Regeringsbeslut
II:1
2003-07-10 UD03/34235/GU

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Nordiska Afrikainstitutet

Riksdagen har beslutat om Nordiska Afrikainstitutets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 7, bet. 2002/03:UU2, rskr. 2002/03:51).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Nordiska Afrikainstitutet och nedan angivna anslag.


1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteForsknings- och seminiarieverksamhet
Biblioteksverksamhet
Publikationsverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Nordiska Afrikainstitutets ansvarsområde.

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Att höja de fattiga folkens levnadsnivå.

Samverkande för detta är att bidra till:

- resurstillväxt,

- ekonomisk och politisk självständighet,

- ekonomisk och social utjämning,

- demokratisk samhällsutveckling,

- en framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön,

- jämställdhet mellan kvinnor och män


Verksamhetsgren Forsknings- och seminiarieverksamhet

Mål

Bidrag till att öka tillgången på högkvalitativ forskning, främst samhällsvetenskaplig, av stor relevans för nordisk och afrikansk utvecklingsforskning samt verka som centralpunkt och katalysator för den nordiska Afrika-forskningen.


Återrapportering

Institutet skall redovisa forsknings- och seminarieverksamheten på ett sätt som visar andelen deltagande kvinnliga respektive manliga forskare samt deltagarnas fördelning på olika nordiska länder och Afrika. Institutet skall också redovisa hur jämställdhetsaspekter behandlats. Institutet skall redovisa genomförda seminarier och konferenser samt hur resultaten gjorts tillgängliga för relevanta intressegrupper.

De policyrelaterade aktiviteterna skall redovisas under egen rubrik inom denna verksamhetsgren.

Institutet skall redovisa urvalsprinciper, tillsättning och kostnader för den gästprofessur som inrättats i samarbete med Uppsala universitet samt analysera måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål.

Verksamhetsgren Biblioteksverksamhet

Mål

Bevaka och förvärva samt tillgängliggöra litteratur och andra informationsbärare av relevans för forskning, studier och information om det moderna Afrika. Biblioteket skall tillhandahålla lånereferens, och informationsservice samt vara en aktiv del av det nordiska och internationella kunskapssamhället.

'Befrielsearkivprojektet'

Bevara och systematisera det unika arkivmaterial som samlats inom den svenska delen av projektet 'National Liberation in Southern Africa', samt bidra till bevarandet av för befrielsen relevant material från och i södra Afrika.


Återrapportering

Institutet skall för biblioteks- och dokumentationsverksamheten särskilt redovisa hur de biblioteks- och informationstjänster som erbjuds via nätet och lokalt har utvecklats för att motsvara behoven hos användare i Norden.

Institutet skall utförligt redovisa omfattningen och hanteringen av arkivprojektet.

Verksamhetsgren Publikationsverksamhet

Mål

Sprida kvalificerad information om Afrika och afrikanska förhållanden genom att publicera manuskript av hög kvalitet, i första hand resultaten av institutets egen forskning, men även manuskript från institutets nordiska och afrikanska nätverk.


Återrapportering

Redovisa spridningen av institutets publicerade skrifter, såväl kommersiell som övrig distribution, dess omfattning, kostnader och intäkter.


Övriga mål och återrapportering

Nordiska Afrikaintsitutet skall genom att främja och bedriva forskning samt genom att sprida forskningsresultat bidra till de biståndspolitiska målen.

Verksamheten skall till viss del vara efterfrågestyrd och finansieras genom uppdrag från bl a de nordiska biståndsmyndigheterna.

Institutet skall informera om Afrikaforskning och aktuella afrikanska förhållanden genom forsknings-, biblioteks-, och publikationsverksamheten samt genom att anordna seminarier, konferenser och liknande. Det är angeläget att institutets samlade kunskap kommer till användning vid informationsinsatser riktade mot politiker, biståndsadministratörer, journalister m. fl. Dessa s.k. policyrelaterade verksamheter skall utgöra en del av institutets kärnverksamhet.

Återrapportering

Institutet skall i sin årsredovisning ge en bred information om institutets samlade verksamhet.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:3Nordiska Afrikainstitutet (ramanslag)11 437 tkr

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet

Villkor

8:3 Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet får utöver tilldelat belopp disponera en anslagskredit på högst 171 555 kr

Nordiska Afrikainstitutet får med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. Myndigheten får disponera dessa bidrag.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
8:31710-2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekonto

8:3 NAI

13/2-31/12: 300

11 4371

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Publikationsverksamhet8548759001 500-6001 129
Summa8548759001 500-6001 129

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får i lämplig omfattning och utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för publikationer som intitutet ger ut.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får delfinansiera sin publikatonsverksamhet med avgifter. Avgifternas storlek bestäms och får disponeras av myndigheten.
3Undantag EA-regler

Med undantag från förorningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning får Nordiska Afrikainstitutet inneha bankkonton i affärsbank för publikationsverksamheten. Eventuella räntetillgodohavanden får disponeras av institutet.

Nordiska Afrikainstitutet skall inte finansiera anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras med anslagsmedel.

Nordiska Afrikainstitutet kompenseras inte för ingående mervärdesskatt enligt förordningen (1993:529) om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt.

Nordiska Afrikainstitutet skall redovisa enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Myndigheten behöver dock inte kommentera verksamhetens resultat i förhållande till politikområdets mål.

Nordiska Afrikainstitutet undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Övriga bestämmelser

Se förordningen (1995:1352) med instruktion för Nordiska AfrikainstitutetPå regeringens vägnar


Jan O. Karlsson
Anita Seiz


Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning -Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Kammarkollegiet
UD-RS