Regeringsbeslut
III:12
2003-06-26 UD2003/33457/EIM
UD2003/33133/RS (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kammarkollegiet (rskr. 2002/03:235)

Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:75).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivna anslag.1Verksamhet


Regeringen har i ett särskilt regeringsbeslut angivit riktlinjer för AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning för budgetåret 2003.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjandeInternationell handel och inre marknaden
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

<
39:3Exportfrämjande verksamhet (ramanslag)