Regeringsbeslut
27
2003-06-26 Ju2003/5119/D

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Valmyndigheten


 

Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 1, bet. 2002/03:KU1, rskr. 2002/03:53). Riksdagen har den 12 mars 2003 (prop. 2002/03:46, bet. 2002/03:FiU24, rskr. 2003/03:115) beslutat upprätta anslaget 46:6 Folkomröstning om införande av euron. ). 

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag. Ändringarna är understrukna.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DemokratiDemokrati och deltagandeFörberedelser för och administration av allmänna val och folkomröstningar


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Valmyndighetens ansvarsområde.

Politikområde Demokrati

Mål

Folkstyrelsen skall värnas och fördjupas.


Återrapportering

Bedömning av hur myndigheten bidragit till att uppfylla målet.

Verksamhetsområde Demokrati och deltagande

Mål

Medborgarnas deltagande i de allmänna valen och i övriga politiska processer skall öka. Allmänna val och folkomröstningar skall genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet.


Återrapportering

Bedömning av hur myndigheten bidragit till att uppfylla målet.

Verksamhetsgren Förberedelser för och administration av allmänna val och folkomröstningar

Mål

1.Val till Europaparlamentet skall genomföras år 2004. Förberedelserna och genomförandet skall ske i enlighet med vallagen (1997:157).

2. Under löpande mandatperiod skall nya ledamöter i riksdagen respektive nya företrädare i Europaparlamentet samt ersättare för ledamöterna/företrädarna kunna utses inom 7 dagar efter det att anmälan inkommit till myndigheten.

3. Valmyndigheten skall följa den svenska och internationella utvecklingen i fråga om elektronisk röstning.

4. Valmyndigheten skall ha en beredskap så att extraval skall kunna anordnas inom 35 dagar.

5. En nationell folkomröstning om införande av euron skall genomföras den 14 september 2003. Förberedelserna och genomförandet skall ske enligt folkomröstningslagen (1979:369), lagen (2003:000) om folkomröstning om införande av euron (prop. 2002/03:46, bet. 2002/03:FiU24, rskr. 2002/03:115) och annan relevant lagstiftning.


Återrapportering

1. Valmyndigheten skall rapportera hur förberedelsearbetet inför valet till Europaparlamentet 2004 förlöpt.

2. Valmyndigheten skall redovisa antalet inkomna anmälningar om nya ledamöter/ersättare till riksdagen samt företrädare/ersättare till Europaparlamentet samt genomsnittlig handläggningstid.

3. Valmyndigheten skall redovisa hur man följt utvecklingen och vad som framkommit under året.

4. Valmyndigheten skall redogöra för beredskapsläget samt de åtgärder som vidtagits under året.

5. Valmyndigheten skall rapportera om hur folkomröstningen om införande av euron har förberetts och genomförts.1.2Uppdrag

1. Valmyndigheten skall rapportera om förberedelsearbetet med att ta fram statistik om valdeltagandet i samband med kommande val och folkomröstningar. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 maj 2003.

2. Valmyndigheten skall till regeringen senast den 30 april 2003 lämna en rapport om den svenska och internationella utvecklingen av elektronisk röstning.

3. Valmyndigheten skall lämna prognoser om anslagsförbrukning för budgetåren 2003 och 2004. Prognoserna skall avse alla anslag som Valmyndigheten disponerar och lämnas till Justitiedepartementet senast den 22 januari, 10 mars, 7 maj, 11 augusti och 3 november 2003.

4. Valmyndigheten skall rapportera om Posten Sverige AB:s förberedelsearbete inför folkomröstningen om införande av euron. Ambitionen för förtidsröstningen skall vara densamma som vid valet 2002. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 juni 2003.

5. Valmyndigheten skall rapportera om kommunernas förberedelsearbete med institutionsröstningen inför folkomröstningen om införande av euron. Ambitionsnivån för institutionsröstningen skall vara densamma som vid valet 2002. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 juni 2003.

6. Valmyndigheten skall rapportera vilka vallokaler valnämnderna avser att använda vid folkomröstningen om införande av euron. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 juni 2003.

7. Valmyndigheten skall rapportera om vilka informationsinsatser om valförfarandet som planeras i samband med folkomröstningen om införande av euron. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 april 2003.


8. Valmyndigheten skall senast den 30 april 2003 uppdra åt Statistiska centralbyrån att producera valstatistik avseende folkomröstningen om införande av euron. Förutom en redovisning av huvudresultaten skall det även ingå en valdeltagandeundersökning och en intervjuundersökning om valbeteendet vid folkomröstningen. Valstatistiken skall särskilt omfatta uppgifter om poströstningen samt valdeltagandet bland de röstberättigade uppdelat på utlandssvenskar, medborgare utan svenskt medborgarskap, ålder och kön. Statistiken skall produceras med samma kvalitetsnivå som vid 1994 års folkomröstning.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:1Allmänna val (ramanslag)22 000 tkr
46:1 ap.1Allmänna val (ram)17 000 tkr

Disponeras av Valmyndigheten
46:1 ap.2Mångvetenskaplig demokratiforskning (ram)5 000 tkr

Disponeras av Vetenskapsrådet
46:1 ap.3Tid för demokrati (ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

46:1 ap.1 Allmänna val

Valmyndigheten får använda anslaget för utgifter i samband med:

1. Kostnader för utveckling och förbättring av valadministrationen.

2. Kostnader för drift och förvaltning av IT-stödet som används för val och folkomröstning.

3. Kostnader för förberedelser enligt vallagen (1997:157) avseende 2004 års val till Europaparlamentet.

4. Kostnader som kan hänföras till de allmänna valen 2002 och eventuella omval efter dessa.

5. Kostnader i övrigt enligt föreskrifter som kan komma att meddelas av regeringen.

6. Kostnader för framtagande av valstatistik i samband med folkomröstningen om införande av euron. Kostnaderna får högst uppgå till 5 500 000 kronor.


46:1 ap.2 Mångvetenskaplig demokratiforskning

Vetenskapsrådet får använda medlen till:

1. Att bygga upp ett nätverk och en nationell plattform där såväl doktorander som redan etablerade forskare från olika ämnen och lärosäten kan mötas. Utgångspunkten för arbetet är vad som anges i propositionen 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet. En delrapport om det pågående arbetet skall lämnas till Justitiedepartementet senast den 31 oktober 2003.

2. Att kartlägga pågående forskning om demokrati-, förvaltnings- och folkrörelsefrågor. Kartläggningen skall ske utifrån vad som anges i särskilt regeringsbeslut.


46:1 ap.3 Tid för demokrati

Medlen skall användas till utvecklingsarbetet Tid för demokrati.


46:5Valmyndigheten (ramanslag)8 973 tkr

Disponeras av Valmyndigheten


46:6Folkomröstning om införande av euron (obetecknat anslag)200 000 tkr

Disponeras av Valmyndigheten

Villkor

46:6 Folkomröstning om införande av euron

Valmyndigheten får använda anslaget för:

1. Kostnader för valkuvert, valsedlar, handledningar, blanketter och övrigt valmaterial vid folkomröstning om införande av euron.

2. Kostnader för information till allmänheten om tid och sätt för röstning och om de allmänna bestämmelser i övrigt som gäller för folkomröstningen.

3. Kostnader för Posten Sverige AB:s medverkan vid folkomröstningen.

4. Vissa kostnader för kommunernas medverkan vid folkomröstningen.

5. Kostnader för registeruppgifter som inhämtas från Riksskatteverket och Lantmäteriet för framställning av röstlängder och statistik.

6. Vissa extra kostnader för Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna som föranleds av röstmottagning vid utlandsmyndigheterna.

7. Vissa kostnader för länsstyrelsernas medverkan i folkomröstningen.

8. Valmyndighetens kostnader för extra personal, resor m.m. som föranleds av folkomröstningen.

9. Vissa kostnader för den särskilda utvecklingen av valdatasystemet med anledning av folkomröstningen.

10. Valmyndighetens kostnader för anskaffning av sådana tillgångar som avses i 5 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och som anskaffas för att användas i samband med folkomröstningen. Valmyndigheten medges undantag från reglerna i kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) när det gäller finansiering genom lån för anskaffning av sådana tillgångar som avses i 5 kap. 2 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Undantaget gäller endast tillgångar som anskaffas för att användas i samband med folkomröstningen.

11. Kostnader i övrigt enligt föreskrifter som kan komma att meddelas av regeringen.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
46:11 1000
46:1 ap.18500-
46:1 ap.22500
46:1 ap.300Allt
46:51350-
46:6002.3Övriga villkor

kr

Räntekontokredit

Belopp till räntekontot (1)

Låneram (2)

Valmyndigheten

449 000

8 973 000

1 500 000

(1) Överföring sker med 1/12 varje månad.

(2) Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

3Undantag EA-regler

Valmyndigheten undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.


På regeringens vägnar


Mona Sahlin
Mattias Ludvigsson


Kopia till

Konstitutionsutskottet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliets revisionskontor
Justitiedepartementet/L6
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/ST
Näringsdepartementet/SÄ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket, SRS
Riksrevisionsverket