Regeringsbeslut
Nr:6
2003-04-24 M2002/4190/A

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kemikalieinspektionen

Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 20, bet. 2002/03:MJU1, rskr. 2002/03:82).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Kemikalieinspektionen och nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteKunskap om alla kemikalier
Information om alla varor
Utfasning av särskilt farliga ämnen
Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier
Tillsyn och vägledning
Kunskap och underlag för miljöarbeteSamordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
Riktvärden för miljökvalitet


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde.

Politikområde Miljöpolitik

Mål
Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål
Målet för verksamhetsområdet är att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.

Verksamhetsgren Kunskap om alla kemikalier

Mål
Delmål 1 till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö) utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. För år 2003 innebär målet att Kemikalieinspektionen aktivt skall verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU ger förutsättningar för att delmål 1 i Giftfri miljö skall kunna nås. Inspektionen skall även aktivt medverka till en global överenskommelse, inom Forum för kemikaliesäkerhet, om att bristen på kunskap om egenskaper hos kemiska ämnen som hanteras på marknaden skall åtgärdas.

Återrapportering
Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet inom EU och globalt fortskrider. Redovisningen skall innehålla redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgift om myndighetens resursanvändning.

Verksamhetsgren Information om alla varor

Mål
Delmål 2 till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. År 2003 skall Kemikalieinspektionen verka för att förutsättningar ges till en förbättrad hälso- och miljöinformation genom bl.a. att klassificerings- och märkningsreglerna utvecklas. Kemikalieinspektionen skall också verka för att vissa andra varor än kemiska produkter skall förses med hälso- och miljöinformation.

Återrapportering
Kemikalieinspektionen skall redovisa förändringar av produktinformationens kvalitet. Inspektionen skall också redovisa hur arbetet inom EU med att utveckla regler eller på annat sätt skapa krav på hälso- och miljöinformation om varor fortskrider, liksom hur arbetet löper med att i EU införliva de globala harmoniseringskraven. Redovisningen skall innehålla redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgift om myndighetens resursanvändning.

Verksamhetsgren Utfasning av särskilt farliga ämnen

Mål
Delmål 3 till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. För år 2003 innebär målet att Kemikalieinspektionen skall verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU ger en hög skyddsnivå med avseende på särskilt farliga ämnen. Förslaget skall omfatta ämnen som har vPvB-, PBT- och CMR-egenskaper. Inspektionen skall verka för att tillämpningen av den befintliga EG-lagstiftningen är i linje med de svenska riktlinjerna för utfasning av särskilt farliga ämnen. Riktlinjerna skall också tillämpas vid den nationella prövningen av biocidprodukter. Vid nationell prövning av växtskyddsmedel skall EG-direktivets (91/414/EEG) möjligheter att fasa ut särskilt farliga ämnen utnyttjas. Inspektionen skall vidare verka för att problemen med särskilt farliga ämnen synliggörs vid riskvärderingen av verksamma ämnen (växtskyddsmedel) i EU samt verka för en sträng bedömning av dessa. Kemikalieinspektionen skall genom information m.m. ha gett näringslivet ökade förutsättningar att tillämpa riktlinjerna för utfasning av särskilt farliga ämnen.

Kemikalieinspektionen skall bidra till att utveckla det internationella arbetet med tungmetaller, särskilt kvicksilver, kadmium och bly.


Återrapportering
Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet med att införa lagstiftning för särskilt farliga ämnen i EU löper. Inspektionen skall redovisa tillämpningen i den nationella prövningen av biocidprodukter och identifiera möjligheter till utfasning vid prövning av växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen skall också redovisa sina insatser för att näringslivet skall tillämpa riktlinjerna. Redovisningen skall innehålla redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgift om myndighetens resursanvändning.

Verksamhetsgren Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier

Mål
Delmål 4 till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen.

Kemikalieinspektionen skall tillsammans med berörda myndigheter använda indikatorer och nyckeltal för att följa upp riskminskningen enligt delmålet.

Inspektionen skall verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU ger goda förutsättningar för att hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska ämnen fortlöpande skall minska.Vid prövningen av bekämpningsmedel skall alla möjligheter till riskminskning tas tillvara. Inspektionen skall verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU relaterad till den tematiska strategin överensstämmer med den svenska ambitionsnivån i Giftfri miljö. Antalet avslutade ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel skall ha ökat med 10 procent jämfört med år 2001. Målet är att handläggningstiden vid årsskiftet 2004/2005 i genomsnitt är 18 månader eller kortare för bekämpningsmedel med verksamma ämnen som inte finns i redan godkända medel och 6 månader eller kortare för övriga medel.


Återrapportering
Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet i EU fortskrider. Inspektionen skall också redovisa hur prövningsverksamheten av bekämpningsmedel och biotekniska organismer löper inklusive handläggningstider för dessa produktgrupper. Redovisningen skall innehålla redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgift om myndighetens resursanvändning.

Farliga kemikalier – Verksamhetsanpassad information och utfasning
Kemikalieinspektionen skall tillsammans med Naturvårdsverket redovisa hur dialogen med prioriterade kemikalieanvändande branscher fortlöper. Dialogen skall syfta till utveckling av verksamhetsanpassad information av hälso- och miljöfarliga kemikalier samt möjligheter till frivillig utfasning av sådana som är särskilt farliga.

Verksamhetsgren Tillsyn och vägledning

Mål
Kemikalieinspektionen skall verka för att tillverkare, importörer och andra hanterare tar sitt ansvar för att förebygga att miljö- och hälsorisker uppkommer med kemiska produkter och varor samt biotekniska organismer.

Kemikalieinspektionen skall ha en nära och fortlöpande kontakt med rättsvårdande myndigheter för att förebygga och beivra miljöbrottslighet.

Kemikalieinspektionens operativa tillsyn av kemiska produkter och andra varor skall år 2004 vara tre gånger högre än år 2001.


Återrapportering
Kemikalieinspektionen skall redovisa den vägledning som gjorts samt vilka projekt eller insatser inom kemikalietillsynen som detta lett till på lokal och regional nivå. Omfattningen på myndighetens egna operativa tillsyn skall redovisas. Förändringar i inspektionens tillsyns- och vägledningsarbete i förhållande till föregående år samt erfarenheterna av arbetet skall redovisas. I redovisningen skall även finansiell resursåtgång anges.

Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål
Kemikalieinspektionen skall genom information, forskning, uppföljning och analys ha nödvändig kunskap för att kunna genomföra och förnya insatser så att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kan nås.

Verksamhetsgren Samordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Mål
Kemikalieinspektionen har ett system för samordning och uppföljning av miljökvalitetsmålet som involverar berörda myndigheter och andra aktörer.

Återrapportering
Kemikalieinspektionen skall redovisa vilka insatser som inspektionen gjort inom ramen för huvudansvaret för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Inspektionen skall särskilt redovisa vilka insatser som gjorts för att kommunicera och öka engagemanget för generationsmålet. Redovisningen skall innehålla redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgift om myndighetens resursanvändning.

Verksamhetsgren Riktvärden för miljökvalitet

Mål
Delmål 5 till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. År 2003 skall inspektionen göra en bedömning av hur riktvärdena kan användas.

Återrapportering
Kemikalieinspektionen skall redovisa hur riktvärdena kan användas av såväl myndigheter som näringsliv.

Övriga mål och återrapportering

Stockholmskonventionen och LRTAP-protokollet om långlivade organiska föroreningar, s.k. POP-kemikalier – uppföljning av tidigare regeringsuppdrag

Kemikalieinspektionen skall tillsammans med Naturvårdsverket löpande bevaka nya kemikalier som uppfyller kriterierna för att kunna föreslås inkluderas i LRTAP-protokollet respektive Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar. Återrapportering skall ske senast den 15 december 2003.

Mål

Kemikalieinspektionen skall bidra till regeringens arbete med att främja uppföljning och genomförande i enlighet med de åtaganden som gäller för Sverige enligt internationella miljökonventioner och tillhörande protokoll.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de viktigaste insatserna och bedöma resultatet av dessa. I redovisningen skall ingå en uppskattning av resursåtgång.

Mål

Kemikalieinspektionen skall medverka med expertkunskaper och myndighetssamverkan i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt bistånd och den vidare svenska politiken för global utveckling.

Särskilt prioriterat är att bistå Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) med kapacitetsutveckling i samarbetsländerna. Detta arbete skall bidra till att i dessa länder utveckla en effektiv kemikaliekontroll samt genomförande av internationella miljökonventioner och protokoll.

Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de viktigaste insatserna och bedöma resultat av dessa i samråd med Sida.1.2Uppdrag

1. Kemikalieinspektionen skall redovisa arbetet med det särskilda sektorsansvaret för ekologiskt hållbar utveckling (M98/2998/8). Redovisningen skall innehålla sektorns huvudsakliga miljöpåverkan i förhållande till de nationella miljökvalitetsmålen, hur myndigheten arbetar för att minska sektorns miljöpåverkan, eventuella problem samt ge förslag till vidareutveckling och eventuella behov av förtydliganden av sektorsansvaret. Myndigheten skall även redovisa hur arbetet med sektorsansvar för miljön, arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och miljöledningssystem integreras samt föreslå eventuell förbättring av integrering. Integreringen skall bl.a. gälla aktiviteter såsom utvecklande av mål och handlingsplaner, samarbete med andra aktörer, information samt redovisning, uppföljning och revidering. Uppdraget skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 1 september 2003.

2. Kemikalieinspektionen skall senast den 29 april 2003 lämna underlag till Miljömålsrådet enligt rådets riktlinjer till den fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet som rådet skall lämna till regeringen våren 2004.

3. Kemikalieinspektionen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.
Utgiftsprognoser lämnas senast:
- den 22 januari 2003
- den 10 mars 2003
- den 7 maj 2003
- den 11 augusti 2003
- den 3 november 2003
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:6Kemikalieinspektionen (ramanslag)102 184 tkr

Disponeras av Kemikalieinspektionen

Villkor

34:6 Kemikalieinspektionen
1. Anslaget får disponeras för de kostnader som är förenade med det Twinning-projekt som Sverige deltar i tillsammans med Ungern och Polen. Intäkter som är förenade med dessa verksamheter redovisas under anslaget.

2. Från anslaget får sammanlagt högst 600 000 kronor utbetalas i bidrag till följande internationella organisationer: WHO Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS), WHO International Programme for Chemical Safety (IPCS), OECD Pesticide Programme, OECD Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology och OECD Expanded Special Programme.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
34:61 5000-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram2

34:6 Kemikalieinspektionen

8000

102 184

9000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.
2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Allmänkemikalier254318 2352 00056 70056 700020 235
Bekämpningsmedel1437-3 44520018 20018 2000-3 245
Dispensavgifter281100505000
Summa
14 7902 20074 95074 950016 990

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Allmänkemikalier0050050000
Bekämpningsmedel006 0006 00000
Ej bundet till resultatområde004 0004 00000
Intäkter enl. 4 § avgiftsförorndningen001 0001 00000
Summa0011 50011 50000

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

A. Avgifter som inte disponeras av myndigheten

Kemikalieinspektionens offentligrättsliga verksamhet skall finansieras med avgifter i den utsträckning som anges i
- förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
- förordningen (1998:92) om kemikalieavgifter m.m.

B. Avgifter som disponeras av myndigheten

Inkomsterna i uppdragsverksamheten disponeras av Kemikalieinspektionen. Avgifternas storlek bestäms av Kemikalieinspektionen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Utöver det anvisade ramanslaget får Kemikalieinspektionen inom sitt område bedriva sådan verksamhet som helt kan finansieras med avgifter, t.ex. prövningsverksamhet enligt direktiven 91/414/EEG avseende verksamma ämnen i bekämpningsmedel och 98/8/EG avseende genmodifierade organismer samt uppdrag från EU och samarbete med Sida avseende stöd till andra länder bl.a. inom Östersjöområdet.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kemikalieinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar


Lena Sommestad
Johan Gråberg


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete