Regeringsbeslut
II:29
2003-06-26 UD2003/32454/GS
UD2003/33133/RS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Folke Bernadotteakademin (rskr. 2002/03:235)

Riksdagen har beslutat om Folke Bernadotteakademins verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 7, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Folke Bernadotteakademin och nedan angivet anslag.1Verksamhet


Följande gäller för verksamheten inom Folke Bernadotteakademins, nedan benämnd akademin, ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteMetodutveckling och forskning
Utbildning och samträning
Samverkan och samarbetsfrämjande insatser


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Folke Bernadotteakademin (rskr. 2002/03:235)s ansvarsområde.

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål
Att höja de fattiga folkens levnadsnivå.

Samverkande för detta är att bidra till:

- resurstillväxt,

- ekonomisk och politisk självständighet,

- ekonomisk och social utjämning,

- demokratisk samhällsutveckling,

- en framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön,

- jämställdhet mellan kvinnor och män


Verksamhetsgren Metodutveckling och forskning

Mål
Akademin skall bidra till kunskapsuppbyggnad och ökad förståelse inom sitt verksamhetsområde genom att initiera och bedriva forskning och studier. Strävan skall vara att genomföra arbetet i samverkan med berörda svenska och utländska forskningsorgan och organisationer.

Akademin skall särskilt inleda verksamhet för uppföljning och utvärdering av erfarenheter av genomförande av katastrof-, krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag.

Akademin skall särskilt inleda verksamhet för utveckling av arbetssätt och metoder för genomförande av katastrof-, krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag. I verksamheten skall ingå att bidra till och tillvarata svenskt och internationellt kunnande om konflikthantering och förebyggande av väpnade konflikter.


Återrapportering
Akademin skall redovisa genomfört arbete jämte de åtgärder myndigheten har föresatt sig på området.

Verksamhetsgren Utbildning och samträning

Mål
Akademin skall på ett kvalitetsinriktat sätt genomföra utbildning och samträning av personal för deltagande i katastrof-, krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag som leds av Förenta Nationerna, Europeiska Unionen, Organisation för Säkerhet och Samarbete i Europa eller andra internationella organisationer.

Akademin skall på ett kvalitetsinriktat sätt genomföra utbildning och samträning av personal för arbete med uppbyggnad av Europeiska Unionens förmåga till krishantering.

Akademin skall inom sitt verksamhetsområde utveckla former för och genomföra samordning av svenska utbildningsinsatser för internationella katastrof-, krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag.


Återrapportering
Akademin skall redovisa genomförd utbildning och annan verksamhet på området, jämte bedömning av utfall.

Verksamhetsgren Samverkan och samarbetsfrämjande insatser

Mål
Akademin skall utveckla former för och främja nationell samverkan för effektivt och samordnat genomförande av katastrof-, krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag.

Akademin skall som nationell kontaktpunkt för det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde utveckla former för och främja samverkan och samordning mellan svenska och internationella organisationer avseende katastrof-, krishanterings- och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag. I detta skall ingå att Akademin skall eftersträva ett aktivt samarbete med internationella och regionala organisationer, likartade institutioner och med forskningsorgan inom såväl som utom Europa.

Akademin skall medverka i uppbyggnaden av EU:s krishanteringsförmåga, bland annat som Sveriges kontaktpunkt för EU Group on Training for Civilian Aspects of Crisis Management.

Akademin skall verka för stärkande av samverkan mellan EU och FN på krishanteringsområdet.

Som samordnande institution för projektet skall Akademin driva den andra fasen i projektet Challenges of Peace Operations: Into the 21st Century, om utveckling av fredsfrämjande insatser, med bibehållen kontinuitet från projektets första fas och i nära samverkan med berörda svenska institutioner.


Återrapportering
Akademin skall redovisa genomfört arbete jämte de åtgärder myndigheten har föresatt sig på området.

Övriga mål och återrapportering

Akademin skall eftersträva att ge god information om sin verksamhet till berörda institutioner, inom och utom Sverige, såväl som till allmänheten.

Återrapportering: Akademin skall redovisa genomfört informationsarbete.1.2Organisationsstyrning

1. Akademin skall bedriva sin verksamhet på ett verkningsfullt och ändamålsenligt sätt.

Återrapportering: Akademin skall i sin årsredovisning ge en bred information om akademins samlade verksamhet, inbegripet bedömning av utfall och övergripande inriktning. Akademin skall för 2003 redovisa sammanlagda kostnader fördelade per verksamhetsgren jämfört med prognosticerad budget för samma år.

2. Akademin skall eftersträva en rimlig könsfördelning i deltagandet i myndighetens utbildningar samt i genomförandet av akademins övriga verksamhet.

Återrapportering: Akademin skall redovisa sitt arbete för en rimlig könsfördelning enligt ovan.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:4Folke Bernadotteakademin (ramanslag)10 000 tkr

Disponeras av Folke Bernadotteakademin2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
8:450002.2Övriga villkor

(tkr) Anslagskredit Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot (1/6 varje månad) Låneram
8:4 Folke Bernadotteakademin 500 500 10 000 3 500

I enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2003 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete beslutade regeringskansliet (UD2003/23860/GS) den 30 april 2003 att till akademin lämna ett bidrag om 10 000 000 kronor, att nyttjas för myndighetens förvaltningskostnader. Akademin skall redovisa användningen av dessa medel samfällt med anslag enligt ovan från 8:4 Folke Bernadotteakademin, och i övrigt enligt bestämmelserna i detta regleringsbrev.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Utbildning och samträning

Utbildning och samträning005005050
Summa005005050

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Akademin får i lämplig omfattning och utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för deltagande i sina kurser och utbildningar. Kompletterande finansiering får ske från anslaget 8:4 Folke Bernadotteakademin och från bidrag som disponeras av myndigheten.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av akademin. Inkomsterna disponeras av Akademin.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Akademin får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av Akademin.3Undantag EA-regler

Akademin undantogs genom beslut (UD2003/142/GS) av regeringen den 13 februari 2003 från kravet enligt 2 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att lämna särskild årsredovisning för 2002. Akademin skall redovisa verksamhet för 2002 i årsredovisning för 2003.

Akademin undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Akademin får i lämplig omfattning och, med undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191), utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för deltagande i myndighetens kurser och utbildningar.

Akademin behöver i årsredovisning för 2003 inte kommentera verksamhetens resultat i förhållande till politikområdets mål.På regeringens vägnar


Jan O. Karlsson
Magnus Lennarsson Nakamitsu


Kopia till

Fi-BA
Ju-EU
Fö-CIV, Fö-SI
FA-RK-EK
Försvarsmaktens centrum för internationell verksamhet, Swedint
Rikspolisstyrelsen
Statens räddningsverk
Sida-PEO/RIU, Sida-SEKA/HUM
Försvarshögskolan
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
Krisberedskapsmyndigheten
Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen (Engberg)
Svenska Röda Korset (Bäckstrand)
UD-MK (Söder)
UD-GU (Ch, Mannervik, Springfeldt)
UD-EP (Bch)
UD-FMR (Nilsson)
UD-GS (Ch, bch, Stiernlöf, Lennartsson Nakamitsu, Mellander, Holmberg, Jansén)
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret