Regeringsbeslut
III 10
2003-06-18 N2003/4576/ARM
N2003/4691/BS (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Medlingsinstitutet

Riksdagen har beslutat om Medlingsinstitutets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 14, bet. 2002/03:AU2, rskr. 2002/03:79.).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Medlingsinstitutet och nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikMedling och lönebildningMedling i arbetstvister
Analys och information


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Medlingsinstitutets ansvarsområde.

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål
Målet för politikområdet är ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor.

Verksamhetsområde Medling och lönebildning

Mål
Arbetsfred och en lönebildning i samhällsekonomisk balans.

Verksamhetsgren Medling i arbetstvister

Mål
Medlingsinstitutet skall bidra till en fredlig lösning av arbetstvister och till att arbetsmarknadskonflikter undviks eller upphör så snart som möjligt utan att åsidosätta målet om en väl fungerande lönebildning.

Återrapportering
Medlingsinstitutet skall rapportera antalet medlingsärenden på såväl central som lokal nivå.

För centrala ärenden redovisas

– antalet anmälda tvister,

– tvister där varsel lagts,

– tvister där medlare förordnats,

– utlösta konflikter,

– antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt samt

– antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna.

För lokala ärenden redovisas

– antalet ärenden samt

– antalet ärenden som föranlett förhandling inför medlare.

Medlingsinstitutet skall kommentera insatser, resultat, effekter och måluppfyllelse samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Verksamhetsgren Analys och information

Mål
Målet är en väl fungerande lönebildning som kännetecknas av att den

– förmår att skapa reallöneutveckling kombinerat med sysselsättningstillväxt

– genererar en lönekostnadsutveckling som givet produktivitets-utvecklingen är väl i takt med de viktigare konkurrentländerna

– i så liten utsträckning som möjligt ger upphov till arbetsmarknadskonflikter.

Återrapportering
Medlingsinstitutet skall rapportera och kommentera sina insatser i form av information till parter och allmänhet och andra aktiviteter som vidtagits för att främja en väl fungerande lönebildning. Härvid skall Medlingsinstitutet redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Medlingsinstitutet skall redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden mätt som procentuell förändring från föregående år.

Medlingsinstitutet skall också redovisa löneutvecklingen per timma inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA.

Övriga mål och återrapportering

Som framgår av förordningen (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet skall institutet presentera en årlig rapport om löneutveckling och avtalsförhandlingar. Rapporten skall utformas enligt de riktlinjer som framgår av propositionen Lönebildning för full sysselsättning (prop. 1999/2000:32, bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149). Den årliga rapporten skall lämnas i samband med årsredovisningen.


1.2Uppdrag

Medlingsinstitutet skall vid sina överläggningar med arbetsmarknadens parter om kommande och pågående avtalsförhandlingar fästa uppmärksamhet på vikten av att de centrala kollektivavtalen konstrueras så, att avtalen främjar de lokala parternas arbete med lönefrågor ur ett jämställdhetsperspektiv. Medlingsinstitutet skall samråda med Jämställdhetsombudsmannen i samband med genomförandet av uppdraget. Uppdraget skall avrapporteras till regeringen (Näringsdepartementet) i december 2003.

Medlingsinstitutet skall för anslaget Medlingsinstitutet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 och 2004 vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

– den 22 januari 2003,

– den 10 mars 2003,

– den 7 maj 2003,

– den 11 augusti 2003 och

– den 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:8Medlingsinstitutet (ramanslag)48 141 tkr

Disponeras av Medlingsinstitutet2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
23:82 34403 %2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram2

23:8 Medlingsinstitutet

6 000

48 141

3 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
3Undantag EA-regler

Medlingsinstitutet undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.


På regeringens vägnar


Hans Karlsson
Anders Stålsby


Kopia till

Regeringskansliets revisionskontor/SB
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/Ea
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Konjunkturinstitutet
Statistiska centralbyrån
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Arbetsmarknadsutskottet
N/BS
N/ADM
N/JÄM