Regeringsbeslut Nr: 9
2002-12-20 Fi2002/4796 (delvis)
Fi2002/3965

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Ekonomistyrningsverket

Riksdagen har beslutat om Ekonomistyrningsverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 2, bet. 2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningEkonomisk styrning och utveckling av statsförvaltningenResultatstyrning och finansiell styrning
Ekonomi- och personaladministrativa system
Prognoser och uppföljningInformation om statlig ekonomi


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Ekonomistyrningsverkets ansvarsområde.

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål
En effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

Verksamhetsområde Ekonomisk styrning och utveckling av statsförvaltningen

Mål
Efterfrågestyrt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till Regeringskansliet och andra statliga myndigheter.


Verksamhetsgren Resultatstyrning och finansiell styrning

Mål
En verksamhetsanpassad ekonomisk styrning i staten genom utveckling av metoder och regler för att bl.a. stärka sambandet mellan resultatstyrning och finansiell styrning.

Återrapportering
 • Regeringskansliets respektive övriga myndigheters bedömning av ESV:s insatser.
 • En lägesbeskrivning och samlad analys av utvecklingstendenser inom verksamhetsområdet Resultat och finansiell styrning skall lämnas senast den 15 juni 2003.
 • Redovisning enligt förordningen (1998:417) med instruktion för Ekonomistyrningsverket av ekonomiadministrativa värden för varje myndighet skall lämnas till Regeringskansliet senast den 30 april 2003.

Verksamhetsgren Ekonomi- och personaladministrativa system

Mål
Efterfrågestyrt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till Regeringskansliet och andra statliga myndigheter där lösningar effektiviserar statsförvaltningen och där erfarenheter kan utnyttjas tvärs över hela statsförvaltningen.

Återrapportering
 • Stöd som efterfrågats av respektive lämnats till myndigheterna.
 • Insatser för att erbjuda kostnadseffektiva system av hög kvalitet.
 • Myndigheternas bedömning av ESV:s insatser och stöd.

Verksamhetsområde Prognoser och uppföljning

Mål
Tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.

Verksamhetsgren Information om statlig ekonomi

Mål
 • Budgetprognoserna skall ha hög precision och vara analytiskt inriktade samt fokusera på de statsfinansiellt viktigaste faktorerna. Risker för budgetavvikelser skall identifieras i ett tidigt skede.
 • Metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att kvaliteten på prognoser förbättras.
 • Tidsserier över statsbudgetens utfall skall finnas i aktuell budgetstruktur och anslagens in- och utgående överföringsbelopp skall vara korrekta.

Återrapportering
 • Kommenterade mått på prognosernas precision, en analys av större prognosavvikelser och en kartläggning av eventuella systematiska fel skall lämnas senast den 29 april 2004.
 • ESV skall redogöra för metodutvecklingsinsatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.
 • ESV skall senast den 14 mars 2003 redovisa tidsserier i 2003 års budgetsstruktur samt insatser för att förbättra kvaliteten på in- och utgående överföringsbelopp.

Övriga mål och återrapportering

Insatser inom politikområdet Effektiv statsförvaltning

ESV skall redovisa:

 • Kommentarer avseende avvikelser mellan budget och utfall i den avgiftsbelagda verksamheten som överstiger 15 procent.
 • Åtgärder för att uppnå det ekonomiska målet för Ekonomi- och Personaladministrativa system. Intäkter från externa ägare av ekonomi- och personaladministrativa system skall särredovisas.
 • Inriktningen och omfattningen av den internationella verksamheten och hur vunna erfarenheter tagits till vara inom verket.
 • Antal samråd samt resursåtgång och genomsnittlig genomströmningstid fördelat på olika typer av samråd.
 • Totala kostnader för olika typer av stöd till Regeringskansliet samt hur stor andel som är avgiftsfinansierad. Kostnader för remisser skall särredovisas.

Verksamhet inom verksamhetsområdet Civilt försvar under politikområdet Totalförsvar samt verksamhetsområdet Svåra påfrestningar under politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Målet är att samhällets grundläggande behov inom ESV:s ansvarsområde inom samverkansområdena Ekonomisk säkerhet samt Områdesvis samordning, samverkan och information skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

ESV skall i årsredovisningen sammanfatta om och i så fall hur beroendet av el, tele, IT och NBC-stridsmedel (nukleära, biologiska, kemiska) utgör begränsningar för att myndigheten skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.1.2Uppdrag

Utvecklingsarbetet - Budget enligt nya principer

1. ESV skall tillsammans med Finansdepartementet fortsätta utvecklingsarbetet med att införa en statsbudget baserad på bokföringsmässiga grunder.

2. ESV skall tillsammans med Finansdepartementet utveckla och implementera system som syftar till att stödja informationsförsörjning och budgetprocess.

ESV:s kostnader för stödet till Finansdepartementet avseende uppdrag 1 och 2 skall redovisas i årsredovisningen. Uppdragen behöver inte avrapporteras i övrigt.

Information om statlig ekonomi

3. ESV skall enligt förordningen (1998:417) med instruktion för Ekonomistyrningsverket till Regeringskansliet lämna underlag till årsredovisningen för staten. Underlaget skall lämnas senast den 14 mars 2003.

4. ESV skall göra en uppföljning av myndigheternas användning samt bedöma de samlade ekonomiska effekterna för statsförvaltningen av den s.k. transaktionsdatabasen (TDB). En preliminär rapportering skall lämnas senast den 18 juni 2003. En slutlig redovisning skall lämnas senast den 30 november 2003.

Resultatstyrning och finansiell styrning

5. ESV skall säkerställa att undantag enligt 2 § förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt är beslutade senast den 31 december 2003.

6. ESV skall utreda huruvida mål om full kostnadstäckning för avgiftsbelagd verksamhet och tjänsteexport kan leda till konkurrenssnedvridningar i förhållande till privata aktörer samt om målet uppfyller eventuella EU-krav på området. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2003.

7. ESV skall göra en kartläggning av hur redovisningsnormering beslutas i ett urval länder och utifrån detta bedöma och lämna förslag till vilka eventuella ändringsbehov som finns för svensk statsförvaltning. Särskilt bör lämplig reglering avseende årsredovisningen för staten övervägas och föreslås. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2003.

8. ESV skall under åren 2003 – 2004 analysera de olika budget- och styrdokumentens (regleringsbrev, årsredovisning och budgetunderlag) roll, funktion och användning i den statliga budgetprocessen. ESV skall vid behov inkomma med förslag till förändringar till regeringen.

Övrigt

9. ESV skall i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna underlag för fördjupad prövning senast den 31 mars 2003. Den närmare preciseringen av underlagets inriktning och omfattning skall ske i samråd med Finansdepartementet.

10. ESV skall utreda möjligheterna till förenklingar av ekonomiadministrationen och dylikt för små myndigheter. En redovisning av förslag skall lämnas senast den 30 november 2003.

11. ESV skall i den pågående utvecklingen av administrativa stödsystem eller verksamhetssystem, som används av ESV eller som tillhandahålls till andra myndigheter, säkerställa att nya versioner eller nya system med enkelhet kan uppgraderas till en version med eurofunktionalitet. Gjorda bedömningar och vidtagna åtgärder skall redovisas inom ramen för den löpande rapporteringen av euroarbetet som görs enligt regeringsbeslut från den 7 september 2000 (Fi2000/3235).

12. ESV skall under 2003 redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 och 2004 för samtliga anslag som disponeras. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Utgiftsprognoserna skall lämnas senast onsdagen den 22 januari, tisdagen den 11 mars, tisdagen den 6 maj, fredagen den 8 augusti och tisdagen den 4 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2Ekonomistyrningsverket (ramanslag)63 698 tkr

Disponeras av Ekonomistyrningsverket2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
1:29550-2.2Övriga villkor

Anslagsbeloppet (63 698 tkr) överförs till räntekontot med 1/12 varje månad.

Räntekontokrediten för ESV är 15 000 tkr.

ESV har en låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten på 18 000 tkr.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Tjänsteexport

Tjänsteexport85307 8008 000-200653
Summa85307 8008 000-200653
Uppdragsverksamhet

Ekonomi- och personaladministrativa system29 498-19 00075 00077 600-2 6007 898
Resultat- och finansiell styrning939-60013 90014 400-500-161
Information om statlig ekonomi-2 3734 40035 30039 300-4 000-1 973
Summa28 064-15 200124 200131 300-7 1005 764

Uppdragsverksamhet
Ekonomi- och personaladministrativa system
Inklusive beräknade intäkter från externa leverantörer av EA- och PA-system på 5,3 miljoner kronor.

Resultat- och finansiell styrning
Kostnader och intäkter för avgiftssamråd skall särredovisas.

Information om statlig ekonomi
Intäkter och kostnader för statsredovisning och systemsamråd skall särredovisas.

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. Om en sådan avgiftssättning, enligt ESV, motverkar syftet med en verksamhet inom resultatområdena Information om statlig ekonomi och Resultatstyrning och finansiell styrning, får i det enskilda fallet principen om att uppnå full kostnadstäckning frångås. Den sammanlagda omfattningen av undantagen från målet bör kommenteras.

Ovanstående tabell inkluderar åtgärder med anledning av regeringsbeslut från den 17 oktober 2002 om ESV:s överskott inom den avgiftsbelagda verksamheten (Fi2002/965).

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Följande avgifter bestäms av regeringen:
 • Avgift för samråd enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem.
 • Avgift för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).
 • Avgift för verksamhet med anledning av ESV:s ansvar för statsredovisningen och system för denna.

Storleken på övriga avgifter bestäms av ESV, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsintäkterna disponeras av ESV.

På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Helene Rånlund


Kopia till

Riksrevisionsverket
Riksgäldskontoret
Finansutskottet
Krisberedskapsmyndigheten
Finansdepartementet/BA 1
Finansdepartementet/RoB
Finansdepartementet/IA
Finansdepartementet/BuS
Försvarsdepartementet/EPS