Regeringsbeslut
11
2003-06-18 Fi2003/ 3421(delvis)
Fi2003/948

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens fastighetsverk

Riksdagen har beslutat om Statens fastighetsverks verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Statens fastighetsverk.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningFastighetsförvaltningInrikes hyresfastigheter, Utrikes hyresfastigheter, Mark, Bidragsfastigheter, Övrigt


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens fastighetsverks ansvarsområde.

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål
En effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning

Mål
En kostnadseffektiv statlig kapital- och fastighetsförvaltning, med rimligt risktagande samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra alternativ.

Målet för Statens fastighetsverks del av verksamhetsområdet är att förvalta viss del av statens fasta egendom, bl.a. en del av det nationella kulturarvet, att verkets hyresgäster skall ges ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler samt att verket skall uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.


Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter, Utrikes hyresfastigheter, Mark, Bidragsfastigheter, Övrigt

Mål
Återrapportering

Statens fastighetsverk skall i sin årsredo­visning under varje verksamhetsgren redovisa investeringar och avyttringar under året med angivande av total investerings­kostnad och försäljningsintäkt. Vad gäller investeringar skall verket redovisa hur stora andelar som lånefinansierats respektive finansierats på annat sätt. Kostnader för central administration redovisas separat.

Fastighetsbeståndet

Statens fastighetsverk skall förvalta varje fastighet inom sitt verksamhets-område på ett för staten ekonomiskt effektivt sätt så att tillgångarnas värde bibehålls och om möjligt ökas. God resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet skall eftersträvas. Förvaltningen skall bidra till att fastigheternas värden bevaras på en långsiktigt lämplig nivå för ägaren och brukaren. Kultur- och naturmiljövärden i verkets fastighetsbestånd skall brukas, bevaras, förädlas och levandegöras.

Förvaltningen av ändamålsfastigheter skall utgå ifrån att tillgodose en primärverksamhets behov av ändamålslokaler och optimera brukarens nytta av de resurser som läggs på lokalanskaffning. Samtidigt måste krav ställas på att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. I kund­nyttan ingår att verket och hyresgästen gemensamt skall upprätta under­hållsplaner för de olika objekten. Neddragning av underhåll av fastig­heterna skall inte ske för att frigöra medel för hyresgästen så att fastig­heternas långsiktiga användning hotas. Verket skall skapa möjligheter att särskilja drift- och underhållskostnaden i hyressättningen.

Statens fastighetsverk skall iaktta stor öppenhet och föra en aktiv dialog med sina hyresgäster i lokalfrågor, dvs. de olika hyresdelarna skall öppet redovisas, både de delar som avser drift och underhåll och de olika kom-ponenter som ingår i kapitalkostnaderna. Större underhållsåtgärder skall planeras i samråd med hyresgästen. Verket måste när kostnads­effektiviteten bedöms beakta dels statens kostnad för det kapital som tillförts fastighe-terna, dels inflations- och ränterisk och dels drift- och underhållsinsatser.

Statens fastighetsverk skall, med de begränsningar som följer av verkets ansvar för en fastighets långsiktiga och kulturhistoriska värde, i möjligaste mån tillmötesgå en hyresgästs önskemål om hur ansvaret för drift och underhåll av en fastighet skall fördelas.

Avkastningskrav och soliditet

Statens fastighetsverk skall i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighets-kapital på 6,9 procent. (Avkastningskravet har satts till 6,9 procent för budgetåret 2003. Avkastningskravet beräknas utifrån statslåneränta och riskpremie vid given soliditet och är baserad på CAPM. Avkastningskravets procentsats skiljer sig åt för Fastighetsverket och Fortifikationsverket beroende på skillnader i främst fastighetsbestånd och soliditet.) Utöver detta får bidragsfastigheterna för budgetåret 2003 belasta resultatet med högst 190 000 000 kronor baserat på en fastställd budget.

Statens fastighetsverks soliditet skall reduceras från för närvarande 47,5 procent. Soliditeten bör uppgå till 35 procent. Avkastningskravet omprövas årligen utifrån aktuell soliditet.

Medel motsvarande avskrivningarna på fastighetsbeståndet år 2003 skall betalas till statsverkets checkräkning och redovisas mot inkomsttitel 5121 Amortering på statskapital. Betalning skall ske senast när årsredo­visningen har levererats till regeringen.

Bidragsfastigheterna

Mål

Statens fastighetsverk skall på sikt minska underskottet vad avser bidragsfastigheter.

Återrapportering

Statens fastighetsverks insatser för att uppnå målen för fastighetsbe­ståndet skall redovisas och kommenteras. Statens fastighetsverk skall dels i delårsrapporten, dels i sin årsredovisning lämna resultatrapporter för respektive verksamhetsgren. Rapporterna skall utformas som detaljerade resultaträkningar t.o.m. posten rörelseresultat före finansiella poster. De skall vidare möjliggöra jämförelser över tiden av enskilda intäkts- och kostnadsposter. Förändringar som innebär ökningar eller minskningar på mer än 10 % skall kommenteras särskilt.

Statens fastighetsverk skall i årsredovisningen för 2003 redovisa förändringar i beståndet av bidragsfastigheter. Såväl nytillkomna bidragsfastigheter som omklassificeringar från bidragsfastigheter till inrikes fastigheter skall redovisas .

Den del av myndighetskapitalet som avser bidragsfastigheter samt jord och skog utan avkastningsförmåga skall undantas från avkastningskrav och redovisas som icke avkastningspliktigt kapital.

Statens fastighetsverk skall i årsredovisningen utöver vad som sägs i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag m.m. redovisa

  • det ingående respektive utgående bokförda värdet av fastigheterna inom respektive verksamhetsgren,
  • eventuella förändringar i fördelning av tillgångar på de olika verksamhetsgrenarna jämfört med tidigare år,
  • för inrikes- respektive utrikes hyresfastigheter de totala kostnaderna för drift, underhåll och administration,
  • relevanta kostnader per kvadratmeter,
  • motsvarande för mark och bidragsfastigheter med relevanta mått.

I redovisningen skall anges vilken typ av åtgärder som ingår i drift respektive underhåll.

Statens fastighetsverk skall i sin årsredovisning redovisa vilka åtgärder som under året vidtagits för att minska underskottet för bidragsfastig­heter samt effekterna av dessa åtgärder.

Statens fastighetsverk skall i en särskild rapport kvartalsvis redovisa lämpliga nyckeltal för att belysa verkets finansiella ställning.

Statens fastighetsverks resultaträkning och finansieringsanalys skall utformas på ett sätt som möjliggör jämförelse med andra fastighets­förvaltande myndigheter och statliga aktiebolag.

Arkitektur, formgivning och design

Mål

Regeringen har givit Statens fastighetsverk uppdraget att verka för ett ökat samarbete mellan statliga myndigheter som förvaltar fastigheter vad avser arkitektonisk och kulturhistorisk kvalitetssäkring. Verket skall verka för att de statliga målen i den av regeringen utarbetade handlings­planen för arkitektur, formgivning och design uppnås.

Återrapportering

Statens fastighetsverk skall i sin årsredovisning redovisa en sammanfatt­ning av verkets insatser och resultat inom området arkitektur, form­givning och design.

Kundundersökning

Mål

Statens fastighetsverks lokaler skall vara ändamålsenliga och konkurrens­kraftiga. Målet är att dess hyresgäster skall uppfatta verket som en god och serviceinriktad hyresvärd. Inom verksamhetsgrenarna Inrikes respek­tive Utrikes hyresfastigheter är målet att minst 80 procent av hyresgästerna skall anse att verket är en god och serviceinriktad hyres­värd.

Återrapportering

Statens fastighetsverk skall utföra en kundundersökning och senast den 1 mars 2004 redovisa resultatet av undersökningen i en särskild rapport till regeringen.

Övrigt

Statens fastighetsverk har rätt att bedriva uppdragsverksamhet i anslutning till sin verksamhet.Övriga mål och återrapportering

1. Statens fastighetsverk skall i samband med budgetunderlaget avseende budgetåret 2004 redovisa en investeringsplan för kommande treårsperiod avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt.

2. Statens fastighetsverk skall i sin årsredovisning lämna en särskild redo­visning av kostnaderna för underhålls- och restaureringsarbetena för de kungliga slotten och rikets fästningar.

Investeringsplan

I budgetpropositionen för 2003 (prop. 2002/03:1, utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, avsnitt 10.16) redogör regeringen för de större pågående och planerade investeringar som ingår i Fastighetsverkets investeringsplan. Redogörelsen har lämnats utan erinran av riksdagen.

Följande investeringsplan skall gälla för Statens fastighetsverk under perioden 2003 – 2005 (mkr)

Investerat 2001

Prognos 2002

Budget 2003

Beräknat 2004

Beräknat 2005

Inrikes

168

400

440

277

295

Utrikes

48

57

52

23

1

Mark

14

8

14

12

7

Summa investeringar

230

465

506

312

303

Lån

230

465

506

312

303

Summa finansiering

230

465

506

312

303

Återrapportering

Statens fastighetsverk skall i delårsrapporten samt i årsredovisningen redovisa utfallet av investeringsobjekten jämfört med den fastställda investeringsplanen. Avvikelser från planen vad gäller utgifter, tidsför­hållanden eller planens innehåll skall kommenteras.1.2Uppdrag

Statens fastighetsverk skall senast den 1 mars 2003 i en särskild rapport redovisa uppnådda resultat i den pågående processen med att införa miljö­led­­ningssystem samt redovisa hur arbetet fortskrider enligt den av verket upprättade handlingsplanen.
2Finansiering2.2Övriga villkor

Räntekonto

Statens fastighetsverk har tillgång till en kredit på räntekonto om 150 000 000 kronor.

Finansiering av fastigheter

Statens fastighetsverk disponerar under budgetåret 2003 en låneram (övrig kredit) på 6 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter.

Finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten

Statens fastighetsverk disponerar under budgetåret 2003 en låneram på 50 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Inrikes fastigheter498 000541 0001 358 000831 000527 0001 566 000
Utrikes fastigheter164 000166 000321 000148 000173 000503 000
Mark15 00011 00082 00065 00017 00043 000
Bidragsfastigheter-197 000-180 00046 000226 000-180 000-557 000
Räntor och Övrigt-342 000-315 0008 000407 000-399 000-1 056 000
Summa138 000223 0001 815 0001 677 000138 000499 000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens fastighetsverks verksamhet skall finansieras med intäkter från fastighetsförvaltningen. Hyressättning för fastighetsbeståndet samt övriga avgifters storlek bestäms av Statens fastighetsverk, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna från verksamheten får disponeras av verket.

Statens fastighetsverk skall den 15 maj, den 15 september respektive den 15 november 2003 betala in en fjärdedel av det budgeterade resultatet. Den fjärde inbetalningen, vilken skall utgöra skillnaden mellan ett belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, skall betalas i samband med budgetårets slut och senast när årsredovisningen levereras till regeringen. Inbetalningen skall redovisas mot inkomsttitel 2215 Överskott av fastighets­förvaltning, undertitel 01 Överskott från Statens fastighetsverk

Vid försäljning av invärderade fastigheter skall belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in till statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapitalet. Statens fastighetsverk skall skriva ned statskapitalet med samma belopp. Statens fastighetsverk får disponera eventuellt överskott.
3Undantag EA-regler

1. Med undantag för bidragsfastigheter skall Statens fastighetsverks nyinvesteringar lånefinansieras. Statens fastighetsverk medges undantag från 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) genom att summan av balansräkningens lån för investeringar plus myndighetskapital inte behöver överensstämma med tillgångarnas bokförda värde. Vidare får Statens fastighetsverk själv välja andra tidpunkter för amortering och upptagande av lån samt avstämning än de i andra stycket angivna tidpunkterna.

2.Bestämmelserna i 5 kap 1 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall inte gälla Statens fastighetsverks bidragsfastigheter. Därmed betraktas bidragsfastigheterna inte som en anläggningstillgång och förbättringsåtgärder behöver inte lånefinansieras utan belastar årets resultat.

3. Bestämmelserna i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. skall inte gälla för Statens fastighetsverk. Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över får Statens fastighetsverk i stället besluta om investeringar när den beräknade utgiften för investeringen inte överstiger 20 000 000 kronor per projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor skall verket överlämna frågan till regeringen för prövning.

4. Statens fastighetsverk får med stöd av 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av förvaltnings­ansvaret mellan Statens fastighetsverk och andra fastighetsförvaltande myndig­heter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om över­föringen och om villkoren för överföringen, och då marknadsvärdet för egendomen inte överstiger 20 000 000 kronor. Verket skall i årsredovisningen återrapportera antalet sådana överföringar och värdet på respektive fastighet.

5. Statens fastighetsverk får utan regeringens medgivande förvärva fast egendom inom sitt förvaltningsuppdrag till ett värde om högst 10 000 000 kronor per fastighet.

6. Statens fastighetsverks delårsrapport för första halvåret 2003 skall, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, även innehålla en finansieringsanalys.På regeringens vägnar


Bosse Ringholm
Jakob Smith


Kopia till

Riksdagen/finansutskottet
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, RoB