Regeringsbeslut
6
2003-05-22 Fö2003/1341/EPS

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende sjätte utgiftsområdets anslag 6:11 Nämnder m.m.

Riksdagen har beslutat om verksamheten för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 6, bet. 2002/03:FöU1, rskr. 2002/03:44) ).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaret
Det civila försvaret


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom sjätte utgiftsområdets anslag 6:11 Nämnder m.m.s ansvarsområde.

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att bidra till att bevara fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål:

- försvara Sverige mot väpnat angrepp,

- hävda vår territoriella integritet,

- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

- stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.11 Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets pliktverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Styrelsen för psykologiskt försvar, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Post- och telestyrelsen, Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Kommerskollegium, Riksförsäkringsverket, Finansinspektionen, Riksskatteverket, Statens jordbruksverk, Arbetsmarknadsstyrelsen, Migrationsverket, Lantmäteriverket, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och länsstyrelserna.


Verksamhetsområde Det militära försvaret

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att resurserna skall kunna användas för de huvudändamål som har angetts för politikområdet Totalförsvar.

Försvarsmakten skall under försvarsbeslutsperioden uppnå och vidmakthålla den operativa förmåga i olika avseenden som anges i myndighetens regleringsbrev. De totalförsvarsgemensamma verksamheterna skall lämna det stöd som är nödvändigt för att totalförsvarsresurserna skall kunna användas för att uppnå målen.

Stödet skall omfatta materielförsörjning, personalförsörjning, högre utbildning inom totalförsvaret, kompetensutveckling, forskning och utveckling samt signalspaning m.m.

Det militära försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten och delar av den verksamhet som bedrivs av de totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Dessa utgörs av Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Totalförsvarets pliktverk och Försvarets radioanstalt.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål
Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att

- värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

- stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.

Nämnder m.m. indelas i följande verksamheter.

Vissa mindre nämnder

Verksamheten avser Riksvärderingsnämnden, de lokala värderingsnämnderna, fiskeskyddsnämnder inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde, Försvarets underrättelsenämnd och Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar.

Nämndernas uppgifter, verksamhet m.m. framgår av förordningen (1988:1042) med instruktion för Riksvärderingsnämnden, förordningen (1988:1043) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna, kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet, förordningen (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd samt förordningen (1988:345) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar.

Bidrag till Svenska Röda Korset

Mål för bidraget (verksamhetsbidrag)

Verksamhetsbidrag utgår till Svenska Röda Korset för verksamhet enligt avtal med staten. Svenska Röda Korset skall planera för upprättande av en nationell upplysningsbyrå för efterforskning av krigsfångar och civilinternerade i enlighet med 1949 års Genève-konventioner med tilläggsprotokoll.

Återrapportering: Svenska Röda Korset skall, i enlighet med avtalet med staten, lämna en årsredovisning avseende den nationella upplysningsbyrån innefattande

- verksamhet och sammansättning för delegationen samt delegationens deltagande,

- bedömning (med motivering) av förmåga att uppfylla konventionernas krav och kunskap i organisationen om regelverk och konventioner och

- beredskapsläget (bedömning av om bemanningen av krigsorganisationen bedöms vara tillräcklig och i vilken omfattning denna har övats).

Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar

Målet för bidraget (organisationsbidrag)

Målet för statsbidraget till Centralförbundet Folk och Försvar är att förbundet genom informationsverksamhet skall främja en debatt i försvars- och säkerhetspolitiska frågor och därigenom bidra till en stärkt intressegemenskap mellan medborgarna och totalförsvaret.

Återrapportering: Centralförbundet Folk och Försvar skall senast den 1 mars 2003 för 2002 lämna en redovisning av

- bidragets andel av den totala omslutningen,

- genomförda arrangemang och aktiviteter (deltagare),

- indikationer på den effekt som verksamheten har gett upphov till samt

- redovisa planerad inriktning av verksamheten för 2004.


2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:11Nämnder m.m. (ramanslag)7 095 tkr
6:11 ap.1Vissa mindre nämnder (obetecknat)1 143 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
6:11 ap.2Bidrag till Svenska Röda Korset (obetecknat)525 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
6:11 ap.3Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar (obetecknat)4 165 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
6:11 ap.4Till regeringens disposition (ram)1 262 tkr

Disponeras av regeringen
6:11 ap.5Överklagandenämnden för totalförsvaret (ram)0 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

6:11 Nämnder m.m.

6:11 ap.2 Bidrag till Svenska Röda Korset

Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) skall kvartalsvis efter rekvisition från Svenska Röda Korset utbetala belopp.


6:11 ap.3 Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar

6:11 ap.5 Överklagandenämnden för totalförsvaret
Av ingående anslagssparande skall 1 203 000 kronor efter rekvisition utbetalas till Styrelsen för psykologiskt försvar. Resterande 172 000 kronor skall användas för sådan verksamhet som finansieras från anslaget 6:11 Nämnder m.m. anslagsposten 1 Vissa mindre nämnder.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
6:1100
6:11 ap.100Inget
6:11 ap.200Inget
6:11 ap.300Inget
6:11 ap.4003 %
6:11 ap.500-
3Undantag EA-regler

De nämnder vars verksamhet finansieras från anslaget 6:11 Nämnder m.m., anslagspost 1 Vissa mindre nämnder undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Riksvärderingsnämnden, Försvarets underrättelsenämnd samt Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar skall senast den 1 mars 2004 till regeringen lämna en kortfattad redovisning av den verksamhet som genomförts under 2003 och den 1 mars 2003 lämna en kortfattad sammanställning av behov av anslag för 2004.På regeringens vägnar


Leni Björklund
Jenny Timerdal


Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Försvarsdepartementet, EPS, MIL, CIV
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, EK
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Styrelsen för psykologiskt försvar