Regeringsbeslut
2003-06-12 U2003/2134/F

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Vetenskapsrådet

Riksdagen har beslutat om Vetenskapsrådets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskningsstöd
Forskningsinformation
Strategi och analys
Forskningsfrämjande insatserUniversitetsdatanät


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Vetenskapsrådets ansvarsområde.

Politikområde Forskningspolitik

Mål
Målet är att Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål
Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Forskningsstöd

Mål
Vetenskapsrådets forskningsstöd skall fördelas till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och bäst främjar förnyelsen av svensk grundforskning.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur rådet arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i forskningsstödet,

- hur rådet säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett internationellt perspektiv,

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden påverkat fördelningen av forskningsstödet, samt

- hur rådets utvärderingar av forskning påverkat fördelningen av forskningsstödet.

Mål

Vetenskapsrådet skall ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mång- och tvärvetenskaplig forskning och ta strategiska initiativ som möjliggör angelägen mång- och tvärvetenskap när forskningens utveckling gör detta motiverat.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur mång- och tvärvetenskapliga projekt hanterats i rådets beredningsorganisation och hur beredningsorganisationen utvecklats i detta avseende,

- vilka särskilda initiativ som tagits för att främja mång- och tvärvetenskaplig forskning, samt

Mål

Vetenskapsrådet skall öka sina insatser för att ge unga och nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge unga och nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär,

- åldersfördelad statistik avseende forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning för Vetenskapsrådet, för respektive ämnesråd, för Utbildningsvetenskapliga kommittén och för forskningsstödet från anslagsposten 6, samt

- hur de särskilt avsatta medlen för rekryteringsanställningar och individuella bidrag till framstående unga forskare utnyttjats.

Mål

Vetenskapsrådet skall aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstöd.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation som helhet och per ämnesråd samt antal prioriteringskommittéer där det ena könets representation understiger 30 %,

- könsuppdelad statistik avseende forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning för Vetenskapsrådet, för respektive ämnesråd, för Utbildningsvetenskapliga kommittén och för forskningsstödet från anslagsposten 6, samt

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.

Mål

Vetenskapsrådet skall verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå hur de särskilda medel som avsatts för genusforskning utnyttjats.

Mål

Vetenskapsrådet skall stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte samt öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- kostnaderna för Sveriges medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer, en kortfattad beskrivning av verksamheten vid organisationerna samt uppgifter som belyser förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna, samt

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EUs ramprogram för Forskning och teknisk utveckling samt myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram.

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som berörts.

Mål

Vetenskapsrådet skall genom sin fördelning av medel till dyrbar vetenskaplig utrustning skapa förutsättningar för både grundläggande och tillämpad forskning av högsta kvalitet.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- hur stödet till dyrbar vetenskaplig utrustning fördelat sig mellan olika lärosäten och ämnesområden, mellan nationella och internationella anläggningar samt mellan bidrag till inköp av utrustning och till utveckling av utrustning,

- hur stödet fördelat sig mellan högpresterande datorsystem och övrig

dyrbar vetenskaplig utrustning, samt

- hur rådets verksamhet samt samarbetet mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförande institutioner vidareutvecklats för att uppnå en optimal anskaffning och användning av dyrbar vetenskaplig utrustning.


Verksamhetsgren Forskningsinformation

Mål
Information om forskning och forskningsresultat skall spridas till utförare och användare av forskning samt till en intresserad allmänhet.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida information om forskning och forskningsetiska frågor till olika målgrupper, kostnaderna för dessa insatser samt en bedömning av insatsernas resultat,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt om och popularisering av forskning,

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterat andra aktörers insatser,

- hur metoderna för att sprida information vidareutvecklats och förnyats, samt

- hur Vetenskapsrådets internetbaserade informationssystem utvecklats med avseende på kostnader, tillgång på information i sys­­te­­met, antal anslutna organisationer samt antal besökare.


Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål
Vetenskapsrådet skall genomföra analyser och utvärderingar av hög kvalitet i frågor som rör svensk forskning och forskningspolitik.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa vilka analyser och utvärderingar som initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa, vilka åtgärder de föranlett samt planerade utvärderingar och analyser. Rådet skall också redovisa hur de egna insatserna samordnats med och kompletterat insatser via andra aktörer.

Mål

Vetenskapsrådet skall genom egna initiativ och genom samverkan med andra finansiärer och utförare av forskning bidra till en god samordning av forskningsresurserna samt en ökad förmåga till förnyelse, kraftsamling och profilering inom det svenska forskningssystemet.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Vad gäller rådets samverkan med andra aktörer skall framgå i vilka former samverkan bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts, vilka särskilda initiativ rådet tagit för att utvidga och fördjupa samverkan samt en bedömning av hur arbetet bidragit till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen. Rådet skall särskilt redovisa hur rådet arbetat tillsammans med universitet och högskolor för att samordna resurser och profilera forskning och forskarutbildning inom s.k. småämnen.

Mål

Forskningsetiska frågor skall ges fortsatt hög uppmärksamhet och den forskning som finansieras skall uppfylla vedertagna forskningsetiska normer.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa och kommentera sitt arbete med forskningsetiska frågor.

Mål

Forskningsforum skall främja informationsutbyte och dialog mellan forskare, forskningsfinansiärer, allmänhet och andra intressenter samt främja samverkan mellan olika forskningsfinansiärer.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall översiktligt beskriva verksamheten vid Forskningsforum samt kostnaderna för verksamheten.


Verksamhetsområde Forskningsfrämjande insatser

Mål
Målet är att tillhandahålla hög kapacitet för datakommunikation, god logistik för polarforskning samt informations- och analysverksamhet som effektivt bidrar till Sveriges utbyte av EU:s forskningssamarbete.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till den del av målet som avser kapacitet för datakommunikation.


Verksamhetsgren Universitetsdatanät

Mål
Svenska universitet och högskolor skall genom universitetsdatanätet SUNET ges tillgång till datakommuni­kation av hög kapacitet och erbjudas tjänster inom datakommunikation som svarar mot deras efterfrågan.

Återrapportering

Vetenskapsrådet skall redovisa hur SUNET utvecklas med avseende på kapacitet, kostnader, driftsäkerhet samt samverkan med andra nationella datanät och med lärosätenas interna datanät. Redovisningen skall relatera SUNET till den internationella utvecklingen inom området.

Politikområde: Energipolitik

Målet är att energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle.

Verksamhetsområde: Politik för ett uthålligt energisystem

Målet är att vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens på energiområdet skall byggas upp inom universiteten, högskolorna och näringslivet i enlighet med 1997 års energipolitiska beslut.

Verksamhetsgren: Långsiktig utveckling av energisystemet

Mål

Målet är att bidra till ökad kunskap om de vetenskapliga grunderna för tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi med samtidig omsorg om hälsa och miljö.

Återrapportering

Verksamhet och resultat som är relaterade till verksamhetsgrenen skall redovisas enligt de anvisningar som Statens Energimyndighet beslutar.Övriga mål och återrapportering

1. Vetenskapsrådet skall redovisa följande uppgifter:

- antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,

- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd även året innan, samt

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer.

Dessa uppgifter skall redovisas totalt för Vetenskapsrådet samt fördelat per ämnesråd och för relevanta delområden inom respektive ämnesråd. Uppgifterna skall också redovisas för Utbildningsvetenskapliga kommittén och för den forskning som finansieras via anslagspost 6. Återrapporteringen skall där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren.

2. Vetenskapsrådet skall redovisa omfattning och inriktning av sina insatser inom områdena materialvetenskap, biovetenskap och IT-forskning.

3. Vetenskapsrådet skall särskilt redovisa inriktningen av den forskning som finansieras av Utbildningsvetenskapliga kommittén och kommentera hur uppbyggnaden av det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet fortskrider.

4. Vetenskapsrådet skall redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och seminarier som belastat anslaget 26:1.

5. Vetenskapsrådet skall översiktligt redovisa utvecklingen vad gäller följande särskilda forskningssatsningar:

- ett forskningsprogram om den militära underrättelse- och

säkerhetstjänsten enligt regeringsbeslut 1997-12-11,

- ett forskningsprogram om kommunistiska regimer, särskilt med

inriktning mot dessa regimers brott mot mänskliga rättigheter, enligt regeringsbeslut 1999-12-16, samt

- ett forskningsprogram om Sveriges förhållande till nazismen,

Nazityskland och Förintelsen enligt regeringsbeslut 2000-04-27.

6. Vetenskapsrådet skall redovisa hur ansvaret för den vetenskapliga planeringen av svensk polarforskning hanterats samt översiktligt beskriva den planerade polarforskningens inriktning samt kostnaderna för planeringen.

7. Vetenskapsrådet skall översiktligt redovisa användningen av de medel som utnyttjats för att främja industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i internationella forskningsanläggningar.

8. Vetenskapsrådet skall översiktligt redovisa användningen av de medel som betalats ut som statligt bidrag till driften av R2-reaktorn i Studsvik och för kärnteknisk forskning.

9. Vetenskapsrådet skall redovisa verksamhet och resultat enligt de anvisningar som Statens energimyndighet beslutar avseende verksamhet bekostad från anslaget 35:5 Energiforskning, anslagspost 1.1.2Uppdrag

1. Vetenskapsrådet skall i samråd med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Vetenskapsrådet skall med de nämnda myndigheterna och eventuella andra forskningsfinansiärer diskutera omfattningen av samfinansiering av projekt av gemensamt intresse. Vetenskapsrådet skall redovisa hur och i vilken omfattning sådant samarbete har skett.

2. Vetenskapsrådet skall lämna en kortfattad redovisning av det svenska forskningsläget i ett internationellt perspektiv och i samband med detta belysa aktuella forskningspolitiska frågor.

3.Vetenskapsrådet skall i nära samråd med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap finansiera uppbyggnad och drift av logitudinella databaser inom samhällsvetenskaperna. En översiktlig beskrivning av vilka databaser som finansierats och hur samverkan med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap skall redovisas.

4. Vetenskapsrådet skall fortsätta sitt arbete med att analysera användningen och behovet av dyrbar vetenskaplig utrustning vid högskolorna enligt det uppdrag som angavs i Regleringsbrevet för budgetåret 2001. Uppdraget skall avrapporteras senast den 1 mars 2004.

5. Vetenskapsrådet skall svara för bevakning av och utveckling inom området försöksdjursvetenskap.

6. Vid Vetenskapsrådet skall finnas en professur i svenska språket som är placerad vid universitetet i Tartu, Estland.

7. Vetenskapsrådet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2003 och 2004 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 22 januari 2003

- den 10 mars 2003

- den 7 maj 2003

- den 11 augusti 2003

- den 3 november 2003

Utgiftsprognoser för anslaget 35:5 Energiforskning, anslagspost 1, skall redovisas till Statens energimyndighet i enlighet med vad denna myndighet begär.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:1Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (ramanslag)2 433 822 tkr
26:1 ap.1Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (ram)254 954 tkr

Disponeras av Vetenskapsrådet
26:1 ap.2Medicinvetenskaplig forskning (ram)392 297 tkr

Disponeras av Vetenskapsrådet
26:1 ap.3Natur- och teknikvetenskaplig forskning (ram)1 113 493 tkr

Disponeras av Vetenskapsrådet
26:1 ap.4Utbildningsvetenskaplig forskning (ram)124 528 tkr

Disponeras av Vetenskapsrådet
26:1 ap.5Dyrbar vetenskaplig utrustning m.m. (ram)131 518 tkr

Disponeras av Vetenskapsrådet
26:1 ap.6Övrig forskningsfinansiering m.m. (ram)417 032 tkr

Disponeras av Vetenskapsrådet

Villkor

26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
1. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposterna före utgången av varje månad i enlighet med beslut som fattats av Vetenskapsrådet, berört ämnesråd eller Utbildningsvetenskapliga kommittén utifrån vad som anges i regeringens skrivelse 2000/01:28.

2. Anslaget skall förutom olika former av stöd till forskning finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet samt informationsinsatser.

3. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).


26:1 ap.1 Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
1. Anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap.

2. Anslagsposten skall finansiera utgifter för följande gästprofessurer:

- en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som skall inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse,

- en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som skall innehas av en framstående kvinnlig forskare.

3. Anslagsposten skall finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag till Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.


26:1 ap.2 Medicinvetenskaplig forskning
1. Anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för medicin.

2. Anslagsposten skall finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag till International Agency for Research on Cancer (IARC).


26:1 ap.3 Natur- och teknikvetenskaplig forskning
1. Anslagsposten fördelas efter beslut av ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

2. Från anslagsposten kan driften vid de nationella forskningsanläggningarna The Svedberg-laboratoriet vid Uppsala universitet, MAX-laboratoriet vid Lunds universitet, Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB och Manne Siegbahn-laboratoriet vid Stockholms universitet finansieras. Medlen avser driftkostnader exklusive kostnader för lokaler, el, värme och vatten.

3. Av anslagsposten skall 38 500 000 kr användas för det statliga bidraget till driften av R2-reaktorn i Studsvik och för kärnteknisk forskning.

4. Anslagsposten skall finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag till

- den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),

- den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen (ESO),

- den europeiska konferensen för molekylärbiologi (CEBM),

- det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL) samt

- den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF).

5. Anslagsposten får finansiera utgifter för en gästprofessur benämnd Tage Erlanders gästprofessur, vilken får utses inom ämnesområde och för tid som ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap bestämmer.

6. Från anslagsposten skall minst 875 000 kr användas för åtgärder som främjar industriella och tekniska fördelar av svensk medverkan i internationella forskningsorganisationer.


26:1 ap.4 Utbildningsvetenskaplig forskning
1. Anslagsposten fördelas efter beslut av Utbildningsvetenskapliga kommittén.

2. En utgångspunkt vid fördelning av medel för utbildningsvetenskaplig forskning bör vara att deltagande lärosäten tillsammans satsar egna resurser motsvarande minst en tredjedel av de medel som erhålls från Utbildningsvetenskapliga kommittén. Medfinansieringen kan inkludera befintlig forskning om denna kan kopplas till utbildningsvetenskapliga projekt. Vidare skall medlen för utbildningsvetenskaplig forskning huvudsakligen användas till forskningsprogram i nära anslutning till lärarutbildning inom vilka universitet och högskolor skall samverka.


26:1 ap.5 Dyrbar vetenskaplig utrustning m.m.
1. Anslagsposten fördelas efter beslut av Vetenskapsrådet.

2. Medel som Vetenskapsrådet beviljat för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår i enlighet med av rådet fattade beslut.

3. Betalning för beslut som fattats före den 31 december 1997 får ske när faktura föreligger. För beslut avseende budgetåret 1998 eller därefter skall Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden samt för lånefinansierad utrustning även betala räntekostnaden.


26:1 ap.6 Övrig forskningsfinansiering m.m.
1. Anslagsposten fördelas efter beslut av Vetenskapsrådet.

2. Från anslagsposten skall de kostnader för Forskningsforums verksamhet som inte täcks via andra intressenter i verksamheten finansieras. Finansieringen via anslagsposten skall säkra en verksamhet av tillräcklig omfattning vid Forskningsforum i förhållande till de mål som angetts för verksamheten.

3. Från anslagsposten skall medel avsättas för stora datainsamlingar och longitudinella databaser inom det samhällsvetenskapliga området.

4. Minst 10 000 000 kr av anslagsposten skall användas för att finansiera genusforskning.


26:2Vetenskapsrådet: Förvaltning (ramanslag)95 546 tkr

Disponeras av Vetenskapsrådet


26:8Sunet (ramanslag)38 647 tkr

Disponeras av Vetenskapsrådet2.2.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
26:12 305 0001 365 000755 000170 0004 595 000

2.2.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
26:1121 6910
26:1 ap.112 74703 %
26:1 ap.219 61403 %
26:1 ap.355 67803 %
26:1 ap.46 22603 %
26:1 ap.56 57503 %
26:1 ap.620 85103 %
26:22 86603 %
26:896603 %2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till ränte-kontot1

Låneram2

Vetenskapsrådet

13 414 134 193

144 000

26:1

26:2

9 550 95 546

26:8

3 864 38 647

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

SUNET-83 563-79 300136 000178 000-42 000-204 863
Summa-83 563-79 300136 000178 000-42 000-204 863

Uppdragsverksamhet
SUNET
1. Vetenskapsrådet skall ta ut avgifter av universitet och högskolor som omfattas av SUNET. Avgifterna skall motsvara de kostnader avseende budgetåret 2003 som inte täcks av för ändamålet anvisade medel under anslaget 26:8 Sunet. Avgiftsinkomsterna disponeras av Vetenskapsrådet.

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från SUNET skall bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Vetenskapsrådet skall ta ut avgifter av universitet och högskolor som omfattas av SUNET. Avgifterna skall motsvara de kostnader avseende budgetåret 2003 som inte täcks av för ändamålet anvisade medel under anslaget 26:8 Sunet. Avgiftsinkomsterna disponeras av Vetenskapsrådet.

2. Den del av kostnaderna för SUNET som är avgiftsfinansierad skall fördelas mellan universitet och högkolor i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter. Avgiftens fördelning skall baseras på uppgifter avseende budgetåret 2002.

3. Vad gäller de konstnärliga högskolorna och de centrala statliga museerna skall kostnaden för SUNET helt bekostas från anslaget 26:8 Sunet.

På regeringens vägnar


Thomas Östros
Susanne Moberg


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret