Regeringsbeslut
4
2003-07-03 Fö2003/1667/CIV

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kustbevakningen

Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 6, bet. 2002/03:FöU1, rskr. 2002/03:44).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Kustbevakningen och nedan angivet anslag.1Verksamhet


Kustbevakningens uppgifter, verksamhet m.m. framgår av förordningen (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen.

Kustbevakningens verksamhet omfattar följande politikområden, verksamhetsområden och verksamhetsgrenar.


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Skatt, tull och exekutionXXEfterlevnaden av in- och utförselrestriktioner
RättsväsendetUtredning och lagföringUtveckling och rapport av misstänkta brott
Brottsförebyggande arbeteMedverkan vid polisiär övervakning
TotalförsvarDet civila försvaretinom samverkansområdena Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen samt Skydd, undsättning
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSkydd mot olyckorGenomförande av räddningsinsatser
Svåra påfrestningarVerksamhetsgren inom samverkansområdena Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen samt Sk
MiljöpolitikBevara och restaurera natur och miljöMiljöövervakning
TransportpolitikSjöfartSjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn
LivsmedelspolitikFiskeFiskerikontroll


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kustbevakningens ansvarsområde.

Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål
Målet är att eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas.[1]

[1] Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Tullverket, Riksskatteverket, skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna.


Verksamhetsgren Efterlevnaden av in- och utförselrestriktioner

Mål
Målet är att brott mot bestämmelser om in- och utförselrestriktioner skall förebyggas, upptäckas och beivras.

1. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa gjorda prioriteringar, vilka åtgärder som vidtagits samt analysera hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.

Illegal införsel av narkotika och storskalig illegal införsel av alkohol och tobak skall förhindras. Den beslagtagna mängden narkotika skall öka. Kontroll av organiserad narkotikasmuggling har högsta prioritet.

2. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa

 • gjorda prioriteringar i verksamheten,
 • beslagtagna mängder per varuslag,
 • antalet beslagstillfällen där smugglingen bedöms som organiserad samt slutsatser avseende verksamhetsprioriteringarna. Härvid skall även beaktas beslag gjorda av tull och polis där Kustbevakningen medverkat.

Politikområde Rättsväsendet

Mål
Målet är den enskildes rättstrygghet och rättsäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från ett medborgarperspektiv. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål
Målet är att fler brott skall leda till lagföring

Verksamhetsgren Utveckling och rapport av misstänkta brott

Mål
Kustbevakningen skall utveckla sin förmåga att upptäcka brott, bl.a. genom utveckling av ett system för riskanalys baserat på underrättelser och brottsmisstankar.

5. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt analysera hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.

Kustbevakningen skall verka för att fler rapporterade brottmisstänkta skall leda till lagföring.

6. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa andelen rapporterade misstänkta brott som har lett till lagföring.


Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål
Målet är att brott skall förebyggas

Verksamhetsgren Medverkan vid polisiär övervakning

Mål
Kustbevakningen skall genomföra kontroll av sjötrafiken så att gränskontrollen till sjöss uppfyller de krav som följer av Schengenregelverket.

3. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa gjorda prioriteringa, vilka åtgärder som vidtagits samt analysera hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.

Kustbevakningen skall medverka till att målet för kriminalpolitiken uppnås genom att genomföra övervakning och kontroll till sjöss.

4. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt analysera hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.


Politikområde Totalförsvar

Mål
Politikområdet Totalförsvar skall bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa. Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål:
 • försvara Sverige mot väpnat angrepp,
 • hävda vår territoriella integritet,
 • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
 • stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.[1]

[1] Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Migrationsverket, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets pliktverk, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Riksgäldskontoret, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Riksskatteverket, länsstyrelserna, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Lantmäteriverket, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål
Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att
 • värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,
 • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
 • stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.

Verksamhetsgren inom samverkansområdena Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen samt Skydd, undsättning

Mål
Målet för verksamheten inom respektive samverkansområde är att samhällets grundläggande behov inom Kustbevakningens ansvarsområde inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

7. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.


Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål
Målet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och att minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.[1]

[1] Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Migrationsverket, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets pliktverk, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Riksgäldskontoret, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Riksskatteverket, länsstyrelserna, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Lantmäteriverket, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling.


Verksamhetsområde Skydd mot olyckor

Mål
Målet är att skydda människors liv, säkerhet och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö.

För Kustbevakningen skall gälla att

 • förmåga att möta olje- och kemikalieolyckor till sjöss påtagligt skall bidra till att minska konsekvenserna av allvarliga incidenter för den marina miljön och strandnära land- och vattenområden och
 • beredskapen för sjöräddning påtagligt skall bidra till att konsekvenserna av olyckor till sjöss minskar.

Verksamhetsgren Genomförande av räddningsinsatser

Mål
Målet är att minimera konsekvenserna av olyckor

8. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit samt analysera hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.

Kustbevakningen skall

 • avseende oljeutsläpp eller fara för utsläpp kunna påbörja en insats inom fyra timmar efter larm och bekämpningsåtgärder inom åtta timmar efter larm samt ha en total kapacitet att bekämpa utsläpp upp till 5 000 ton per utsläppstillfälle och
 • avseende kemikalieolyckor kunna påbörja en insats inom fyra timmar efter larm.

9. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa

 • beredskap och måluppfyllelse,
 • antalet genomförda oljeskyddsoperationer samt kemikalieolyckor som bekämpats,
 • volym upptagen olja och volym olja som förhindrats komma ut i havet och
 • andel förebyggande miljöskyddsoperationer.

Kustbevakningen skall ha ständig beredskap för sjöräddningsinsatser.

10. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa

 • beredskap och måluppfyllelse samt
 • antalet genomförda sjöräddningsinsatser.

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål
Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

Verksamhetsgren Verksamhetsgren inom samverkansområdena Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen samt Sk

Mål
Målet för verksamheten inom respektive samverkansområde är att samhällets grundläggande behov inom Kustbevakningens ansvarsområde inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

11. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.


Politikområde Miljöpolitik

Mål
Målet är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.[1]

[1] Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut samt Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, Stockholms internationella miljöinstitut, Kärnavfallsfondens styrelse, AB Svenska miljöstyrningsrådet och SAKAB AB.


Verksamhetsområde Bevara och restaurera natur och miljö

Mål
Målet är att effektivt genomföra insatser för att bevara, skydda och vårda miljö samt att restaurera och återställa skadad miljö för att nå miljökvalitetsmålen.

Verksamhetsgren Miljöövervakning

Mål
Målet är att utsläpp och dumpning till sjöss, liksom otillbörligt störande av djur- och naturskyddsområden, skall minska.

12. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa vidtagna åtgärder samt göra en bedömning av hur åtgärderna bidragit till målet för verksamhetsgrenen.

Utsläpp av olja och kemikalier från fartyg inom svenskt ansvarsområde i Östersjön och Västerhavet skall minska och vara försumbara senast 2010.

13. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa

 • antalet upptäckta utsläpp relaterat till totala antalet flygtimmar respektive patrulltimmar,
 • vilka rättsliga eller andra åtgärder upptäckta utsläpp lett till.

Politikområde Transportpolitik

Mål
Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Verksamhetsområde Sjöfart

Mål
De målsättningar som gäller för Kustbevakningen är
 • en säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta och
 • en god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas.

Verksamhetsgren Sjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn

Mål
Målet är att antalet allvarliga olyckor samt sjöfartens negativa miljöpåverkan skall minska.

14. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit samt göra en analys av hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.

Kustbevakningens sjötrafikövervakning och sjösäkerhetstillsyn skall bidra till att antalet dödade och svårt skadade i handelssjöfart och trafiken med fiske- och fritidsbåtar till följd av olyckor under perioden 1998-2007 kan halveras. Målet för färjetrafiken och övrig passagerarsjöfart är att inga allvarliga olyckor skall inträffa.[1]

15. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa inriktning, åtgärder, och prioriteringar, en bedömning av hur åtgärderna bidragit till att målet uppnåtts samt eventuella förändringar i förhållande till 2002.[1] Mål och återrapportering avser till del även politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar, verksamhetsområdet skydd mot olyckor, verksamhetsgrenen Förebyggande och förberedande åtgärder.


Politikområde Livsmedelspolitik

Mål
Målet är en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar livsmedelsproduktion.[1]

[1] Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens jordbruksverk, Statens utsädeskontroll, Statens växtsortnämnd, Fiskeriverket, Livsmedelsverket, Livsmedelsekonomiska institutet, Sveriges lantbruksuniversitet och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad.


Verksamhetsområde Fiske

Mål
Målet är en ekologiskt hållbar förvaltning av fiskeresurserna inom ramen för arbetet med att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen.

Verksamhetsgren Fiskerikontroll

Mål
Målet är att säkerställa att fiskekvoter inte överskrids och att såväl gemenskapslagstiftning som nationell lagstiftning efterlevs även i övrigt.

16. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit samt göra en analys av hur åtgärderna bidragit till att målet för verksamhetsgrenen uppnåtts.

Fiskerikontrollen skall genomföras i enlighet med Fiskeriverkets och Kustbevakningens rapport Ett riskanalysbaserat fiskerikontrollsystem till sjöss och i hamnar.

17. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa

 • kontrollerad referensnivå,
 • kontrollnivå per segment i relation till beslutad nivå enligt det riskanalysbaserade fiskerikontrollsystemet samt
 • en bedömning av uppnådda effekter i förhållande till tidigare fiskerikontroll inom ansvarsområdet under perioden 2000-2002.


Övriga mål och återrapportering

Kustbevakningen skall

18. per verksamhetsgren redovisa insatta resurser, dels i absoluta tal (kostnader) dels som andelen av den totala verksamheten (tid).

19. göra en sammanställning med kommentarer över antalet kontroller för respektive verksamhetsgren samt andelen särskilda åtgärder, såsom förelägganden, rapporter och rapporteftergift m.m., som andel av antalet kontroller. För fiskerikontrollen skall fördelningen mellan kontrollen till sjöss, vid landning respektive kvalitetskontroll särskiljas. Vidare skall fördelningen mellan yrkes- och fritidsfiske särskiljas. En jämförelse med utfall fr.o.m. 1998 skall göras där så är möjligt.

20. redovisa myndighetens internationella verksamhet samt kostnaden för denna.

21. avseende uppdragsverksamheten redovisa antalet uppdrag, beställare samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag.

22. genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

23. redovisa nedan angivna nyckeltal. Samtliga nyckeltal skall ställas upp i löpande tidsserier om fem år. Tidsseriernas utveckling skall kommenteras och analyseras.

 • overhead-kostnader som andel av totala kostnader,
 • konsultkostnader som andel av totala personalkostnader,
 • personalomsättning, såväl totalt som för stabs- resp. linjeorganisationen,
 • åldersstruktur, såväl genomsnittligt som för stabs- resp. linjeorganisationen.

24. Kustbevakningen skall redovisa och analysera grad av tillgänglighet för fartygen KBV 201 och KBV 202 respektive flygplanen.

Investeringsplan

Följande inriktning skall gälla för Kustbevakningens investeringsplan under perioden 2003-2005.

(miljoner kronor)

Totalt

Budget

2003

Beräknat

2004

Beräknat

2005

Flygplan

210

0

0

210

Övriga investeringar

200

75

75

50

Summa investeringar

410

75

75

260

Lån

410

75

75

260

Summa finansiering

410

75

75

260

25. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa investeringarnas utfall. I de fall utfallet skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras.1.2Organisationsstyrning

Kustbevakningen skall tillse att frågor om mänskliga rättigheter beaktas i myndighetens aspirantutbildningsprogram.

Kustbevakningen skall verka för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor som arbetar inom myndigheten och för att jämställdhetsaspekten beaktas i myndighetens verksamhet. Vidare skall Kustbevakningen verka för att främja den etniska mångfaldigheten inom myndigheten.

26. Återrapportering: Kustbevakningen skall redovisa hur jämställdhetsplanen och handlingsplanen för etnisk mångfald genomförts och vilka effekter detta har haft på verksamheten.1.3Uppdrag

1. Kustbevakningen skall genomföra en förstudie avseende anskaffning av tre större kombinationsfartyg. Kustbevakningen skall senast den 15 augusti 2003 delredovisa förstudien och dess fortsatta inriktning. Slutredovisningen skall ske senast den 1 december 2003.

2. Kustbevakningen skall redovisa vidtagna åtgärder med anledning av Riksrevisionsverkets rapport avseende brister i upphandlingen. Redovisningen skall ske senast den 1 februari 2003.

3. Kustbevakningen skall redovisa hur uppgiften att samordna de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation enligt 1 § förorningen (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen lett till att informationsbehovet tillgodosetts. Rapporten skall innehålla en lägesredovisning samt eventuella behov av fortsatt utveckling. Redovisningen skall ske senast den 1 februari 2004.

4. I samband med att Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) behandlar Kustbevakningens långsiktiga investeringsplan (dnr Fö2001/539/CIV) skall myndigheten ta fram ett förslag till permanent besparing om 20 miljoner kronor. Besparingen skall kunna genomförassenast 2007. En delredovisning skall lämnas senast den 1 oktober 2003. Slutredovisning skall ske senast den 1 februari 2004.

5. Kustbevakningen skall redovisa utgiftsprognoser för 2003 till 2006 för anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar. Redovisningsmall framgår av bilaga 1.

Prognosen skall analyseras och kommenteras. Utfallet dittills under året skall särskilt beaktas i analysen. Större avvikelser från budget respektive förra prognostillfället skall särskilt kommenteras. Redovisningen skall ske senast

 • 22 januari
 • 10 mars
 • 7 maj
 • 11 augusti
 • 3 november2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

7:1Kustbevakningen (ramanslag)548 053 tkr

Disponeras av Kustbevakningen

Villkor

7:1 Kustbevakningen
Anslaget disponeras av Kustbevakningen för uppgifter för sjöövervakning och annan kontroll- och tillsynsverksamhet samt räddningstjänst till sjöss.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
7:12 9660-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Kustbevakningen

38 364

548 053

680 000

Anslagskredit

7:1 Kustbevakningen

8 221

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Oljeskadeersättning2713002 00002 0002 000
Summa
002 00002 0002 000

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamhet002 5002 50000
Summa002 5002 50000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Kustbevakningen får bedriva uppdragsverksamhet inom sin verksamhet.

Inkomsterna disponeras av Kustbevakningen. Avgifternas storlek bestäms av Kustbevakningen, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

2. Inkomster från oljeskadeskadeersättning enligt 10 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) skall redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.

3. Ersättning som betalas för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddningsoperationer i enlighet med av Sverige ingångna avtal får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader. Överskjutande ersättning skall redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättningar från EU:s budget som utbetalas till Sverige för investeringar avseende fiskerikontroll får disponeras av Kustbevakningen. Kustbevakningen skall särredovisa motsvarande intäkter från och med 1995 och visa hur dessa disponerats över åren.

2. Ersättning från anslaget 7:3 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. utbetalas av Statens räddningsverk till Kustbevakningen efter rekvisition. Medlen skall betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statsverkets checkräkning för löpande utgifter vid bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss.

Villkor för övriga inkomster

1. Kustbevakningen får disponera inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 1 000 000 kronor för ett enskilt avtalsförhållande som berättigar till s.k. royalty. Inkomster av detta slag som överstiger nämnda belopp skall anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster skall disponeras.

2. Kustbevakningen får disponera vitesersättning som utbetalas av industrin för försenade leveranser, merkostnader m.m. om högst 2 000 000 kronor. Överskjutande vitesersättning skall redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

3 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Kustbevakningen skall ansvara för den svenska delen av gemenskapens kontrollåtgärder som genomförs till sjöss inom det av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) reglerade område som ligger mellan norska fastlandet, Island, Grönland och Svalbard. Kontrollåtgärderna får avse sjögående övervaknings- och inspektionsverksamhet. Myndigheten får för detta ändamål utse behöriga tjänstemän som skall vara inspektörer och koordinatorer. Kustbevakningens övervakningsverksamhet inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon får för 2003 minskas i motsvarande grad som för insatsen som nämnts i det föregående.

2. Kustbevakningen bemyndigas att mot bindande försäkran om ersättning med motsvarande utrustning i samma skick och erforderlig ekonomisk garanti i samband med utsläpp av olja eller andra skador till andra länder sälja utrustning för utsläppsbekämpning. Bemyndigandet gäller endast under förutsättning att regleringsbrevets målsättningar för miljöräddningstjänsten kan upprätthållas.

.

På regeringens vägnar


Leni Björklund
Anders Hermansson


Kopia till

Försvarsdepartementet/EPS
Justitiedepartementet/PO
Finansdepartementet/BA
Statens räddningsverk
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket