Regeringsbeslut
2003-06-23 SB2003/5480

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Regeringskansliet

Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 1, bet. 2002/03:KU1, rskr. 2002/03:52).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Regeringskansliet och nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Anslag som inte ingår i något politikområde

2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:5Regeringskansliet m.m. (ramanslag)5 170 212 tkr
90:5 ap.1Statsrådsberedningen (ram)64 650 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
90:5 ap.2Justitiedepartementet (ram)238 150 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
90:5 ap.3Utrikesdepartementet (ram)1 888 579 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
90:5 ap.4Försvarsdepartementet (ram)139 300 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
90:5 ap.5Socialdepartementet (ram)203 100 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
90:5 ap.6Finansdepartementet (ram)375 800 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
90:5 ap.7Utbildningsdepartementet (ram)151 700 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
90:5 ap.8Jordbruksdepartementet (ram)129 200 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
90:5 ap.9Kulturdepartementet (ram)82 600 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
90:5 ap.10Miljödepartementet (ram)130 950 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
90:5 ap.11Näringsdepartementet (ram)337 700 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
90:5 ap.12Regeringskansliets förvaltningsavdelning (ram)503 750 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
90:5 ap.13Gemensamma ändamål (ram)924 733 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

90:5 Regeringskansliet m.m.
Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader, utrikesrepresentationen, kommittéväsendet och andra utredningar m.m. som efter regeringens bemyndigande har tillkallats av statsministern eller något annat statsråd.

Anslaget får användas för förhandlingar med andra stater eller inom internationella organisationer samt i förekommande fall för specialattachéer.

Regeringskansliet får utöver tilldelat anslagsbelopp disponera en anslagskredit på högst 118 936 000 kr.

Regeringskansliet har rätt att omfördela anslagsbeloppen, anslagskrediten och anslagssparande mellan poster under anslaget.

Utgående överföringsbelopp på anslagsposterna 1 - 12 under anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m., utgiftsområde 1, uppfört på statsbudgeten för budgetåret 2002, skall hanteras på följande sätt. Statsrådsberedningen, departementen och förvaltningsavdelningen får behålla anslagssparande upp till 3 % av anslaget på respektive anslagspost. Anslagssparande som överstiger 3 % förs till anslagsposten 13 Gemensamma ändamål.

90:6 ap. 1 - 12:

Statsrådsberedningen, departementen och Regeringskansliets förvaltningsavdelning får disponera anslagsposterna enligt bestämmelserna i anslagsförordningen (1996:1189) som om de utgjort myndigheter under regeringen.


90:5 ap.3 Utrikesdepartementet
Pensionspremier som skall täcka SPV:s kostnader för pensioner för lokalanställd personal får enligt regeringsbeslut den 18 november 1999 beslutas av SPV efter att SPV hört Utrikesdepartementet.

Kostnader på grund av kompensation för bortfall av arbetsinkomst för makar till tjänstemän i utrikesförvaltningen i samband med av Utrikesdepartementet beordrad utbildning skall belasta anslagsposten.

Kostnader på högst 300 000 kr för tjänsteresor för Statens
utlandslönenämnd får belasta anslagsposten.

Av anslagsposten får högst 165 000 kr användas för Polarforskningssekretariatets institutionella verksamhet. Utbetalning sker mot redovisning av kostnader senast den 15 december 2003.


90:5 ap.13 Gemensamma ändamål
Anslagsposten får bl.a. användas till kapitalkostnader, lokalkostnader för de organisatoriska enheter som ingår i Regeringskansliet, för kommittéer och särskilda utredare, för Sagerska huset, Harpsund och Haga slott samt för myndigheten övriga gemensamma ändamål.


2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
90:5118 9360
90:5 ap.11 4870-
90:5 ap.25 4780-
90:5 ap.343 4450-
90:5 ap.43 2040-
90:5 ap.54 6720-
90:5 ap.68 6450-
90:5 ap.73 4900-
90:5 ap.82 9720-
90:5 ap.91 9000-
90:5 ap.103 0120-
90:5 ap.117 7680-
90:5 ap.1211 5880-
90:5 ap.1321 2750-2.3Övriga villkor

Räntekonto

Regeringskansliet har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Kreditutrymmets storlek är 518 043 000 kronor.

Till Regeringskansliets räntekonto överförs från statsverkets checkräkning varje månad en tolftedel av beloppet (summan av anslaget 90:6 Regeringskansliet m.m. och anslaget 1:13 Utvecklingsarbete under utgiftsområde 2).

Finansiering av anläggningstillgångar

Regeringskansliet disponerar under budgetåret 2003 en låneram på 736 500 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Ansökningsavgifter25110050 00050 00000
Ersättning FN-bevakningsfrågor45250020 00020 00000
Övriga inkomster av statens verksamhet28110050050000
Summa
0070 50070 50000

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Ansökningsavgifter0025 00025 00000
Summa0025 00025 00000
Uppdragsverksamhet

Specialattachéer0068 00068 00000
Kurir002 8002 80000
Exportfrämjande08002 3001 5008001 600
Fastighetsskötsel005 5005 50000
Summa080078 60077 8008001 600

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter och royalty avseende försäljning av SOU, Ds och andra publikationer disponeras av Regeringskansliet (Regeringskansliets förvaltningsavdelning).

Intäkter avseende kostnader inom Regeringskansliet för fördelning av stöd ur Allmänna arvsfonden disponeras av Regeringskansliet.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera inkomster från försäljning av fordon och annan utrustning för utlandsmyndigheterna.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera intäkter från avgiftsbeläggningen av vissa exportfrämjande tjänster.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera högst 25 miljoner kronor av de offentligrättsliga avgifter för pass, viseringar m.m. som normalt redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2511.

På regeringens vägnarKopia till

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet / Ba / ADM
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning / RK Ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning / Staben
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens utrikesutskott
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket