Regeringsbeslut
22
2003-05-28 S2003/5091/HS

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Socialstyrelsen

Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81, utg.omr. 25, bet. 2002/03:FiU3, rskr. 2002/03:88).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.1VerksamhetPolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvårdTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
TandvårdTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
HandikappolitikStöd och serviceTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
ÄldrepolitikÄldreomsorgTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
SocialtjänstpolitikIndivid- och familjeomsorgTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
FolkhälsaSamordnat folkhälsoarbeteKunskap
Myndighetsuppgifter
Hälsofrämjande levnadsvanorKunskap
Myndighetsuppgifter
Smittskydd och hälsoskyddTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
TotalförsvarDet civila försvaretBeredskap inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård
Beredskap inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarBeredskap inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård
Beredskap inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Socialstyrelsens ansvarsområde.

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål
Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.1

1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Hälso- och sjukvårdens ansvars­nämnd, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsförmånsnämnden och Läkemedelsverket.


Återrapportering
Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården och tandvården, med inriktning på väsentliga föränd­ringar. Särskilt skall tillståndet vad gäller kvalitet och tillgänglighet belysas.

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål
Huvudmännen för hälso- och sjukvård skall stödjas i sitt arbete att utveckla tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser och hur dessa påverkat huvudmän och övriga aktörer att förbättra patientsäkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen skall redovisa sina insatser för att stödja huvudmän och övriga aktörer att långsiktigt verka för en god personalförsörjning.

Socialstyrelsen skall senast den 30 juni 2003 bedöma effekterna av de av vårdgivarna vidtagna åtgärderna för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården.

Övrig återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa insatser vidtagna för att samordna arbetet med att kvalitetssäkra läkemedelsstatistik. I arbetet ingår att tillse att termer och begrepp som används vid analys och redovisning av läkemedelsstatistik definieras och redovisas på ett entydigt sätt. Arbetet skall ske i samarbete med Läkemedelsverket, Läkemedelsförmånsnämnden, Apoteket AB och Landstingsförbundet.

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål
Antalet tillsynsinsatser för att höja kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården för äldre skall öka. Tillsynen skall samordnas med tillsynen över äldreomsorgen.

Återrapportering
En kortfattad redovisning av resursanvändning och genomförda insatser. Dessutom skall en redovisning göras i en särskild rapport i enlighet med kommande regeringsbeslut.

Övrig återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa antal och inriktning på genomförda till­synsbesök och granskningar inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen skall vidare redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit med anledning av iakttagna brister.

Socialstyrelsen skall redovisa på vilket sätt tillsynen har utvecklats som en följd av erfarenheter från tidigare års tillsyn.

Socialstyrelsen skall redovisa antalet Lex Maria-ärenden under åren 2001–2003, samt de viktigaste erfarenheterna och kunskaperna myndig­heten fått av dessa.

Socialstyrelsen skall redovisa antalet av styrelsen initierade ärenden till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) under de senaste tre åren, samt hur stor andel av dessa som bifallits av HSAN.

Socialstyrelsen skall redovisa hur avvikelsehanteringen, som del i kvali­tetsutvecklingen, tillämpas hos vårdgivare inom olika delar av hälso- och sjukvården.


Verksamhetsgren Normering


Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten arbetat med att sprida kunskaper till vårdgivare om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Verksamhetsgren Kunskap


Återrapportering

Socialstyrelsen skall analysera orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånerna under 2003–2007 och vilka faktorer som påverkar denna. Socialstyrelsen skall under 2003 särskilt analysera orsakerna bakom skillnaderna i läkemedelsanvändningen mellan olika landsting. Analysen skall omfatta den totala läkemedelsförsäljningen dvs. läkemedelsförmånerna, receptfria läkemedel, egenavgifter och läkemedel som används i slutenvård. Analysen skall delrapporteras senast den 30 juni och slutrapporteras senast den 31 december 2003.

Verksamhetsområde Tandvård


Återrapportering

Verksamhetsgren Tillsyn


Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa antal och inriktning på genomförda till­synsbesök och granskningar inom tandvården, samt de viktigaste erfarenheterna och kunskaperna som erhållits i tillsynsarbetet. Social­styrelsen skall vidare redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vid­tagit med anledning av iakttagna brister.

Socialstyrelsen skall redovisa på vilket sätt tillsynen har utvecklats som en följd av erfarenheter från tidigare års tillsyn.

Socialstyrelsen skall redovisa antalet Lex Maria-ärenden under 2003, samt de viktigaste erfarenheterna och kunskaperna myndig­heten fått av dessa.

Socialstyrelsen skall redovisa antalet av styrelsen initierade ärenden till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) under 2003, samt hur stor andel av dessa som bifallits av HSAN.

Verksamhetsgren Normering


Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten arbetat med att sprida kunskaper till vårdgivare om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Verksamhetsgren Kunskap

Mål
Metoder för att bedöma personalförsörjningsbehovet inom tandvården skall utvecklas.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa åtgärder vidtagna under 2003 för att nå målet.

Övrig återrapportering
Socialstyrelsen skall redogöra för den verksamhet för kunskapsutveck­ling och kunskapsförmedling som har bedrivits vid det nationella kun­skapscentret för dentala material.

Politikområde Handikappolitik

Mål
- en samhällsgemenskap med mångfald som grund,

- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

- jämlikhet i levnadsvillkoren för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.1

1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Handikappombudsmannen, Statens institut för särskilt utbildningsstöd och länsstyrelserna.


Återrapportering
Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovis­ningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen vad gäller stöd och service till personer med funktionshinder, med inriktning på väsentliga förändringar. Särskilt skall situationen för barn med funktionshinder och deras anhöriga belysas.

Verksamhetsområde Stöd och service

Mål
Mål 1
Det nationella programmet till stöd för kunskapsutveckling i social­tjänsten skall vara väl känt och förankrat samt ha lett till att utvecklingsinsatser pågår hos berörda aktörer.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa insatser och en analys av måluppfyllelsen. Redovisningen kan lämnas samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.

Mål 2
Stödet till huvudmännen skall underlätta deras arbete med att utveckla tillgänglighet och kvalitet i insatserna för personer med funktionshinder.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser per verksamhetsgren, samt en bedömning av vilket genomslag insatserna haft i huvudmännens verksamhet.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål
Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall vidareutvecklas i syfte att uppnå
 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,
 • ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt
 • minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.

Återrapportering
En kortfattad redovisning av hur samarbetet har utvecklats och samordningen ökat. Redovisningen skall göras efter samråd med länsstyrelserna och kan göras samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.

Verksamhetsgren Normering

Mål
Socialstyrelsen skall utveckla sin normering inom områden där det finns behov av statlig vägledning.

Återrapportering
Redovisning av behoven av normering och myndighetens åtgärder för att tillgodose dessa.

Politikområde Äldrepolitik

Mål
Äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.1

1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är länsstyrelserna.


Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovis­ningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen inom äldre­omsorg och äldrevård, med särskild inriktning på väsentliga föränd­ringar.

Verksamhetsområde Äldreomsorg

Mål
Mål 1
Det nationella programmet till stöd för kunskapsutveckling i social­tjänsten skall vara väl känt och förankrat samt ha lett till att utvecklingsinsatser pågår hos berörda aktörer.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa insatser och en analys av måluppfyllelsen. Redovisningen kan lämnas samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.

Mål 2
Stödet till huvudmännen skall underlätta deras arbete med att utveckla tillgänglighet, verksamhet och kvalitet inom äldreomsorgen.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser per verksamhetsgren samt en bedömning av vilket genomslag insatserna haft i huvudmännens verksamhet.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål
Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall vidareutvecklas i syfte att uppnå
 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,
 • ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt
 • minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.

Återrapportering
En kortfattad redovisning av hur samarbetet har utvecklats och samordningen ökat. Redovisningen skall göras efter samråd med länsstyrelserna och kan göras samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.

Verksamhetsgren Normering

Mål
Socialstyrelsen skall utveckla sin normering inom områden där det finns behov av statlig vägledning.

Återrapportering
Redovisning av behoven av normering och myndighetens åtgärder för att tillgodose dessa. Särskild vikt bör läggas vid uppföljning av Socialstyrelsens vidgade rätt att ge ut föreskrifter som även gäller verkställighet av socialtjänstlagen.

Politikområde Socialtjänstpolitik

Mål
Stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt stärka skyddet för utsatta barn.1

1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens institutionsstyrelse och länsstyrelserna.


Återrapportering
Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovis­ningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen, med inriktning på väsentliga förändringar.

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg

Mål
Mål 1
Det nationella programmet till stöd för kunskapsutveckling i social­tjänsten skall vara väl känt och förankrat samt ha lett till att utvecklingsinsatser pågår hos berörda aktörer.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa insatser och en analys av måluppfyllelsen. Redovisningen kan lämnas samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.

Mål 2
Stödet till huvudmännen skall underlätta deras arbete med att utveckla verksamheten och kvaliteten samt stärka brukarperspektivet i individ- och familjeomsorgen.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser per verksamhetsgren och en bedömning av vilket genomslag insatserna haft i huvudmännens verksamhet. Härvid skall bl.a. myndighetens insatser för utsatta flickor i patriarkala familjer, prostituerade, samt kvinnor som utsätts för våld och hot redovisas.

Socialstyrelsen skall redovisa sina insatser för att stödja socialtjänstens arbete med att stärka möjligheten för långvarigt socialbidragsberoende människor att leva ett självständigt liv.

Mål 3
Socialstyrelsen skall bidra till att kommunerna ökar föräldrars kunskap om möjligheten till samarbetssamtal vid separationer samt ger stöd när det gäller att träffa avtal i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser samt en bedömning av måluppfyllelsen.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,
 • ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt
 • minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.

Återrapportering
En kortfattad redovisning av hur samarbetet har utvecklats och samordningen ökat. Redovisningen skall göras efter samråd med länsstyrelserna och kan göras samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.

Verksamhetsgren Normering

Mål
Socialstyrelsen skall utveckla sin normering inom områden där det finns behov av statlig vägledning.

Återrapportering
Redovisning av behoven av normering och myndighetens åtgärder för att tillgodose dessa.

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter


Återrapportering
En samlad redovisning om statsbidragets användning skall ske i särskild ordning (senast den 31 maj 2003) enligt förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisa­tioner inom det sociala området. Nedanstående återrapporterings­krav skall ingå i denna redovisning och därmed inte i årsredovisningen.(Nedanstående mål och återrapporteringskrav gäller även politikområde Folkhälsa, verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor.)

Mål 1
Bidragen till organisationernas förebyggande och stödjande arbete skall omfatta fler grupper och de förebyggande och stödjande sociala insatserna skall ges ökad prioritet i fördelningen av statsbidragen.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa vilka grupper som tillkommit.

Redovisning av måluppfyllelsen.

Mål 2
Socialstyrelsen skall i fördelningen av bidrag prioritera projekt som leder till att organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker deras lokala arbete.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa hur organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser har stärkt deras lokala arbete.

Mål 3
Socialstyrelsen skall i fördelningen av bidrag prioritera projekt som leder till ökad samverkan och till att samverkansformerna blir fler. En sådan ökad samverkan kan omfatta såväl samverkan och samverkansformer mellan organisationerna som mellan organisationerna och kommuner eller andra instanser.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa hur samverkan har ökat och vilka sam­verkansformer som tillkommit.

Övrig återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa fördelningen av medel uppdelad på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor.

Politikområde Folkhälsa

Mål
Folkhälsan skall förbättras för de grupper i samhället som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt.1

1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens folkhälsoinstitut, Institutet för Psykosocial Medicin, Smittskyddsinstitutet och länsstyrelserna.


Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa utvecklingen av folkhälsa och sociala förhållanden. Särskilt skall de grupper uppmärksammas som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt eller i ekonomisk och social bemärkelse. Avrapportering skall ske i särskild ordning med en folkhälsorapport senast den 31 mars 2005 och en social rapport senast den 31 mars 2006. En årlig lägesrapport om folkhälsa och sociala förhållanden skall lämnas i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen.

Verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor

Mål

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter


Återrapportering
En samlad redovisning om statsbidragets användning skall ske i särskild ordning (senast den 31 maj 2003) enligt förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisa­tioner inom det sociala området. Nedanstående återrapporterings­krav skall ingå i denna redovisning och därmed inte i årsredovisningen. (Nedanstående mål och återrapporteringskrav gäller även politikområde Socialtjänstpolitik, verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg.)

Mål 1
Bidragen till organisationernas förebyggande och stödjande arbete skall omfatta fler grupper och de förebyggande och stödjande sociala insatserna skall ges ökad prioritet i fördelningen av statsbidragen.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa vilka grupper som tillkommit.

Redovisning av måluppfyllelsen.

Mål 2
Socialstyrelsen skall i fördelningen av bidrag prioritera projekt som leder till att organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker deras lokala arbete.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa hur organisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser har stärkt deras lokala arbete.

Mål 3
Socialstyrelsen skall i fördelningen av bidrag prioritera projekt som leder till ökad samverkan och till att samverkansformerna blir fler. En sådan ökad samverkan kan omfatta såväl samverkan och samverkansformer mellan organisationerna som mellan organisationerna och kommuner eller andra instanser.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa hur samverkan har ökat och vilka sam­verkansformer som tillkommit.

Övrig återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa fördelningen av medel uppdelad på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor.

Verksamhetsområde Smittskydd och hälsoskydd

Mål
Mål för smittskydd
Socialstyrelsen skall förstärka sina insatser inom tillsyn och normering i syfte att se till att samhällets smittskydd med respekt för alla människors lika värde och enskildas integritet tillgodoser befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa tillståndet och utvecklingen inom smittskyddet med inriktning på väsentliga förändringar.

Socialstyrelsen skall redovisa av myndigheten vidtagna åtgärder för att upprätthålla ett effektivt skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka resultat som uppnåtts inom smittskyddsområdet 2003 till följd av myndighetens åtgärder från tidigare år.

Mål för hälsoskydd
Befolkningens miljörelaterade ohälsa skall minska och en hög hälsoskyddsnivå upprätthållas.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall bl.a. med utgångspunkt i miljökvalitetsmålen redovisa utvecklingen avseende hälsorisker i miljön och miljörelaterad ohälsa. Avrapportering skall ske i särskild ordning (miljöhälsorapport) senast den 31 december 2004.

Socialstyrelsen skall årligen redovisa insatser och resultat beträffande arbetet med hälsofrågor inom miljökvalitetsmålen. Avrapportering skall ske i särskild ordning. Under 2003 innebär denna uppgift bland annat att Socialstyrelsen senast den 29 april 2003 skall lämna underlag till Miljömålsrådet enligt rådets riktlinjer till den fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet som rådet skall lämna till regeringen i februari 2004.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka kunskapen om effektiva förebyggande åtgärder för att minska ohälsa som är orsakad av faktorer i såväl den yttre som den inre miljön.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka resultat som uppnåtts inom hälsoskyddsområdet 2003 som en följd av tidigare års åtgärder.


Politikområde Totalförsvar

Mål
Politikområdet Totalförsvar skall bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål:

– försvara Sverige mot väpnat angrepp,

– hävda vår territoriella integritet,

– bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

– stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar på samhället i fred.1

1 Andra myndigheter m.fl. vars verksamhet skall bidra till målet är Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Migrationsverket, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar, Krisberedskapsmyndigheten, Kustbevakningen, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets pliktverk, Riksförsäkringsverket, Smittskyddsinstitutet, Riksgäldskontoret, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Riksskatteverket, länsstyrelserna, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Lantmäteriverket, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftsinspektion, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål
Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att

– värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

– bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

– stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.

Verksamhetsgren Beredskap inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård

Mål
Målet för verksamhetsgrenen är att ge samhället förmåga att skydda befolkningen och samhällsviktig verksamhet mot olika former av påfrestningar och vid höjd beredskap.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att verksamheterna inom myndighetens ansvarsområde skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.

Socialstyrelsen skall för utvecklingen av lednings- och informationssystemet SWEDE, redovisa kostnaderna för projektet samt redovisa hur arbetet har fortskridit. Av redovisningen skall framgå det antal sjuk­vårdshuvudmän som anslutit sig till ledningssystemet. Avvikelser från den ursprungliga samt den aktuella projektplanen, inklusive ekonomiska kalkyler samt bedömd utvecklingstakt, skall redovisas och kommenteras.

Socialstyrelsen skall redovisa hur arbetet har fortskridit med att avveckla överskottslager av sjukvårdsmateriel och läkemedel till gällande beredskapsnivå samt kostnader för detta.

Socialstyrelsen skall redovisa vilken utbildning som har genomförts och i vilken omfattning samt lämna en bedömning av vilka effekter som detta medfört. I återrapporteringen ingår att redovisa den verksamhet som frivilligorganisationerna bedrivit på myndighetens uppdrag.

Socialstyrelsen skall redovisa hur den tekniska funktionssäkerheten genomförts samt lämna en bedömning av läget i förhållande till det totalt bedömda behovet.

Socialstyrelsen skall redovisa genomförd verksamhet inom socialtjänsten samt redovisa en bedömning av åtgärdernas effekt.

Socialstyrelsen skall redovisa genomförd verksamhet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF) samt i övrigt sin medverkan inom den internationella katastrofmedicinska beredskapen.

Socialstyrelsen skall senast den 15 augusti 2004 lämna en kortfattad redogörelse för hur de medel som för 2003 har anvisats till landsting (motsvarande) för utbildning och övning av hälso- och sjukvårdens personal i katastrofer och i krig har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Verksamhetsgren Beredskap inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen

Mål
Målet för verksamhetsgrenen är att förhindra eller begränsa spridning av allvarlig smitta och särskilt farliga ämnen, samt konsekvenserna av avsiktlig eller oavsiktlig spridning av sådana ämnen. N-, B-, och C-skydd omfattas av verksamheten.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa myndighetens genomförda åtgärder och
kostnader inom N-, B-, och C-skyddet samt redovisa om det finns gränssättande faktorer som utgör begränsningar för att uppnå en godtagbar förmåga.

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål
Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.1

1 Andra myndigheter m.fl. vars verksamhet skall bidra till målet är Rikspolisstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Migrationsverket, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar, Krisberedskapsmyndigheten, Kustbevakningen, Riksförsäkringsverket, Smittskyddsinstitutet, Riksgäldskontoret, Tullverket, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Riksskatteverket, länsstyrelserna, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Lantmäteriverket, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftsinspektion, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet och Verket för näringslivsutveckling.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål
Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

Verksamhetsgren Beredskap inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård

Mål
Målet är att samhällets grundläggande behov inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att verksamheterna inom myndighetens ansvarsområde skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.

Socialstyrelsen skall redovisa åtgärder och kostnader samt effekter av Socialstyrelsens insatser för den katastrofmedicinska beredskapen.

Verksamhetsgren Beredskap inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen

Mål
Målet är att förhindra eller begränsa spridning av allvarlig smitta och särskilt farliga ämnen, samt konsekvenserna av avsiktlig eller oavsiktlig spridning av sådana ämnen.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndigheten skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.

Övriga mål och återrapportering

1. Socialstyrelsen skall i årsredovisningen beskriva på vilket sätt myndigheten bidragit till arbetet inom den nationella storstadspolitiken.

2. Mål
Socialstyrelsen skall, inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken, aktivt arbeta för att levnadsförhållandena för personer med olika funktionshinder systematiskt skall kunna beskrivas senast år 2010.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser.

3. Mål
Socialstyrelsen skall, inom ramen för sitt sektorsansvar för handikappolitiken, aktivt arbeta för ett gemensamt program som beskriver hur rehabilitering/habilitering för personer med olika funktionshinder skall bedrivas i samverkan mellan olika berörda aktörer.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redovisa sina insatser för att identifiera, informera och engagera rehabiliteringens/habiliteringens olika aktörer i syfte att nå målet.1.2Organisationsstyrning

1. Socialstyrelsen skall analysera och redovisa hur myndigheten beaktat samhällets etniska och kulturella mångfald, både vid utformandet och genomförandet av sin verksamhet, i enlighet med förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken.

2. Socialstyrelsen skall redovisa hur genderperspektivet under 2003 har integrerats i myndighetens verksamhet samt vilka effekter insatserna har bidragit till.

Socialstyrelsen skall redovisa könsuppdelad statistik och göra gender­analyser, i rapporter och redovisningar inom Socialstyrelsens verksam­hetsområde, där det är relevant.

3. Socialstyrelsen ansvarar för sektorsanknuten statistik inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten. Mot denna bakgrund skall Socialstyrelsen redovisa hur kravet på tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt
13–14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har upp­fyllts.

4. Socialstyrelsen skall redovisa på vilket sätt myndigheten har vidareutvecklat sitt arbete med att beakta barnperspektivet såväl internt som externt.1.3Uppdrag

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall redovisa sina nuvarande och planerade insatser för att utveckla de informationsresurser som myndigheten har ansvar för samt ge synpunkter på myndighetens framtida roll och uppgifter i ett mer digitaliserat hälso- och sjukvårdssystem. Uppdraget skall redovisas senast den 6 juni 2003.

2. Socialstyrelsen skall i samråd med Läkemedelsverket se över möjligheterna till att minska kassationen av läkemedel och lämna förslag till åtgärder som kan bidra till minskad kassation. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004.

3. Socialstyrelsen skall följa upp hur tillgängligheten till specialistvård utanför det egna landstinget utvecklats för personer med små och ovanliga handikapp. Uppföljningen bör även omfatta i vilken utsträckning kunskapsdatabasen om små och mindre kända handikappgrupper och den skriftliga information som utges i anslutning till denna utnyttjas av personer med små och mindre kända handikapp och deras anhöriga. Uppdraget skall redovisas senast den 31 juli 2004.

4. Socialstyrelsen skall göra en översyn av sin roll beträffande tillsynen av de sakkunniga läkare som anlitas i försäkringsärenden. I detta sammanhang skall också tillsynen över läkares utfärdande av intyg m.m. ses över. Om myndigheten finner det påkallat skall man lämna förslag till förändringar. Socialstyrelsen skall samråda med Finansinspektionen som har regeringens uppdrag att följa upp försäkringsbolagens personskadereglering inom trafikförsäkringen. I uppdraget skall även ingå att se över om det finns behov av att göra förändringar av det tillsynsansvar som gäller för försäkringsläkarna vid försäkringskassan. Även i denna fråga skall Socialstyrelsen om det anses påkallat lämna förslag till lämpliga åtgärder. Socialstyrelsen skall i denna del samråda med Riksförsäkringsverket. Uppdraget skall redovisas senast den 31 juli 2004.

5. Socialstyrelsen skall följa upp och utvärdera effekterna av den utvidgade förskrivningsrätten av läkemedel för sjuksköterskor och redovisa detta arbete senast den 30 september 2004.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall, med anledning av sin uppgift att fortlöpande ta fram underlag för bedömningen av hälso- och sjukvårdens behov av läkare och sjuksköterskor, årligen senast den 31 januari rapportera de bedömningar myndigheten gör av den aktuella situationen. I rapporten skall även redovisas de bedömningar Socialstyrelsen gör beträffande den framtida utvecklingen.

2. Socialstyrelsen skall, i samverkan med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, förstärka sitt stöd till huvudmännen och svara för samordning av arbetet med att förbättra informationsförsörj­ningen och verksamhetsuppföljningen inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har i juli 2001 redovisat en plan för arbetet. Social­styrelsen skall årligen i årsredovisningen redovisa resultatet i förhållande till arbetsplanen och förklaringen till eventuella avvikelser samt hur de medel som avsatts för uppdraget använts.

3. Socialstyrelsen skall redovisa sina pågående och planerade projekt som finansieras genom den s.k. Dagmaröverenskommelsen. Redovis­ningen skall ha inkommit till Socialdepartementet senast den 28 februari 2003.

4. Socialstyrelsen skall följa upp och utvärdera effekterna av att inkon­tinensartiklar inte längre ingår i läkemedelsförmånssystemet, särskilt vad avser brukarnas tillgång till adekvat utredning och uppföljning inom sär­skilt boende och hemsjukvården. Uppdraget skall avrapporteras senast den 28 februari 2003.

5. Socialstyrelsen skall senast den 31 mars 2003 redovisa överenskom­melsen med Läkemedelsverket avseende överföring av medel för mark­nadsövervakning av medicintekniska produkter 2003.

6. Socialstyrelsen skall senast den 30 juni 2003 redovisa en samlad bedömning av hur utvecklingen i landsting och kommuner överens­stämmer med intentionerna i propositionen Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården (prop. 1999/2000:149) och det där­till hörande utvecklingsavtalet.

7. Socialstyrelsen skall i samverkan med Riksförsäkringsverket följa upp och utvärdera de insatser som genomförts under 2001 med anledning av den s.k. Dagmaröverenskommelsen beträffande särskilda medel från sjukförsäkringen avsedda för medicinska rehabiliterings- och behand­lingsinsatser inom sjukvården. Metodiken för utformningen av åter­rapporteringen till regeringen skall utvecklas av Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket i samråd. Socialstyrelsen skall redovisa uppdraget senast den 30 juni 2003.

8. Socialstyrelsen skall i samråd med Läkemedelsförmånsnämnden och Läkemedelsverket utvärdera och analysera tänkbara effekter av att lyfta ut förbrukningsartiklarna ur läkemedelsförmånerna. Uppdraget omfattar förbrukningsartiklar som behövs vid stomi, förbrukningsartiklar som behövs vid egentillförsel av läkemedel och förbrukningsartiklar som behövs för egenkontroll av medicinering. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2003.

9. Regeringsbeslut nr 43 den 31 oktober 2002
Socialstyrelsen skall senast den 31 oktober 2003 redovisa en genomgång av väntetider, bemötande, personalförsörjning samt rutiner för löpande redovisning och uppföljning av väntetider i cancervården.

10. Så kallad generisk substitution vid expediering av receptförskrivna läkemedel infördes den 1 oktober 2002. Socialstyrelsen skall följa hur regelverket används och rapportera uppdraget senast den 31 december 2003.

11. Socialstyrelsen skall i samverkan med Läkemedelsverket följa upp läkemedelskommittéernas arbete med att säkra kvaliteten och kostnads­effektiviteten vad avser läkemedelsförskrivningar och redovisa detta senast den 31 december 2003.

12. Socialstyrelsen skall redovisa resultatet av arbetet med att ta fram kvalitetsindikatorer för läkemedelsanvändningen senast den 31 december 2003.

13. Socialstyrelsen skall ta fram underlag för bedömningen av tandvårdens behov av tandläkare och tandhygienister för att årligen, fr.o.m. 2004, senast den 31 januari rapportera de bedömningar man gör av den aktuella situationen. I rapporten skall även redovisas den bedömning man gör av den framtida utvecklingen.

14. Socialstyrelsen skall följa upp tillämpningen av lagen (2002:297) om biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. Det är angeläget att Socialstyrelsen därvid följer utvecklingen såvitt gäller t.ex. möjligheterna att göra epidemiologiska uppföljningar av befolkningens vaccinations- och immunitetsstatus. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2005.

15. Vid behandlingen av regeringens proposition Omskärelse av pojkar (prop. 2000/01:81, bet. 2000/01:SoU17, rskr. 2000/01:258) tillkännagav riksdagen som sin mening att regeringen bör följa tillämpningen under fyra år från ikraftträdandet samt därefter återkomma till riksdagen. Socialstyrelsen skall senast den 30 september 2005 rapportera vilka effekter lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar har fått.

Politikområde Handikappolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall följa tillämpningen av de nya reglerna för statsbidrag till handikapporganisationerna som trädde i kraft den 1 juli 2000 samt vid behov lämna förslag till förändringar. Uppdraget med eventuella förslag till åtgärder skall redovisas senast den 28 februari 2005.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall följa upp och utvärdera användningen av medlen inom utgiftsområde 9 anslaget 16:4 Bidrag till viss verksamhet för per­soner med funktionshinder. En bedömning av kvaliteten på de ansökningar som lämnas 2002 skall redovisas senast den 31 mars 2003.

2. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna följa om det förekommer att kommuner inkomstprövar rätten till handikappomsorg. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2003.

3. Socialstyrelsen skall följa upp effekterna av de nya reglerna för ersätt­ning till landstingen enligt förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 1 juli 2001. En uppföljning av effekterna för brukarna skall redovisas senast den 31 juli 2003.

4. Socialstyrelsen skall kartlägga på vilket sätt landstingens barn- och ungdomshabiliteringar är tillgängliga för barn och ungdomar med olika funktionshinder i olika åldrar. Kartläggningen bör även omfatta sam­verkan med andra verksamheter kring utformningen och innehållet i insatserna till barnen och ungdomarna och deras familjer. Socialstyrelsen skall dessutom kartlägga vuxnas tillgång till habilitering och rehabili­tering. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2003. Uppdraget skall i den del som avser vuxna redovisas senast den 31 januari 2004.

5. Socialstyrelsen skall i samverkan med länsstyrelserna fördela medel samt utveckla verksamheten med personliga ombud för psykiskt funk­tionshindrade. Arbetet skall ske enligt den inriktning som beskrivs i regeringsbeslut nr 16 den 18 maj 2000. Socialstyrelsen skall lämna en ekonomisk redovisning för 2002 senast den 28 februari 2003. För 2003 skall Socialstyrelsen lämna en delrapport till regeringen senast den 30 november 2003 samt en ekonomisk redovisning senast den 28 februari 2004. Av rapporten skall framgå hur verksamheten har utvecklats och avgränsats i förhållande till andra näraliggande stödinsatser under 2003, om olika verksamhetsformer påverkar tillgången till personliga ombud, verksamhetens kvalitet samt hur de olika formerna kan påverka ombudens arbetsvillkor.

6. Regeringsbeslut nr 9 den 28 juni 2001
Stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten. En delrapport skall lämnas senast den 1 april 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2004.

7. Regeringsbeslut nr 2 den 4 juli 2002
Uppdrag om kompetensförsörjning av personal inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade personer. En delrapport skall lämnas senast den 31 oktober 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2004.

8. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna kartlägga antalet ej verkställda domstols- och myndighetsbeslut, avslag trots bedömt behov vad gäller stöd och service till funktions­hindrade samt ålägganden om sanktionsavgift. Uppdraget avser personer med funktionshinder i alla åldrar vad gäller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och personer under 65 år enligt socialtjänstlagen. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004. Motsvarande uppdrag i 2002 års regleringsbrev skall redovisas senast den 31 mars 2003.

9. Regeringsbeslut nr 45 den 31 januari 2002
Uppdrag att följa upp och utvärdera bestämmelser och regler beträffande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Socialstyrelsens uppdrag skall avse tidsperioden den 1 januari 2002–31 december 2006. Under denna period skall Socialstyrelsen lämna följande redovisning av uppdraget till regeringen:

 • En redovisning av hur kommunernas arbete med att genomföra reformen fortskrider. Denna redovisning skall lämnas senast den 15 mars 2003.
 • Årliga rapporter vilka lämnas senast den 30 juni åren 2004, 2005 och 2006.
 • En särskild redovisning med uppgifter till grund för regeringens avstämning av nivån på högkostnadsskyddet. Denna skall lämnas till regeringen tillsammans med den årliga rapporten för år 2005.
 • En slutredovisning som skall lämnas till regeringen senast den 31 mars 2007.

Politikområde Äldrepolitik

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna kartlägga antalet ej verkställda domstols- och myndighetsbeslut samt avslagsbeslut trots bedömt behov inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004. Motsvarande uppdrag i 2002 års regleringsbrev skall redo­visas senast den 31 mars 2003.

2. Socialstyrelsen skall senast den 31 maj 2003 redovisa hur kommunerna under 2002 använt kvarvarande statsbidrag för utveckling av anhörigstöd (regeringsbeslut nr 5 den 22 december 1999) respektive fortbildning av personer i arbetsledande ställning (regeringsbeslut nr 1 den 28 januari 1999) samt lämna en kompletterande utvärdering av statsbidragen och deras effekter.

3. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna följa om det förekommer att kommuner inkomstprövar rätten till äldreomsorg. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2003.

4. Regeringsbeslut nr 9 den 11 april 2001
Stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten. En delrapport skall lämnas senast den 1 april 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2004.

5. Regeringsbeslut nr 2 den 4 juli 2002
Uppdrag om kompetensförsörjning av personal inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade personer. En delrapport skall lämnas senast den 31 oktober 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2004.

6. Socialstyrelsen skall svara för administration av, stöd till och uppfölj­ning av den fortsatta satsningen på uppbyggnad och utveckling av regionala FoU-centrum inom äldreområdet under åren 2002–2004. Socialstyrelsen skall lämna en årlig lägesrapport till regeringen senast den 30 juni under åren 2002–2005 samt en slutlig rapport avseende hela upp­draget och dess resultat senast den 31 december 2005.

7. Regeringsbeslut nr 45 den 31 januari 2002
Uppdrag att följa upp och utvärdera bestämmelser och regler beträffande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Socialstyrelsens uppdrag skall avse tidsperioden den 1 januari 2002–31 december 2006. Under denna period skall Socialstyrelsen lämna följande redovisning av uppdraget till regeringen:

 • En redovisning av hur kommunernas arbete med att genomföra reformen fortskrider. Denna redovisning skall lämnas senast den 15 mars 2003.
 • Årliga rapporter vilka lämnas senast den 30 juni åren 2004, 2005 och 2006.
 • En särskild redovisning med uppgifter till grund för regeringens avstämning av nivån på högkostnadsskyddet. Denna skall lämnas till regeringen tillsammans med den årliga rapporten för år 2005.
 • En slutredovisning som skall lämnas till regeringen senast den 31 mars 2007.

Politikområde Socialtjänstpolitik

Inte slutredovisade uppdrag ur särskilda regeringsbeslut

1. Regeringsbeslut nr 4 den 24 januari 2002
Bidrag till ungdomsvård och missbrukarvård m.m. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2003.

2. Regeringsbeslut nr 66 den 13 juni 2002
Uppdrag angående stöd för tillsyn av hem för vård eller boende som drivs i enskild eller kommunal regi. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2003.

3. Regeringsbeslut nr 9 den 11 april 2001
Stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. En delrapport skall lämnas senast den 1 april 2003. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2004.

4. Regeringsbeslut nr 50 den 28 juni 2001
Uppdrag till Socialstyrelsen att bedriva ett utvecklingsarbete till stöd för socialtjänsten i dess arbete med brottsoffer. Uppdraget skall redovisas separat i samband med årsredovisningen för 2004.

5. Regeringsbeslut nr 46 den 31 januari 2002
Uppdrag att leda ett utvecklingsarbete mot hemlöshet. Uppdraget skall redovisas separat i samband med årsredovisningen för 2004.

Politikområde Folkhälsa

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Regeringsbeslut nr 59 den 19 juni 2002
Socialstyrelsen skall vidareutveckla befintliga sammanfattande hälsomått samt utreda förutsättningarna för ett nationellt folkhälsoindex. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2003.

2. Regeringsbeslut nr 58 den 19 juni 2002
Socialstyrelsen skall utreda förutsättningarna för ett nationellt informationssystem för att följa personskadeutvecklingen. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2003.

3. Regeringsbeslut nr 34 den 22 augusti 2002
Socialstyrelsen skall utvärdera om regelverket kring höga ljudnivåer ger avsedd effekt, inklusive eventuella brister i regelverket. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2003.

4. Socialstyrelsen skall utvärdera tillämpningen sedan ikraftträdandet av förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området samt vid behov lämna förslag till förändringar. Upp­draget skall redovisas senast den 31 maj 2003.

5. Regeringsbeslut nr 65 den 19 juni 2002
Socialstyrelsen skall inom ramen för den nationella narkotikahandlingsplanen (prop. 2001/02:91) analysera och följa utvecklingen av ungas läkemedelskonsumtion, samordna utvecklingsarbetet av standardiserade klientanalys- och utvärderingsinstrument samt inrätta ett bevakningsregister för narkotikarelaterade dödsfall och olycksfall. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2003.

Politikområde Totalförsvar

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall, mot bakgrund av de ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som genomförts till följd av propositionen 2001/02:158 Samhällets säkerhet och sårbarhet, utarbeta förslag till föreskrifter m.m. som myndigheten bedömer nödvändiga för att möta behoven vid svåra påfrestningar på samhället såväl i fred som i krig. Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2003.

2. Socialstyrelsen skall vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal. Socialstyrelsen skall redovisa effekterna av det nordiska beredskapssamarbetet. Uppdraget skall redovisas senast den 29 februari 2004.

3. Socialstyrelsen skall mot bakgrund av vad som uttalats i prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting informera och utbilda sjukvårdshuvudmännen om samhällets krishanteringssystem samt erbjuda dem övnings- och metodstöd. Uppdraget skall genomföras i samarbete med Krisberedskapsmyndigheten. Socialstyrelsen skall redovisa vidtagna åtgärder och vilka effekter som har uppnåtts. Uppdraget skall redovisas senast den 29 februari 2004.

4. Socialstyrelsen skall tillse att en beredskap inom området fältepidemiologi och omgivningshygien upprätthålls för att vara tillgänglig vid nationella händelser och då kunna ställas till länets/länens smittskyddsläkares eller B-Meg-gruppens förfogande. Gruppen bör också vara tillgänglig för bistånd vid katastrofer i andra länder (via central fältepidemiologisk grupp, CFG). Gruppens uppgifter bör vara fokuserade på åtgärder som kan förebygga infektioner. I första hand gäller uppgiften då att göra en snabb utvärdering av de risker och behov som föreligger vid det specifika tillfället. Socialstyrelsen får endast besluta om internationella insatser under förutsättning att det finns en extern finansiering av insatserna.

Socialstyrelsen skall före beslut om insats informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd skall Socialstyrelsen dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Övriga uppdrag

Nya uppdrag

1. Regeringen har i budgetpropositionen för 2003 presenterat ett nationellt mål för ohälsoarbetet som innebär att frånvaro från arbetslivet på grund av sjukskrivning skall i förhållande till 2002 halveras fram till 2008. Socialstyrelsen skall redogöra för de insatser genom vilka myndigheten kan bidra till att målet för minskad ohälsa i arbetslivet uppnås. Om möjligt bör Socialstyrelsen föreslå relevanta resultatindikatorer kring detta arbete. Särskilt viktigt är indikatorer som fokuserar på kvinnors sjukskrivningar. Uppdrag har även lämnats till Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsverket och Arbetsmiljöverket. Uppdraget skall redovisas senast den 30 maj 2003.

2. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna redovisa en årlig sammanställning av de viktigaste iakttagelserna som gjorts inom ramen för länsstyrelsernas sociala tillsyn. För 2002 skall en årsrapport lämnas senast den 30 juni 2003. Socialstyrelsens kostnader för uppdraget skall fördelas på politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik och Socialtjänst­politik.

3. Inom den nationella storstadspolitiken har lokala utvecklingsavtal tecknats med sju storstadskommuner i syfte att bryta segregation. Integrationsverket redovisar i rapporten På rätt väg? olika indikatorer för att följa utvecklingen i utsatta stadsdelar. Rapporten är ett led i att utveckla relevant statistik för arbetet med lokala utvecklingsavtal. De av Integrationsverket föreslagna indikatorer som rör Socialstyrelsens verksamhetsområde skall analyseras i förhållande till de mått som används i den egna verksamheten. Krävs en mer omfattande analys skall myndigheten redovisa förslag till hur en sådan bör ske. Närliggande utvecklingsarbete skall också redovisas. Analysen skall rapporteras till Socialdepartementet senast den 30 juni 2003.

4. Socialstyrelsen skall redovisa arbetet med det särskilda sektorsansvaret för ekologiskt hållbar utveckling. Redovisningen skall innehålla sektorns huvudsakliga miljöpåverkan i förhållande till de nationella miljökvalitetsmålen, hur myndigheten arbetar för att minska sektorns miljöpåverkan, eventuella problem samt ge förslag till vidareutveckling och eventuella behov av förtydligande av sektorsansvaret. Myndigheten skall även redovisa hur arbetet med sektorsansvar för miljön, arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och miljöledningssystem integreras samt föreslå eventuell förbättring av integrering. Integreringen skall bl.a. gälla aktiviteter såsom utvecklande av mål och handlingsplaner, samarbete med andra aktörer, information samt redovisning, uppföljning och revidering. Uppdraget skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 1 september 2003.

5. Socialstyrelsen skall i samverkan med Arbetsmarknadsstyrelsen och Riksförsäkringsverket utveckla rutiner för ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet. Rutinerna skall utformas på ett sådant sätt att de även kan tillämpas för löpande uppföljning av resultaten av en permanent finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 oktober 2003.

6. Regeringen har den 5 december 2002 (Ju2002/3367/U) fastställt reviderade delmål för den nationella ungdomspolitiken. Socialstyrelsen skall följa upp och analysera det delmål som berör myndigheten (delmål 12 om långvarigt socialbidragsberoende för ungdomar). Uppdraget skall redovisas till Ungdomsstyrelsen senast den 22 februari 2003 samt vad avser uppföljningen för 2003 den 22 februari 2004.

7. Socialstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedan­stående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Prognoser och kommentarer skall vara Socialdepartementet tillhanda senast

– den 22 januari 2003

– den 10 mars 2003

– den 7 maj 2003

– den 11 augusti 2003

– den 3 november 2003.

8. Socialstyrelsen skall i årsredovisning och delårsrapport redovisa hur beställningsbemyndigandet utnyttjats. Därutöver skall Socialstyrelsen i budgetunderlaget redovisa en bedömning av beställningsbemyndigandet inför nästa budgetår. Redovisningen skall lämnas i den tabell som fram­går av ESV:s föreskrifter till 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om års­redovisning och budgetunderlag.

Inte slutredovisade uppdrag ur särskilda regeringsbeslut

1. Regeringsbeslut nr 32 den 7 november 2002
Socialstyrelsen skall i samarbete med Riksförsäkringsverket (RFV) och i samverkan med berörda myndigheter och intresseorganisationer fördjupa kunskaperna om de olika faktorer som kan vara bidragande till ökningen av antalet vårdbidragsärenden. RFV har samordningsansvaret för uppdraget. RFV skall också under uppdraget samråda med Socialdepartementet. Redovisningen skall överlämnas till Socialdepartementet senast den 16 maj 2003.

2. Regeringsbeslut nr 37 den 6 juni 2002
Socialstyrelsen skall följa upp, analysera och redovisa könsskillnader inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhetsområden och lämna förslag till åtgärder som kan bidra till ökad jämställdhet. Uppdraget skall genomföras i samverkan med huvudmännen och berörda myndigheter och slutredovisas senast den 31 mars 2004. Socialstyrelsen skall också redovisa utvecklingen inom det aktuella området i årsrapporterna.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:2Bidrag för läkemedelsförmånen (ramanslag)18 550 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen

Villkor

13:2 Bidrag för läkemedelsförmånen

Bidraget till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånen utbetalas i enlighet med överenskommelsen mellan staten och landstingen om statens ersättning till landstingen för läkemedelsförmånens kostnader åren 2002–2004. Bidraget skall fördelas mellan landstingen i enlighet med överenskommelsen mellan staten och landstingen om fördelning mellan landstingen av statens ersättning för läkemedelsförmånens kostnader som godkändes av regeringen den 6 december 2001. Bidraget till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånen för november och december 2002 utbetalas med en tolftedel per månad enligt bilaga 1. Bidraget till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånen under januari till oktober 2003 utbetalas till landstingen med en tolftedel per månad enligt bilaga 2.


13:3Bidrag till hälso- och sjukvård (ramanslag)287 095 tkr
13:3 ap.1Att stärka patientens ställning (ram)66 450 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.2Nationella informationssystem (ram)
13:3 ap.2.1Producentobunden läkemedelsinformation (ram)6 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.2.2STRAMA (ram)8 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.2.3Infomedica (ram)9 800 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.2.4Nationell sjukvårdsupplysning (ram)15 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.3Nationellt utvecklingsarbete (ram)
13:3 ap.3.1Verksamhetsutveckling (ram)12 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.3.2Prioriteringar (ram)2 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.3.3Projektet Väntetider i vården (ram)5 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.3.4Särskilda medel för utvecklingsarbete (ram)7 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.4Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård (ram)
13:3 ap.4.1Kunskapsspridning (ram)5 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.4.2Utbildningsinsatser (ram)2 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.5IT-utveckling i hälso- och sjukvården (ram)15 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.6Bidrag inom hjälpmedelsområdet (ram)
13:3 ap.6.1Ersättning Hjälpmedelsinstitutet (ram)45 705 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.6.2Metod o kunskapsutveckling (ram)5 500 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.7Nationella kvalitetsregister (ram)20 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.8Nationella informationsinsatser om organdonation (ram)9 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.9Rett Center (ram)7 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.10Förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården (ram)5 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.11Vaccinationsförsörjning (ram)750 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.12Ersättning till smittbärare (ram)
13:3 ap.12.1Ersättning till smittbärare (ram)8 801 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.12.2Statlig ålderspensionsavgift (ram)571 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)424 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.14Stöd till nationellt utvecklingsarbete inom vården och omsorgen (ram)4 894 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.15Familjemedicinskt institut (ram)20 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
13:3 ap.16Läkemedelsförmånsnämnd (ram)0 tkr

Disponeras av Läkemedelsförmånsnämnden
13:3 ap.17Bidrag till Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa (ram)3 200 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:3 ap.18Bidrag till Vidarkliniken (ram)3 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen

Villkor

13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård
Anslagsposterna 1–5 samt 7–11 inom detta anslag omfattas av överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003 (den s.k. Dagmaröverenskommelsen).

13:3 ap.1 Att stärka patientens ställning
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till landsting (motsvarande) med en tolftedel per månad i efterskott. Fördelningen framgår av bilaga 3.

13:3 ap.2.1 Producentobunden läkemedelsinformation
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Läkemedelsverket.

13:3 ap.2.2 STRAMA
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Smittskyddsinstitutet.

13:3 ap.2.3 Infomedica
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.

13:3 ap.2.4 Nationell sjukvårdsupplysning
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.

13:3 ap.3.1 Verksamhetsutveckling
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.

13:3 ap.3.2 Prioriteringar
Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

13:3 ap.3.3 Projektet Väntetider i vården
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.

13:3 ap.3.4 Särskilda medel för utvecklingsarbete
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas i enlighet med överenskommelse mellan Landstingsförbundet och Socialstyrelsen om medlens användning.

13:3 ap.4.1 Kunskapsspridning
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i enlighet med överenskommelse mellan Landstingsförbundet och SBU om medlens användning.

13:3 ap.4.2 Utbildningsinsatser
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till SBU.

13:3 ap.5 IT-utveckling i hälso- och sjukvården
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Carelink AB.

13:3 ap.6.1 Ersättning Hjälpmedelsinstitutet
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition månads­vis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet.

13:3 ap.6.2 Metod o kunskapsutveckling
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition månads­vis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet.

13:3 ap.7 Nationella kvalitetsregister
Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

13:3 ap.8 Nationella informationsinsatser om organdonation
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Landstingsförbundet.

13:3 ap.9 Rett Center
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Jämtlands läns landsting. Jämtlands läns landsting skall senast den 15 november 2003 till Socialdepartementet inkomma med en redovisning av hur medlen använts.

13:3 ap.10 Förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Familjemedicinska institutet.

13:3 ap.11 Vaccinationsförsörjning
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Apoteket AB.

13:3 ap.12.1 Ersättning till smittbärare
Medlen disponeras av Socialstyrelsen för finansiering av vissa kostnader för läkemedel m.m. enligt smittskyddsförordningen (1989:301) vid behandling av samhällsfarlig sjukdom.

Myndigheter kan erhålla medel under anslagsposten för att finansiera viss verksamhet. Medel utbetalas av Socialstyrelsen efter särskild rekvisi­tion till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

 • Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förord­ningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid in­gripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.
 • Riksförsäkringsverket, och i enlighet med föreskrifter från Riks­försäkringsverket, de allmänna försäkringskassorna för utbetal­ning av ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare och förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter.

Socialstyrelsen skall kvartalsvis redovisa utfallet för anslagsposten till regeringen.


13:3 ap.12.2 Statlig ålderspensionsavgift

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Riksförsäkringsverket.


13:3 ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall användas för utbetalning och ersätt­ningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Kammarkollegiet. Socialstyrelsen utbetalar efter sär­skild rekvisition ersättning för kostnader för försäkringen till Kammar­kollegiet. Medlen under anslagsposten skall också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern.

13:3 ap.14 Stöd till nationellt utvecklingsarbete inom vården och omsorgen
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall utbetalas i enlighet med beslut av regeringen.

13:3 ap.15 Familjemedicinskt institut
Regeringskansliet disponerar 19,8 miljoner kronor för utbetalning till det familje­medicinska institutet. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition. Regeringskansliet disponerar 200 000 kronor för den löpande utvärdering av det familjemedicinska institutet som skall utföras av Statskontoret. Statskontoret kan rekvirera högst 200 000 kronor av Regeringskansliet för extra kostnader som uppdraget medfört.

13:3 ap.16 Läkemedelsförmånsnämnd
Till posten förs anslagssparandet från 2002, dåvarande anslagspost 15. Anslagssparandet disponeras av Läkemedelsförmånsnämnden.


13:3 ap.17 Bidrag till Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa efter rekvisition.

13:3 ap.18 Bidrag till Vidarkliniken
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Vidarkliniken efter rekvisition.

13:6Socialstyrelsen (ramanslag)470 619 tkr
13:6 ap.1Förvaltningsmedel (ram)420 419 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:6 ap.2Utvecklingsmedel inom socialtjänsten (ram)42 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:6 ap.3Nationellt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården (ram)3 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:6 ap.4Miljömålsfrågor (ram)1 200 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
13:6 ap.5Särskilda tillsynsinsatser inom äldrevården (ram)4 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen

Villkor

13:6 ap.1 Förvaltningsmedel
Ansvaret för marknadsbevakning av medicintekniska produkter har genom ändring av förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter överförts från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket från den 1 september 2001. Medel för denna verksamhet skall under 2003 överföras från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket genom överens­kommelse mellan myndigheterna.

Den 1 september 2002 övergick ansvaret för administrationen av SK-kurser till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). För 2003 skall totalt 16 120 355 kronor utbetalas till IPULS kvartalsvis i förskott efter rekvisition.

I enlighet med den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården (prop. 1999/2000:149) har 14 000 000 kronor per år avsatts 2002–2004 för nationellt uppföljnings- och utvecklingsarbete. Av dessa skall 7 000 000 kronor per år utbetalas till Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, fördelat lika mellan förbunden, att användas för utvecklingsarbete med inriktning att stödja landsting och kommuner att genomföra insatser. Medlen skall utbetalas utan särskild rekvisition senast den 31 maj 2003.


13:6 ap.2 Utvecklingsmedel inom socialtjänsten
Medlen skall användas till utvecklingsinsatser inom det sociala området.

13:6 ap.3 Nationellt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården
Medlen skall användas för att Socialstyrelsen, i samverkan med Lands­tingsförbundet och Svenska Kommunförbundet, skall förstärka sitt stöd till huvudmännen och svara för samordningen av arbetet med att för­bättra informationsförsörjningen och verksamhetsuppföljningen inom hälso- och sjukvården.

13:6 ap.4 Miljömålsfrågor
Medlen skall användas för Socialstyrelsens övergripande ansvar för miljöfrågor relaterade till hälsa i enlighet med propositionen Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier (prop. 2000/01:130).

13:6 ap.5 Särskilda tillsynsinsatser inom äldrevården

Medlen skall användas för att, i samarbete med länsstyrelserna, förstärka tillsynsinsatserna inom vården och omsorgen om äldre. Ytterligare riktlinjer och villkor för medlens användning samt anvisningar för uppföljning och redovisning av resultat specificeras i ett kommande regeringsuppdrag.


14:7Folkhälsopolitiska åtgärder (ramanslag)86 554 tkr
14:7 ap.1Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m m (ram)39 990 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
14:7 ap.2Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) (ram)12 564 tkr

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut
14:7 ap.3Insatser för att förebygga spelberoende (ram)4 000 tkr

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut
14:7 ap.4Tobaksförebyggande åtgärder (ram)30 000 tkr

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut
14:7 ap.5Bidrag till frivilligorganisationer på narkotikaområdet (ram)0 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen

Villkor

14:7 ap.1 Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m m
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall utgå till sammanslut­ningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Medlen skall fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området. Medlen skall användas tillsammans med medlen under anslag 18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 3. Beslut om fördelning skall ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna skall således ses som en helhet.

Fördelningen skall ske med utgångs­punkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning skall ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.


14:7 ap.2 Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)
Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut för utbetalning till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Utbetalning skall ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

14:7 ap.3 Insatser för att förebygga spelberoende
Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut och skall användas för insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser. Medlen bör användas till att utveckla former för förebyggande arbete i syfte att hindra att människor hamnar i spelberoende och att utveckla behand­lingsmetoder för dem som drabbas samt för att höja kompetensnivån hos dem som möter spelberoende i sitt arbete.

14:7 ap.4 Tobaksförebyggande åtgärder
Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut och skall användas för förebyggande insatser mot tobak. Av de totala medlen skall 5 000 000 kronor användas till stöd till organisationer på tobaksområdet och 5 000 000 kronor till Centrum för tobaksprevention för verksamhet med telefonrådgivning. Resterande 20 000 000 kronor skall användas till metodutveckling i enlighet med direktiv till Statens Folkhälsoinstitut i regeringsbeslut den 12 september 2002.

14:7 ap.5 Bidrag till frivilligorganisationer på narkotikaområdet
Socialstyrelsen disponerar anslagssparandet från 2002 för fördelning till olika frivilligorganisationer i syfte att stärka deras arbete med förebyggande och stödjande verksamhet inom alkohol- och narkotikaområdet.

16:1Personligt ombud (ramanslag)90 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen

Villkor

16:1 Personligt ombud
Socialstyrelsen disponerar högst 3 000 000 kronor för utbildning och kompetensutveckling för personliga ombud samt uppföljning, samordningsinsatser och administration. Socialstyrelsen fördelar resterande medel till samtliga länsstyrelser utifrån en uppskattning av målgruppens storlek i respektive län. Länsstyrelserna kan disponera vissa medel för administra­tion m.m.

16:2Vissa statsbidrag inom handikappområdet (reservationsanslag)279 000 tkr
16:2 ap.1Rådgivning och annat stöd (reservation)200 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
16:2 ap.2Tolktjänst (reservation)75 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
16:2 ap.3Särskilda åtgärder inom handikappområdet (reservation)0 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
16:2 ap.4Insatser för vuxna dövblinda (reservation)4 000 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

16:2 ap.1 Rådgivning och annat stöd
Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt de riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr.1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

16:2 ap.2 Tolktjänst
Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt de riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr.1992/93:321). Bidra­get till Örebro läns landsting vad avser tolktjänsten utgår dock med ett bidrag per invånare som är 80 procent högre än för riket i övrigt (prop. 1994/95:100 bil.6, bet. 1994/95:SoU15, rskr. 1994/95:294). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

16:2 ap.3 Särskilda åtgärder inom handikappområdet
Utgående reservation på denna anslagspost avseende budgetåret 2002 skall användas för att tillgodose länsstyrelsernas behov av kompetens för uppgifterna i enlighet med §§ 26 och 26a lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387, LSS) samt §§ 68 och 68 a i socialtjänstlagen (2001:453, SoL).

16:2 ap.4 Insatser för vuxna dövblinda
Medlen disponeras av regeringen och skall användas för insatser i syfte att stödja kommuner och landsting när det gäller att tillgodose behovet av råd och stöd samt habilitering/rehabilitering för vuxna dövblinda.

16:4Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder (obetecknat anslag)80 394 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen

Villkor

16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder
Bidrag för 2003 utbetalas kvartalsvis med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal. Bidraget utbetalas i mitten av varje kvartal. Medlen till Synskadades riksförbund för visst internationellt åtagande utbetalas dock i början av första kvartalet.

Ansökan och rekvisition av medlen görs till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen skall efter rekvisition i mån av behov utbetala medel för nedan angivna verksamheter:

1. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 9 290 000 kronor för SRF Hantverk Aktiebolags verksamhet med arbetsmaterial till synskadade hantverkare och försäljning av deras produkter. För verksamheten gäller i tillämpliga delar brev av den 22 maj 1953 angående depåverksamheten till stöd för blinda hantverkare.

2. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 24 400 000 kronor för anskaff­ning av ledarhundar för synskadade och därmed samman­hängande åtgär­der. Härvid får skillnad inte göras mellan SRF:s med­lemmar och andra synskadade.

3. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 10 034 000 kronor för viss öv­rig verksamhet med den inriktning som anges i prop. 1986/87:100 bil. 7, prop. 1988/89:100 bil. 7 samt prop. 1996/97:1 utg.omr. 9 samt med 200 000 kronor för visst internationellt åtagande.

4. Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB) och föreningen Fruktträdet med högst 6 200 000 kronor för att ge ut tidningar för dövblinda samt för utveckling av Telenuet. Medlen får inte användas för medlems­tidningar eller funktionärsinformation. Därutöver utbetalas högst 500 000 kronor till FSDB för kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning.

5. Sveriges dövas riksförbund (SDR) med högst 2 820000 kronor för dess teckenspråksavdelning enligt riktlinjer i prop. 1984/85:100 bil. 7.

6. Stiftelsen Rikstolktjänst med högst 6 935 000 kronor för rikstolktjänst en­ligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7. Medlen avser kostnader för rikstolktjänst som ges under budgetåret 2003.

7. Naturhistoriska riksmuseet med högst 675 000 kronor för viss verk­samhet vid palynologiska laboratoriet.

8. Föreningen rekryteringsgruppen med högst 2 410 000 kronor för den rehabiliteringsverksamhet som gruppen bedriver.

9. Neurologiskt handikappades riksförbunds Hjälpmedelscenter Väst i Göteborg, med högst 1 130 000 kronor för visning och rådgivning i användningen av hjälpmedel samt till viss utvecklingsverksamhet.

10. Riksverksamhet för små och mindre kända handikappgrupper med högst 2 800 000 kronor. Därav avser 2 000 000 kronor verksamheten för dövblinda personer vid Mo Gård och högst 800 000 kronor verksam­heten vid Ågrenska hälsocentret för barn.

11. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar med högst 13 000 000 kronor enligt bestämmelser i förordningen (1994:950) om stats­bidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar.


16:5Bidrag till handikapporganisationer (obetecknat anslag)157 248 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen

Villkor

16:5 Bidrag till handikapporganisationer
Anslaget fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förord­ningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalningen skall ske kvartalsvis i förskott.


16:6Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (ramanslag)20 126 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen

Villkor

16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
Bidraget utbetalas enligt förordningen (2001:638) om statsbidrag till ut­rustning för elektronisk kommunikation. Socialstyrelsen fördelar bidraget i början av varje kvartal med en fjärdedel av det beräknade stats­bidraget för det löpande kalenderåret till landstingen eller kommunal­förbund som förskriver sådan utrustning.


17:1Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (ramanslag)35 446 tkr
17:1 ap.1Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet (ram)20 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
17:1 ap.2Till regeringens disposition (ram)11 500 tkr

Disponeras av regeringen
17:1 ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)3 946 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
17:1 ap.4Fortbildning av arbetsledare och förtroendevalda (ram)0 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
17:1 ap.5Stöd till anhöriga (ram)0 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen

Villkor

17:1 ap.1 Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet
Bidraget utges enligt de riktlinjer som anges i prop. 1999/2000:149 (bet. 2000/01:SoU5, rskr. 2000/01:53).

Medlen skall användas och fördelas i enlighet med regeringens beslut nr 11den 22 november 2001 Ändring av regleringsbrev för år 2001 av­seende Socialstyrelsens verksamhet och medelsdisposition m.m. av­seende anslag 17:1 Stimulansbidrag och andra åtgärder inom äldre­politiken.

Ersättning till Socialstyrelsen för kostnader i samband med uppdraget enligt regeringsbeslut nr 11 den 22 november 2001, får utgå under 2003 med högst 550 000 kronor.


17:1 ap.2 Till regeringens disposition
Anslagsposten kommer efter regeringens beslut att användas för att finansiera fortsatt stöd till nationella anhörigorganisationer samt för att finansiera fortsatt stöd till longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet. Anslagssparande från 2002 kan användas för andra insatser på äldreområdet.

17:1 ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer
Bidraget utbetalas enligt bestämmelserna i förordningen (1994:316) om statsbidrag till pensionärsorganisationer.

17:1 ap.4 Fortbildning av arbetsledare och förtroendevalda
Anslagssparandet vid utgången av budgetåret 2002 på anslagspost 4 anslaget 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken förs till denna anslagspost. Medlen skall användas i enlighet med regeringens beslut nr 1 den 28 januari 1999 Uppdrag om fortbildning av personer i arbetsledande ställning samt förtroendevalda inom äldreomsorgen.

17:1 ap.5 Stöd till anhöriga
Anslagssparandet vid utgången av budgetåret 2002 på anslagspost 5 anslaget 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken förs till denna anslagspost. Medlen skall användas i enlighet med regeringens beslut nr 5 den 22 december 1998 Uppdrag angående stimulansbidrag för utveckling av stöd till anhöriga.

18:1Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (ramanslag)77 578 tkr
18:1 ap.1Utvecklingsmedel (ram)30 000 tkr

Disponeras av regeringen
18:1 ap.2Kunskapsutveckling inom socialtjänsten (ram)20 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
18:1 ap.3Bidrag till org. på det sociala området (obetecknat)14 287 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
18:1 ap.4Insatser i syfte att motverka våld mot kvinnor (ram)
18:1 ap.4.1Motverka våld mot kvinnor (ram)3 791 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
18:1 ap.4.2Särskilda insatser för att motverka våld mot kvinnor (ram)0 tkr

Disponeras av regeringen
18:1 ap.5Insatser för att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige (ram)
18:1 ap.5.1Till regeringens disposition (ram)7 500 tkr

Disponeras av regeringen
18:1 ap.5.2Arbete mot kvinnlig könsstympning (ram)0 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen
18:1 ap.5.3Medel till utbildnings- och fortbildningsinsatser samt metodutveckling (ram)0 tkr

Disponeras av Barnombudsmannen
18:1 ap.5.4Medel för insatser för att förverkliga barns rättigheter enligt FN:s konvention om barn (ram)0 tkr

Disponeras av Högskoleverket
18:1 ap.6Utveckling av den sociala välfärdsstatistiken (ram)2 000 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

18:1 ap.1 Utvecklingsmedel
Medlen disponeras av regeringen för utveckling av ungdoms- och missbrukarvård.

18:1 ap.2 Kunskapsutveckling inom socialtjänsten
Socialstyrelsen disponerar 20 000 000 kronor för insatser i syfte att för­bättra kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i enlighet med beslut nr 9 av regeringen den 11 april 2001.

18:1 ap.3 Bidrag till org. på det sociala området
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall utgå till sammanslut­ningar som avses i 1§ förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer på det sociala området. Medlen skall fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området. Medlen skall användas tillsammans med medlen under anslag 14:7 Folkhälso­politiska åtgärder, anslagspost 1. Beslut om fördelning skall ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna skall således ses som en helhet.

Fördelningen skall ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning skall ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

Medlen skall fördelas till kvinnojourernas riksorganisationer och in­vandrarorganisationer m.fl. som stöder misshandlade kvinnor, till lokalt utvecklingsarbete för att motverka våld mot kvinnor samt för kvinno­jourernas verksamhet. Möjlighet bör ges för insatser i syfte att stödja barn till misshandlade kvinnor. Medlen som avser att utveckla kvinno­jourernas lokala arbete bör fördelas av riksorganisationerna i enlighet med riktlinjer som Socialstyrelsen meddelar. Medel skall även kunna utgå till stödorganisationer för män.

Anslagsposten avser även stöd till organisationer som ansvarar för opinionsbildning, egna insatser och metodutveckling när det gäller utsatta barn och deras familjer.


18:1 ap.4.1 Motverka våld mot kvinnor
Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall användas för insatser för att motverka våld mot kvinnor. Av de totala medlen skall 1 000 000 kronor användas för att utveckla en nationell jourtelefon och 2 400 000 kronor skall utbetalas till Rikskvinnocentrum. Till posten förs 2 500 000 kronor av anslagssparandet från 2002, dåvarande anslagsposten 4.2, varav 800 000 kronor skall utbetalas till Rikskvinnocentrum och 1 700 000 skall användas för att utveckla kvinnojourernas verksamhet i enlighet med regeringsbeslut nr 8 den 27 juni 2002.

18:1 ap.4.2 Särskilda insatser för att motverka våld mot kvinnor
Anslagssparandet vid utgången av budgetåret 2002 disponeras av regeringen för särskilda insatser för att motverka våld mot kvinnor.

18:1 ap.5.1 Till regeringens disposition
Medlen disponeras av regeringen för insatser för att förverkliga barns rättigheter i Sverige enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Insatserna rör kunskapsinhämtning, uppföljning och utvärdering, erfarenhetsutbyte och idéspridning, samt åtgärder för att stärka barns och ungas inflytande och delaktighet. Vidare bör påbörjade insatser när det gäller utveckling av basstatistik om barn, barnsäkerhetsarbete, åtgärder mot kvinnlig könsstympning och sexuell exploatering av barn fortsätta. Från anslaget bör även andra aktiviteter som syftar till att genomföra barnkonventionen bekostas. Anslagssparande vid utgången av budgetåret 2002 på post 5.2 Medel för insatser för att förverkliga barns rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter förs till denna post, förutom det anslagssparande som uppstått till följd av att Högskoleverket disponerat 500 000 kronor på anslagsposten under året.

18:1 ap.5.2 Arbete mot kvinnlig könsstympning
Anslagssparande från 2001 disponeras av Socialstyrelsen för arbete mot kvinnlig könsstympning i enlighet med regeringens beslut nr 14, den 3 september 1998 Uppdrag att vidareutveckla och sprida metoder samt initiera projekt i syfte att förebygga könsstympning m.m. (dnr S98/5141/ST).

18:1 ap.5.3 Medel till utbildnings- och fortbildningsinsatser samt metodutveckling
Anslagssparandet vid utgången av budgetåret 2002 på anslagsposten 5.1 Medel till utbildnings- och fortbildningsinsatser om FN:s konvention om barnets rättigheter samt utveckling av metoder för konventionens genomförande förs till denna post. Medlen disponeras av Barnombudsmannen.

18:1 ap.5.4 Medel för insatser för att förverkliga barns rättigheter enligt FN:s konvention om barn
Till denna post förs den andel av på anslagspost 5 delpost 2, Medel för insatser för att förverkliga barns rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, utgående anslagssparande 2002 som uppstått till följd av att Högskoleverket disponerat 500 000 kronor på anslagsposten under året.

18:1 ap.6 Utveckling av den sociala välfärdsstatistiken
Medlen disponeras av regeringen för utveckling av den sociala välfärds­statistiken.

18:3Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa (reservationsanslag)10 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen

Villkor

18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa
Socialstyrelsen disponerar 10 000 000 kronor i medel för utvecklingsinsatser för att långsiktigt komma tillrätta med hemlösheten. Medlen fördelas i enlighet med regeringsbeslut nr 46 den 31 januari 2002 om uppdrag till Socialstyrelsen att leda ett utvecklingsarbete mot hemlöshet.


Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

48:5Bidrag för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (ramanslag)1 250 000 tkr

Disponeras av Socialstyrelsen

Villkor

48:5 Bidrag för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
Anslaget utbetalas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringens beslut den 11 oktober 2001 angående överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om åtgärder för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården.

Enligt överenskommelsen skall fördelningen mellan landstingen ske utifrån antal invånare i varje landsting. Efter avstämning i december 2002 fattade regeringen beslut om medelsfördelningen för 2003. Fördelningen mellan landstingen (motsvarande) framgår av bilaga 4. Utbetalningarna under 2003 sker månadsvis i efterskott med en tolftedel av respektive landstings andel av resurstillskottet. Resurstillskottet är avhängigt de avstämningar som skall göras.

En avstämning mellan parterna skall äga rum senast den 1 december 2003. Syftet med kontrollstationen är att analysera hur de avsatta medlen har använts och vilken effekt de har haft på väntetiderna, antalet behandlingar och inrapporteringen till Väntetidsdatabasen. Avstämningen kan leda till att satsningen eller fördelningen omprövas.2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
13:66 0004 0000010 000
17:1 ap.120 00000020 000
Summa anslag 17:120 000000

Villkor
Bemyndigande 13:6
Socialstyrelsen bemyndigas att under 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 6 000 000 kronor under budgetåret 2004 och högst 4 000 000 kronor under budgetåret 2005. Den del av bemyndigandet som inte förbrukas 2005 får utnyttjas för 2006.

Bemyndigande 17:1
Socialstyrelsen får fatta beslut om stimulansbidrag för uppbyggnad och utveckling av regionala FoU-center inom äldreområdet som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 20 000 000 kronor under budgetåret 2004.


2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
13:21 855 0000-
13:300
13:3 ap.100-
13:3 ap.2


13:3 ap.2.100-
13:3 ap.2.200-
13:3 ap.2.300-
13:3 ap.2.400
13:3 ap.3


13:3 ap.3.100-
13:3 ap.3.200-
13:3 ap.3.300-
13:3 ap.3.400-
13:3 ap.4


13:3 ap.4.100-
13:3 ap.4.200-
13:3 ap.500-
13:3 ap.6


13:3 ap.6.100-
13:3 ap.6.200-
13:3 ap.700-
13:3 ap.800-
13:3 ap.900-
13:3 ap.1000
13:3 ap.1100
13:3 ap.12


13:3 ap.12.100
13:3 ap.12.200
13:3 ap.1300-
13:3 ap.1400Allt
13:3 ap.1500-
13:3 ap.1600Allt
13:3 ap.1700-
13:3 ap.1800-
13:67 0590
13:6 ap.16 3100-
13:6 ap.26290Allt
13:6 ap.3440Allt
13:6 ap.4170Allt
13:6 ap.5590
14:72 5970
14:7 ap.11 2000-
14:7 ap.23770-
14:7 ap.31200-
14:7 ap.49000Allt
14:7 ap.500Allt
16:12 7000-
16:200
16:2 ap.100-
16:2 ap.200-
16:2 ap.300Allt
16:2 ap.400
16:400Inget
16:500Inget
16:63020Allt
17:11 0640
17:1 ap.16010Allt
17:1 ap.23450Allt
17:1 ap.31180-
17:1 ap.400Allt
17:1 ap.500Allt
18:12 3270
18:1 ap.19040-
18:1 ap.25990Allt
18:1 ap.34280Inget
18:1 ap.4


18:1 ap.4.11130Allt
18:1 ap.4.200Allt
18:1 ap.5


18:1 ap.5.12240
18:1 ap.5.200
18:1 ap.5.300Allt
18:1 ap.5.400Allt
18:1 ap.6590-
18:300Allt
48:562 5000-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram 2

9:13:6

47 062

470 619

20 000

6:6:5

200 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksam­heten, inklusive beredskapsinvesteringar. Förnödenheter som kommer att avvecklas t.o.m. år 2003 skall undantas från lånefinansiering av beredskapsinvesteringar.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552-10 047-1 5006 4008 500-2 100-13 647
Summa
-10 047-1 5006 4008 500-2 100-13 647

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

EpC data och statistik, produktion0070070000
Försäljning-650-7004 0004 500-500-1 850
Summa-650-7004 7005 200-500-1 850

Uppdragsverksamhet
Försäljning
För publikationer ingår endast tryck- och formgivningskostnader, ej personalkostnader

På regeringens vägnar


Lars Engqvist
Jennie Hulth


Kopia till

Samtliga departement
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet - Enheten för kommunal ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Kammarkollegiet
Statens räddningsverk
Krisberedskapsmyndigheten
Riksförsäkringsverket
Läkemedelsverket
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Smittskyddsinstitutet
Institutet för psykosocial medicin
Steriliseringsersättningsnämnden
Statens folkhälsoinstitut
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Handikappombudsmannen
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Barnombudsmannen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Läkemedelsförmånsnämnden
Apoteket AB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Samtliga länsstyrelser
Svenska kommunförbundet
Landstingsförbundet
Regeringskansliets internrevision