Regeringsbeslut
2003-04-03 UD2003/17194/GU

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 7, bet. 2002/03:UU2, rskr. 2002/03:51).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikFredsfrämjande verksamhetFredsfrämjande verksamhet
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteDemokratisk samhällsstyrning inklusive mänskliga rättigheter
Sociala sektorer
Infrastruktur, näringsliv, urban utveckling och finansiella system
Naturbruk
Ekonomiska reformer
Forskningssamarbete
Humanitära insatser och konfliktförebyggande
Enskilda organisationer
Övrigt
Samarbete med Central- och ÖsteuropaSamarbete med Central- och ÖsteuropaGemensam säkerhet
Demokratins fördjupning
Ekonomisk omvandling
Social trygghet
Miljö


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes ansvarsområde.

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål
Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelser med andra länder.

Verksamhetsområde Fredsfrämjande verksamhet

Mål
Bidra till konfliktlösning, civil krishantering och förebyggande av väpnade konflikter, samt att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Verksamhetsgren Fredsfrämjande verksamhet

Mål
Sida skall, i den omfattningen regeringen beslutar, rekrytera, utbilda och utrusta personal som ställts till förfogande för internationell fredsfrämjande verksamhet, samt administrera sådant svenskt deltagande i aktuella missioner, sekretariat och institutioner.


Återrapportering

Kvartalsvis redovisning av kostnadsutvecklingen för verksamhet som finansieras från denna anslagspost samt eventuella förändringar av denna verksamhet. Varje insats skall redovisas för sig.

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål
Att höja de fattiga folkens levnadsnivå.

Samverkande för detta är att bidra till:
- resurstillväxt,
- ekonomisk och politisk självständighet,
- ekonomisk och social utjämning,
- demokratisk samhällsutveckling,
- en framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön,
- jämställdhet mellan kvinnor och män

Generella uppgifter

Sidas verksamhet skall vägledas av de beslut riksdagen fattat med anledning av regeringens skrivelser till riksdagen om hållbar utveckling (skr. 1996/97:2), fattigdomsbekämpning (skr.1996/97:169), demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges utvecklingssamarbete (skr. 1997/98:76), mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (skr. 1997/98:89), öppen handel – rättvisa spelregler (skr. 1998/99:59), en förnyad svensk Afrikapolitik (skr. 1997/98:122), en svensk Asienstrategi (skr.1998/99:61), Framtid med Asien – en uppföljning av regeringens Asienstrategi (Ds 2002:24), att förebygga väpnade konflikter (skr. 2000/01:2), ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete (skr 2001/2002:186) samt propositionen om jämställdhet (prop. 1995/96:153). Sida skall vidare vägledas av studien om Nordafrika och Mellanöstern (Ds 1999:63) samt den svenska hiv/aids-strategin. I den mån ovan nämnda skrivelser innebär förändringar jämfört med Sidas handlingsprogram och strategier skall skrivelserna gälla.

De av OECD/DAC antagna riktlinjerna för fattigdomsminskning skall följas.

Hållbar utveckling och den multidimensionella och integrerade synen på fattigdom skall genomsyra hela Sidas verksamhet och styra utformningen av insatser inom samtliga verksamhetsgrenar.

Sida skall fortsätta ett systematiskt arbete för att få genomslag för demokrati och mänskliga rättigheter i hela verksamheten.

Sida skall stödja regionalt samarbete som främjar ekonomiskt samarbete, handel, gemensam infrastruktur och hållbar skötsel av naturresurser, erfarenhetsutbyte, hiv/aids-samarbete och som verkar konfliktförebyggande och fredsfrämjande.

Sida skall fortsätta att pröva förutsättningarna för sektorprogramstöd och sträva efter att lämna sådant stöd inom ramen för en sund budgetpolitik och inom sektorer som har stor del offentlig finansiering i samarbetsländerna, däribland utbildning, hälsa, förvaltning, jordbruk och vägar.

Sida skall främja en ökad samordning och synergi mellan bilateralt och multilateralt utvecklingssamarbete, särskilt på landnivå. Sida skall också bidra till att stärka samarbetsländernas förmåga att samordna stöd från olika givare. I sitt landbaserade utvecklingssamarbete skall Sida beakta riktlinjerna för operationell EU-samordning i fält och i relevanta delar medverka i EU arbetet med landstrategier inom EU:s utvecklingssamarbete. Sida bör, i samarbete med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) , utöka kontakterna med kandidatländerna i syfte att lägga grunden för en god samverkan med dessa avseende operativa aspekter av utvecklingspolitiska frågor i den utvidgade unionen.

Utrikesdepartementets cirkulär med riktlinjer för EU-arbetet gäller i tillämpliga delar när personal från Sida företräder regeringen i EU-arbetet. Sida skall hålla en aktuell förteckning över de genomförandekommittéer och expertgrupper inom EU där personal från Sida deltar.

Inom ramen för tillämpliga upphandlingsbestämmelser skall Sida i samverkan med svenska företag, myndigheter och enskilda organisationer beakta och sträva efter att nyttja svenska erfarenheter och resurser.

Sida bör i lämpliga former särskilt beakta samarbete där Sverige har komparativa fördelar och där svenska resursbasen har erkänd och särskilt eftertraktad kompetens.

Sida skall även i kontakterna med EU:s program och internationella finansieringsorganen, i nära samarbete med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), verka för att svenska resurser och erfarenheter utnyttjas.

I de fall Sida bidrar till en betydande del av FN:s eller annat multilateralt organs verksamhet i fält (multibilateralt stöd) eller sådant bidrag av andra skäl bedöms vara av särskilt biståndspolitiskt intresse, skall Sida informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Sida skall vidare bidra med bedömningsunderlag av relevans för Sveriges deltagande i styrningen av vederbörande multilateralt organ.

Sida skall bidra med underlag till det internationella samfundets redovisning av resultat mot millennieutvecklingsmålen och medverka i den vidareutveckling som pågår av målen för att bl a fastställa indikatorer för måluppfyllelsen.

Sida skall bidra till arbetet med uppföljningen av millenniedeklarationen och FN:s globala konferenser. I det uppföljningsarbete som sker i olika fora, under 2003 bl a avseende FN:s befolkningskonferens, skall särskilt bevakas att tidigare uppnådda resultat inte urholkas. Särskild uppmärksamhet skall också ägnas frågan om hur de biståndsrelaterade besluten i handlingsplanen från världstoppmötet i Johannesburg 2002, om hållbar utveckling skall genomföras och följas upp.

Med utgångspunkt i bland annat deklarationen från FN:s generalförsamlings specialsession 2001 om hiv/aids, skall hiv/aids behandlas som en bred utvecklingsfråga med beaktande av epidemins konsekvenser för att bekämpa fattigdomen. Riktade insatser skall samtidigt ges fortsatt vikt.

Sida skall fortsatt utveckla ett systematiskt barnrättsperspektiv i utvecklingssamarbetet med FN:s Barnkonvention och uppföljningen av FN:s toppmöte om barn som riktmärke.

Sida skall bidra till att förebygga och bekämpa människohandel med särskilt fokus på kvinnors och barns utsatthet och i enlighet med den under 2002 av Utrikesdepartementet fastställda strategin för arbetet.

Sida bör inom ramen för utvecklingssamarbetet medverka i Sveriges och EU:s insatser, främst det som faller inom HLWGs mandat, för att förebygga och motverka ofrivillig migration.

Sida skall i sin verksamhet bidra till att samarbetsländerna får tillgång till, utvecklar och utnyttjar informations- och kommunikationsteknologi (ICT) . Sida skall vidare stärka den interna kunskapen om ICT:s roll i utvecklingssamarbetet och utveckla metoder för att integrera ICT-satsningar i samtliga verksamhetsgrenar. Ett vidgat samarbete med andra givarländer och internationella organisationer på området är också angeläget. Sida skall bidra till arbetet med att förbereda Sveriges agerande inför, under och efter FN:s världstoppmöte om informationsfrågor (WSIS).

Sida skall stödja åtgärder för att främja god samhällsstyrning och bekämpa korruption i samarbetsländerna och särskilt i anslutning till utvecklingssamarbetet.

Sida skall stödja samarbetsländernas deltagande i den internationella handeln och följa upp frågor rörande handelns betydelse för samarbetsländernas fattigdomssituation - speciellt den ekonomiska tillväxten, miljön, jordbruket och livsmedelssäkerheten. Sida skall bistå och samverka med andra myndigheter bl.a. Kommerskollegium och Jordbruksverket i utarbetandet av analyser och utredningar till regeringen om handel och utveckling samt deltaga i regeringens beredningsgrupp för WTO-frågor.

Sida skall ansvara för att årligen rapportera till WTO-sekreteriatet om de insatser som genomförts för att följa upp Sveriges åtaganden att främja teknologiöverföring till de minst utvecklade länderna i enlighet med TRIPS-avtalet.

Sida skall stödja insatser för att främja livsmedelssäkerhet, inklusive policy och metodutveckling i för livsmedelssäkerheten centrala verksamhetsgrenar, samt delta i relevanta internationella organs arbete i detta hänseende.

Sida skall i samarbete med Utrikesdepartementet slutföra pilotprojektet att utveckla integrerade fleråriga strategier som klargör Sveriges förhållningssätt till aktuella FN-organs verksamhet och bättre tillvaratar erfarenheter från det bilaterala såväl som det multilaterala utvecklingssamarbetet av nytta för arbetet i fält.

Sida skall i enlighet med de riktlinjer som gäller för respektive instrument, rapportera till respektive konventionssekretariat om de insatser som genomförts för att följa upp Sveriges åtaganden i konventionerna om biologisk mångfald och biosäkerhet, klimatförändringar, våtmarkskonventionen, ökenbekämpning, Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, Rotterdamkonventionen (PIC), Baselkonventionen och Montrealprotokollet. Sida skall utifrån sina handlingsplaner bidra till policyutvecklingen inom respektive konventionsområde samt fortsatt stödja genomförandet av de mest biståndsrelevanta miljökonventionerna i samarbetsländerna. Sida skall bistå regeringen vid multilaterala förhandlingar i miljöfrågor.

Svenska myndigheter, enskilda organisationer och företag skall ges möjlighet att medverka i policyarbete, såsom landstrategiprocesser, på ett tidigt stadium.

Frågor som rör ett samarbetslands politik inkl.dess förmåga att tillgodogöra sig fördelarna av den internationella handeln ska analyseras som en integrerad del av landstrategiarbetet.

Samarbetet med länder och regioner

För 2003 finns gällande eller inom kort fastställda land- eller regionstrategier för följande länder eller regioner:

Afghanistan, Albanien, Angola, Bangladesh, Bolivia, Bosnien-Hercegovina, Centralamerika och Karibien, Centralasien, Colombia, Etiopien, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Kina, Kosovo, Kroatien, Laos, Makedonien, Mocambique, Moldavien, Mongoliet, Namibia, Serbien/Montenegro, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sydamerika, Sydafrika, Södra Kaukasus, Tanzania, Thailand, Turkiet, Uganda, Vietnam, Zambia samt Östtimor.

En strategi för svenskt stöd till regionalt och subregionalt utvecklingssamarbete i Afrika söder om Sahara finns för perioden 2002 – 2006. Det av regeringen den 25 januari 2001 beslutade förhållningssättet för utvecklingssamarbetet med Zimbabwe har förlängts till och med den 30 juni 2003.

För 2003 skall Sidas förslag om utvecklingssamarbete med Burkina Faso och Mali gälla enligt Sidas skrivelser av den 30 oktober 2000 (dnr 304/001 och 304/003).

Landstrategierna för Stora sjöregionen samt för Burundi, Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo förlängs till och med den 31 december 2003.

Landstrategin för Malawi förlängs till och med den 31 december 2003.

Strategin för stöd till uthållig utveckling i Victoriasjöregionen i Östafrika förlängs till och med den 31 december 2003.

Landstrategin för Västbanken/Gaza förlängs till och med den 31 december 2003.

Sida skall ha beredskap för att snabbt kunna öka insatserna i Burma om de politiska förutsättningarna förbättras.

Sidas förslag till landstrategier skall i förekommande fall baseras på samarbetsländernas egna nationella fattigdomsstrategier. Regeringen kommer senare att lägga fast riktlinjer genom särskilda uppdrag till Sida för varje land- eller regionstrategi.


Återrapportering
En övergripande redogörelse för verksamheten i förhållande till fattigdomsmålet och de sex delmålen. Analys av förändringar i förhållande till tidigare år.

Verksamhetsgren Demokratisk samhällsstyrning inklusive mänskliga rättigheter

Mål
Att bidra till demokratisering och till att stärka respekten för samt skyddet och efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna.

Verksamhetsgrenen omfattar delsektorerna demokrati inklusive media, offentlig förvaltning, mänskliga rättigheter samt rättsväsende.

Verksamheten skall stödja demokratiseringsprocesser och uppbyggnad av rättsstaten och den offentliga förvaltningen, skapa förutsättningar för folkligt deltagande och aktiva aktörer i det civila samhället som främjar demokrati och mänskliga rättigheter samt främja ett demokratiskt och effektivt centralt och lokalt styre.

Verksamheten skall innefatta stöd till lagstiftande församlingar och andra demokratiskt valda organ samt till utveckling av ett oberoende och effektivt rättsväsende. Demokrati är ett system för fredlig hantering av konflikter, länken mellan denna verksamhetsgren och verksamhetsgrenen för humanitära insatser och konfliktförebyggande skall stärkas.

Stöd till förvaltningsuppbyggnad skall motiveras utifrån ett gott samhällsstyrnings- och demokratiperspektiv i såväl urval av förvaltningssektorer som i genomförandet av insatser.

Stöd till medier skall främja yttrandefriheten, rätten till information, fria medier och allmänhetens tillgång till information. Skydd för utsatta journalister samt utnyttjande av ny kommunikations- och informationsteknologi skall särskilt beaktas.

Den för Utrikesdepartementet och Sida gemensamma samrådsgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter skall under 2003 fortsätta sin verksamhet. Den har som övergripande syfte att skapa en sammanhållen politik med internationellt genomslag på området.

Sida skall under 2003, i samråd med Utrikesdepartementet, börja tillämpa anvisningarna för stödet genom svenska partianknutna organisationer till demokratiuppbyggnad i u-länder och länder i Central- och Östeuropa (se även politikområde 9).


Verksamhetsgren Sociala sektorer

Mål
Att med ett rättighetsbaserat och genusmedvetet förhållningssätt, skapa hållbara förutsättningar för social utveckling och trygghet.

Verksamhetsgrenen omfattar delsektorerna hälsa, utbildning, samt övriga sociala sektorer inklusive kultur.

Den sociala politikens, inklusive sociallagstiftningens, utformning i samarbetsländerna samt det arbete som görs på internationell nivå för att utveckla nya modeller för sociala skyddsnät skall ges ökad uppmärksamhet. Barn som, t ex genom hiv/aids, våldsamma konflikter eller andra katastrofer, blir föräldra-, hem-, och försörjningslösa, skall särskilt uppmärksammas genom att befintliga skyddsnät stärks och förutsättningar för försörjning säkerställs.

Stödet skall tillvarata relevanta svenska erfarenheter och forskningsresultat samtidigt som insiktsfull hänsyn till variationer i sociala, ekonomiska och kulturella sammanhang skall tas. Barns, ungdomars och äldre människors särskilda förutsättningar och rättigheter skall här beaktas. Samarbetet skall bidra till att ge människor med funktionshinder möjlighet att delta på lika villkor i samhällslivet. Häri ingår stöd till samarbetsländerna att aktivt medverka i arbetet med FN:s handikappkonvention. Lagstiftning om mänskliga rättigheter och jämställdhet i arbetslivet samt samarbetsländernas kapacitet att kontrollera efterlevnad av denna lagstiftning skall ges ökad uppmärksamhet.

Målet för det hälsorelaterade biståndet är att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor genom god hälsa. Effekterna av verksamhet i olika sektorer, som har stor betydelse för människors hälsa, som utbildning, energi, vatten, bostäder, sanitet, jordbruk samt annan försörjning skall beaktas. Tillgänglighet av samhälls- och hälsoservice för den fattiga delen av befolkningen skall ökas. Prioritet skall ges åt förebyggande insatser och utveckling av hållbara hälsosystem med fokus på fattigdomsrelaterade hälsoproblem, särskilt hiv/aids, och tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter skall ges särskild prioritet.

Målet för utbildningsbiståndet är att främja rätten till grundläggande utbildning för alla i överensstämmelse med den internationella Dakar-deklarationen om Utbildning för Alla och millenniedeklarationen. Prioritet skall ges till primärskoleutbildning samt reformer och insatser som ökar utbildningssystemets hållbarhet, kapacitet och kvalitet. Flickors och kvinnors utbildning liksom undervisningsväsendets roll för sexuell och reproduktiv hälsa samt i det förebyggande hiv/aids-arbetet skall särskilt beaktas. Detta gäller även insatser för vuxenutbildning och ökad läskunnighet.

Målet för kultursamarbetet är att främja kulturell mångfald, skapande verksamhet, samt en hållbar utveckling baserad på respekt för de mänskliga rättigheterna. Det mångdimensionella fattigdomsbegreppet, hiv/aids-problematiken och jämställdhet mellan könen skall prägla arbetet. Insatser för fredsbevarande arbete skall utvecklas.


Verksamhetsgren Infrastruktur, näringsliv, urban utveckling och finansiella system

Mål
Att skapa förutsättningar för och bidra till en hållbar tillväxt.

Verksamhetsgrenen omfattar delsektorerna infrastruktur, urban utveckling och bostadsförsörjning, näringsliv och handel samt finansiella system.

Inom infrastruktur skall prioritet ges åt:
- infrastruktur på landsbygden,
- hållbara energisystem med särskild betoning på klimatrelaterade frågor,
- sektorreformer.

Inom urban utveckling och bostadsförsörjning skall prioritet ges åt:
- den urbana miljön, med tonvikt på rätten till adekvata bostäder, vattenförsörjning, sanitet, avfallshantering och luftmiljö,
- den legala infrastrukturen, inklusive kvinnors besittningsrätt och delaktighet i beslutsprocesser,
- stärkande av lokala myndigheters roll inklusive reformprocesser vad avser lokal administration och legal infrastruktur.

Inom näringsliv och handel skall prioritet ges åt:
- stöd till åtgärder som förbättrar u-ländernas förutsättningar att utveckla sin internationella handel, däribland stärkande av för handel nödvändiga institutioner och stöd till exportsektorns förmåga att utnyttja marknadstillträdet,
- uppföljning av de pågående WTO-förhandlingarna i syfte att stödja åtgärder som förbättrar utvecklingsländernas förutsättningar att utnyttja sig av WTO:s regelverk och aktivt delta i förhandlingar, inklusive de resurskrävande förhandlingarna om de s.k. Singaporefrågorna,
- att i enlighet med de åtgärder som följer av Sveriges medlemskap i WTO förse u-länder med tekniskt bistånd, utbildning, information och annat stöd inom skilda handelspolitiska områden så som tjänster, immatrialrätt, SPS och TBT.
- stöd till regionalt handelssamarbete,
- stärkande av u-ländernas kapacitet till miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar produktion för export.
- Sida bör utveckla sin kunskap och kompetens rörande företags sociala ansvar och dess roll i utvecklingsländer i dialog med UD.

Inom finansiella system skall prioritet ges åt:
- finansiella system som tillgodoser enskilda människors respektive de små- och medelstora företagens behov av finansiella tjänster
- stöd för mobilisering av inhemskt och utländskt riskkapital för investeringar i samarbetsländerna.


Verksamhetsgren Naturbruk

Mål
Att skapa förutsättningar för tillväxt och bättre levnadsvillkor genom ett långsiktigt, hållbart och produktivt nyttjande av naturresurser.

Verksamhetsgrenen omfattar delsektorerna naturbruk samt föroreningar och övrigt miljöskydd.

Inom naturbruk skall fortsatt prioritet ges åt att stödja:
- utveckling av effektiva och hållbara produktionssystem på landsbygden lämpade på små brukningsenheter, inklusive bevarande och nyttjande av växtgenetiska resurser,
- integrerad förvaltning och integrerat nyttjande av sötvattenresurser,
- förvaltnings- och produktionssystem för nyttjande av kust- och havsresurser,
- lagstiftning, policies och andra institutionella ramverk för naturresursutnyttjande inklusive nyttjanderättigheter till mark och vatten,
- integrering av tvärfrågor som biologisk mångfald inklusive biosäkerhet, institutionell hållbarhet och privatsektorutveckling,
- insatser för att främja kapaciteten för att hantera de sanitära krav som omvärlden ställer på utvecklingsländers export av jordbruksprodukter.

Inom föroreningar och övrigt miljöskydd skall fortsatt prioritet ges åt :
- utveckling av institutioner inklusive miljöövervakning och kapacitetsuppbyggnad för integration av miljöhänsyn liksom för att hantera omvärldens miljökrav på produktion och export,
- klimatpåverkande utsläpp, förnyelsebara bränslen och anpassning till eventuella klimatförändringar.
- kapacitets- och institutionsuppbyggnad för kemikaliekontroll samt integrering av kemikaliefrågor i utvecklingssamarbetet med särskild betoning på bekämpningsmedelsområdet och internationella kemikalierelaterade konventioner och protokoll.
-ozonfrågorna med beaktande av att Montrealprotokollets åtaganden är bindande för utvecklingsländerna.


Återrapportering
Sida skall redovisa omfattningen och inriktningen av insatserna på delsektorerna föroreningar och övrigt miljöskydd.

Verksamhetsgren Ekonomiska reformer

Mål
Att stödja länder som genomför ekonomiska reformprogram som främjar ekonomisk tillväxt, bekämpar fattigdom och bidrar till hållbar utveckling.

Verksamhetsgrenen omfattar betalningsbalansstöd, budgetstöd och skuldlättnader samt stöd till kapacitetshöjande insatser vad gäller skuldhanterings- och skuldstrategifrågor.

Stödet skall utgöra ett incitament till fortsatta reformer och anpassas till specifika behov och förutsättningar i enskilda länder och i förekommande fall bidra till att återge skuldtyngda länder en hållbar skuldnivå inriktad på hållbar utveckling.

Stöd skall utformas i enlighet med de riktlinjer för stöd till ekonomiska reformer och skuldlättnad som fastställts av regeringen den 28 oktober 1999.


Verksamhetsgren Forskningssamarbete

Mål
Att stärka utvecklingsländernas forskningskapacitet och främja forskning inriktad på hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.

Verksamhetsgrenen omfattar stöd till multi- och bilateralt forskningssamarbete samt till forskning om utvecklingsländer i Sverige.

Fortsatt prioritet skall ges åt:
- stöd till u-länder att bygga upp goda forskningsmiljöer, utbilda forskare och utveckla metoder för planering och prioritering av forskning samt tilldelning av resurser för detta,
- bidrag i form av finansiella och vetenskapliga resurser i syfte att stödja produktion av ny kunskap och användning av forskningsresultat som är av vikt för u-länders utveckling,
- stöd till att främja vetenskapligt samarbete mellan forskare i Sverige och i u-länder samt deltagande av svenska forskare i u-landsrelevant forskning och forskningssamarbete, inklusive EU:s forskningsverksamhet på området.


Verksamhetsgren Humanitära insatser och konfliktförebyggande

Mål
Att möta akuta behov för att lindra följderna av väpnade konflikter, systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter, naturkatastrofer och svåra epidemier, inklusive hiv/aids, av katastrofliknande karaktär.

Verksamhetsgrenen omfattar humanitärt bistånd samt konflikthantering och fredsbyggande.

Utformningen av det humanitära biståndet skall så långt som möjligt främja långsiktigt hållbara lösningar, bl a genom lokal kapacitetsutveckling, samt övergången från akut nödhjälp till återuppbyggnad och utveckling. Det humanitära biståndets förebyggande effekt skall noga beaktas liksom dess inverkan på skyddet av civila i väpnade konflikter.

Stöd kan utgå för akuta humanitära insatser, förebyggande katastrofberedskap, tidig återuppbyggnad, försoningsfrämjande insatser, återanpassning av f.d. soldater i civil tillvaro, humanitär minröjning och andra insatser som kan bidra till en snar och varaktig lösning på humanitära katastrofer, med konsekvent beaktande av adekvat samordning i fält och säkerhet för den humanitära hjälppersonalen.

Sida skall aktivt följa och bidra till internationell politikutveckling, lärande och utredningsverksamhet på det humanitära området. Sida skall medverka i uppföljningen av den internationella givarstudien om global humanitär finansiering.

Sida skall aktivt följa den verksamhet som bedrivs av FN:s flyktingkommissarie och delta i dialogen mellan Sverige och UNHCR.

Sida skall vägledas av de riktlinjer som antagits av OECD/DAC om bistånd i väpnade konflikter. Ett arbete med att uppdatera och revidera Sidas strategi för konflikthantering och fredsbyggande skall påbörjas under verksamhetsåret.

Sida skall vägledas av regeringens samlade syn på minhantering samt regeringens beslut om inriktning för Sidas stöd till minverksamhet.


Återrapportering
1. Sida skall redogöra för inriktning och erfarenheter av stöd till vart och ett av de länder som under budgetåret erhållit humanitärt bistånd överstigande 50 miljoner kronor och för vilka regeringen inte fattat beslut om landstrategi, motsvarande riktlinjer eller särskilda rambeslut.

2. Sida skall redogöra för omfattning och inriktning av biståndet till humanitär minhantering.

3. Sida skall redovisa omfattningen och inriktningen av konflikthanterande insatser.

4. Sida skall ange det totala medelsutnyttjandet för verksamhetsgrenen fördelat på geografiska områden och ändamål.

5. Sida skall minst en gång i kvartalet i samrådsgruppen för humanitärt bistånd redovisa anslagsförbrukning samt prognos för återstoden av budgetåret på delposten 8 Humanitärt bistånd och konfliktförebyggande.

Verksamhetsgren Enskilda organisationer

Mål
Att främja utveckling av ett livskraftigt och demokratiskt civilt samhälle och stärka de lokala samarbetsorganisationerna i utvecklingsländer.

Verksamhetsgrenen omfattar stöd till samarbete med svenska enskilda organisationer finansierade från anslag 8:1.2 delpost 7 Enskilda organisationer.

Sida skall verka för att de enskilda organisationerna betonar kunskapsuppbyggnad och lokal organisationsutveckling.

Ökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan enskilda organisationer och samverkan mellan dessa och Sida skall främjas.

Sida skall fortsätta dialogen med de enskilda organisationerna om det civila samhällets roll i utvecklingssamarbetet.

Sida skall verka för att informationsinsatser genomförda av enskilda organisationer följer det övergripande målet för informationsverksamheten.


Återrapportering
1. Redovisning av de enskilda organisationernas verksamhet skall omfatta fördelning av bidrag på ramorganisationer, sektorer och länder samt antal utländska samarbetspartner per ramorganisation. I förekommande fall skall antal svenska organisationer som ingår i ramorganisationens verksamhet redovisas.

2. Sida skall avseende stöd till enskilda organisationers informationsverksamhet redovisa utbetalade informationsbidrag per organisation.

Verksamhetsgren Övrigt

Mål
Mål för Informationsverksamhet
Att öka intresset för och kunskapen om utvecklingssamarbete samt att främja debatt om utvecklingsfrågor. Särskild vikt bör läggas vid att lyfta fram FN:s millennieutvecklingsmål och millenniedeklarationen samt öka kännedomen om dem i det svenska samhället.

Mål för Rekrytering och kompetensutveckling
Att aktivt verka för att öka andelen kvalificerad svensk personal i prioriterade internationella organisationer samt utvidga, utbilda och öka utnyttjandet av den svenska resursbasen i det bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet.

Verksamhetsgrenen omfattar informationsverksamhet, multi- och bilateral rekrytering, kompetensutveckling samt övrigt.

Utveckling av resursbas och utnyttjande av svensk expertis på demokrati/MR-området skall ges hög prioritet, inklusive valinsatser.

Samråd avseende rekryteringsinsatser skall i tillämplig fall ske med Utrikesdepartementet.


Återrapportering
1. Sida skall redovisa utfallet av de opinionsundersökningar/mätningar som gjorts om intresset för och kunskapen om utvecklingssamarbete och utvecklingsfrågor.

2. Sida skall redovisa informationsinsatser fördelade på målgrupp och kanaler.

3. Sida skall avseende multilateral rekrytering redovisa antalet rekryteringsinsatser (inklusive utfall) till internationella organisationer och missioner och EU:s institutioner samt utvecklingen av JPO-programmet fördelat på organisationer och andel uppdrag i fält.

4. Sida skall avseende programmet för BBE (Biträdande Bilaterala Experter) och traineeprogrammet Yngre konsulter redovisa kostnadernas fördelning på länder. Avseende MFS (Minor Field Studies), stipendieprogrammet Linnaeus-Palme och praktiktjänstgöring vid internationella organisationer skall antal stipendier och fördelning på världsdel/organisation, kön och ämne redovisas.

5. Sida skall redovisa vilka kostnader som ingår i verksamhetsgrenen utöver information, rekrytering och resursbasutveckling.

Politikområde Samarbete med Central- och Östeuropa

Mål
Att främja en hållbar utveckling, fördjupad integration och partnerskap i Östersjöområdet och dess omgivningar, utifrån behoven i samarbetsländerna och med utnyttjande av den svenska resursbasen.

Riktlinjer

Tre riktlinjer skall styra samarbetet med Central- och Östeuropa: att främja EU-anpassningen i kandidatländerna, samt vad avser Ryssland, Ukraina och Vitryssland, att främja systemförändringar och integration i europeiska samarbetsstrukturer, att främja relationerna med Sverige samt att låta ett jämställdhetsperspektiv prägla samarbetet.

Generella uppgifter

Sidas verksamhet skall vägledas av riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition 2000/01:119 Europa i omvandling – Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa (bet. 2000/01:UU9, rskr. 2000/01:261). Samarbetet skall huvudsakligen vara inriktat på Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Samarbetet med dessa länder skall utformas i enlighet med respektive landstrategi. Dessutom kan vissa insatser fortsatt bli aktuella i Polen och övriga EU-kandidatländer. Vid bedömningen av enstaka insatser i andra kandidatländer än de samarbetet huvudsakligen är inriktat på, skall behoven i Rumänien och Bulgarien uppmärksammas särskilt.

Mot bakgrund av att vissa av kandidatländerna förväntas bli medlemmar i EU 2004 skall utfasningen av stödet till dessa länder fortsätta under 2003 innebärande att nya insatser endast i undantagsfall kan komma att övervägas efter ländernas EU-medlemskap.

Insatserna skall i första hand avse kunskapsöverföring i form av tekniskt samarbete. Bidrag kan lämnas för investeringar inom miljö- och energisamarbetet samt på det sociala området i mån av resurser. Bidrag eller krediter kan lämnas inom StartÖst-programmets stöd till små och medelstora företag. Baltic 21 skall särskilt beaktas i Sidas prioriteringar.

Samarbetet skall bidra till att skapa förutsättningar för normala grannlandsrelationer utan särskilt statligt stöd, innebärande ett varaktigt samarbete mellan svenskt näringsliv, statliga och kommunala myndigheter, enskilda organisationer och folkrörelser å ena sidan och motparter i samarbetsländerna å den andra.

Med samarbetsländernas behov som utgångspunkt skall insatserna inriktas på sådana områden där Sverige har erkänd och efterfrågad kompetens. Inom ramen för gällande bestämmelser skall svenska intressen tillgodoses såväl i utformningen av programmet som i dess genomförande. Den svenska resursbasen skall utnyttjas i görligaste mån. Sida skall upprätthålla en bred dialog och ändamålsenliga samarbetsformer med svenskt näringsliv, enskilda organisationer samt statliga och kommunala myndigheter och därmed dra nytta av den breda kunskap som finns i det svenska samhället om förhållandena i samarbetsländerna.

Samarbetet skall bidra till välutvecklade handels- och investeringsrelationer mellan de prioriterade länderna och omvärlden.

Sida skall upprätthålla en nära och kontinuerlig dialog med svenskt näringsliv och med Sveriges exportråd och bedriva verksamheten i stort så att den understödjer svenskt näringslivs långsiktiga närvaro i och relationer med samarbetsländerna.

Med utgångspunkt från samarbetsländernas behov och gällande bestämmelser och riktlinjer skall Sida noga pröva förslag till insatser från svenskt näringsliv, förutsatt att förslagen faller inom ramen för gällande landstrategi.

Sida skall delta i granskningen och styrningen av Phare- och Tacisprogrammen. Svenska departement och myndigheter bör erbjudas stöd i förberedelsearbetet vad gäller twinningprojekt inom Phare och Tacis inklusive finansiering av förberedelsekostnader. Vad gäller Tacis/twinning skall Sida prioritera Ryssland och Ukraina. Sida skall ha huvudansvaret för twinningverksamheten och vara nationell kontaktpunkt. I denna egenskap skall Sida svara för kontakter med Europeiska kommissionen, berörda länder samt EU-delegationer och ambassader i dessa länder. Verksamhetens natur förutsätter ett nära samarbete och samråd mellan Sida och Utrikesdepartementet.

Sida skall beakta och i tillämpliga delar samordna sina insatser med relevanta EU-program och internationella institutioner som gör insatser i Central- och Östeuropa. Sida skall i tillämpliga delar medverka i genomförandet av EU:s politik för den Nordliga dimensionen. Sida skall bidra till att utveckla Sveriges samarbete med EBRD, EIB, NIB, NDEP-fonden, NEFCO och Världsbanken. Sida bör verka för ett samarbete mellan StartÖst-programmet och NOPEF.

Sida skall även i kontakterna med EU:s program och de internationella finansieringsorganen, i nära samarbete med Utrikesdepartementets projektexportfrämjare, aktivt verka för att svenska resurser utnyttjas i så hög grad som möjligt. Sida skall vidare, när sam- eller parallellfinansiering med dylika organ är aktuell, verka för att den svenska resursbasen också ges möjlighet att delta i de delar av ett projekt som inte finansieras av Sida.

Sida skall ansvara för beredning och beslut i ärenden som rör projektbidrag till multilaterala och regionala organisationer och som inte innebär stöd till reguljär budget. Härvid skall Sida särskilt beakta det samarbete som sker inom ramen för de regionala samarbetsorganisationerna, Östersjöstaternas råd, Barentsrådet och det Arktiska rådet. I ärenden av principiell vikt skall samråd ske med Utrikesdepartementet. Möjligheter till kombinerad finansiering från EU:s Interreg- och Tacisprogram och från andra relevanta källor bör utnyttjas fullt ut.

Vid beredning av samtliga insatser skall jämställdhetsaspekter beaktas, så att insatserna bidrar till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta kan göras genom att synliggöra skilda förhållanden och villkor för kvinnor och män och med det som grund analysera hur insatser kan tänkas utfalla olika för kvinnor respektive män. Insatserna skall därefter utformas efter resultatet av analysen. I projektförslag där jämställdhetsperspektiv saknas skall utrönas om insatsen kunde haft jämställdhetseffekter med ett alternativt upplägg. Därtill kan särskilda insatser riktade mot antingen kvinnor eller män vara motiverade.

Sida skall fortsatt utveckla ett systematiskt barnrättsperspektiv i utvecklingssamarbetet med FN:s Barnkonvention och uppföljningen av FN:s toppmöte om barn som riktmärke.

Sida skall på regeringens uppdrag och efter beslut från fall till fall svara för genomförandet av insatser som finansieras från anslaget Näringslivsutveckling i Östersjöregionen under utgiftsområde 24 (Östersjömiljard 2). Vidare skall Sida fullfölja sitt uppdrag inom ramen för det tidigare anslaget Samarbete och utveckling i Östersjöregionen under utgiftsområde 1 (Östersjömiljard 1). Detta samarbete bör samordnas med Sidas övriga samarbete med Central- och Östeuropa.

Sida skall aktivt informera allmänhet och intressenter om sin verksamhet samt bistå Utrikesdepartementet i informationsspridningen om samarbetet med Central- och Östeuropa i dess helhet.

Sida skall inhämta synpunkter på större och viktigare insatser från svenska utlandsmyndigheter i berörda länder. Sida skall hålla utlandsmyndigheterna kontinuerligt informerade om Sidas insatsbeslut.

Sida skall i sin planering och sitt genomförande av större projekt hålla berörda departement informerade.

Samarbetet med länder

Under år 2002 har treåriga landstrategier beslutats för Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland.


Verksamhetsgren Gemensam säkerhet

Mål
Att främja den gemensamma säkerheten i regionen på såväl det militära som det civila området.

Insatser inom verksamhetsgrenen skall genomföras i enlighet med de landstrategier för de prioriterade samarbetsländerna som har beslutats av regeringen för perioden 2002-2004. Sida skall även beakta följande.

Sida skall bereda och besluta om insatser inom ramen för det säkerhetsfrämjande stödet till Central- och Östeuropa avseende asyl- och migrationspolitisk kompetens, beredskap för olyckor och katastrofer samt gränsbevakning och insatser för stärkt yttre gränskontroll.

Alla insatser relaterade till icke-spridningsområdet kan beredas av Sida. De skall dock beredas av Utrikesdepartementet i de fall de har särskild utrikes- och säkerhetspolitisk vikt.

Sida kan även bereda och besluta om insatser avseende följande områden i den mån insatsen ej rör frågor av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk vikt: säkerhetspolitisk kompetens, demokratiskt totalförsvar, fredsfrämjande insatser och försvarsmiljöinsatser (efter särskilt ställningstagande).

Sida skall medverka i Regeringskansliets arbetsgrupp för det säkerhetsfrämjande stödet. Insatser som beslutas av Sida skall under beredningsstadiet tas upp i arbetsgruppen för samråd och policydiskussion, utom då fråga är om mindre och rutinbetonade insatser.


Återrapportering

Sida skall varje kvartal till Regeringskansliets arbetsgrupp för det säkerhetsfrämjande stödet redovisa de projekt för vilka slutrapportering har inkommit till Sida.

Verksamhetsgren Demokratins fördjupning

Mål
Att bidra till att stärka demokratiska strukturer, främja en demokratisk kultur och ett aktivt medborgerligt deltagande.

Insatser inom verksamhetsgrenen skall genomföras i enlighet med de landstrategier för de prioriterade samarbetsländerna som har beslutats av regeringen för perioden 2002-2004. Sida skall även beakta följande.

Sida skall främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan enskilda organisationer, folkrörelser och riksdagspartier och deras motsvarighet i Central- och Östeuropa. Bidrag skall avse organisationsuppbyggnad och kunskapsutveckling som syftar till att ge de framväxande organisationerna förutsättningar att vara bärare av idéer och bedriva sin verksamhet.

Sida skall under 2003, i samråd med Utrikesdepartementet, börja tillämpa de anvisningar som myndigheten tagit fram för stödet genom svenska partianknutna organisationer till demokratiuppbyggnad i u-länder och länder i Central- och Östeuropa.

Romernas situation skall särskilt uppmärksammas.


Återrapportering

1. Sida skall vad avser de enskilda organisationerna redovisa fördelningen av bidrag på ramorganisationer, sektorer och länder samt antal utländska samarbetspartner per ramorganisation. I förekommande fall skall antal svenska organisationer som ingår i ramorganisationens verksamhet redovisas.

2. Sida skall avseende stöd till enskilda organisationers informationsverksamhet i Sverige redovisa utbetalade informationsbidrag per organisation.

Verksamhetsgren Ekonomisk omvandling

Mål
Att bidra till att stärka den ekonomiska reformprocessen och skapa väl fungerande marknadsekonomier

Insatser inom verksamhetsgrenen skall genomföras i enlighet med de landstrategier för de prioriterade samarbetsländerna som har beslutats av regeringen för perioden 2002-2004. Sida skall även beakta följande.

Mot bakgrund av Swedfunds betydande kapitaltillskott för insatser i Central- och Östeuropa bör ett närmare samarbete ske mellan Swedfund och Sida.


Verksamhetsgren Social trygghet

Mål

Att bidra till att skapa social trygghet genom uppbyggnad av hållbara socialtjänst- och socialförsäkringssystem, förbättring av folkhälsan, reformer av hälso- och sjukvårdssystemen och den sociala omsorgssektorn.

Insatser inom verksamhetsgrenen skall genomföras i enlighet med de landstrategier för de prioriterade samarbetsländerna som har beslutats av regeringen för perioden 2002-2004.


Verksamhetsgren Miljö

Mål

Att bidra till att bevara, skydda och förbättra miljön, särskilt i och omkring Östersjön samt att stödja en hållbar utveckling.

Insatser inom verksamhetsgrenen skall genomföras i enlighet med de landstrategier för de prioriterade samarbetsländerna som har beslutats av regeringen för perioden 2002-2004. Sida skall även beakta följande.

Stödet genom Naturvårdsverket skall inriktas på förvaltningsstöd och kunskapsöverföring till i första hand de centrala och regionala miljömyndigheterna i de berörda länderna. I vissa fall kan stödet kanaliseras via multilaterala organisationer. Vidare bör samarbete om gränsöverskridande vatten genomföras med beaktande av EU:s regelverk och projekt på området.

Sida bör delta i utvecklandet av ett energisystem kring Östersjön, baserat på marknadsekonomiska principer, som är säkert, effektivt, väl dimensionerat och miljömässigt uthålligt.

På energiområdet bör Sida i samråd med Energimyndigheten, där så befinns lämpligt, överväga att ge sina investeringsprojekt en utformning som resulterar i en utsläppsminskning, som kan utgöra underlag för gemensamt genomförande enligt klimatkonventionens Kyotoprotokoll. Sådana ytterligare investeringar kan delfinansieras av Energimyndigheten och skall ej komma i konflikt med Sidas utvecklingsmål. Vid de av Sida finansierade insatserna på energiområdet bör Sida inhämta Energimyndighetens synpunkter på projektens effekter avseende utsläpp av klimatpåverkande gaser samt i förekommande fall för svensk räkning tillvarata möjligheten till framtida kreditering av uppnådda utsläppsreduktioner i enlighet med klimatkonventionens Kyotoprotokoll.

Avseende strålskydd skall stödet inriktas på institutionsuppbyggnad, kunskapsöverföring och tillhandahållande av viss utrustning. Sidas insatser skall ske i samarbete med Statens strålskyddsinstitut och samordnas med andra länders och organisationers internationella program inom detta område.Övriga mål och återrapportering

För båda politikområdena

Om ej annat anges skall återrapportering ske i årsredovisningen.

1. Sida skall för respektive typ av garanti samlat redovisa garanterad kapitalskuld, eventuell garantireserv, utgifter och inkomster avseende garantier samt det ackumulerade riskvärderade resultatet. Dessa uppgifter – förutom riskvärderat resultat - skall även redovisas i delårsrapporten.

2. Sida skall redovisa totalt bistånd genom myndigheten till internationella organ såsom FN-organ, utvecklingsbanker m.fl.

3. Om Sida vill göra omdisposition av ointecknade reservationer skall Sida senast den 1 mars 2003 till Utrikesdepartementet redovisa omfattningen av de utgående reservationerna per den 31 december 2002, intecknade och ointecknade, på delpostnivå för anslagen 8:1 Biståndsverksamhet och 9:1 Samarbete med Central- och Östeuropa samt lämna förslag om ny disposition av de ointecknade reservationerna.

4. Sida skall till Utrikesdepartementet lämna utgiftsprognoser på delpostnivå för år 2003 - 2006 för samtliga anslag myndigheten disponerar, för anslag under politikområde 8 behöver prognoser endast göras för år 2003 – 2004.

Prognoserna skall lämnas senast; 22 januari, 10 mars, 7 maj, 11 augusti och 3 november.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

För politikområde 8 Internationellt utvecklingssamarbete

5. Sida skall lämna en övergripande kommentar till utvecklingen inom respektive verksamhetsgren kopplat till pågående utvecklingsprocesser och det övergripande målet för grenen samt i förhållande till tidigare år. Avvikelser i förhållande till budgetunderlagets prognosmatris skall kommenteras.

För varje verksamhetsgren skall redovisas ekonomiskt utfall per biståndsform och kanal dels för hela verksamhetsgrenen dels för de fem utgiftsmässigt största länderna. Uppgifterna skall kommenteras. Totalt antal insatser, varav antal insatser större än 15 miljoner kronor respektive antal nya insatser, skall också redovisas och kommenteras.

För varje delsektor (eller på verksamhetsgrensnivå om delsektor inte finns) skall redovisas:
- ekonomiskt utfall,
- slutsatser och lärdomar från dels Sidas resultatanalyser och utvärderingar
- eventuellt sektorprogramstöd (antal skall anges).

Redovisningen skall innehålla dels en beskrivning, dels en analys och problematisering av resultaten. Vidare skall i tillämpliga delar metodarbete, policyförändringar och kompetenssatsningar redovisas, vilka bör kopplas till slutsatserna från redovisningen ovan.

6. Sida skall för varje region lämna en översiktlig redovisning med fokus på viktigare förändringar av utvecklingssamarbetet under året.

7. Sida skall senast den 1 maj 2003 till regeringen lämna en redogörelse för Sidas utvärderingsverksamhet och internrevision för budgetåret 2002. Redogörelsen skall sammanfattande beskriva väsentliga slutsatser och rekommendationer från genomförda granskningar samt översiktligt redogöra för återföring av granskningsresultat, beslutade åtgärder, och uppföljning av beslutade åtgärder.

8. Sida skall i årsredovisningen för 2003 redovisa mått för myndighetens interna effektivitet i de olika delarna av biståndsproduktionen.

9. Sida skall senast den 1 maj 2003 till Utrikesdepartementet lämna en förteckning över samtliga sakanslagsfinansierade tjänster per den 1 januari 2003 och redovisa förändringar i förhållande till denna förteckning. I rapporteringen skall även redovisas:
- antal och inriktning av helårstjänster i fält som belastar sakanslaget,
- antal och inriktning av korttidstjänster som belastar sakanslaget,
- total konsultkostnad per år som belastar sakanslaget.

10. Sida skall senast den 1 maj 2003 till Utrikesdepartementet lämna en prognos för beräknat utnyttjande av sakanslag för sakanslagsfinansierade tjänster för år 2003. Prognosen skall kompletteras med en uppdelning mellan korttidsförordnanden och helårstjänster.

Sida skall rapportera hur man arbetat för att bidra till förverkligandet av millennieutvecklingsmålen.

För Politikområde 9 Samarbete med Central- och Östeuropa

11. Sida skall under varje verksamhetsgren i förhållande till målet för respektive verksamhetsgren, de övergripande riktlinjerna och landstrategierna lämna samlade resultatredovisningar för samarbetsländerna. Redovisningen skall innehålla dels en beskrivning, dels en analys och problematisering av resultaten. Samarbetsinsatser i Barentsområdet skall särredovisas. För prioriterade länder för vilka landstrategier och resultatredovisningar ej tas fram under 2003 skall översiktliga och sammanfattande ländervisa resultatredovisningar för 2003 redovisas per 1 mars 2004. Riktlinjen jämställdhet skall redovisas uppdelat på analys och redogörelse av enskilda insatser särskilt ägnade att främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt en samlad analys av hur jämställdhetsaspekter har integrerats i alla beslutade insatser och vad detta har gett för resultat för kvinnor respektive män samt flickor respektive pojkar.

12. Sida skall i tabellform redovisa åtaganden per land och verksamhetsgren för åren 2001, 2002 och 2003. Redovisningen skall ske ländervis för Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland samt för övriga länder samlat. Insatserna i Ryssland skall för 2003 redovisas per federationssubjekt. Samarbetsinsatser i Barentsområdet skall särredovisas.

13. Sida skall lämna analyserande redovisning över hur svenska resurser kommit till användning i utvecklingssamarbetet samt förslag till hur utnyttjandet av resursbasen ytterligare kan stärkas. Redovisningen skall lämnas till regeringen senast den 1 april 2003.

14. Sida skall senast den 30 september 2003 uppmärksamma Utrikesdepartementet på behovet av eventuella revideringar av respektive landstrategi.

15. Sida skall redovisa vilka utvärderingar, kapacitetsstudier och systemrevisioner som genomförts eller finansierats av Sida.

16. Sidas uppdrag inom ramen för Östersjömiljard 2 (anslaget Näringslivsutveckling i Östersjöregionen, uo 24) respektive Östersjömiljard 1 (tidigare anslaget Samarbete och utveckling i Östersjöregionen, uo 1) skall avrapporteras i enlighet med de direktiv som utfärdats av Utrikesdepartementet. Uppdragen skall särredovisas i förhållande till anslagsposten 9:1.1.1.2Uppdrag

Om ej annat anges skall återrapportering ske i årsredovisningen.

Gemensamt för politikområde 8 och 9

1. Sida skall senast den 31 januari 2003 redovisa ett underlag för ett samlat förhållningssätt till valobservationsinsatser, inklusive förslag till kriterier för beslut om deltagande i sådana insatser, ändamålsenlig förberedelse och uppföljning samt utreda möjligheten att koppla dessa insatser till övrigt utvecklingssamarbete inom området demokratisk samhällsstyrning. Underlaget skall innehålla en bedömning av kapacitet hos de mest centrala aktörerna; OSSE, EU och FN. Arbetet skall beakta och förhålla sig till de riktlinjer som utarbetats internationellt och som Sverige varit med att ta fram.

För politikområde 8 Internationellt utvecklingssamarbete

2. Sida skall senast den 13 november 2003, inom en ram som senare kommer att fastställas av regeringen, lämna förslag om stöd till ekonomiska reformer och skuldlättnad för år 2004, inklusive fördelning på mottagare, former och kanaler för stödet.

3. Sida skall senast den 31 december 2003, utifrån sin policy för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt utifrån befolkningskonferensen 1994 och dess uppföljningskonferens 1999, utvärdera Sidas arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Genom att belysa hur Sida har bidragit till att uppnå internationella överenskommelser och hanterat känsliga frågor inom området bör utvärderingen redovisa förutsättningar för hur Sida kan vidareutveckla sitt arbete på området.

4. Sida skall senast den 31 december 2003 redovisa hur myndigheten operationaliserat de i regeringens skrivelse 2001/2002:186 angivna riktlinjer för att konkretisera barnrättsperspektivet i utvecklingssamarbetet.

5. Sida skall senast den 31 mars 2003 redovisa vilka insater man medverkat i för att förebygga och motverka ofrivillig migration.

6. Sida skall senast den 31 oktober 2003 genomföra en inventering och kostnadsberäkning av myndighetens arbete med globala och regionala nyttigheter. Vidare skall Sida ge rekommendationer om vilka globala och regionala nyttigheter som de anser mest relevanta för det övergripande verksamhetsmålet.

7. Sida skall, senast den 31 december 2003, till regeringen överlämna en handlingsplan för åren 2004 till 2006 för Sveriges utvecklingssamarbete i Latinamerika inom ramen för EU. Handlingsplanen skall utgå från de befintliga region- och landstrategier som finns för Latinamerika. Handlingsplanen skall bygga vidare på den handlingsplan som gäller för åren 2001-2003. Utgångspunkten skall vara de målsättningar som Sverige har för det europeiska utvecklingssamarbetet. Handlingsplanen skall lyfta fram de utvecklingssamarbetsområden som skall prioriteras i utvecklingssamarbetet med Latinamerika. Områden inom utvecklingssamarbetet där det finns komplementaritet mellan Sverige och EU eller där synergieffekter kan uppnås skall beaktas. Kanaler varigenom Sverige kan få bäst genomslag för utvecklingssamarbete skall belysas.

8. Sida skall under 2003 fortsätta arbetet med utarbetandet av strategin för det humanitära biståndet till Irak. Tidpunkt för färdigställande och överlämnande av strategin bestäms senare.

9.Under år 2003 skall Sida till regeringen överlämna följande förslag om landstrategier eller regionstrategier:
Kenya, Laos, Moldavien, Namibia, Indien, Sudan, Sydafrika, Vietnam, Västafrika (inkluderande Burkina Faso, Mali och Guinea Bissau), Stora Sjöregionen (inkluderande Burundi, Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo),

Sida skall under 2003 till regeringen överlämna förslag om reviderade eller förlängda landstrategier för västra Balkan i enlighet med plan godkänd av Utrikesdepartementet.

Sida skall senast den 30 april 2003 inkomma med förslag till ett reviderat förhållningssätt till utvecklingssamarbetet med Zimbabwe.

Sida skall under 2003 till regeringen överlämna förslag till strategi för hållbar utveckling i Victoriasjöregionen.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1Biståndsverksamhet (reservationsanslag)15 886 126 tkr
8:1 ap.1Multilateralt utvecklingsarbete (reservation)
8:1 ap.1.1FN:s ekonomiska och sociala verksamhet (reservation)1 745 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
8:1 ap.1.2Internationella finansieringsinstitutioner (reservation)1 749 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
8:1 ap.1.3Övrigt multiliteralt samarbete (reservation)579 500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
8:1 ap.1.4Europeiska utvecklingsfonden (reservation)479 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
8:1 ap.1.5Övrigt multilateralt samarbete till Rikspolisstyrelsens disposition (reservation)78 550 tkr

Disponeras av Polisväsendet
8:1 ap.1.6Multilateralt utvecklingssamarbete till Sidas disposition (reservation)95 950 tkr

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
8:1 ap.2Bilateralt utvecklingssamarbete (reservation)
8:1 ap.2.1Afrika (reservation)2 720 000 tkr

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
8:1 ap.2.2Asien (reservation)1 770 000 tkr

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
8:1 ap.2.3Latinamerika (reservation)810 000 tkr

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
8:1 ap.2.4Europa (reservation)820 000 tkr

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
8:1 ap.2.5Globala utvecklingsprogram (reservation)1 323 000 tkr

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
8:1 ap.2.6U-krediter (reservation)675 000 tkr

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
8:1 ap.2.7Enskilda organisationer (reservation)940 000 tkr

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
8:1 ap.2.8Humanitärt bistånd och konfliktförebyggande (reservation)1 100 000 tkr

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
8:1 ap.2.9Ekonomiska reformer (reservation)820 000 tkr

Disponeras av regeringen
8:1 ap.2.10Information (reservation)60 000 tkr

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
8:1 ap.2.11Europa till regeringens disposition (reservation)10 000 tkr

Disponeras av regeringen
8:1 ap.3Övrigt (reservation)
8:1 ap.3.1Gäststipendie och utbytesverksamhet genom Svenska institutet (reservation)13 000 tkr

Disponeras av Svenska institutet
8:1 ap.3.2Utredningar (reservation)43 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
8:1 ap.3.3Övriga insatser (reservation)37 126 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
8:1 ap.3.4Svenska institutet i Alexandria (reservation)6 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
8:1 ap.3.5Centret i Istanbul (reservation)12 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

8:1 Biståndsverksamhet
Medel under anslaget 8:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Undantag får dock göras från denna regel i fråga om humanitärt bistånd till Tjetjenien, Ryssland, motsvarande högst 40 000 000 kronor.

Om Sida bedömer att humanitärt bistånd bör utgå till ett land som befinner sig i konflikt, men som inte ryms inom DAC:s definition, skall Sida vända sig till regeringen för beslut om undantag från villkoret.

8:1.1 Multilateralt utvecklingssamarbete
Sida disponerar delpost 6 Multilateralt utvecklingssamarbete till Sida:s disposition.

8:1.2 Bilateralt utvecklingssamarbete
Medlen disponeras av Sida om inte annat anges nedan. Utbetalningar skall ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut.

Delposter (miljoner kronor)

Sidas
disposition

Regeringens
disposition
1. Afrika 2 720
2. Asien 1 770
3. Latinamerika 810
4. Europa 820
5. Globala utvecklingsprogram 1 323
6. U-krediter 675
7. Enskilda organisationer 940
8. Humanitärt bistånd och konfliktförebyggande 1 100
9. Ekonomiska reformer 820
10. Information 60
11. Europa till regeringens disposition 10
Summa 10 218 830

1. Sida får ingå avtal med främmande makt eller internationell organisation om insats eller bidrag varom Sida äger fatta beslut samt uppdra åt berörd utlandsmyndighet att på Sidas vägnar underteckna sådant avtal. Bemyndigande för Sida att ingå avtal med främmande makt eller internationell organisation innefattar rätt att efter överenskommelse med avtalsslutande part göra ändringar i avtalet eller säga upp detsamma. Beträffande länder för vilka land- eller regionstrategi eller motsvarande fastställts av regeringen gäller denna rätt under förutsättning att beslutet ligger i linje med sådan strategi. Sida har rätt att efter överenskommelse med avtalsslutande part omfördela medel mellan olika insatsavtal.

2. Sida bemyndigas att ingå avtal om förlängning av samarbetsavtal då landstrategin förlängs eller då tidpunkt för inlämnande av förslag till landstrategi skjuts framåt i tiden.

3. Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst 50 000 000 kronor per insats. För beslut i enlighet med landstrategi eller motsvarande krävs dock inte regeringens medgivande. Även för delpost 7, i fråga om forskningssamarbete, samt beträffande stöd till Svenska Röda Korset under delpost 8 får Sida fatta beslut oavsett ovanstående beloppsgräns.

4. Anslagsposten får inte överskridas. Sida får omfördela mellan delposter under förutsättning att enskild delpost förändras med högst 10 %. Delposten för humanitära insatser och konfliktförebyggande får dock förändras med 20%. Omfördelning skall redovisas i årsredovisningen.

5. Sida får inom en ram om högst 200 miljoner kronor på sakanslaget finansiera personal i fältverksamheten, som direkt handlägger program och projekt. Basbemanning – generellt bestående av råd, ekonom, administratör, assistent och eventuell stödpersonal – skall finansieras över förvaltningsanslaget.

6. Sida får disponera 10 500 000 000 kronor för garantier av den av riksdagen fastställda totala ramen om 12 000 000 000 kronor för myndig-hetens garantiverksamhet. Härav får högst 1 000 000 000 kronor avse fristående garantier samt högst 30 000 000 kronor avse kapitalmarknads-och importgarantier.

Sida skall ta ut garantiavgifter samt får bestämma avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

7. Krediter finansieras från delpost 1-4 respektive delpost 6. Beslut om krediter skall alltid bedömas mot bakgrund av låntagarlandets ekonomiska och finansiella situation. Tungt skuldsatta länder bör inte komma ifråga för krediter innan de inlett en långsiktigt hållbar skuldsanering, t.ex. inom ramen för det s.k. HIPC-initiativet. Under tiden närmast efter att skuldlättnad inom HIPC-initiativet erhållits skall krediter beviljas restriktivt på mycket förmånliga villkor.

Beslut om krediter fattas av Sida och skall stå i överensstämmelse med Sidas kreditpolicy.

Följande ärenden skall dock underställas regeringens prövning:
- kredit som överstiger 100 000 000 kronor,
- u-kredit till länder till vilka u-krediter tidigare ej beviljats om insatsen inte täcks eller ligger i linje med av regeringen fastställd landstrategi eller motsvarande beslut,
- bindning av biståndskredit.

Sida kan med eget yttrande hänskjuta annat ärende om krediter till regeringens prövning.

Återbetalningar på lån avseende bistånds- och villkorskrediter skall redovisas mot inkomsttitel 4526 "Återbetalning av övriga lån". Erhållen ränta skall redovisas mot inkomsttitel 2394 "Övriga ränteinkomster".

8. Sida får finansiera metodutveckling, studier och utvärderingar, resultat- och erfarenhetsredovisningar, särskilda rapporter, revisioner och liknande inom respektive delpost.

9. För delpost 1-4 skall medlen användas i enlighet med av regeringen fastställda landstrategier, regionstrategier eller motsvarande beslut där sådana föreligger. Prioriteringar därutöver framgår av punkt 13-16 nedan. I övrigt skall bl.a. följande finansieras från delposterna 1-4:

- valobservatörsinsatser. Regeringsbeslut för ändamålet skall fattas i varje enskilt fall. Rekrytering inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Utrikesdepartementet i avvaktan på formellt regeringsbeslut.

- biståndskrediter. Biståndskrediter är främst avsedda för finansiering av infrastrukturprojekt i betalningssvagare låginkomstländer. De skall lämnas på mjuka villkor, liknande dem som tillämpas för s.k. IDA-krediter, och i normalfallet vara obundna.

10. Institution som beviljas bidrag skall på begäran ge Riksrevisionsverket tillfälle att granska hur bidrag används av mottagare och därvid lämna verket de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman skall ske i enlighet med avtal. Sådana avtal skall innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde.


8:1 ap.1.6 Multilateralt utvecklingssamarbete till Sidas disposition
Medel under delposten disponeras av Sida för utbetalning till följande ändamål.

FN:s ekonomiska och sociala verksamhet

Högst 12 000 000 kr avser stöd till multilateral och bilateral verksamhet inom narkotikaområdet, inklusive missbruk av tobak, för att hjälpa länder att efterleva FN:s normativa riktlinjer. Särskild tonvikt skall läggas vid förebyggande verksamheter, institutionsuppbyggnad och insatser i Afrika.

Insatser inom miljöområdet

Högst 16 000 000 kronor avser insatser inom det multilaterala miljöområdet, framför allt vad avser följande områden:

- särskilda insatser inför, under och efter globala miljökonferenser samt för uppföljning av Världstoppmötet om hållbar utveckling,

- internationella förberedelser för och deltagande i partsmötena för de globala miljökonventionerna och deras protokoll i enlighet med Sidas handlingsplaner för respektive konvention,

- pilotinsatser för att utveckla metoder för integrering av miljökonventionerna i det bilaterala utvecklingssamarbetet,

- ökade insatser vad gäller arbete med Globala miljöfondens arbetsprogram, framför allt bedömning av projektförslag.

Högst 1 200 000 kronor får användas för att förstärka Sidas medverkan i och uppföljningen av i ovannämnda stycke angivet multilateralt samarbete och metodutveckling. Sida skall inkomma med ett förslag om hur man avser använda dessa medel.

Högst 4 000 000 kronor får användas för att, i samarbete med Naturvårdsverket, utarbeta projekt och program inom ramen för den bilaterala bidragsdelen av Montrealprotokollets multilaterala fond. Medlen får även användas för insatser i arbetet med fondens exekutivkommitté.

