Regeringsbeslut Nr: I:13
2003-01-17 UD2002/1667/PIK

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Svenska institutet

Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 5, bet. 2002/03:UU1, rskr. 2002/03:50; utg.omr 7, bet. 2002/03:UU2, rskr. 2002/03:5).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikInformation om Sverige i utlandetInformation och presentation
Utbyte och samarbete
Samarbete med Central- och ÖsteuropaSamarbete med Central- och ÖsteuropaUtbyte och samarbete inom demokratins fördjupning
Utbyte och samarbete inom utbildning och forskning
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteUtbyte och samarbete inom internationellt utvecklingssamarbete
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetInformation om och presentation av högre utbildning
Utbyte och samarbete inom högre utbildning
Barn- och ungdomsutbildningUtbyte och samarbete inom utbildningsområdet
KulturpolitikKulturpolitikInformation och presentation inom kulturområdet
Utbyte och samarbete inom kulturområdet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Svenska institutets ansvarsområde.

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål
Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

Verksamhetsområde Information om Sverige i utlandet

Mål
Attskapa goodwill och förtroende för Sverige.

Generella uppgifter

Svenska institutet skall ansvara för de löpande kostnaderna för den av institutet, på uppdrag av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU), administrerade portalsidan för Sverigeinformation.

Svenska institutet skall genomföra och finansiera utbildningsprogram för lokalanställda PIK-ansvariga. Detta skall ske i samråd med Utrikesdepartementet, PIK-KULT.

Svenska institutet skall löpande under året och i anslutning till budget-underlag redovisa sin långsiktiga strategi för institutets kultur- och främjandeinsatser inom de prioriterade länderna/regionerna.

Svenska institutet skall eftersträva en aktiv och framåtblickande dialog med utlandsmyndigheterna i de berörda länderna och inhämta deras synpunkter på större och viktigare insatser.

Vid beredning av samtliga insatser skall jämställdhetsaspekter beaktas. Dessutom kan särskilda insatser riktade till antingen kvinnor eller män vara motiverade.


Verksamhetsgren Information och presentation

Mål
Att öka kunskaperna om och intresset för det svenska samhället och den svenska kulturen i andra länder. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt kulturens betydelse i Sverigefrämjandet. Europa, Nordamerika och vissa länder i Asien skall prioriteras.

Återrapportering
1. Svenska institutets resultatredovisning skall innehålla en beskrivning och en analys. Beskrivningen och analysen skall ske både på en övergripande nivå och uppdelat på ämnesområden. Analysen skall i möjligaste mån avse verksamhetens resultat och i övrigt utgå från hur verksamheten förväntas bidra till målet för verksamhetsgrenen.

Analysen skall innehålla en diskussion om framgångar, svårigheter och utvecklingsmöjligheter med olika insatser. Förändringar jämfört med de två föregående åren skall redovisas och analyseras. I beskrivningen skall Svenska institutet under ämnesområdena också redovisa större projekt där mål, målgrupper och svenska och utländska samarbetsparter samt samarbete med andra projekt skall framgå.

2. Svenska institutet skall i tabellform redovisa: antalet projekt och kostnadsfördelning per ämnesområde och land ( för de prioriterade områdena Europa, Nordamerika och vissa länder i Asien).

All statistik som relaterar till individer skall presenteras uppdelad på kvinnor och män.

3. Svenska institutet skall analysera den elektroniskt förmedlade informationens utvecklingsmöjligheter, inklusive Sverigeportalen, för institutets verksamhet.

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete

Mål
Att öka kontakterna och utbytet mellan institutioner och enskilda i Sverige och motparter i andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt. Europa, Nordamerika och i vissa länder i Asien skall prioriteras.

Återrapportering
1. Svenska institutets resultatredovisning skall innehålla en beskrivning och en analys. Beskrivningen och analysen skall ske både på en övergripande nivå och uppdelat på ämnesområden. Analysen skall i möjligaste mån avse verksamhetens resultat och i övrigt utgå från hur verksamheten förväntas bidra till målet för verksamhetsgrenen.

Analysen skall innehålla en diskussion om framgångar, svårigheter och utvecklingsmöjligheter med olika insatser. Insatser i Europa, Nordamerika och vissa länder i Asien skall särredovisas. Förändringar jämfört med de två föregående åren skall redovisas och analyseras.

2. Svenska institutet skall i tabellform redovisa:

för stipendier: antal ansökningar, beslutade och utbetalade stipendier, stipendieperiodernas längd samt kostnader per program. Antalet utbetalade stipendier skall redovisas med fördelning på länder, utbildningsnivåer och ämnesområden.

för annat stöd: person- och/eller erfarenhetsutbyte med fördelning på länder, ämnesområden och stöd till enskilda respektive institutioner samt omfattningen av respektive utbyte.

All statistik som relaterar till individer skall presenteras uppdelad på kvinnor och män.

Politikområde Samarbete med Central- och Östeuropa

Mål
Att främja en hållbar utveckling, fördjupad integration och partnerskap i Östersjöområdet och dess omgivningar, utifrån behoven i samarbetsländerna och med utnyttjande av den svenska resursbasen.[1]

Riktlinjer

Tre riktlinjer skall styra samarbetet med Central- och Östeuropa:

1. att främja EU-anpassningen i kandidatländerna samt, vad avser Ryssland, Ukraina och Vitryssland, att främja systemförändringar och integration i europeiska samarbetsstrukturer,

2. att främja relationerna med Sverige samt

3. att låta ett jämställdhetsperspektiv prägla samarbetet.

Generella uppgifter

Svenska institutets verksamhet skall vägledas av riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition 2000/01:119 Europa i omvandling – Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa (bet. 2000/01:UU9, rskr. 2000/01:261).

Samarbetet skall huvudsakligen vara inriktat på Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Samarbetet med dessa länder skall utformas i enlighet med respektive landstrategi. Med Ryssland avses främst nordvästra Ryssland och Moskvaområdet. Även andra regioner kan vara aktuella för enskilda insatser, främst vad gäller insatser med strategisk betydelse för det svensk-ryska samarbetet på sikt. Insatser i Barentsregionen skall prioriteras under Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet. Svenska institutet skall även i tillämpliga delar medverka i genomförandet av EU:s politik för den Nordliga dimensionen.

Vissa insatser kan fortsatt bli aktuella i Polen och övriga EU-kandidatländer. Visbyprogrammet skall även omfatta Polen. Vid bedömningen av enstaka insatser i andra kandidatländer än de samarbetet huvudsakligen är inriktat på skall behoven i Rumänien och Bulgarien uppmärksammas särskilt.

Samarbete med följande länder finansieras inte från anslaget för Central- och Östeuropa: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Förbundsrepubliken Jugoslavien, Kroatien, Makedonien, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.

Mot bakgrund av att vissa av kandidatländerna förväntas bli medlemmar i EU 2004 skall utfasningen av stödet till dessa länder fortsätta under 2003 innebärande att nya insatser endast i undantagsfall kan komma att övervägas efter ländernas EU-medlemskap.

Insatserna skall förbättra förutsättningarna för utveckling av normala grannlandsrelationer utan särskilt statligt stöd. Prioritet skall därmed ges åt sådant stöd som bedöms kunna lägga grunden för ett varaktigt samarbete mellan parter i Sverige och samarbetsländerna.

Med samarbetsländernas behov som utgångspunkt skall insatserna inriktas på sådana områden där Sverige har erkänd och efterfrågad kompetens. Svenska institutet skall eftersträva delfinansiering med parter i Sverige och samarbetsländerna.

Med samarbetsländernas behov som utgångspunkt skall insatserna inriktas på sådana områden där Sverige har erkänd och efterfrågad kompetens. Svenska institutet skall eftersträva delfinansiering med parter i Sverige och samarbetsländerna.

Svenska institutet skall beakta och i tillämpliga delar samordna sina insatser med relevanta EU-program och internationella institutioner som gör insatser i Central- och Östeuropa. På utbildnings- och forskningsområdet skall detta ske i samråd med andra relevanta instanser, exempelvis Internationella programkontoret.

Vid beredning av samtliga insatser skall jämställdhetsaspekter beaktas, så att insatserna bidrar till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta kan göras genom att synliggöra skilda förhållanden och villkor för kvinnor och män och med det som grund analysera hur insatser kan tänkas utfalla olika för kvinnor respektive män. Insatserna skall därefter utformas efter resultatet av analysen. I insatser där jämställdhetsperspektiv saknas skall utrönas om insatsen kunde haft jämställdhetseffekter med ett alternativt upplägg. Därtill kan särskilda insatser riktade till antingen kvinnor eller män vara motiverade.

Svenska institutet skall eftersträva en aktiv och framåtblickande dialog med utlandsmyndigheterna i de berörda länderna, med utgångspunkt i de gällande målen, och inhämta deras synpunkter på större och viktigare insatser.[1] Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Sida och Regeringskansliet.


Verksamhetsgren Utbyte och samarbete inom demokratins fördjupning

Mål
Att bidra till att stärka demokratiska strukturer samt att främja en demokratisk kultur och ett aktivt medborgerligt deltagande genom utbyte och samarbete mellan Sverige och samarbetsländerna.

Återrapportering
1. Svenska institutets resultatredovisning skall innehålla en beskrivning och en analys. Beskrivningen och analysen skall ske både på en övergripande nivå och uppdelat på ämnesområden. Analysen skall i möjligaste mån avse verksamhetens resultat och i övrigt utgå från hur verksamheten förväntas bidraga till målet för verksamhetsgrenen. Analysen skall innehålla en diskussion om framgångar, svårigheter och utvecklingsmöjligheter med olika insatser. I beskrivningen skall Svenska institutet under ämnesområdena också redovisa större projekt, där mål, målgrupper, svenska och utländska samarbetsparter skall framgå. Förändringar jämfört med de två föregående åren skall redovisas och analyseras.

2. Svenska institutet skall på en övergripande nivå redovisa ländervis för de prioriterade länderna i förhållande till landstrategierna. Samarbetsinsatser i Barentsområdet skall särredovisas. Redovisningen skall analyseras.

3. Riktlinjen jämställdhet skall redovisas uppdelat på en beskrivning av enskilda insatser särskilt ägnade att främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt en analys av hur jämställdhetsaspekter har integrerats i alla beslutade insatser och vad detta förväntas få för resultat för kvinnor respektive män samt flickor respektive pojkar.

4. Svenska institutet skall i tabellform redovisa antalet projekt och kostnadsfördelning per ämnesområde och land. Insatserna i Ryssland skall redovisas per federationssubjekt.

All statistik som relaterar till individer skall presenteras uppdelad på kvinnor och män.

5. Svenska institutet skall senast den 30 september 2003 uppmärksamma Utrikesdepartementet på det eventuella behovet av revideringar av respektive landstrategi.

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete inom utbildning och forskning

Mål
Att bidra till att stärka forsknings- och utbildningskapaciteten i samarbetsländerna samt att skapa fungerande och långsiktiga nätverk mellan främst universitet och högskolor i Sverige och i vårt prioriterade närområde.

Samarbetet skall vara ett viktigt verktyg för att stödja reformprocessen och generera ekonomisk tillväxt, liksom för framväxten av en gemensam värdegrund och ett starkt civilt samhälle.

Visbyprogrammet är ett av Svenska institutets instrument för att uppnå målet för verksamhetsgrenen. Detta skall ske genom individuella stipendier och stöd till samarbetsprojekt inom utbildnings- och forskningsområdet. Programmet skall bidra till att utvecklingen runt Östersjön fortskrider, att den ekonomiska och politiska reformprocessen påskyndas samt till att stärka samarbetet och förbindelserna mellan länderna i Östersjöområdet och öka förståelsen för varandras kulturer. Programmet skall avse utbyte och samarbete på olika nivåer och inom olika sektorer av utbildningssystemet och rikta sig till studerande, forskare, lärare och administrativ personal. Förutom utbildning på grund-, master- och forskarnivå samt forskning omfattas även utbyte och samarbete på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå, inklusive folkbildning, arbetsmarknadsutbildning och utbildning inom kultur- och mediesektorn.

Svenskundervisning i samarbetsländerna är ett viktigt instrument för att knyta bestående band mellan Sverige och dessa länder och skall stödjas av Svenska institutet.


Återrapportering
1. Svenska institutets resultatredovisning skall innehålla en beskrivning och en analys. Beskrivningen och analysen skall ske både på en övergripande nivå och uppdelat på ämnesområden. Analysen skall i möjligaste mån avse verksamhetens resultat och i övrigt utgå från hur verksamheten förväntas bidraga till målet för verksamhetsgrenen. Analysen skall innehålla en diskussion om framgångar, svårigheter och utvecklingsmöjligheter med olika insatser. Förändringar jämfört med de två föregående åren skall redovisas och analyseras.

2. Svenska institutet skall på en övergripande nivå redovisa ländervis för de prioriterade länderna i förhållande till landstrategierna.

Samarbetsinsatser i Barentsområdet skall särredovisas. Redovisningen skall analyseras.

3. Riktlinjen jämställdhet skall redovisas uppdelat på en beskrivning av enskilda insatser särskilt ägnade att främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt en analys av hur jämställdhetsaspekter har integrerats i alla beslutade insatser och vad detta förväntas få för resultat för kvinnor respektive män samt flickor respektive pojkar.

4. Svenska institutet skall analysera sin verksamhet inom verksamhetsgrenen i förhållande till riktlinjen att främja relationerna med Sverige.

5. Svenska institutet skall särredovisa den del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens verksamhet i Central- och Östeuropa som bedrivs enligt överenskommelse med institutet. Redovisningen skall kommenteras.

6. Svenska institutet skall i tabellform redovisa:

för stipendier: antal ansökningar, beslutade och utbetalade stipendier , stipendieperiodernas längd samt kostnader per program. Antalet utbetalade stipendier skall redovisas med fördelning på länder, utbildningsnivåer och ämnesområden.

för institutionssamarbete: antal ansökningar samt beslutade

och utbetalade stöd per program med fördelning på utbildningsnivåer, svenska universitet/högskolor, länder, ämnesområden och hur länge enskilda projekt fått stöd.

Insatserna i Ryssland skall redovisas per federationssubjekt. All statistik som relaterar till individer skall presenteras uppdelad på kvinnor och män.

7. För svenskundervisningen skall Svenska institutet i tabellform redovisa insatser per land och utbildningsnivå, antal institutioner som fått stöd, antal studerande vid dessa, antal lektorat som fått rese- och expensbidrag samt kostnader för detta och för läromedel, konferenser och kurser. Redovisningen skall kommenteras.

8. Svenska institutet skall senast den 30 september 2003 uppmärksamma Utrikesdepartementet på det eventuella behovet av revideringar av respektive landstrategi.

Återrapporteringskraven 1-6 gäller ej svenskundervisningen.

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål
Atthöja de fattiga folkens levnadsnivå. Samverkande för detta är att bidra till;

* resurstillväxt,

* ekonomisk och social utjämning,

* ekonomisk och politisk självständighet,

* demokratisk samhällsutveckling,

* en framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön,

* jämställdhet mellan kvinnor och män.

Generella uppgifter

Medel under anslaget 8:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

Vid beredning av samtliga insatser skall jämställdhetsaspekter beaktas. Därtill kan särskilda insatser riktade mot kvinnor och män vara motiverade.


Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål


Verksamhetsgren Utbyte och samarbete inom internationellt utvecklingssamarbete

Mål
Att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i utvecklingsländer genom att stödja erfarenhets- och kunskapsöverföring till forskare och studerande på högre nivåer samt till högre befattningshavare och experter med flera inom områden där Sverige har ett särskilt kunnande.

Återrapportering
Svenska institutet skall:

1. göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål.

2. redovisa och analysera förändringar jämfört med de två föregående åren.

3. för gäststipendieverksamheten: redovisa antal ansökningar, antal beslutade och utbetalade stipendier, stipendieperiodens längd samt kostnader. Antalet utbetalade stipendier med fördelning skall redovisas med fördelning på regioner, länder och ämnesområden.

4. för expertutbytesprogrammet: redovisa och kommentera medelsanvändningen med fördelning på regioner, länder och ämnesområden.

All statistik som relaterar till individer skall presenteras uppdelad på kvinnor och män.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål
Att Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål
Att öka kvaliteten och den internationella konkurrenskraften inom högre utbildning och forskning.

Verksamhetsgren Information om och presentation av högre utbildning

Mål
Att öka kunskaperna om och intresset för utbildning i Sverige för studenter i utlandet.

Återrapportering
Svenska institutet skall

1. redovisa antalet publikationer och presentationer samt elektroniskt förmedlad information med fördelning på språk, länder och målgrupper.

2. redovisa arbetet i dels samordningsorganet för informations- och marknadsföringsinsatser dels med webbportalen med samlad information till studenter i utlandet.

3. analysera och kommentera insatserna.

All statistik som relaterar till individer skall presenteras uppdelad på kvinnor och män.

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete inom högre utbildning

Mål
Att öka kunskaperna om och intresset för Sverige genom stöd till undervisning i svenska och om Sverige i andra länder.

Återrapportering

Svenska institutet skall:

1. redovisa insatser per land, antal institutioner som fått stöd, antal studerande vid dessa, antal lektorer som fått rese- och expensbidrag och kostnader för detta samt för läromedel, konferenser och kurser.

2. analysera och kommentera insatserna.

All statistik som relaterar till individer skall presenteras uppdelad på kvinnor och män.

Mål

Att fördelasex stipendier för studier vid College of Europe.

Återrapportering

Svenska institutet skall:

1. redovisa insatserna med fördelning på studieorter i Europa,

stipendieperiodernas längd samt kvinnor och män.

2. kommentera insatserna.

Mål

Att fördela stipendier inom ramen för det arktiska mobilitetsprogrammet North2north.

Återrapportering

Svenska institutet skall:

1. redovisa insatserna med fördelning på länder, universitet och

stipendieperiodernas längd samt kvinnor och män.

2. kommentera insatserna.


Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

1. Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Att öka andelen elever som når målen för utbildningen.

2. Vuxenutbildning

Mål

Att vuxenutbildningen i Sverige skall bidra till att höja vuxnas kompetens samt utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande.


Verksamhetsgren Utbyte och samarbete inom utbildningsområdet

Mål
Att öka kunskaperna om och intresset för Sverige genom stöd till undervisning om Sverige och undervisning i svenska i andra länder.

Svenska institutet skall ansvara för den övergripande samordningen av det statliga stödet till svenskundervisning på alla utbildningsnivåer utomlands för icke-svenska medborgare.


Återrapportering
Svenska institutet skall:

1. redovisa insatser som resultat av samarbetet med Riksföreningen Sverigekontakt.

2. kommentera insatserna.

All statistik som relaterar till individer skall presenteras uppdelad på kvinnor och män.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
För en nationell kulturpolitik är att:

* värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att

använda den

* verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till

kulturupplevelser samt till eget skapande

* främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och

därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar

* ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och

obunden kraft i samhället

* bevara och bruka kulturarvet

* främja bildningssträvanden samt

* främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer

inom landet.


Verksamhetsgren Information och presentation inom kulturområdet

Mål
Attförbättra kunskapen och kännedomen om svensk kultur utomlands.

Återrapportering

Svenska institutet skall:

1. bedöma insatsernas betydelse för utvecklingen av den svenska kulturens ställning utomlands

2. redovisa projekt och kostnader för information om och presentation av svensk litteratur i utlandet med fördelning på länder och språk

All statistik som relateras till individer skall presenteras uppdelad på kvinnor och män.

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete inom kulturområdet

Mål
Attfrämja kontakter mellan institutioner och enskilda inom kulturliv i Sverige och i utlandet och att stärka den svenska litteraturens närvaro utomlands.

Återrapportering
Svenska institutet skall:

1. bedöma insatsernas betydelse för utvecklingen av kontakterna mellan svenskt och utländskt kulturliv

2. redovisa bidrag till översättning av svensk litteratur med fördelning på länder och språk.

All statistik som relaterar till individer skall presenteras uppdelad på kvinnor och män.


Övriga mål och återrapportering

1. Svenska institutet skall vid dialogtillfällen redovisa planer för sin framtida kompetensförsörjning.

2. Svenska institutet skall vid finansiering av utbildnings- och forskningsverksamhet som stöd till verksamhet som bedrivs av svenska lärosäten följa de principer om full kostnadstäckning som dels anges i 6§ första stycket tredje meningen förordningen (1997:845) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, dels uttryckts i propositionen Forskning och förnyelse (prop. 2001/01:3, bet. 2001/01:UbU6, rskr. 2001/01:98). En bestämmelse med motsvarande lydelse finns i 2003 års regleringsbrev för universitet och högskolor.

3. Svenska institutet skall vidare redovisa hur myndigheten genomför regeringens program om en demokratisk förvaltning och om ett miljö-ledningssystem.

4. Svenska institutet skall från och med 2002 i sin årsredovisning specificera vilka anslag som ingår i posten Intäkter av anslag.

5. Svenska institutet skall från och med 2002i sin årsredovisning redovisa bidragsgivarna under posten Intäkter av bidrag.

6. Svenska institutet skall redovisa:

* de samlade förvaltningskostnaderna och de beräkningar som ligger till grund för fördelningen av dem på politikområden.

* övriga kostnader för verksamhetsgrenarna, uppdelade på:

- transfereringar

- övrig verksamhet. Övrig verksamhet skall specificeras.1.2Organisationsstyrning1.3Uppdrag

1. Svenska institutet skall senast den 1 mars 2003 till Utrikesdepartementet, Enheten för Central- och Östeuropa, redovisa ingående reservationer, intecknade och ointecknade, per den 31 december 2002 för anslagsposten 9.1:2 Samarbete med Central- och Östeuropa genom Svenska institutet.

2. Svenska institutet skall redovisa utgiftsprognoser för:

* anslaget 5:7till Utrikesdepartementet, PIK-KULT,

* anslagsposten 9:1.2 Samarbete med Central- och Östeuropa genom Svenska institutet till Utrikesdepartementet, Enheten för Central- och Östeuropa,

* anslagsposten 8:1.3 Övrigt, delposten 1, Gäststipendie- och utbytesverksamhet genom Svenska institutet till Utrikesdepartementet, enheten för Global utveckling samt

* berörda anslagsposter under anslaget 16.25:72 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. till Utbildningsdepartementet, Universitets- och högskoleenheten.

Utgiftsprognoserna skall lämnas för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som Svenska institutet disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiska utfall.

Utgiftsprognoserna skall lämnas senast:

* 22 januari 2003

* 10 mars 2003

* 7 maj 2003

* 11 augusti 2003

* 3 november 2003

3. Svenska institutet skall inom politikområde 8 Internationellt utvecklingssamarbete under år 2003 börja kartlägga var och i vilka positioner tidigare stipendiater i dag återfinns

4. Svenska institutet skall inom ramen för verksamhetsgrenen Utbyte och samarbete inom utbildning och forskning, politikområde 9, träffa en överenskommelse för 2003 med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) om användningen och återrapporteringen av bidraget till IVA. Huvudpunkterna i överenskommelsen skall vara att bidraget skall användas för forskningssamarbete med länderna i Central- och Östeuropa, varvid Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland skall prioriteras. Återrapportering skall ske till Svenska institutet senast den 1 februari 2004 och innehålla dels en analys av måluppfyllelsen, dels en redovisning av insatser ländervis för de prioriterade länderna och samlat för övriga länder. Den ekonomiska redovisningen skall ske ländervis. IVA:s förvaltningskostnader för bidraget skall framgå.

5. Svenska institutet skall senast den 1 mars 2003 till Utrikesdepartementet, PIK-KULT redovisa vilka särskilda medel för kultur- och främjandeprojekt som institutet erhållit från regeringen respektive Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) under 2002. Institutet skall också redovisa resultatet av gjorda insatser.

6. Svenska institutet skall i samband med budgetunderlaget för år 2004 redovisa vilka rationaliseringseffekter som förändringar i det ekonomi-administrativa respektive ärendehanteringssystemet ger eller förväntas ge i institutets verksamhet.

7. Svenska institut skall under år 2003 påbörja planering av insatser inför och i samband med 300-års jubileet år 2007 av Carl von Linnés födelse. Detta skall ske i samråd med Utrikesdepartementet, PIK-KULT och ambassaden i London.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:7Svenska institutet (ramanslag)66 818 tkr

Disponeras av Svenska institutet2.1.2Bemyndiganden (tkr)


Villkor
Inom utgiftsområde 7 (8.1 ap.3.1) Internationellt bistånd bemyndigas Svenska institutet att under år 2003 ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 3 000 000 kronor.

2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
5:72 5000-2.2Övriga villkor

Låneram 10 000 000 kr

Villkor för utgiftsområde 16 Utbildningspolitik och universitetsforskning

Under anslagsposten 5 Stipendier inom programmet North2North disponerar Svenska institutet 710 000 kronor per år 2003 och 2004 som stipendiemedel för utresande till Danmark, Finland, Island, Kanada, Norge och USA samt 140 000 kronor per år 2003 och 2004 som förvaltningskostnad för programmet.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Verksamhet

Uppdragsverksamhet000000
Sweden Bookshop007 0007 00000
Summa007 0007 00000

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är full kostnadstäckning.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen. Intäkterna disponeras av Svenska institutet.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenska institutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.3Undantag EA-regler

Svenska institutet har under 2003 icke tillgång till räntekonto med kredit enligt 13§ Kapitalförsörjningsförordningen.


På regeringens vägnar


Anna Lindh
Rolf Engström


Kopia till

Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket/SRS
Ungdomsstyrelsen
IVA
UD-PIK
UD-EC
UD-GU
U/UH
U/S
Ku/KO
Presschefen, UD
Cehgen PLAN-BUD, UD
Chefen A-RED, UD
Rättssekretariatet, UD