Regeringsbeslut
20
2003-06-18 Ku2003/1528/Ka

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Svenskt biografiskt lexikon

Riksdagen har beslutat om Svenskt biografiskt lexikons verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Svenskt biografiskt lexikon och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkivFörmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Svenskt biografiskt lexikons ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet.

Målet för Svenskt biografiskt lexikon är att ge ut publikationen Svenskt biografiskt lexikon och därigenom sprida kunskap om svensk person­historia.

Verksamhetsgrenar

Svenskt biografiskt lexikons verksamhet skall redovisas enligt indelning i följande verksamhetsgrenar:

- förmedling,

- kunskapsuppbyggnad.


Verksamhetsgren Förmedling

Mål

Målet är att öka tillgängligheten till materialet för fler och nya grupper.


Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa

- antal publicerade häften respektive färdigställda CD-ROM,

- antal sålda, tryckta respektive digitalt publicerade exemplar fördelade på köpare av olika kategorier,

- vilka insatser som har gjorts för att marknadsföra myndighetens pub­likationer,

- en sammanfattande bedömning av de resultat som har uppnåtts.

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att med gällande vetenskaplig kvalitet ta fram material för publi­cering av minst ett band vartannat år.


Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa

- antal personartiklar per band,

- antal författare fördelade efter utbildningsnivå respektive yrke,

- antal publicerade häften per år.


Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan män och kvinnor, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Myndigheten skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.1.2Uppdrag

Svenskt biografiskt lexikon skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 t.o.m. 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003,

- den 10 mars 2003,

- den 7 maj 2003,

- den 11 augusti 2003,

- den 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:24Svenskt biografiskt lexikon (ramanslag)4 048 tkr

Disponeras av Svenskt biografiskt lexikon2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
28:24610-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-
kredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

Låneram

28:24 Svenskt biografiskt lexikon

425

4 048

120
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsbelagd verksamhet001000100100
Summa001000100100

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Svenskt biografiskt lexikon får ta betalt för lexikonet. Avgifternas stor­lek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsför­ordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Svenskt biografiskt lexikon kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samar­betsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Svenskt biografiskt lexikon skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
3Undantag EA-regler

Svenskt biografiskt lexikon undantas från skyldigheten enligt 1 kap. 3 § och 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att upprätta och till regeringen lämna delårsrapport.


På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Jakob Kihlberg


Kopia till

Finansdepartementet/Ba
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket