Regeringsbeslut
5
2003-06-05 Jo 2003/603 (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt

Riksdagen har beslutat om Statens veterinärmedicinska anstalts verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 23, bet. 2002/03:MJU2, rskr. 2002/03:83.).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och nedan angivna anslag.1VerksamhetPolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DjurpolitikVeterinärmedicinMyndighetsuppgifter
Uppdragsverksamhet
Uppdragsforskning


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens veterinärmedicinska anstalts ansvarsområde.

Politikområde Djurpolitik

Mål
Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.

Verksamhetsområde Veterinärmedicin

Mål
Genom expertbedömningar, laboratoriediagnostik och målinriktad forskning uppnå en god djurhälsa och en hög beredskap mot smittsamma sjukdomar.

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål
Målet för verksamheten är att uppnå god djur- och folkhälsa och genom forsknings- och utvecklingsarbete förbättra kunskaperna om smittor, öka säkerheten i foder och i djurhållningen.

För allvarliga sjukdomar som finns i Sverige är målet att dokumentera sjukdomssituationen, att begränsa skadeverkningarna och att i samarbete med Statens jordbruksverk och branschorgani­sationer upprätta kontroll- och bekämpningsprogram för sjukdomar.

För allvarliga sjukdomar som inte finns i Sverige är målet att dokumentera frihet från sjukdomar, att förebygga och förhindra att sjukdomar kommer in i landet, att ha beredskap att snabbt diagnostisera och bekämpa sjukdomar vid ett eventuellt sjukdomsutbrott.


Återrapportering
SVA skall redogöra för

- sjukdomssituationen i Sverige och därvid göra jämförelser över tiden och med övriga Europa samt åtgärder som vidtagits för att begränsa zoonoser och andra infektionssjuk­domar och dessas skadeverkningar under de senaste fem åren samt kostnader för detta,

- beredskapen mot allvarliga infektionssjukdomar, epizooti- och övrig sjukdomsberedskap, diagnostisk beredskap och vaccinberedskap samt vilka åtgärder som vidtagits för att höja beredskapen under de senaste fem åren och kostnaderna för dessa myndighetsuppgifter,

- den samlade verksamheten för respektive djurslag,

- resistensläget mot antibiotika inom olika former av djurhållning och hur de specifika medlen har använts,

- för insatserna på foderområdet såsom att begränsa förekomsten av smittförande toxiska ämnen i foder och kostnaderna därför,

- EU-arbetet och kostnaderna därför,

- senast den 1 mars 2003, hur forsknings- och utvecklingsarbetet med smittor i kretslopp och ökad fodersäkerhet har fortskridit och hur de specifika medlen har använts.

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål
Målet är att

- begränsa förekomsten av zoonoser och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur och upprätthålla en hög beredskap mot dessa,

- genom diagnostisk verksamhet, utveckling, produktion och tillhandahållande av diagnostika och laboratorieprodukter öka den diagnostiska kompetensen vid SVA och på så sätt stärka SVA:s roll som central- och referenslaboratorium,

- genom tillhandahållande av vacciner och utvecklingsarbete öka kompetensen inom vaccinområdet så att SVA:s roll i förebyggandet och bekämpandet av sjukdomar stärks.


Återrapportering
SVA skall redogöra för uppdragsverksamhetens effekter på myndighetsuppgifterna samt utvecklingen under de senaste åren.

Verksamhetsgren Uppdragsforskning

Mål
Målet är att genom målinriktat forsknings- och utvecklingsarbete öka myndighetens kompetens för att på så sätt stärka SVA:s roll som central- och referenslaboratorium.

Återrapportering
SVA skall redogöra för vilka effekter uppdragsforskningen och deltagande i internationella forskningsprogram har på myndighetsuppgifterna samt utvecklingen under de senaste åren.1.2Organisationsstyrning

1. SVA skall ha ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet och aktivt analysera konsekvenserna för såväl kvinnor som män av de åtgärder som vidtas. De av SVA, under år 2002, formulerade tre specifika målen skall konkretiseras och genomföras.

Återrapportering: SVA skall i årsredovisningen för år 2003 redovisa slutsatserna av de genomförda konsekvensanalyserna och eventuella effekter de har haft på verksamheten. Vidare skall SVA redovisa vilka olika åtgärder som har vidtagits med anledning av de tre specifika målen som valdes under år 2002.

2. SVA skall tillgodose samhällets grundläggande behov inom myndighetens ansvarsområde inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva smittämnen, så att säkerheten skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering: SVA skall i årsredovisningen redovisa hur anstaltens arbete med beredskapen fortskrider för att säkerställa en god beredskap vid eventuella epizootiutbrott och hur beroendet av el, tele, IT och ett angrepp med NBC utgör begränsningar för att anstaltens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga.1.3Uppdrag

1. SVA skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 t.o.m. 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar den 22 januari, den 10 mars, den 7 maj, den 11 augusti och den 3 november 2003. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiska utfall.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:1Statens veterinärmedicinska anstalt (ramanslag)103 266 tkr

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt

Villkor

42:1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. För viltverksamheten får SVA från Kammarkollegiet rekvirera högst 2 550 000 kronor ur viltvårdsfonden för lönekostnader jämte övriga kostnader. Beloppet får rekvireras med hälften den 1 januari 2003 och hälften den 1 juli 2003.

2. Av tilldelat anslagsbelopp skall minst 2 000 000 kronor disponeras för antibiotikaresistensövervakning.

3. Av tilldelat anslagsbelopp skall minst 2 000 000 kronor disponeras för medfinansiering av EU:s forskningsprojekt.

4. Av tilldelat anslagsbelopp skall minst 2 500 000 kronor disponeras för förbättring av kunskapsbasen om smittor i kretslopp genom forskning och utveckling på området.

5. Av tilldelat anslagsbelopp skall minst 2 500 000 kronor användas för forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete på foderområdet i syfte att öka andelen ekologisk produktion och bl.a. bistå regeringen och Statens jordbruksverk i arbetet för ökad fodersäkerhet.

6. Av tilldelat anslagsbelopp skall 5 000 000 kronor användas för uppförande av säkerhetslaboratorium.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
42:11 54903 %2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

SVA

29 050

103 266

60 000

42:1

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamhet17 838-5 000190 000195 000-5 0007 838
Summa17 838-5 000190 000195 000-5 0007 838

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SVA:s uppdragsverksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SVA, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av SVA.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SVA får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsforskning. För sådan verksamhet som fordrar svensk medfinansiering av SVA skall sådan förutsättning finnas innan beslut om medverkan tas. Inkomsterna disponeras av SVA.3Undantag EA-regler

SVA skall inte finansiera investeringar som berör säkerhetslaboratorium med lån i Riksgäldkontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras med medel på anslaget 42:1.På regeringens vägnar


Ann-Christin Nykvist
Christina Isaksson Eldh


Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket