Regeringsbeslut
9
2003-06-18 Ju2003/5237/Å,
Ju2003/5203/KRIM (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Ekobrottsmyndigheten

Riksdagen har beslutat om Ekobrottsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 4, bet. 2002/03:JuU1, rskr. 2002/03:70, prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr.2002/03:235)).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteBrottsförebyggande arbete
Utredning och lagföringUtredning och lagföring


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde.

Politikområde Rättsväsendet

Mål
Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från ett medborgarpers­pektiv. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.

Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål
Brott skall förebyggas.

Verksamhetsgren Brottsförebyggande arbete

Mål
Risken för att brott begås skall minska.

Återrapportering
Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå:

 • vilka åtgärder Ekobrottsmyndigheten – ensam eller i samverkan med andra myndigheter – har vidtagit eller initierat för att förebygga attbrott begåseller för atttidigt upptäcka nya former av ekonomisk brottslighet,
 • antalet och andelen timmar som har satsats på brottsförebyggande arbete,
 • en bedömning av effekterna av det brottsförebyggande arbetet.
Större skillnader mellan avdelningarna skall analyseras och kommenteras.

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål
Fler brott skall leda till lagföring.

Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål
Fler brott skall leda till lagföring och kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten och processföringen.

Återrapportering
Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå:

 • antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts,
 • antalet och andelen avslutade brottsmisstankar som har lett till lagföring,
 • antalet och andelen ärenden som har lett till lagföring,
 • antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, strafföreläggande utfärdats, åtalsunderlåtelse meddelats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte väckts på grund av andra skäl,
 • antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning,
 • antalet strafförelägganden med villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter,
 • antalet ärenden som har överlämnats till skattebrottsenheterna och antalet ärenden som har redovisats av dessa enheter till Ekobrottsmyndigheten,
 • antalet inkomna respektive avslutade ärenden,
 • det totala antalet balanserade ärenden samt antalet sådana ärenden i vilka förundersökningen har avslutats,
 • andelen balanserade ärenden äldre än 6, 12, 18 respektive 24 månader,
 • genomströmningstider (genomsnitts- och mediantider),
 • åtgärder som har vidtagits för att fler brott skall leda till lagföring,
 • åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten i brottsutredningsverksamheten och processföringen,
 • åtgärder som har vidtagits för att minska genomströmningstiderna och för att underlätta ärendehanteringen mellan rättsväsendets myndigheter.

Större skillnader mellan avdelningarna skall analyseras och kommenteras. En mer utförlig redogörelse skall lämnas när det gäller utfallet i domstol i särskilt krävande ärenden (kategori 3).


Övriga mål och återrapportering

 1. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av uppgiften att nationellt utveckla och samordna bekämpningen av den ekonomiska brottslig­heten.

 2. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa den samverkan som skett med polisen när det gäller rekrytering av personal och när det gäller brottsutredning, brottsförebyggande arbete samt kriminalunderrättelseverksamhet.

 3. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa omfattningen och utvecklingen av det internationella samarbetet (an­vända resurser) samt en beskrivning av erfarenheter av samarbe­tet. Av redovisningen skall även framgå hur myndigheten tillvaratar den erfarenhet och kompetens som verksamheten ger.

 4. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att samordna de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv han­tering av EU-relaterade medel i landet samt en beskrivning av erfa­renheterna av myndighetens samordningsansvar på området.

 5. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa de totala utgifterna uppdelade på de olika avdelningarna och den cen­trala staben.


1.2Organisationsstyrning

 1. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa de åtgärder som vidtagits på det personalpolitiska området. Redovisningen skall omfatta bl. a.
  - kompetenshöjande åtgärder, utvecklingen av chefsrekryteringen, åtgärder för att uppmuntra de anställda att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering samt åtgärder för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur och jämställdhet mellan kvinnor och män (bl. a. i chefsrekryteringen),
  - åtgärder för att främja den etniska mångfalden inom Ekobrottsmyndigheten,
  - omfattningen av sjukfrånvaron och åtgärder för att minska den,
  - åtgärder för att vidareutveckla rehabiliteringsinsatserna avseende långtidssjukskrivna,
  - antalet delpensioneringar.

 2. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa i vilken omfattning man har tillhandahållit utbildning för ekobrottsbekämpning för åklagare, poliser och annan personal som inte arbetar vid myndigheten.


1.3Uppdrag

Ekobrottsmyndigheten skall om inte annat anges redovisa uppdraget i samband med årsredovisningen.
 1. Prognoser skall lämnas över anslagsutfall för budgetåren 2003, 2004, 2005 och 2006. Redovisning skall ske senast den 22 januari, 7 maj, 11 augusti, 3 november samt i samband med budgetunderlaget. Prognoserna skall analyseras och kommenteras.

 2. Ekobrottsmyndigheten skall beskriva och analysera de nuvarande metoderna för uppföljning och utvärdering av myndighetens brottsbekämpande verksamhet. Om analysen leder till att det finns ett behov av att förbättra metoderna, skall myndigheten söka formulera nya nyckeltal och kvalitetsmått som kan användas för att bättre kunna följa och utvärdera verksamheten.

 3. Ekobrottsmyndigheten skall tillsammans med Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket undersöka hur samarbetet i brottsutredningar fungerar mellan skattebrottsenheterna och Ekobrottsmyndigheten respektive mellan skattebrottsenheterna och polis- och åklagarorganisationerna. Uppdraget innefattar även att beskriva och analysera vilka hinder som finns på området samt redogöra för vilka åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas för att utveckla och förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Myndigheterna skall gemensamt redovisa uppdraget senast den 30 juni 2003.2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:4Ekobrottsmyndigheten (ramanslag)311 640 tkr

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten

Villkor

4:4 Ekobrottsmyndigheten

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Ekobrotts-myndigheten

32 164

311 640

33 000


1
Överföringen sker med 1/12 varje månad.
2
Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.


2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
4:44 8240-2.3Övriga villkor

Från anslaget 4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. får medel rekvireras hos Justitiekanslern för sådan ersättning som avses i 3 a § andra stycket förordningen (1995:1301) om handläggning av skade­ståndsanspråk mot staten.

På regeringens vägnar


Thomas Bodström
Cecilia Carmler


Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Förvaltningsavdelningen
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Riksåklagaren
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksskatteverket