Regeringsbeslut
22
2003-06-18 M2003/2004/A

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kammarkollegiet

Riksdagen har beslutat om nedanstående anslag inom Näringsdepartementets område för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78, utg.omr. 14, bet. 2002/03:AU2, rskr. 2002/03:79, , utg.omr. 17, bet. NU3, rskr. 2002/03, utg.omr. 21, bet. , utg.omr. 22, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:74).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Arbetsmarknadspolitik

ArbetslivspolitikArbetsrättHandläggning av ärenden
Näringspolitik

IT, tele och post1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kammarkollegiets ansvarsområde.

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor.

Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål
En arbetsrätt som skapar trygghet, flexibilitet och delaktighet.

Verksamhetsgren Handläggning av ärenden

Mål
Målet är att ärenden och mål skall avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt.


Återrapportering
Nämnden skall kortfattat redovisa antalet ärenden som den har handlagt samt deras art.2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:9Bidrag till Samhall AB (ramanslag)4 262 419 tkr
22:9 ap.1Bidrag till Samhall AB (obetecknat)4 137 419 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
22:9 ap.2Till regeringens disposition (obetecknat)125 000 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

22:9 Bidrag till Samhall AB
Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av medlen den 25:e i varje månad till Samhall AB.

22:9 ap.1 Bidrag till Samhall AB
Kammarkollegiet skall betala ut en tolftedel av medlen den 25:e i varje månad till Samhall AB.

22:10Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (obetecknat anslag)7 750 tkr
22:10 ap.1Bidrag till stiftelsen utbildning nordkalotten (obetecknat)3 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
22:10 ap.2Bidrag till kurskostnader (obetecknat)4 750 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

22:10 ap.1 Bidrag till stiftelsen utbildning nordkalotten
1. Kammarkollegiet skall varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet skall användas för personalutveckling, marknadsföring, elevsocial verksamhet samt anpassning av utbildningen till de olika ländernas behov.


22:10 ap.2 Bidrag till kurskostnader
1. Kammarkollegiet skall varje månad utbetala en tolftedel av beloppet till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.

2. Anslagsbeloppet skall användas till kompensation för den kostnadsfördyring som beräknas uppstå för Finland och Norge till följd av att utbildningstjänster är mervärdesskattepliktiga i Sverige.


22:11Bidrag till lönegarantiersättning (ramanslag)1 447 000 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

22:11 Bidrag till lönegarantiersättning
Anslaget 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning får disponeras för att finansiera kostnaderna enligt lönegarantilagen (1992:497) och de sociala avgifter som skall betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Lönegarantiersättning som betalas tillbaka via länsstyrelserna skall redovisas brutto mot anslaget. Återbetalda belopp får disponeras för anslagets ändamål.Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:5Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (ramanslag)61 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet

Villkor

23:5 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Kammarkollegiet svarar för årsredovisningen.


Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:1Stöd till idrotten (ramanslag)455 240 tkr
30:1 ap.1Bidrag till lokal ungdomsverksamhet (ram)63 400 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:1 ap.2Gemensam administration (ram)64 700 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:1 ap.3Bidrag till centrala idrottsorganisationer (ram)212 200 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
30:1 ap.4Insatser mot doping (ram)18 500 tkr