Regeringsbeslut
III 4
2003-06-26 N2003/4579 /ARM (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Arbetsmiljöverket

Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 14, bet. 2002/03:AU2, rskr. 2002/03:79).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Arbetsmiljöverket och nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikArbetsmiljöRegler och standarder
Tillsyn
Internationellt arbete
Arbetsskadestatistik
Information
Partsmedel
ArbetsrättMinskad deltidsarbetslöshet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Arbetsmiljöverkets ansvarsområde.

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor

Verksamhetsområde Arbetsmiljö

Mål
En bra och utvecklande arbetsmiljö.

Verksamhetsgren Regler och standarder

Mål
Regler och standarder som effektivt understödjer utvecklingen av sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer. Reglerna skall bli tydligare och mer lättillgängliga.

Återrapportering
Arbetsmiljöverket skall översiktligt kommentera verksamheten under året, bl.a. det arbete som avser EU-regler och som är avsedda att ligga till grund för nationella regler samt svenskt och internationellt standardiseringsarbete. Av beskrivningen skall bl.a. framgå åtgärder för att göra regelsystemet tydligare och mer lättillgängligt för arbetsgivare och andra arbetsmiljöansvariga. Härvid skall särskilt situationen för små och medelstora företag beaktas.

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål
En hög grad av efterlevnad av lagstiftningen på arbetsmiljöområdet. En ökning av efterlevnaden av arbetsmiljölagen på de arbetsställen där riskerna för ohälsa och olycksfall är störst.

Återrapportering
Arbetsmiljöverket skall översiktligt kommentera insatser, resultat, effekter och måluppfyllelse samt redovisa en kortfattad bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkar utfallet för samtliga återrapporteringar. Av beskrivningen skall bl.a. framgå följande.

A. Insatser för att utveckla och förbättra likformighet och samordning av tillsynen över landet.

B. Insatser för att utveckla organisation och metoder för tillsynen. Härvid skall särskilt beaktas

a) tillsyn som gäller arbetsgivarnas systematiska arbetsmiljöarbete, inklusive utnyttjandet av företagshälsovård, samt

b) arbetsmiljöfaktorer som har samband med arbetets organisation och ledning.

Det skall särskilt belysas hur tillsynen kan leda till uppföljningsbara krav.

I fråga om tillsyn som avser arbetsgivarnas systematiska arbetsmiljöarbete skall översiktligt belysas hur insatserna fördelar sig på offentlig respektive privat sektor samt på företag av olika storlek. Utifrån tillgängliga uppgifter skall en bedömning göras av utvecklingen när det gäller antalet arbetsgivare med systematiskt arbetsmiljöarbete.

C. En översiktlig redogörelse för inriktning och omfattning av ställda krav dels i inspektionsmeddelanden, dels i form av förelägganden och förbud.

D. En kortfattad bedömning av om - och i så fall hur mycket - efterlevnaden av arbetsmiljölagen har ökat på de arbetsställen där riskerna för ohälsa och olycksfall är störst.

Verksamhetsgren Internationellt arbete

Mål
Bidra till förbättringar i arbetsmiljön.

Återrapportering
Arbetsmiljöverket skall översiktligt kommentera insatser inom olika delar av verksamhetsområdet under året.

Verksamhetsgren Arbetsskadestatistik

Mål
En tillförlitlig och relevant arbetsskadestatistik.

Återrapportering
Arbetsmiljöverket skall översiktligt kommentera verksamheten under året. Av beskrivningen skall bl.a. framgå efterfrågan på statistiken. I den mån det är möjligt skall en översiktlig bedömning göras av statistikens huvudsakliga användningsområden

Verksamhetsgren Information

Mål
Ökad kunskap hos arbetsgivare, arbetstagare och andra berörda för att kunna bidra till en förbättrad arbetsmiljö.

Återrapportering
Arbetsmiljöverket skall översiktligt kommentera insatser inom verksamhetsområdet under året samt redovisa en kortfattad bedömning rörande valet av informationsstrategi. Arbetsmiljöverket skall vidare redogöra för de prioriteringar som gjorts av olika informationsbehov liksom för grunden för dessa prioriteringar. Av beskrivningen skall bl.a. framgå informationens uppdelning på olika former och spridning till olika målgrupper.

Verksamhetsgren Partsmedel

Mål
Förbättringar i arbetsmiljön genom stöd till vissa partsverksamheter.

Återrapportering
Arbetsmiljöverket skall översiktligt kommentera insatser inom verksamhetsområdet under året. Av beskrivningen skall bl.a. framgå partsmedlens uppdelning på olika slags partsverksamhet, mottagare och syfte. När det gäller stödet till regional skyddsombudsverksamhet skall så långt möjligt framgå verksamhetens fördelning på olika branscher, liksom en översiktlig bedömning av effekten av insatserna.

En översiktlig redovisning skall göras av mottagarnas egna bidrag och insatser inom de verksamhetsområden där partsmedlen används.

Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål
En arbetsrätt som skapar trygghet, flexibilitet och delaktighet.

Verksamhetsgren Minskad deltidsarbetslöshet

Mål
Att stimulera till minskad deltidsarbetslöshet.

Återrapportering
Återrapportering skall ske in enlighet med regeringens beslut den 18 december 2001 om insatser för att minska deltidsarbetslösheten.

Övriga mål och återrapportering1.2Organisationsstyrning

Målet är att Arbetsmiljöverket skall utveckla metoder, rutiner och dokumentation för utvärdering av effekterna av tillsynsverksamheten samt nyttja resultatet vid planeringen av tillsynen.

Återrapportering: Arbetsmiljöverket skall redogöra för vilka resultat som uppnåtts inom utvecklingsarbetet under året och hur verket avser att tillämpa resultaten inom tillsynsverksamheten.1.3Uppdrag

Regeringen har i budgetpropositionen för 2003 presenterat ett nationellt mål för ohälsoarbetet som innebär att frånvaro från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall i förhållande till 2002 halveras fram till 2008. Arbetsmiljöverket skall föreslå resultatindikatorer som är relevanta för att följa utvecklingen av arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket skall utveckla/redovisa en eller flera indikatorer som belyser hur myndigheten bidrar till att det nationella målet för regeringens ohälsoarbete uppfylls. Särskilt viktigt är att indikatorer som fokuserar på kvinnors sjukskrivningar tas fram. Uppdrag har även lämnats till Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsverket och Socialstyrelsen. Uppdraget skall redovisas senast den 30 maj 2003.

Arbetsmiljöverket skall i samråd med Arbetslivsinstitutet undersöka om myndigheternas respektive kunskaps- och informationsspridning överlappar varandra avseende innehåll och målgrupp. I uppdraget ingår också att översiktligt redovisa vilka andra aktörer inom arbetslivsområdet som myndigheterna bedömer bidrar med liknande eller näraliggande kunskapsspridning. Uppdraget skall redovisas gemensamt med Arbetslivsinstitutet. Uppdraget skall delredovisas senast den 15 augusti 2003 samt slutredovisas i samband med årsredovisningen.

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att i samverkan med Arbetslivsinstitutet använda 10 miljoner kronor för att stärka metodutvecklingen inom företagshälsovården enligt regleringsbrev den 20 december 2001. Arbetsmiljöverket skall senast den 4 augusti 2003 kommentera de insatser som gjorts och de resultat arbetet lett till vid denna tidpunkt.

Arbetsmiljöverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 och 2004 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- Onsdagen 22 januari 2003

- Måndagen 10 mars 2003

- Onsdagen 7 maj 2003

- Måndagen 11 augusti 2003

- Måndagen 3 november 2003

Arbetsmiljöverket skall kortfattat redovisa hur verket arbetat med sektorsansvaret för handikappolitiken under 2003.

Arbetsmiljöverket skall redovisa arbetet med det särskilda sektorsansvaret för ekologiskt hållbar utveckling (M98/2998/8). Arbetsmiljöverket skall även redovisa hur myndighetens arbete med sektorsansvar för miljön, med de nationella miljökvalitetsmålen och med miljöledningssystem integreras samt föreslå eventuell förbättring av integreringen. Integreringen skall bl.a. gälla aktiviteter såsom utvecklande av mål och handlingsplaner, samarbete med andra aktörer, information samt redovisning, uppföljning och revidering. Uppdraget skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 1 september 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:1Arbetsmiljöverket (ramanslag)650 578 tkr
23:1 ap.1Förvaltningskostnader (ram)521 931 tkr

Disponeras av Arbetsmiljöverket
23:1 ap.2Partsmedel (ram)99 200 tkr

Disponeras av Arbetsmiljöverket
23:1 ap.3Särskilda informationsinsatser (ram)9 000 tkr

Disponeras av Arbetsmiljöverket
23:1 ap.4Till regeringskansliets disposition (ram)447 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
23:1 ap.5Informationssatsning (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen
23:1 ap.6Trepartssamtal (ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
23:1 ap.7Uppföljning av försöksverksamhet (ram)0 tkr

Disponeras av Verket för innovationssystem
23:1 ap.8Informationssatsning (ram)20 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

23:1 ap.1 Förvaltningskostnader

Till anslagsposten har förts 2 500 000 kronor för deltagande i standardiseringsarbete. Arbetsmiljöverket skall använda dessa medel, samt övriga medel som Arbetsmiljöverket prioriterar, för uppdrag till SIS-Swedish Standards Institute, Svenska Elektriska Kommissionen eller ITS - Informationstekniska Standardiseringen inom Arbetsmiljöverkets ansvarsområde.

Medel under anslagsposten får användas för Arbetsmiljöverkets deltagande i Work Life Enlargement enligt regeringsbeslut den 18 januari 2001 (N2001/501/A).

Överskjutande ingående överföringsbelopp utöver de 20 821 000 kronorna skall föras bort som en besparing.


23:1 ap.2 Partsmedel
Arbetsmiljöverket skall betala ut högst 97 700 000 kronor, exklusive ingående anslagssparande, efter rekvisition från arbetsmarknadens parter för verksamheten med regionala skyddsombud.

Arbetsmiljöverket skall betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från arbetsmarknadens parter för stöd till parternas deltagande i standardiseringsverksamheten.


23:1 ap.3 Särskilda informationsinsatser
Posten avser bidrag till tidningen Du & Jobbet.

23:1 ap.4 Till regeringskansliets disposition
Posten avser kompensation för arbetsuppgifter som flyttats över från Arbetsmiljöverket till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

23:1 ap.5 Informationssatsning

23:1 ap.6 Trepartssamtal
Anslagssparandet under anslagsposten posten avser kostnader för avslutning av trepartssamtalen (regeringsbeslut den 20 december 2001, II 20), liksom kostnader för symposium om ohälsa våren 2003. Kvarstående belopp skall därefter föras bort som en indragning.

Totalt 1 500 000 kronor av anslagssparandet skall föras över till anslagspost 7. Uppföljning av försöksverksamhet.


23:1 ap.7 Uppföljning av försöksverksamhet
Högst 1 500 000 kronor får användas för uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten för att minska ohälsan i offentlig sektor (punkt 5 i 11-punktsprogrammet) enligt särskilt regeringsbeslut den 12 december 2002. Medlen får användas först efter separat beslut av regeringen.

Totalt 1 500 000 kronor skall föras till anslagsposten från anslagspost 6. Trepartssamtal.


23:1 ap.8 Informationssatsning
Anslagsposten avser finansiering av en informationssatsning för hälsa i arbetslivet. En förutsättning för satsningen är att parterna medverkar både i genomförande och finansiering. Anslagsposten skall disponeras i enlighet med ett särskilt regeringsbeslut den 26 juni 2003, N2003/4579/ARM (slutligt).


2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
23:1 ap.218 55000018 550
Summa anslag 23:118 550000

Villkor
Arbetsmiljöverket får besluta om den del av den regionala skyddsombudsverksamhet under 2003 som medför utgifter för budgetåret 2004.

2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
23:17 8220
23:1 ap.17 822020 821
23:1 ap.200Allt
23:1 ap.300-
23:1 ap.4003 %
23:1 ap.500
23:1 ap.600Allt
23:1 ap.700
23:1 ap.8002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Arbetsmiljöverket

54 500

521 931

70 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Anmälan/tillstånd ang. genetiskt modiferade organismer0030030000
Summa0030030000
Uppdragsverksamhet

Tjänsteexport1 409-1 090000319
Försäljning från informationssystemet om arbetsskador00505000
Avgiftsbelagd informationsverksamhet1 200-70038 29237 3219711 471
Twinningprojekt0060451515
Summa2 609-1 79038 40237 4169861 805

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna för den avgiftsbelagda informationsverksamheten skall täcka de direkta kostnaderna för verksamheten och ge ett så stort bidrag som möjligt till att täcka de indirekta kostnaderna utan att syftet med verksamheten motverkas.

Twinningverksamheten skall täcka de direkta kostnaderna för verksamheten och ge ett så stort bidrag som möjligt till att täcka de indirekta kostnaderna.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamhetens storlek bestäms av Arbetsmiljöverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arbetsmiljöverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av verket.3Undantag EA-regler

Arbetsmiljöverket får, med undantag från 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192), belasta anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket, anslagspost 1. Förvaltningskostnader m.m. för att täcka merkostnader som kan uppkomma och som inte täcks enligt EU:s ersättningsregler inom twinningprojekt som bedrivs inom arbetsmiljöområdet i kandidatländer till den Europeiska unionen.


På regeringens vägnar


Hans Karlsson
Lars von Ehrenheim


Kopia till

Statsrådsberedningen/Rev
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
N/BS
N/ADM
SACO
TCO
LO
Svenskt näringsliv
Folkhälsoinstitutet
Riksförsäkringsverket
Arbetsmiljöforum
Arbetsmarknadsutskottet, riksdagen
N/Info