Regeringsbeslut Nr: 55
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Riksdagen har beslutat om Kungl. Tekniska högskolans verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Kungl. Tekniska högskolan och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kungl. Tekniska högskolans ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål

Examinationsmål

För fyraårsperioderna 2001–2004 respektive 2005–2008 gäller tills vidare följande examinationsmål (lägsta antal avlagda examina).

Examen

Mål

2001–2004

Planeringsförutsättning 2005–2008

Civilingenjörs- och arkitektexamen

5 230

5 310

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2003 i förhållande till 2002.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter 2003 bör totalt öka i förhållande till 2002.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2003 jämfört med 2002. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt de särskilda bestämmelser som regeringen avser att besluta om.

Särskilt åtagande

Kungl. Tekniska högskolan skall svara för utbildningsinsatser inom ramen för verksamheten som drivs av programstyrelsen för System-on-Chip Design (SoC).

Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål

Mål för forskarskola

Kungl. Tekniska högskolan är värduniversitet för en forskarskola i telekommunikation. Som planeringsförutsättning skall gälla att forskarskolan vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till forskarskolan, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Examinationsmål för forskarutbildningen

För fyraårsperioden 2001–2004 gäller tills vidare följande examinationsmål för forskarutbildningen vid Kungl. Tekniska högskolan (lägsta antal avlagda examina). Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005–2008 i förhållande till perioden 2001–2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001–2004

Tekniskt

828

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnitt verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001–2004 skall minst 13 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Kungl. Tekniska högskolan skall bedriva forskning och forskarutbildning inom tekniskt vetenskapsområde.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur utvecklingsarbetet avseende den särskilda satsning som gjorts på den tekniska forskningen i södra Storstockholm har bedrivits och hur medlen har använts.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:33Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning (ramanslag)853 207 tkr
25:33 ap.1Takbelopp (ram)852 832 tkr

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan
25:33 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (ram)375 tkr

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan

Villkor

25:33 ap.1 Takbelopp

Anslagspost 1

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Verksamhetsgrenen Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer under 2003 inom naturvetenskapliga och tekniska utbildningar för studerande med särskilt vuxenstudiestöd skall avräknas inom takbeloppet.

- Ersättning för Kungl. Tekniska högskolans särskilda åtagande som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

25:34Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning (ramanslag)633 663 tkr
25:34 ap.1Tekniskt vetenskapsområde (ram)409 108 tkr

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan
25:34 ap.2Ersättning för lokalhyror m.m. (ram)224 555 tkr

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan

Villkor

25:34 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning
Anslaget skall även användas för den avgift till Riksgäldskontoret som utgör ersättning för den finansiella risk och övriga kostnader som är förenade med den ekonomiska förpliktelse som utfärdats till förmån för Fysikhuset Stockholm KB. Regeringen avser att återkomma med kompletterande bestämmelser.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:3300
25:33 ap.1000
25:33 ap.2000
25:3400
25:34 ap.1000
25:34 ap.20002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Kungl. Tekniska högskolan

143 843

510 000

25:33

853 207

25:34

633 663

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Beställd utbildning0014 20014 20000
Summa0014 20014 20000
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter enligt 4 §10015 00015 00000
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning0036 00036 00000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning0080 00080 00000
Summa00131 000131 00000
Uppdragsverksamhet

Uppdragsutbildning-1 66920020 00020 0000-1 469
Uppdragsforskning6 194-4 100120 300120 800-5001 594
Summa4 525-3 900140 300140 800-500125

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1 Avgiftsförordningen (1992:191)

Villkor

För villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor, avsnittet 2 Ekonomisk redovisning, 2.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.
På regeringens vägnarKopia till