Regeringsbeslut
2003-05-28 U2003/2011/S

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Sameskolstyrelsen

Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Sameskolstyrelsen och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgSamisk förskola och fritidshem
Barn- och ungdomsutbildningUndervisning
Läromedel


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Sameskolstyrelsens ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål
Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål
Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård och ansvar för barn.

Återrapportering
Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Samisk förskola och fritidshem

Mål

Erbjuda samiska barn förskola och fritidshem där hela eller delar av verksamheten bedrivs på samiska.


Återrapportering

1a. Redovisa antalet barn, samt ålder på dessa, som omfattas av verksamhet med förskola och fritidshem som styrelsen enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (SFS 1995:203) efter avtal med kommun får fullgöra.

1b. Redovisa verksamhetsgrenens kostnadsutveckling och styckkostnad per plats i förskola respektive fritidshem. Kostnadsredovisningen skall analyseras och kommenteras.

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål
Öka andelen elever som når målen för utbildningen*.

Återrapportering
Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Undervisning

Mål
Mål: Bevara och utveckla det samiska språket och den samiska kulturen genom att ge samiska barn en utbildning med samisk inriktning.

Återrapportering: Analys och bedömning av sameskolornas och den integrerade undervisningens arbete och insatser för verksamhetens måluppfyllelse och resultat.

Redovisning av verksamhetens totala kostnadsutveckling och styckkostnaden för en elevplats. Kostnadsredovisningen skall analyseras och kommenteras.

Redovisning av dels antalet barn som omfattas av förskoleverksamhet, förskoleklass och fritidshemsverksamhet som styrelsen enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (SFS 1995:205) efter avtal med en kommun får fullgöra, dels en verksamhetsbeskrivning med vidtagna åtgärder och måluppfyllelse. Åtgärder som vidtagits för att integrera sameskolan och samisk förskoleklass skall redovisas särskilt. Intäkter och kostnader för verksamheten skall redovisas.

Mål: Varje elev skall efter genomgången sameskola kunna tala, läsa och skriva på samiska.

Återrapportering: Redovisning av andelen elever i årskurs fem som når målen att uppnå enligt kursplanen i samiska. Redovisningen skall avse dels elever med samiska som förstaspråk, dels elever med samiska som andraspråk.

Redovisning av om det finns elever som inte når målen i läroplanen och kursplanerna för årskurs fem samt analys av eventuella generella orsaker till detta. Redovisningen skall innehålla en bedömning av åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas för att dessa elever skall nå upp till målen.


Verksamhetsgren Läromedel

Mål
Utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning skall främjas.

Återrapportering
Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att täcka behovet, kostnaderna för åtgärderna samt analys av effekter och framtida behov av läromedel på samiska.


1.2Uppdrag

1. Sameskolstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för år 2003 och 2004 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

– den 22 januari 2003 (prognos åren 2003 och 2004)

– den 10 mars 2003 (prognos åren 2003 och 2004)

– den 5 maj 2003 (prognos åren 2003 och 2004)

– den 11augusti 2003 (prognos åren 2003 och 2004)

– den 3 november 2003 (prognos åren 2003 och 2004)

2. Sameskolstyrelsen skall senast den 1 mars 2003 redovisa en plan för hur Sameskolstyrelsen skall komma till rätta med underskottet i budgeten. Redovisningen skall avse åtgärder samt tidpunkt när budgetbalansen bedöms vara återställd.

3. I regeringens skrivelse En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (skr. 2001/2002:83) påtalas vikten av att anställda i den offentliga förvaltningen får del av utbildningar om mänskliga rättigheter. Under perioden 2002-2004 skall olika myndigheter göras särskilt uppmärksamma på frågor om mänskliga rättigheter. Sameskolstyrelsen skall därför tillse att utbildning i frågor om mänskliga rättigheter ingår i den ordinarie kompetensutvecklingen av sin personal. Redovisning av utbildningsinsatserna skall lämnas i samband med årsredovisningen.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:8Sameskolstyrelsen (ramanslag)31 168 tkr

Disponeras av Sameskolstyrelsen

Villkor

25:8 Sameskolstyrelsen
Föreskrifterna i 4 och 7 §§ förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. skall tillämpas på Sameskolstyrelsen. Därvid skall kategori E gälla.

Sameskolstyrelsen får enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205) efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet samt förskoleklassen för samiska barn. Sameskolstyrelsen skall ta ut avgift från kommunen för dessa verksamheter. Inkomsterna får disponeras av Sameskolstyrelsen.

Sameskolstyrelsen får utnyttja ramanslaget tillsammans med den kommunala ersättningen för finansiering av integrerad samisk förskoleklass.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:89180-2.3Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Sameskolst.

3 800

31 168

2 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.4Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras2811-23 027-23 2177 70031 168-23 468-69 712
Summa
-23 027-23 2177 70031 168-23 468-69 712

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Verksamhet där intäkterna disponeras354-2546 9006 9000100
Summa354-2546 9006 9000100

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sameskolstyrelsen är att de disponibla intäkterna från hemkommunerna för elevs undervisning i sameskolan skall täcka större delen av kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 25:8 Sameskolstyrelsen.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1995:50) om ersättning för elever i sameskolan. Ersättningen skall tillföras inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet och särredovisas i årsredovisningen. Därvid skall framgå antalet elever samt ersättningens storlek från respektive kommun.
På regeringens vägnar


Thomas Östros
Ann-Katrin Wirén


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Statens skolverk
Sametinget
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för skolutveckling