Regeringsbeslut
10
2003-05-22 Fö2003/345/MIL

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Totalförsvarets pliktverk

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets pliktverks verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 6, bet. 2002/03:FöU1, rskr. 2002/03:44).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Totalförsvarets pliktverk och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretTotalförsvarspliktig personal inom det militära försvaret
Det civila försvaretTotalförsvarspliktig personal inom det civila försvaret


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Totalförsvarets pliktverks ansvarsområde.

Politikområde Totalförsvar

Mål
Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål:

- försvara Sverige mot väpnat angrepp,

- hävda vår territoriella integritet,

- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. [1][1] Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets pliktverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Styrelsen för psykologiskt försvar, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Post- och telestyrelsen, Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Kommerskollegium, Riksförsäkringsverket, Finansinspektionen, Riksskatteverket, Statens jordbruksverk, Arbetsmarknadsstyrelsen, Migrationsverket, Lantmäteriverket, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och länsstyrelserna.


Verksamhetsområde Det militära försvaret

Mål
Målet för verksamhetsområdet är att resurserna skall kunna användas för de huvudändamål som har angetts för politikområdet Totalförsvar.

Försvarsmakten skall under försvarsbeslutsperioden uppnå och vidmakthålla den operativa förmåga i olika avseenden som anges i myndighetens regleringsbrev. De totalförsvarsgemensamma verksamheterna skall lämna det stöd som är nödvändigt för att totalförsvarsresurserna skall kunna användas för att uppnå målen.

Stödet skall omfatta materielförsörjning, personalförsörjning, högre utbildning inom totalförsvaret, kompetensutveckling, forskning och utveckling samt signalspaning m.m.

Det militära försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten och delar av den verksamhet som bedrivs av de totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Dessa utgörs av Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Totalförsvarets pliktverk och Försvarets radioanstalt.

Verksamhetsgren Totalförsvarspliktig personal inom det militära försvaret

Mål
Mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning

1. Totalförsvarets pliktverk skall tillse att totalförsvarspliktiga skrivs in till grundutbildning. Detta skall ske så att antalet inryckta i förhållande till de bemanningsansvarigas inryckandebehov inte avviker med mer än fem procent.

Återrapportering: Resultatet av mönstringen och inskrivningen skall redovisas.

2. Minst 80 procent av de inskrivna under kalenderåret skall skrivas in till en grundutbildning som påbörjas senast tolv månader efter den inskrivnes avslutade gymnasieutbildning.

Återrapportering: Totalförsvarets pliktverk skall ange vilka åtgärder som vidtagits och resultaten av dessa. Dessutom skall anges i vilken grad målet har uppnåtts. Orsaker till avvikelser skall förklaras.

3. Totalförsvarets pliktverk skall ge de totalförsvarspliktiga information inför mönstringen och inskrivningen i syfte att de ska känna sig delaktiga i det svenska totalförsvaret och bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter som totalförsvarspliktiga.

Återrapportering: Totalförsvarets pliktverk skall redovisa en analys av den genomförda informationsverksamheten och eventuella förslag till förbättringar.

4. Totalförsvarets pliktverk skall i samverkan med Försvarsmakten och andra utbildningsanordnare vidta åtgärder så att totalförsvaret speglar samhällets mångfald, bl.a. vad avser kön, etnisk bakgrund och sexuell läggning. Detta skall ske genom att man aktivt verkar för att bl.a. fler kvinnor söker och fullgör civil- eller värnpliktsutbildning, genom att verka för en ökad andel totalförsvarspliktiga med invandrarbakgrund och genom att motverka olika typer av indirekt diskriminering. Genom externa informationsinsatser och interna utbildningsinsatser skall Totalförsvarets pliktverk inom sitt ansvarsområde fortsätta att utveckla förutsättningar för att öka jämställdhet och mångfald bland de mönstrande och antagningsprövade.

Återrapportering: Totalförsvarets pliktverk skall redovisa indikatorer på uppnådda effekter av arbetet. Redovisningen skall ske i samverkan med Försvarsmakten och andra utbildningsanordnare. Antalet kvinnor som genomgår antagningsprövning och resultatet därav skall redovisas.

Enskilda ärenden

5. Handläggningstiden för ärenden som inte kräver remissförfarande hos andra instanser skall vara högst 30 dagar.

Återrapportering: Totalförsvarets pliktverk skall redovisa antalet ärenden och utfallet av dessa samt antalet ärenden som krävt remissförfarande. Därutöver skall eventuella avvikelser och skälen till dessa redovisas.

Uppdragsverksamhet

6. Återrapportering: Den avgiftsfinansierade verksamheten skall redovisas på nivåerna personalredovisning, urval samt övrig uppdragsverksamhet. Intäkter, kostnader och resultat redovisas samt vilka de huvudsakliga uppdragsgivarna varit.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att

- värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

- stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren Totalförsvarspliktig personal inom det civila försvaret

Mål
Mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning

7. Totalförsvarets pliktverk skall tillse att totalförsvarspliktiga skrivs in till grundutbildning. Detta skall ske så att antalet inryckta i förhållande till de bemanningsansvarigas inryckandebehov inte avviker med mer än fem procent.

Återrapportering: Resultatet av mönstringen och inskrivningen skall redovisas.

8. Minst 80 procent av de inskrivna under kalenderåret skall skrivas in till en grundutbildning som påbörjas senast 12 månader efter den inskrivnes avslutade gymnasieutbildning.

Återrapportering: Totalförsvarets pliktverk skall ange vilka åtgärder som vidtagits och resultaten av dessa. Dessutom skall anges i vilken grad målet har uppnåtts. Orsaker till avvikelser skall förklaras.

9. Totalförsvarets pliktverk skall ge de totalförsvarspliktiga information inför mönstringen och inskrivningen i syfte att de ska känna sig delaktiga i det svenska totalförsvaret och bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter som totalförsvarspliktiga.

Återrapportering: Totalförsvarets pliktverk skall redovisa en analys av den genomförda informationsverksamheten och eventuella förslag till förbättringar.

10. Totalförsvarets pliktverk skall i samverkan med Krisberedskapsmyndigheten och utbildningsanordnare vidta åtgärder så att totalförsvaret speglar samhällets mångfald, bl.a. vad avser kön, etnisk bakgrund och sexuell läggning. Detta skall ske genom att man aktivt verkar för att bl.a. fler kvinnor söker och fullgör civil- eller värnpliktsutbildning, genom att verka för en ökad andel totalförsvarspliktiga med invandrarbakgrund och genom att motverka olika typer av indirekt diskriminering. Genom externa informationsinsatser och interna utbildningsinsatser skall Totalförsvarets pliktverk inom sitt ansvarsområde fortsätta att utveckla förutsättningar för att öka jämställdhet och mångfald bland de mönstrande och antagningsprövade.

Återrapportering: Totalförsvarets pliktverk skall redovisa indikatorer på uppnådda effekter av arbetet. Redovisningen skall ske i samverkan med Krisberedskapsmyndigheten och utbildningsanordnare. Antalet kvinnor som genomgår antagningsprövning och resultatet därav skall redovisas.

Enskilda ärenden

11. Handläggningstiden för ärenden som inte kräver remissförfarande hos andra instanser skall vara högst 30 dagar.

Återrapportering: Totalförsvarets pliktverk skall redovisa antalet ärenden och utfallet av dessa samt antalet ärenden som krävt remissförfarande. Därutöver skall eventuella avvikelser och skälen till dessa redovisas.

Uppdragsverksamhet

12. Återrapportering: Den avgiftsfinansierade verksamheten skall redovisas på nivåerna personalredovisning, urval samt övrig uppdragsverksamhet. Intäkter, kostnader och resultat redovisas samt vilka de huvudsakliga uppdragsgivarna varit.Övriga mål och återrapportering

13. Totalförsvarets pliktverk skall verka för att skapa en arbetsmiljö där alla har lika goda förutsättningar att trivas och utveckla sin kompetens oaktat exempelvis kön, sexuell läggning och etnisk eller religiös tillhörighet.

Återrapportering: Totalförsvarets pliktverk skall redovisa vidtagna åtgärder inom myndigheten samt vilka effekter dessa fått på verksamheten. De åtgärder som vidtagits för att förhindra olika former av trakasserier och andra kränkningar skall särskilt redovisas.

14. Totalförsvarets pliktverk skall fortsätta arbetet med att införa ett miljöledningssystem och den miljöpolicy som har tagits fram.

Återrapportering: Totalförsvarets pliktverk skall lämna en redovisning av arbetet på området.

15. Delårsrapporten skall innehålla en resultatredovisning som skall bestå av

- en kort sammanfattning av slutförda prestationer inom verksamheten och

- kommentarer till avvikelser i förhållande till målen.

Av redovisningen skall även bedömd kvalitet i den genomförda verksamheten framgå.1.2Organisationsstyrning

16. Återrapportering: Totalförsvarets pliktverk skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

Resultatbudget för 2003

(tkr)

Verksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat

Anslag

Avgifter

Summa

Mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under utbildningen

191778

191778

198000

-6222

Enskilda ärenden

28700

-

28700

30000

-1300

Personalredovisning

0

24500

24500

28000

-3500

Urvalstjänster

0

25000

25000

25000

0

Övrig uppdragsverksamhet

0

9000

9000

9000

0

Summa

220478

58500

278978

290000

-110221.3Uppdrag

17. Totalförsvarets pliktverk skall i årsredovisning och budgetunderlag göra en bedömning av myndighetens verksamhet och uppskattade kostnader som kan hänföras till det militära respektive det civila försvaret.

18. Totalförsvarets pliktverk skall redovisa utgiftsprognoser för 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen (se bilaga 3). Vid prognostillfället i maj och oktober behöver endast prognoser för 2003 och 2004 lämnas.

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognoserna också månadsfördelas för 2003 så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003,

- den 10 mars 2003,

- den 7 maj 2003,

- den 11 augusti 2003 och

- den 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:6Totalförsvarets pliktverk (ramanslag)220 478 tkr

Disponeras av Totalförsvarets pliktverk

Villkor

6:6 Totalförsvarets pliktverk
1. Anslaget disponeras av Totalförsvarets pliktverk för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning samt enskilda ärenden inom området. Vidare finansierar anslaget pliktverkets stöd och service till myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret.

2. Av anslagssparande vid utgången av budgetåret 2002 på anslaget 6:13 Totalförsvarets pliktverk får Totalförsvarets pliktverk disponera 18 360 000 kronor. Resterande belopp förs bort som en indragning.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
6:600-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

Låneram

Totalförsvarets pliktverk

27 898

220 478

120 000
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Personalredovisning-4 317-1 34724 50028 000-3 500-9 164
Urvalstjänster11 3291 94925 00025 000013 278
Övrig uppdragsverksamhet4 1565689 0009 00004 724
Summa11 1681 17058 50062 000-3 5008 838

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Uppgifter som Totalförsvarets pliktverk genomför under verksamheterna personalredo­visning, urvalstjänster och övrig uppdragsverksamhet finansieras med avgifter. I verksamheten personalredovisning ingår tjänster i anslutning till repetitionsutbildning och redovisning av de bemanningsansvarigas krigsorganisationer.

2. Avgifternas storlek bestäms av Totalförsvarets pliktverk, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av verket.

På regeringens vägnar


Leni Björklund
Hans Pechan


Kopia till

Riksdagen, FöU
Finansdepartementet, BA
Försvarsmakten
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Fö/EPS