Regeringsbeslut
11
2003-06-26 Ju2003/5203/KRIM
(delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Brottsförebyggande rådet

Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 4, bet. 2002/03:JuU1, rskr. 2002/03:70, prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteKunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området och utvärdering av kriminalpolitiska reformer
Lokalt brottsförebyggande arbete
Kriminalstatistik och analys av brottsutvecklingen


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Brottsförebyggande rådets ansvarsområde.

Politikområde Rättsväsendet

Mål
Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från ett medborgarperspektiv. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brotts­anmälan till dom och straffverkställighet.

Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål
Brott skall förebyggas.

Verksamhetsgren Kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området och utvärdering av kriminalpolitiska reformer

Mål
Brottsförebyggande rådet skall vara ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom hela rättsväsendet och bidra till kunskaps- och metodutveckling inom rättsväsendets myndigheter. Myndigheten skall också utvärdera effekterna av politiskt beslutade reformer eller större förändringar av annat slag inom rättsväsendets verksamhet.

Återrapportering

- Genomförda och pågående projekt som gäller utvärderingar eller studier av insatser och strategier inom eller i anslutning till kriminalvården för att minska individers återfall i brott.

- Genomförda och pågående projekt som gäller studier av insatser och strategier inom polisens verksamhet för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

- Genomförda och pågående projekt som gäller utvärderingar eller studier av åtgärder eller strategier inom det lokala brottsförebyggande arbetet.

- Genomförda och pågående projekt som gäller att studera tidiga insatser och strategier för att minska individers benägenhet att begå brott och att återfalla i brott.

Genomförda och pågående projekt om reformer eller större förändringar inom rättsväsendet.

Verksamhetsgren Lokalt brottsförebyggande arbete

Mål
Brottsförebyggande rådet skall aktivt stödja de lokala brottsförebyggande råden och verka för att dessas verksamhet utvecklas och kvalitén höjs.

Återrapportering

- Förekomsten av lokala brottsförebyggande råd eller motsvarande verksamheter, hur de fördelar sig över landet samt förekomsten av lokala brottsförebyggande projekt som helt eller delvis finansieras av Brottsförebyggande rådet. En redovisning av i vilken utsträckning näringslivet är representerat i de lokala brottsförebyggande råden skall också ske.

- De insatser som har vidtagits för att stimulera och stödja metodutveckling och kunskapsutveckling av de lokala brottsförebyggande rådens verksamhet.

- De insatser som vidtagits för att vidareutveckla, såväl kvantitativt som kvalitativt, de delar av myndighetens webbplats som direkt vänder sig till lokala brottsförebyggande aktörer, inklusive kontaktdatabasen.

Verksamhetsgren Kriminalstatistik och analys av brottsutvecklingen

Mål
Statistiken för år 2002 skall offentliggöras och publiceras senast den 1 juni 2003. Brottsförebyggande rådet skall fungera som ett expertorgan för rättsväsendet och bistå rättsväsendets myndigheter med kunskap om brottsutvecklingen och dess orsaker.

Återrapportering

- Hur kravet på statistikens tillgänglighet m.m. enligt 13 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts samt i övrigt redovisa utvecklingen avseende tillförlitlighet och relevans.

- Redovisning av vid vilka tidpunkter den offentliga statistiken har offentliggjorts och publicerats.

- Redogöra för återupptagandet av redovisningen av återfall i brott.

- Förbättringar av statistikens indelning efter kön och för att anpassa statistiken till målgruppernas behov.

- De åtgärder som vidtagits för att förbättra brottsstatistiken avseende den lokala nivån samt hur man arbetat för att målgruppsanpassa och göra denna statistik tillgänglig för berörda aktörer.

- På vilket sätt myndigheten har verkat för att höja kvalitén av de data som ligger till grund för produktionen av statistiken.

- Genomförda eller pågående projekt som gäller analyser av brottsutvecklingen.

- Genomförda eller pågående projekt som gäller analyser av brottslighet av ett visst slag samt redogöra för de förslag som lämnats till nya eller förbättrade förebyggande åtgärder och strategier.

- Det arbete som pågår när det gäller prognoser för brottsutvecklingen.


Övriga mål och återrapportering

1. Brottsförebyggande rådet skall fungera som ett stabsorgan för regeringen i kriminalpolitiska frågor. Verksamheten skall bedrivas så att myndigheten har beredskap för att med kort varsel ta hand om uppdrag och övrigt som regeringen har behov av att få utförda.

Återrapportering

- På vilket sätt myndigheten har bedrivit sin verksamhet för att fungera som ett stabsorgan för regeringen.

2. Brottsförebyggande rådet skall genom ett aktivt deltagande och genom att bistå eller på regeringens uppdrag företräda Sverige i internationella sammanhang verka för ett effektivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte på det kriminalpolitiska området.

Återrapportering

- Myndighetens engagemang och deltagande i internationell verksamhet.

- De insatser myndigheten har vidtagit inom ramen för uppdraget som kontaktpunkt i det Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN).

- De insatser som myndigheten har vidtagit för att öka förutsättningarna för att göra internationella statistiska jämförelser.

- De insatser som vidtagits för att göra Brottsförebyggande rådets erfarenheter och produkter tillgängliga i internationella sammanhang.

3. Brottsförebyggande rådet skall informera och sprida kunskap om resultat av verksamheten samt verka för att den används av rättsväsendet och andra brottsförebyggande aktörer.

Återrapportering

- De insatser som har vidtagits för att sprida resultaten av utvärderingar och kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området och en bedömning av i vilken mån resultaten har tillvaratagits.

Övriga återrapporteringskrav:

- Brottsförebyggande rådet skall redogöra för hur myndigheten arbetar för att utveckla kostnadseffektiviteten i det brottsförebyggande arbetet.

- Myndigheten skall redovisa de förslag som har lämnats till nya eller förbättrade brottsförebyggande åtgärder och strategier inom ramen för de olika verksamhetsgrenarna.

- Brottsförebyggande rådet skall redovisa i vilken omfattning myndigheten har bidragit till att utveckla det brottsförebyggande arbetet i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal inom ramen för Storstadspolitiken.

- Vilka projekt som genomförts eller pågår för att beskriva och utveckla förebyggande åtgärder mot våld mot kvinnor och barn.

- Vilka projekt som genomförts eller pågår för att beskriva och utveckla brottsförebyggande åtgärder mot brott av och mot ungdomar.

- Vilka medel som mottagits med stöd av medgivandet att bedriva externt finansierad verksamhet, hur medlen använts samt vilka projekt som helt eller delvis finansierats på detta sätt.

- I vilken omfattning anslagsmedlen för medlingsverksamhet har använts. Av redovisningen skall framgå dels beloppet som har betalats ut i ekonomiskt stöd, dels beloppet som har använts för utbildning, metodutveckling respektive kvalitetsutveckling samt för Brottsförebyggande rådets egna utgifter.1.2Organisationsstyrning

Brottsförebyggande rådet skall verka för en långsiktigt god försörjning av personal med ändamålsenlig kompetens och specialistkunskap.

BRÅ skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits på det personalpolitiska området. Redovisningen skall omfatta bl.a. följande.

Jämställdhet

- Åtgärder som vidtagits för att strukturer och förhållningssätt inom myndigheten skall bidra till att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män.

- Myndighetens personalsammansättning med avseende på personalkategorier, ålder och kön.

Mångfald

- Åtgärder som vidtagits för att främja den etniska mångfalden inom myndigheten.

Arbetsmiljö

- Åtgärder som vidtagits av myndigheten för att främja en aktiv personalpolitik och god arbetsmiljö.

- Åtgärder som vidtagits för att minska ohälsan inom myndigheten och vilka åtgärder som vidtagits för att rehabilitera dem som drabbats av ohälsa.

Kompetensförsörjning m.m.

- Åtgärder som vidtagits för att höja personalens kompetens.

- Åtgärder som har vidtagits för att uppmuntra kvinnor och män att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering inom myndigheten.1.3Uppdrag

1. I regleringsbrevet för 2002 fick Brottsförebyggande rådet i uppdrag att, mot bakgrund av regeringens ambitioner att utveckla kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete, i samverkan med Kriminalvårdsstyrelsen dels göra en inventering av kunskapsläget, dels upprätta ett förslag till plan för det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet på området. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2003.

2. I regleringsbrevet för 2002 fick Brottsförebyggande rådet i uppdrag att utvärdera påföljdskombinationen villkorlig dom förenad med föreskrift om samhällstjänst och skyddstillsyn förenad med föreskrift om samhällstjänst. Uppdraget skall avrapporteras senast den 28 februari 2003.

3. Den 28 juni 2001 fick Brottsförebyggande rådet i uppdrag att utvärdera försöksverksamheten Från anstalt till frihet. Uppdraget skall avrapporteras den 1 april 2005. Delredovisningar av uppdraget skall ske dels i april 2003, dels i april 2004.

4. Den 25 april 2002 fick Brottsförebyggande rådet i uppdrag att utvärdera effekterna av polisens arbete för att bekämpa narkotikabrottsligheten. Uppdraget skall redovisas den 1 november 2003.

5. Den 19 december 2002 fick Brottsförebyggande rådet i uppdrag att fördela ekonomiskt stöd till medlingsverksamheter samt svara för frågor om utbildning, metodutveckling och kvalitetssäkring beträffande medling med anledning av brott. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2004.

6. Brottsförebyggande rådet skall i samråd med Rikspolisstyrelsen göra en sammanställning av vilka polisiära åtgärder mot olika typer av brott som forskning eller beprövad erfarenhet har visat fungerar i Sverige. Sammanställningen skall vara så utformad att polisen på ett enkelt sätt kan använda de beskrivna åtgärderna i projekt för att förebygga brott.

Uppdraget skall slutredovisas den 15 mars 2004, med en delrapportering den 1 november 2003.

7. Genom regeringsbeslut den 7 november 2002 har regeringen givit BRÅ i uppdrag att, i samråd med Integrationsverket, genomföra en brottsförebyggande studie inom ramen för Storstadsarbetet. En avslutande skriftlig rapportering skall ske den 30 april 2003. Brottsförebyggande rådet skall också, inom ramen för studien, analysera de indikatorer avseende trygghetsmålet som Integrationsverket tagit fram i sin rapport "På rätt väg?". Krävs en mer omfattande analys skall myndigheten redovisa förslag till hur en sådan bör ske. Redovisning avseende denna del skall ske senast den 30 juni 2003.

8. Brottsförebyggande rådet skall inventera klotterförebyggande åtgärder som vidtagits i Sverige och analysera de uppföljningar som gjorts av deras effekter. Mot bakgrund av denna genomgång och med beaktande av andra länders erfarenheter skall myndigheten lämna förslag till åtgärder som kan förväntas ha en klotterförebyggande effekt. I detta sammanhang skall även möjligheterna att genomföra pilotprojekt på några orter belysas. Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 2003.

9. Regeringen har den 5 december 2002 fastställt reviderade delmål för den nationella ungdomspolitiken. Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att följa upp och analysera det delmål som berör myndigheten, delmål 19: ”Andelen unga som blir utsatta för stöld, hot och avsiktligt våld skall minska under 2001–2003”. Uppdraget skall redovisas till Ungdomsstyrelsen senast den 22 februari 2003 vad avser år 2001och 2002 samt senast den 22 februari 2004 vad avser år 2003.

10. BRÅ kommer att få i uppdrag att genomföra en nationell strategi för att reducera bilbrottsligheten i Sverige, i enlighet med de riktlinjer som regeringen senare kommer att fastställa.

11. Brottsförebyggande rådet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003-2006 för samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast den 22 januari, den 7 maj, den 11 augusti, den 3 november och i samband med budgetunderlaget. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.
1Finansiering


1.2Anslag

1.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:7Brottsförebyggande rådet (ramanslag)59 993 tkr
4:7 ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)41 993 tkr

Disponeras av Brottsförebyggande rådet
4:7 ap.2Medlingsverksamhet (ram)18 000 tkr

Disponeras av Brottsförebyggande rådet

Villkor

4:7 ap.2 Medlingsverksamhet
1. Anslaget får användas för ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet i enlighet med regeringsbeslut den 19 december 2002 (Ju2002/9000/L5).

2. Högst 4 000 000 kronor får användas för utgifter avseende utbildning, metodutveckling och kvalitetsutveckling samt för Brottsförebyggande rådets egna utgifter.


4:15Bidrag till brottsförebyggande arbete (ramanslag)7 200 tkr

Disponeras av Brottsförebyggande rådet

Villkor

4:15 Bidrag till brottsförebyggande arbete

1. Anslaget får användas för utgifter som avser lokalt brottsförebyggande arbete. Brottsförebyggande rådet skall stimulera lokalt brottsförebyggande arbete, bland annat genom att aktivt verka för att sådant arbete organiseras och bedrivs på ett lämpligt sätt, samla och sprida kunskap om framgångsrika projekt, hjälpa till med uppföljning och utveckling av projekt samt bidra till att behovet av kvalificerad utbildning tillgodoses.

2. Anslaget får inte användas för att täcka Brottsförebyggande rådets löpande förvaltningskostnader.1.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
4:79150
4:7 ap.16450
4:7 ap.22700
4:153600-1.3Övriga villkor

(tkr) Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot1 Låneram2
Brottsförebyggande rådet 6 099 59 993 5 500

1Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
1.4Avgifter och bidrag

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brottsförebyggande rådet får ta emot och disponera medel från statliga, kommunala, utländska och internationella organ för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse. Brottsförebyggande rådet får ta emot och disponera medel från organisationer och företag.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd skall rådet ensamt besluta om projektets mål, hur det skall genomföras och hur rådet skall redovisa projektet.
På regeringens vägnar


Mona Sahlin
Anna-Lena Sand Svensson


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Riksdagen, justitieutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket