Regeringsbeslut
2003-05-08 Ju2003/3794/PO

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende polisorganisationen

Riksdagen har beslutat om polisorganisationens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 4, bet. 2002/03:JuU1, rskr. 2002/03:70).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för polisorganisationen och nedan angivna anslag.1VerksamhetPolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteBrottsförebyggande arbete
Utredning och lagföringUtredning och lagföring
Övrig verksamhetÖvrig verksamhet
Utrikes- och säkerhetspolitikFredsfrämjande verksamhetFredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet
TotalförsvarDet civila försvaretSkydd, ordning och säkerhet
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarBeredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred
Internationellt utvecklingssamarbete1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom polisorganisationens ansvarsområde.

Politikområde Rättsväsendet

Mål
Målet för politikområde Rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottslighe­ten och öka människors trygghet.

Verksamhetsgren Brottsförebyggande arbete

Mål
Risken för att brott begås skall minska.

Återrapportering
Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskriv­ning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Redovisningen skall i tillämpliga delar återge även internationell verksamhet.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå:

 • hur verksamheten har utvecklats inom den nationella resultatmodel­lens resultatområden våldsbrottslighet, ekonomisk brottslighet, nar­kotikabrottslighet, trafik, tillgrepps- och skadegörelsebrottslighet samt övrig brottslighet,
 • antalet och andelen timmar som har satsats på brottsförebyggande arbete,
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att styra arbetet i enlighet med de brotts­före­byggande strategierna,
 • hur och i vilken omfattning samverkan sker med de lokala brottsförebyggande råden,
 • en bedömning av det brottsförebyggande arbetet, t.ex. med utgångspunkt i en redovisning av antalet insatser och projekt mot olika typer av brott, och
 • vilka åtgärder som har vidtagits på Rikspolisstyrelsen och i den lokala polisverksamheten för att sprida kunskap om hur Europol kan användas i det förebyggande arbetet.

Större skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kom­menteras.

Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål
Fler brott skall leda till lagföring och kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten.

Återrapportering
Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskriv­ning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Redovisningen skall i tillämpliga delar återge även internationell verksamhet.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå:

 • hur verksamheten har utvecklats inom den nationella resultatmodellens resultatområden våldsbrottslighet, ekonomisk brottslighet, narkotikabrottslighet, trafik, tillgrepps- och skadegörelsebrottslighet samt övrig brottslighet,
 • antalet och andelen ärenden som har redovisats till åklagare,
 • antalet och andelen ärenden där förundersökning inte har inletts efter­som det har bedömts uppenbart att brottet inte går att utreda,
 • genomsnitts- och mediantider för genomströmning avseende ärenden där förundersökning inletts och ärenden där utredningen skett enligt bestämmelserna i 23 kap. 22 § rättegångsbalken om förenklat förfarande,
 • andelen balanserade ärenden enligt polisens nationella resultatmodell,
 • antalet utfärdade ordningsförelägganden, fördelat på olika typer av brott,
 • antalet utfärdade ordningsförelägganden i förhållande till antalet primärrapporter inom de olika typer av brott där ordningsföreläg­ganden kan utfärdas,
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att förkorta genomströmnings-tiderna och för att underlätta ärendehanteringen mellan rättsväsendets myndigheter,
 • vilka åtgärder som har vidtagits för att höja kvaliteten i brottsutredningsverksamheten, och
 • vilka åtgärder som har vidtagits på Rikspolisstyrelsen och i den lokala polisverksamheten för att sprida kunskap om hur Europol kan användas i utredningsverksamheten.
Större skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kom­menteras.

Verksamhetsgren Övrig verksamhet

Mål
De arbetsuppgifter som inte är brottsbekämpande skall utföras med utgångspunkt i medborgarens behov, genom snabb och korrekt handläggning, god service och hög tillgänglighet. Kvaliteten på denna verksamhet skall vara fortsatt hög.

Övrig verksamhet innefattar handräckning till andra myndigheter, service till allmänheten och handläggning av polismyndighetsärenden.


Återrapportering
Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen nationell beskriv­ning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Större skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kom­menteras.

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Verksamhetsgren Fredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Mål
Polisen skall med kort varsel kunna ställa poliser och civilanställda till förfogande för internationell fredsfrämjande eller konfliktförebyggande verksamhet.

Återrapportering
Återrapporteringen skall innehålla en analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Det skall även framgå hur polisen tillvaratar den erfarenhet och kompetens som verksamheten ger. Särskild redovis­ning skall lämnas i samband med årsredovisningen och delårsrapporten för varje fredsfrämjande mission i fråga om:

 • dess mandat,
 • genomförd verksamhet, och
 • tjänstgörande personal.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa den totala utgiften samt antalet poliser och civilanställda, uppdelat på personer och helårsarbetskrafter, som har deltagit i rättsbiståndsverksamheten.

Politikområde Totalförsvar

Verksamhetsgren Skydd, ordning och säkerhet

Mål
Samhällets grundläggande behov inom polisens ansvarsområde inom samverkansområde 3 (Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen)samt inom samverkansområde 6 (Skydd, undsättning och vård) skall kunna upprätthållas vid höjd beredskap eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering
Rikspolisstyrelsen skall kortfattat redovisa polisens beredskapsförmåga inom samverkansområde 3 samt vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra utrustning och kompetens inom NBC-området.

Rikspolisstyrelsen skall kortfattat redovisa polisens beredskapsförmåga inom samverkansområde 6 och vilka åtgärder som har vidtagits för att behålla kompetensen och numerären inom den särskilda beredskapspolis­organisationen.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa om och i förekommande fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Verksamhetsgren Beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred

Mål
Polisen skall planera och förbereda för att inom samverkansområde 3 samt inom samverkansområde 6 ha god förmåga att med kort förberedelsetid kunna hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.

Återrapportering
Rikspolisstyrelsen skall kortfattat redovisa polisens förmåga att inom samverkansområde 3 kunna hantera en svår påfrestning på samhället i fred.

Rikspolisstyrelsen skall kortfattat redovisa polisens förmåga att inom samverkansområde 6 kunna hantera en svår påfrestning på samhället i fred.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa om och i förekommande fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.


Övriga mål och återrapportering

 1. I samband med årsredovisningen skall den verksamhetsstatistik som ingår i polisens nationella resultatmodell redovisas. I den mån jämförbara uppgifter finns skall de tre senaste årens resultat redovisas myndighetsvis i tabellform.

 2. Rikspolisstyrelsen skall redovisa det brottsbekämpande arbete som har bedrivits när det gäller ungdomar i åldrarna 12–17 år. Redovis­ningen skall innehålla en sammanhållen nationell beskrivning och analys av hur verk­samheten har utvecklats och dess resultat.

  Av redovisningen skall även framgå:
  - kostnaden för detta arbete,
  - antalet och andelen ärenden där den misstänkta personen var 12–17 år,
  - antalet ärenden där den misstänkte, enligt 6 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, har tillfrågats om deltagande i medling och andelen av dessa ärenden där den misstänkte har sagt sig vilja delta,
  - vidtagna åtgärder för att identifiera unga gärningsmän, med syfte att motverka nyrekryteringen till s.k. kriminella karriärer, och
  - vidtagna åtgärder för att förkorta genomströmningstiderna.

  Större skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kom­menteras.

 3. Rikspolisstyrelsen skall redovisa det brottsbekämpande arbete som har bedrivits när det gäller våld mot kvinnor och mot barn. Redovisningen skall innehålla en sammanhållen nationell beskrivning och analys av hur verksamheten har ut­vecklats och dess re­sultat.

  Av redovisningen skall även framgå:
  - kostnaden för detta arbete,
  - antalet och andelen ärenden som avser våld mot kvinnor eller mot barn,
  - åtgärder för att vidareutveckla polisens förmåga att göra hotbildsbe­dömningar,
  - vidtagna åtgärder för att beakta barnperspektivet i verksamheten, ut­ifrån FN:s barnkonventions bestämmelser och intentioner,
  - vidtagna åtgärder för att förkorta genomströmningstiderna, och
  - vidtagna åtgärder för att vidareutveckla polisens bemötande och stöd till brottsoffer och vittnen.

  Större skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kom­menteras.

 4. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som polismyndigheterna i de tre storstadslänen har vidtagit som en följd av de lokala utvecklingsavtal som har tecknats mellan staten och sju kommuner i storstadsregionerna inom ramen för den nationella storstadspolitiken. Redovisningen skall lämnas senast den 1 oktober 2003.

  Styrelsen skall också redovisa sin syn på hur polisens roll i den nationella storstadspolitiken kan utvecklas. Denna redovisning skall lämnas senast den 15 maj 2003. Om styrelsen anser att det skulle innebära ett mervärde bör den i samband med överlämnandet av redovisningen bjuda in berörda enheter på Justitiedepartementet till ett möte för att diskutera frågan.

 5. Rikspolisstyrelsen skall redovisa det brottsbekämpande arbete som har bedrivits när det gäller brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemi­tiska eller homofobiska inslag samt olaga diskriminering. Av redovisningen skall framgå bl.a. vilka åtgärder Rikspolisstyrelsen har vidtagit med anledning av Brottsförebyggande rådets rapport Hatbrott (Rapport 2002:9) som presenterades i juni 2002.


1.2Organisationsstyrning

 1. Rikspolisstyrelsen skall redovisa en sammanhållen nationell beskriv­ning och analys av statistik och åtgärder på det personalpolitiska om­rå­det. Av redovisningen skall framgå bl.a.
  - personalsamman­sättning fördelad på poliser, civilanställda, ål­der och kön,
  - övertidsuttag,
  - sjukfrånvaron och vilka åtgärder som har vidtagits för att minska den,
  - kompetenshöjande åtgärder bl. a. genom att uppmuntra de anställda att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering samt åtgärder för att åstadkomma ökad jämställdhet mellan kvinnor och män,
  - åtgärder som har vidtagits för att främja den etniska mångfalden,
  - rekrytering och grundutbildning av poliser, bl.a. antalet stude­rande inklusive en prognos för de närmaste åren,
  - fördelning av polisaspiranter till polismyndigheterna,
  - antal pensioneringar före ordinarie pensionsålder, och
  - antal delpensioneringar.

  Av redovisningen skall även framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att introducera och utveckla de nyanställda polisaspiranterna i polisverksamheten och tillvarata deras kunskap.

  Redovisningen av personalsammansättningen fördelad på poliser och civilanställda per polismyndighet skall förutom i årsredovisningen även lämnas i samband med delårsrapporten. Redovisning av fördelningen av polisaspiranter till polismyndigheterna skall lämnas senast två veckor efter examination.

 2. Rikspolisstyrelsen skall senast vid utgången av maj 2003 inkomma med en redogörelse och analys av hur arbetstidsfrågorna hanteras på polismyndigheterna.

  Av redogörelsen skall framgå bl.a.
  - vilka strategier polismyndigheterna tillämpar för att effekterna av mer verksamhetsanpassade arbetstider skall tillgodogöras verksamheten,
  - vilka åtgärder som har vidtagits för att reducera de hinder som finns mot att arbetstiderna anpassas till verksamhetens behov,
  - hur arbetet inom ramen för det utvecklingsavtal som slöts i samband med RALS 2002 – 2004 bedrivs i de lokala särskilda utvecklingskommittéerna och i den centrala särskilda utvecklingskommittén, och
  - hur verksamhetsvärdet av arbetstidsavtalen har påverkat beräkningen av löneökningsutrymme enligt RALS 2002 – 2004.

 3. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka hinder som finns för ökad effektivitet i polisens verksamhet betraktad och bedömd i ett rättskedjeperspektiv.


1.3Uppdrag

Rikspolisstyrelsen skall om inte annat anges redovisa uppdragen i sam­band med årsredovisningen.
 1. Prognoser skall lämnas över anslagsutfall för budgetåren 2003, 2004, 2005 och 2006 beträffande samtliga anslag som Rikspolisstyrelsen disponerar. Rikspolisstyrelsen skall även lämna en redovisning av det månadsvisa utfallet under anslagen 5:6 och 8:1. Redovisning skall ske senast den 22 januari, 7 maj, 11 augusti, 3 november samt i samband med bud­getunderla­get. Prognoserna skall analyseras och kommenteras.

 2. Rikspolisstyrelsen skall redovisa omfattningen av och rutinerna för polisens uppgifter när besöksförbud har meddelats. Av redovisningen skall framgå i vilken utsträckning de som skall skyddas av besöksförbudet kontaktar polisen och vilka åtgärder som polisen vidtar med anledning av det.

 3. Rikspolisstyrelsen skall redovisa hur försöksverksamheten med automatisk hastighetsövervakning har utvecklats. Av redovisningen skall framgå bl.a. hur många kameror som används, hur många sträckor som bevakas och vilket resultat verksamheten har lett till.

 4. Rikspolisstyrelsen och Rättsmedicinalverket skall samordna verksamheten med DNA-undersökningar. Den redovisning av ett regeringsuppdrag som myndigheterna lämnade den 3 september 2002 skall tjäna som utgångspunkt för en sådan samordning (Ju2002/6205/PÅ). Uppdraget skall redovisas separat i samband med årsredovisningen.

 5. Rikspolisstyrelsen skall tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Riksåklagaren och Riksskatteverket undersöka hur samarbetet i brottsutredningar fungerar mellan skattebrottsenheterna och Ekobrottsmyndigheten respektive mellan skattebrottsenheterna och polis- och åklagarorganisationerna. Uppdraget innefattar även att beskriva och analysera vilka hinder som finns på området samt redogöra för vilka åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas för att utveckla och förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Myndigheterna skall gemensamt redovisa uppdraget senast den 30 juni 2003.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:1Polisorganisationen (ramanslag)13 559 801 tkr
4:1 ap.1Polisorganisationen (ram)13 554 801 tkr

Disponeras av Polisväsendet
4:1 ap.2Till regeringens disposition (ram)5 000 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

4:1 ap.1 Polisorganisationen
Inom anslaget skall Rikspolisstyrelsen tilldela polismyndigheterna medelsramar.

Medel har beräknats för avgifter till företagshälsovården och Arbetsgivarverket för Säkerhetspolisens räkning.

Medel har beräknats för avgifter och bidrag till Interpol, Europol och Schengens informationssystem (SIS).

Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet.

I Beräknade övriga inkomster som disponeras ingår beräknade bidragsintäkter på 25 mnkr från Krisberedskapsmyndigheten.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
4:1203 3220
4:1 ap.1203 3220-
4:1 ap.2002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto­
kredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

Rikspolisstyrelsen

1 275 480

13 554 801

2 000 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.
2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Från anslaget 4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. får medel rekvireras hos Justitiekanslern för sådan ersättning som avses i 3 a § första stycket 1 och 2 förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk.

Från anslaget 4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. får medel rekvireras hos Justitiekanslern för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Tillståndsgivning25110033 00033 00000
Bevakning av Riksbankens penningtransporter281108002 0002 00000
Summa
0035 00035 00000

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Passhantering00180 000180 00000
Stämningsmannadelgivning0035 00035 00000
Summa00215 000215 00000
Uppdragsverksamhet

Kvarteret Kronoberg0060 00060 00000
Statens kriminaltekniska laboratorium003 5003 50000
Polishögskolan008 0008 00000
Utbildning av ordningsvakter004 1004 10000
Kontroll av väktarhundar0070070000
Övriga avgiftsintäkter009 7009 70000
Summa0086 00086 00000
Tjänsteexport

Tjänsteexport0015 00015 00000
Summa0015 00015 00000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Belopp avseende uppbörd skall redovisas mot inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Belopp avseende återbetalning från FN av lån för svenska FN-styrkor skall redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.

Rikspolisstyrelsen får mot avgift utföra sådana tjänster till andra myndigheter i och kring kvarteret Kronoberg i Stockholm som föranleds av att myndigheterna är lokaliserade i byggnader som till en del utnyttjas gemensamt. Styrelsen får i den utsträckning det begärs i övrigt tillhandahålla kontorsservice och liknande tjänster till dessa myndigheter.

Efter särskild överenskommelse får Rikspolisstyrelsen tillhandahålla administrativa tjänster, kontorsservice och liknande tjänster också till andra statliga myndigheter än de som är lokaliserade i eller kring kvarteret Kronoberg i Stockholm.

På regeringens vägnar


Thomas Bodström
Cecilia Jansson


Kopia till

Statsrådsberedningen/Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen/Ekonomienheten
Riksdagen/justitieutskottet
Säkerhetspolisen
Statens kriminaltekniska laboratorium
samtliga polismyndigheter
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
SACO
JUSEK
OFR-SPF (Svenska Polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SEKO