Regeringsbeslut
16
2003-06-26

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Allmänna reklamationsnämnden

Riksdagen har beslutat om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:76. Prop 2002/03:100, Utg.omr 24, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235, ).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Allmänna reklamationsnämnden och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Konsumentpolitik InflytandeTvistlösning


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Allmänna reklamationsnämndens ansvarsområde.

Politikområde Konsumentpolitik

Mål
Konsumenternas ställning och inflytande på marknaden skall stärkas.

Hushållen skall ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt.

Konsumenternas hälsa och säkerhet skall skyddas.

Sådana konsumtions- och produktionsmönster skall utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Konsumenterna skall ha tillgång till god vägledning, information och utbildning.

Återrapportering
Specificeras nedan.

Verksamhetsområde Inflytande

Mål
Att stärka konsumenternas ställning och inflytande på marknaden

Verksamhetsgren Tvistlösning

Mål
Att effektivt och på ett rättssäkert sätt lösa konsumenttvister samt genom förebyggande verksamhet minska antalet konsumenttvister.

Handläggningstiderna för ärenden som har avgjorts genom nämndbeslut skall minskas med två veckor.

Handläggningstiderna för kanslibeslut skall inte överstiga två månader.


Återrapportering
· Antalet inkomna ärenden,

· antalet avgjorda ärenden,

· genomsnittlig handläggningstid,

· ärendebalans,

· genomsnittlig styckkostnad,

· antalet nämnd- resp. kanslibeslut,

· utfallet för nämnd- resp. kanslibeslut i sak,

· följsamhet av nämndens beslut,

· antalet ärenden i plenum,

· antalet ärenden som rör grupptalan,

· antalet yttranden till domstol,

· åtgärder som vidtagits för att stödja den kommunala konsumentverksamhetens medling i konsumenttvister,

· åtgärder som vidtagits för att informera konsumenter och näringsidkare om nämndens praxis.


Övriga mål och återrapportering

Allmänna reklamationsnämnden skall i sin återrapportering kommentera och analysera eventuella variationer i antalet inkomna ärenden.

Allmänna reklamationsnämnden skall i sin återrapportering redovisa antalet inkomna ärenden per handläggare och assistent.1.2Organisationsstyrning

Allmänna reklamationsnämnden skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att effektivisera och förbättra nämndens verksamhet.

Övrig återrapportering:

– lokalarea per anställd,

– lokalkostnader per kvadratmeter,

– antal utbildningsdagar per anställd,

– overheadkostnader per anställd.

Allmänna reklamationsnämnden skall lämna en redogörelse för ovanstående redovisningspunkter i relation till föregående år och redogöra för de bakomliggande orsakerna till eventuella förändringar samt kortfattat beskriva arbetet med att effektivisera verksamheten gällande kostnader.

Med overheadkostnader avses kostnader som inte har ett direkt samband med en specifik verksamhet, som exempelvis löner för personal som i huvudsak arbetar med administration. Nämnden skall redovisa vilka kostnader som ingår i overheadkostnaderna.1.3Uppdrag

- Allmänna reklamationsnämnden skall inkomma med utgiftsprognoser för 2003 för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag samt en avvikelseanalys. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna skall skickas till Jordbruksdepartementet (Jo/KO). Redovisning skall lämnas vid fem tillfällen, senast:

- 22 januari 2003,

- 10 mars 2003,

- 7 maj 2003,

- 11 augusti 2003,

- 3 november 2003.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:3Allmänna reklamationsnämnden (ramanslag)22 268 tkr

Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden

Villkor

40:3 Allmänna reklamationsnämnden
Överföring sker med 1/12 varje månad.


2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
40:350703 %2.3Övriga villkor

Räntekontokredit 2 027
Låneram 2 0002.4Avgifter och bidrag

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Allmänna reklamationsnämnden får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.
3Undantag EA-regler

Allmänna reklamationsnämnden skall senast den 28 juni 2003 inkomma med en utförligt kommenterad utgiftsprognos och undantas därefter från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar


Jan O. Karlsson
Jonas Söderlund


Kopia till

Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Jordbruksdepartementet/ADM
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Riksrevisonskontoret
Ekonomistyrningsverket