Regeringsbeslut
19
2003-06-18 Ku2003/1479/Sam

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Forum för Levande historia

Riksdagen har beslutat om att minska Forum för Levande historias anslag för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57, prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarFörmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Forum för Levande historias ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet.

Forum för levande historia skall vara ett nationellt forum med uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forumet skall ha som övergripande mål att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

Verksamhetsgrenar

Forum för levande historias verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- förmedling,

- kunskapsuppbyggnad.
1.2Uppdrag

Forum för levande historia skall svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken ”…om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen 1933–1945”.

Forum för levande historia skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- måndagen 11 augusti 2003,

- måndagen 3 november 2003.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:34Forum för levande historia (ramanslag)30 000 tkr
28:34 ap.1Forum för levande historia (ram)23 821 tkr

Disponeras av Forum för Levande historia
28:34 ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)6 179 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

28:34 Forum för levande historia
- Hela anslaget står till Regeringskansliets disposition till dess myndigheten inrättas.

- Ett kompletterat regleringsbrev upprättas senast den 1 april 2003.

- Forum för levande historia skall betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance.


28:34 ap.2 Till Regeringskansliets disposition
Regeringskansliet disponerar medlen för kostnader för utredningen om Forum för levande historia t.o.m. den 31 maj 2003.


2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
28:3400
28:34 ap.100
28:34 ap.2002.3Avgifter och bidrag

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Forum för levande historia får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Forum för levande historia kan söka kompletterande finansierings­källor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbets­avtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Forum för levande historia skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Matilda Berggren


Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd