Regeringsbeslut
12
2003-06-26 Ju2003/5203/KRIM
(delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Brottsoffermyndigheten

Riksdagen har beslutat om Brottsoffermyndighetens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 4, bet. 2002/03:JuU1, rskr. 2002/03:70, prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetReparativ verksamhetBrottsskadeärenden
Brottsofferfonden
Information


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Brottsoffermyndighetens ansvarsområde.

Politikområde Rättsväsendet

Mål
Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från ett medborgarperspektiv. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brotts­anmälan till dom och straffverkställighet.

Verksamhetsområde Reparativ verksamhet

Mål
Skadeverkningarna av brott skall minska.

Verksamhetsgren Brottsskadeärenden

Mål
Ansökningar om brottsskadeersättning skall prioriteras och handläggas så snabbt som möjligt med hänsyn till den utredning som är erforderlig i det enskilda ärendet. Utbetalad ersättning skall i så stor utsträckning som möjligt återkrävas från skadevållaren.

Återrapportering
- Antalet inkomna och avgjorda person- respektive sakskadeärenden.

- Antalet balanserade brottsskadeärenden och utvecklingen av ärendebalansen.

- Omloppstider för person- respektive sakskadeärenden samt uppgifter om hur många av ärendena i den utgående balansen vid årets slut som har inkommit för mer än tre, sex och tolv månader sedan.

- Antalet och andelen omprövningsärenden.

- Andelen bifall i förhållande till antalet avgjorda omprövningsärenden.

- Större förändringar per brottsskadekategori avseende utbetalda ersättningar.

- Resultatet och utvecklingen av regressverksamheten.

Verksamhetsgren Brottsofferfonden

Mål
De organisationer och projekt som bedöms kunna tillföra brottsoffer störst nytta skall beviljas bidrag. Den kunskap som projekten ger skall tas tillvara för att förbättra situationen för dem som utsatts för brott och bl.a. förebygga ytterligare traumatisering. Projekt inriktade mot våld mot kvinnor, brott mot barn och ungdomar och brott med rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska inslag skall prioriteras.

Återrapportering
- Antalet inkomna och beviljade ansökningar.

- Inkomna och utbetalade medel.

- Belopp och ändamål som bidrag beviljats till, fördelade på forskning, utbildning, information, verksamhetsstöd till ideella organisationer samt annan utvecklingsverksamhet som gäller brottsofferfrågor och som bedrivs av ideella organisationer eller i privat eller offentlig regi.

- Särskild redovisning av medel som beviljats för projekt mot brott som innebär våld mot kvinnor, brott mot barn, brott med rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska inslag.

- Vilka organisationer/projekt som erhållit bidrag.

- Enbedömning av resultaten av projekt som beviljats bidrag tidigare.

Verksamhetsgren Information

Mål
Brottsoffermyndigheten skall tillhandahålla information som syftar till att sprida kunskap om Brottsofferfonden och om projekt genomförda med bidrag från fonden.

Brottsoffermyndigheten skall tillhandahålla information som bidrar till att de som är berättigade till brottsskadeersättning får det. Myndigheten skall därvid särskilt beakta att brottsoffer med bristande kunskaper i svenska språket kan ha ett särskilt behov av information.


Återrapportering
- Bedömning av informationsinsatsernas spridning och genomslag.

Övriga mål och återrapportering

Brottsoffermyndigheten skall redovisa:

- En bedömning av på vilket sätt verksamheten med att stödja brottsoffer påverkar förutsättningarna för ideellt arbete på brottsofferområdet.

- Vilka eventuella aktiviteter myndigheten genomfört under temat unga brottsoffer respektive våld mot kvinnor och barn. I redovisningen skall även ingå uppgift om hur många projekt rörande unga brottsoffer och våld mot kvinnor och barn som beviljats medel ut Brottsofferfonden.1.2Organisationsstyrning

Brottsoffermyndigheten skall verka för en långsiktig god försörjning av personal med ändamålsenlig kompetens.

Brottsoffermyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits på det personalpolitiska området. Redovisningen skall omfatta bl.a. följande.

Jämställdhet

- Myndighetens personalsammansättning med avseende på personalkategorier, ålder och kön.

- Åtgärder som vidtagits för att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män.

Mångfald

- Åtgärder som vidtagits för att främja den etniska mångfalden inom myndigheten.

Kompetensförsörjning

- Åtgärder som vidtagits för att höja personalens kompetens.

- Åtgärder som vidtagits för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur.

- Åtgärder som vidtagits för att uppmuntra kvinnor och män att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering inom myndigheten.

Arbetsmiljö

- Åtgärder som vidtagits för att förbättra arbetsmiljön.

- Åtgärder som vidtagits för att minska ohälsa och vilka åtgärder som vidtagits för att rehabilitera dem som drabbats av ohälsa.1.3Uppdrag

Brottsoffermyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för budgetåren 2003-2006 för samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast den 22 januari, den 7 maj, den 11 augusti, den 3 november och i samband med budgetunderlaget. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.1Finansiering


1.2Anslag

1.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:10Brottsoffermyndigheten (ramanslag)22 093 tkr

Disponeras av Brottsoffermyndigheten


4:11Ersättning för skador på grund av brott (ramanslag)73 978 tkr

Disponeras av Brottsoffermyndigheten

Villkor

4:11 Ersättning för skador på grund av brott
Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (1978:413) och brottsskadeförordningen (1978:653).


1.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
4:102860-
4:113 6990-1.3Övriga villkor

(tkr) Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot1 Låneram2
Brottsoffermyndigheten 1 909 22 093 3 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.
2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning som täckning finns i fonden vid beslutstillfället.

2. Brottsoffermyndighetens kostnader för administrationen av bidrag från Brottsofferfonden får under budgetåret 2003 uppgå till högst 2 500 000 kr.

För kostnader för administrationen av bidrag från Brottsofferfonden skall Kammarkollegiet efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2003 förskottsvis betala ut högst 625 000 kr per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.

3. Brottsoffermyndigheten skall senast den 1 april 2004 till Kammar­kollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag till Brottsofferfonden för budgetåret 2003 inklusive på ränte­kontot uppburen ränta.
1.4Avgifter och bidrag

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar


Mona Sahlin
Anna-Lena Sand Svensson


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret