet. Uppdraget skall redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen för 2003.

13) Post- och telestyrelsen skall utveckla, samla in, sammanställa och publicera statistik om marknaden för elektronisk kommunikation i Sverige samt statistik om utbyggnad av och tillgänglighet till infrastruktur för elektronisk kommunikation i Sverige. Statistiken ska beskriva både fast och mobil telefoni, liksom Internettrafik och bredbandstjänster. PTS skall följa utvecklingen inom området och anpassa statistikinsamlingen så att den speglar denna utveckling, liksom de indikatorer som används internationellt inom området. Under uppdraget genomförande skall PTS samråda med andra berörda myndigheter och organisationer.

Utöver publicering av statistiken skall PTS kort beskriva hur arbetet bedrivits och uppmärksamma regeringen på eventuella behov av utvecklingsprojekt gällande statistik om marknad och infrastruktur för elektronisk kommunikation. Uppdraget skall i denna del redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen för 2003.

14) Post- och telestyrelsen skall för samtliga anslag, anslagsposter och avgifter som myndigheten disponerar lämna prognoser på utvecklingen för åren 2003 till 2006. Ingående överföringsbelopp och balanserat resultat skall beaktas. Av redovisningen skall framgå utfall dittills under året. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten angiven i regleringsbrevet. Redovisningen skall för den anslagsfinansierade verksamheten göras per anslag/anslagspost och för den avgiftsfinansierade verksamheten uppdelat per verksamhet. Redovisningen skall ske senast den

- 22 januari (prognos åren 2003-2006),

- 10 mars (prognos åren 2003-2006),

- 7 maj (prognos åren 2003-2006),

- 11 augusti (prognos åren 2003-2006) och

- 3 november (prognos åren 2003-2006)

15) Post- och telestyrelsen skall undersöka och dokumentera tillgängligheten för personer med funktionshinder till vissa samhällsviktiga tjänster på Internet. Arbetet skall bedrivas i samråd med Handkappombudsmannen och handikapporganisationerna. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 april 2004.

16) Med ändring av regeringsbeslut den 6 december 2001 Uppdrag att genomföra ett nationellt försök avseende ENUM – en funktion som översätter telefonnummer till internetbaserade adresser (N2001/3924/ITFoU och N2001/10907/ITFoU) beslutar regeringen att en delrapport skall lämnas senast den 31 juli 2003 och en slutrapport senast den 31 december 2003.

17) Förordningen (2003:zzz) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet upphör att gälla den 1 januari 2004. Post- och telestyrelsen skall utarbeta ett beräkningsunderlag vad gäller de avgifter som tas ut med stöd av lagen om elektronisk kommunikation och RTTE-lagen, som kan ligga till grund för faställandet av en ny förordning om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Underlaget bör om möjligt redovisa alternativa avgiftsmodeller. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 15 oktober 2003.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:1Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ramanslag)11 941 tkr
37:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)11 941 tkr

Disponeras av Post- och Telestyrelsen
37:1 ap.2Till regeringens disposition (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

37:1 ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
Post- och telestyrelsen får disponera utgående överföringsbelopp budgetåret 2002 på anslagsposten. Medlen får dels användas för att täcka befarade kundförluster vilka härrör från anslagsfinansierad verksamhet t.o.m. budgetåret 1999, enligt regeringsbeslut i ärende nr. N2000/3797/ITFoU (2000-05-11). Medlen får vidare användas för att finansiera verksamheten inom området kvalificerade elektroniska signaturer, inklusive sedan tidigare genererat underskott.

Anslagsposten får användas till att

 • täcka förvaltningskostnader för upphandling av samhällsåtaganden samt åtgärder inom verksamhetsområdena civilt försvar och svåra påfrestningar avseende samverkansområde teknisk infrastruktur,
 • täcka befarade kundförluster vilka härrör från anslagsfinansierad verksamhet t.o.m. budgetåret 1999,
 • projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga delar av den IT-politiska inriktningen avseende tillit och delar av det handlings­program som beskrivs i regeringens proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla,
 • täcka kostnader i samband med att Post- och telestyrelsen följer upp om kassaservicen motsvarar samhällets behov och
 • täcka kostnader inom området kvalificerade elektroniska signaturer.

37:1 ap.2 Till regeringens disposition
Regeringen får disponera utgående överföringsbelopp budgetåret 2002 på anslagsposten 2. Av det utgående överföringsbeloppet skall 4 038 000 kronor föras till anslagsposten 1 att användas till de ändamål som anges under denna anslagspost. Av medlen är 8 200 000 kronor reserverade för administrativa kostnader för verksamhet som Riksskatteverket och skattemyndigheterna bedriver med stöd av lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation.

Anslagsposten får användas till utgifter i samband med

 • regeringens satsning för att öka IT-kompetensen i småföretag,
 • administrativa kostnader för verksamhet som Riksskatteverket och skattemyndigheterna bedriver med stöd av lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation och
 • ytterligare åtgärder i form av utredningar, kompetensstöd, uppföljning, projektbidrag och utbyggnad av viss IT-infrastruktur vilket bidrar till att förverkliga regeringens IT-politiska åtgärder.

37:2Upphandling av samhällsåtaganden (ramanslag)145 484 tkr
37:2 ap.1Upphandling av samhällsåtaganden (ram)145 484 tkr

Disponeras av Post- och Telestyrelsen
37:2 ap.2Till regeringens disposition (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

37:2 Upphandling av samhällsåtaganden
Anslaget får användas till utgifter i samband med

 • upphandling av utsträckt post- och kassaservice till äldre och funktionshindrade i glesbygd,
 • upphandling av portofri befordran av blindskriftförsändelser,
 • upphandling av nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för texttelefoni till funktionshindrade personer,
 • upphandling av fri sjukvårdsupplysning för texttelefonanvändare,
 • upphandling, efter behovsprövning, av andra post- och teletjänster som är av särskild vikt för funktionshindrade personer,
 • upphandling av särskilda utredningar efter behovsprövning till ett belopp om högst 3 000 000 kr.


2.2.2Bemyndiganden (tkr)


Villkor
Post- och telestyrelsen bemyndigas att under 2003 avseende anslaget 37:2 Upphandling av samhällsåtaganden ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 200 000 000 kronor under åren 2004–2005.

2.2.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
37:11790
37:1 ap.11790Allt
37:1 ap.200Allt
37:200
37:2 ap.100
37:2 ap.2002.3Övriga villkor

Räntekontokredit 37 000 000 kronor.

Belopp till räntekonto 11 941 000 kronor.

Låneram 20 000 000 kronor.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Obeställbara brev28110020020000
Totalförsvar25540050 00050 00000
Summa
0050 20050 20000

Offentligrättslig verksamhet
Obeställbara brev
För det fall ett öppnat brev innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten skall dessa redovisas mot inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet.

Totalförsvar
Ett beräknat avgiftsuttag för avgifterna avseende verksamheten inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur, avseende åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kr under 2003 (prop. 2002/03:1, UO 6, bet. 2002/03:FöU1, rskr. 2002/03:44 och bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24). Det samlade avgiftsuttaget för 2003 fastställs enligt 5 § förordningen (1999:836) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet till 50 000 000 kr.

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Post2 27310017 30018 200-9001 473
Elektronisk kommunikation4 343-500197 500202 000-4 500-657
Summa6 616-400214 800220 200-5 400816

Offentligrättslig verksamhet
Post
Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen post som bedrivs med stöd av postlagen (1993:1684) skall finansieras med avgifter enligt förordningen (1999:836) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet.

Elektronisk kommunikation
1. Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen elektronisk kommunikation som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:zzz) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

2. Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen post som bedrivs med stöd av postlagen (1993:1684) skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:zzz) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

3. Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer inom verksamhetsgrenen elektronisk kommunikation skall delvis finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:zzz) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. För den del av verksamheten avseende elektroniska signaturer som inte täcks av avgifter skall Post- och telestyrelsen avräkna anslaget 37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter, anslagspost 1.

4. Ett beräknat avgiftsuttag för avgifterna avseende verksamheten inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur, avseende åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kr under 2003 (prop. 2002/03:1, UO 6, bet. 2002/03:FöU1, rskr. 2002/03:44 och bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24). Det samlade avgiftsutaget för perioden den 1 januari till den 24 juli 2003 har fastställs enligt 5 § förordningen (1999:836) om finansiering av Post- och telestyrelsen verksamhet till 50 000 000 kr. Som framgår av övergångsbestämmelserna till förordningen (2003:xxx) om elektronisk kommunikation skall avgiftsuttaget för perioden från den 25 juli till och med den 31 december 2003 vara 0 kr. Avgifterna skall redovisas mot inkomsttitel 2554, Avgifter för telekommunikation.


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att den del av verksamheten inom de olika verksamhetsgrenarna som finansieras med avgifter skall uppnå långsiktig kostnadstäckning per verksamhetsgren.
På regeringens vägnar


Ulrica Messing
Ann-Christine Bystedt


Kopia till

Trafikutskottet, Riksdagen
Försvarsutskottet, Riksdagen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Försvarsdepartementet/CIV
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Riksskatteverket
Verket för näringslivsutveckling
TeliaSonera AB
Sydkrafts Bredband AB
Telenor AB