Övriga multilaterala insatser

Högst 750 000 får användas för kostnader i samband med Sveriges ordförandeskap under 2003 för utskottet för finanser, revision och utvärdering mm ("Finance, Audit, Monitoring and Evalutaion Committee") inom styrelsen för Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria.

Högst 20 000 000 kr avser bidrag till Globala Vaccininitiativet (GAVI).

Högst 29 000 000 kronor avser stöd till Internationella sjöfartsuniversitetet (WMU).

Konflikthantering

Högst 13 000 000 kronor får användas, under förutsättning att Israel och PLO begär fortsatt medverkan i styrkan av de deltagande staterna, för att finansiera det svenska deltagandet med högst elva personer i den civila observatörsgruppen i Temporary International Presence in Hebron (TIPH). Sida skall göra utbetlaningarna kvartalsvis.

8:1 ap.2.1 Afrika
Under delpost 1 Afrika skall uppmärksamhet ägnas åt bl.a. insatser för att bekämpa hiv/aids, regionalt samarbete som bygger på afrikanska initiativ, fredsfrämjande och konflikthantering, demokratisering inklusive mänskliga rättigheter, reformprocesser som kan leda till bl.a. ökad ekonomisk tillväxt samt andra angelägna ändamål. Medlen skall även kunna användas för uppföljning av toppmötet mellan EU och Afrika sant för andra övergripande afrikanska processer, främst New Partnership for Africa's Development (NEPAD).

8:1 ap.2.2 Asien
För delpost 2 Asien skall prioritet ges åt insatser till stöd för ekonomiska och politiska reformprocesser, institutions- och kapacitetsuppbyggnad, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, miljöinsatser och regionalt samarbete. Den allvarliga situationen i Asien vad gäller hiv/aids gör det angeläget att öka insatserna på området. Medlen skall kunna användas för bidrag till olika samarbetsinitiativ inom ramen för ASEM (Asia Europe Meeting). Vidare kan medlen användas för insatser i Nordkorea med syfte att skapa förutsättningar för stöd till freds- och reformprocessen på koreanska halvön. I Indonesien skall Sida verka för ökade insatser vid sidan av det kontraktsfinansierade tekniska samarbetet. Sida skall fördjupa samarbetet med den Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) inom ramen för ökad samordning och synergi mellan bilateralt och multilateralt utvecklingssamarbete. Sidas insatser i Centralasien skall genomföras i enlighet med de landstrategier som gäller för denna region.

8:1 ap.2.3 Latinamerika
Under delpost 3 Latinamerika skall prioritet bl a ges åt insatser till stöd för demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna, reformprocesser bl.a. med inriktning mot tillväxt som förbättrar de fattigas levnadsnivå och institutions- och kapacitetsuppbyggnad, fattigdomsbekämpande insatser, miljöinsatser, regionalt samarbete samt andra angelägna insatser. Dessutom bör triangelsamarbetslösningar uppmuntras när så är lämpligt. Vidare skall medlen användas för konflikthantering och fredsfrämjande insatser i Colombia och uppföljning av fredsavtalen i Guatemala.

8:1 ap.2.4 Europa
Under delpost 4 Europa skall Sida vad gäller arbetet med länderna på västra Balkan särskilt stödja närmandet till europeiska strukturer och politisk och ekonomisk integration i Europa genom den s k Stabiliserings- och Associeringsprocessen(SAp) samt bidra till ökad stabilitet och regionalt samarbete. Detta skall ske genom stöd till bl a ekonomiska reformer, institutionsbyggnad och till uppbyggnad av fungerande rättsstater. Stödet skall vidare bidra till att öka förutsättningarna för återvändande av flyktingar och internflyktingar i och till regionen. I syfte att åstadkomma en bättre harmonisering och i övrigt öka effektiviteten i genomförandet skall Sida samordna sina insatser med andra bilaterala och multilaterala givare i regionen, särskilt EU:s stödprogram Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization, CARDS. SIDA skall vidare tillsammans med Utrikesdepartementet delta i arbetet med utformandet av EU:s stöd till V Balkan genom CARDS samt tillsammans med andra givare fortsätta att stödja framtagandet och genomförandet av nationella fattigdomsstrategier.

Sida skall, i samråd med Utrikesdepartementet, både i hemmaorganisationen och i fält, säkerställa att det svenska utvecklingssamarbetet är i linje med EU:s SA-process och den övergripande freds- och försoningsprocessen på västra Balkan.

Sida skall under delposten skapa utrymme för valobservatörsinsatser upp till totalt 5 000 000 kronor.

Sida skall vara National Contact Point, NCP, för twinning inom ramen för CARDS, dvs EU:s stöd till länderna på västra Balkan. För att finansiera en tjänst för detta i Stockholm får Sida från delposten utnyttja högst 600 000 kronor under 2003.

Sidas insatser i Kaukasus skall genomföras i enlighet med de landstrategier som gäller för denna region.

Den ingående reservationen från år 2002 delposten 4. Europa, för den del som regeringen disponerat, skall föras till delpost 11 Europa till regeringens disposition för särskilda insatser.


8:1 ap.2.5 Globala utvecklingsprogram
Från delposten 5 Globala utvecklingsprogram får globala program, rekrytering, resursbasutveckling, utbildning av fältpersonal, internationella kurser, utvärderingar och intern revision samt metodutveckling av global karaktär finansieras liksom nedanstående verksamheter.

För stödet genom de svenska partianknutna organisationerna till demokratiuppbyggnad i u-länder får högst 18 800 000 kronor användas. Stödet skall utgå i enlighet med av regeringen fastställda riktlinjer.

Högst 90 000 000 kronor får användas för stöd till u-landsforskning i Sverige, långsiktigt stöd till forskningsmiljöer, tematiska forskningsnätverk, stöd till enskilda forskningsprojekt, kostnader för av Sida inrättade tidsbegränsade anställningar för forskare med inriktning på utvecklingsfrågor samt administration av dessa anställningar. Sida får vidare finansiera utgifter för Sidas forskningsnämnd, vetenskapliga arbetsgrupper och information om u-landsforskning.

Medel skall användas för att finansiera det svenska samarbetet inom miljöområdet med utvecklingsbanker och andra internationella och enskilda organisationer, såsom bidraget till Global Water Partnership Organisation vad gäller värdskapet för dess sekretariat med undantag för de merkostnader som internationell rekrytering medför samt bidrag till FN-projektet GIWA (vattenutvärdering) med lokalisering i Kalmar. Stöd till Världsbanken, IUCN, GWPO och GIWA skall lämnas efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Kravet på samråd gäller inte stöd till enskilda projekt inom organisationerna.

Sida skall i samråd med Regeringskansliet, under året bereda och fatta beslut om nytt tvåårigt avtal med WHO avseeende perioden 2004-2005.

Medel får efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) användas för sekondering av nationella experter vid EU:s institutioner. Därtill kan medel användas för att stödja återinträdet på den svenska arbetsmarknaden för återvändande personal och deras medföljande. Medel får också utnyttjas för rekryteringsansträngningar riktade mot internationella organisationer.


8:1 ap.2.6 U-krediter
Under delposten 6 U-krediter finansieras subventionselementet i u-krediter och villkorskrediter.

Regeringen har meddelat föreskrifter för u-krediter i förordningen (1984:1132, omtryck 1995:870) om krediter för vissa utvecklingsändamål (U-krediter) samt förordningen (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden (ändrad senast 1996:178). Ifråga om krediter som beviljats med stöd av den upphävda förordningen (1981:357) om särskilt förmånlig kreditgivning till u-land gäller de äldre bestämmelserna.


8:1 ap.2.7 Enskilda organisationer
Sida får från delpost 7 Enskilda organisationer lämna bidrag till svenska folkrörelser och enskilda organisationer för utvecklingsinsatser i u-länder samt för u-landsinformation. Högst tio procent av de tilldelade medlen för delposten skall användas för u-landsinformation. Bidrag får även lämnas till internationella enskilda organisationer. Sida kan även finansiera svenska enskilda organisationers kostnader för uppbyggnad av nätverk och annan kapacitet för deltagande i policyarbete kring utvecklingsfrågor med bland annat EU, Europarådet, FN, OSSE, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna. Bidrag kan lämnas för seminarier och fortbildningsinsatser i samarbetsländer och regioner för enskilda organisationers utsända biståndspersonal inklusive volontärer.

De svenska organisationernas egeninsats skall normalt uppgå till 20 % av insatsens kostnad. Sida får för:
- Handikapporganisationernas Biståndsstiftelse/SHIA medge en egeninsats om 10 %,
- ungdomsorganisationer som inte ingår i ramorganisationer medge en minskning av egeninsatsen till lägst 10 %.

Kravet på egeninsats skall inte tillämpas på bidrag till volontärer eller på informationsbidrag.

Sida får inte medge att värdet av organisationens eget arbete beaktas då egeninsatsens storlek fastställs. Eget eller insamlat material får inte räknas som en del av egeninsatsen. Verksamheten vid "Sida Civil Society Center" i Härnösand skall finansieras från delposten.


8:1 ap.2.8 Humanitärt bistånd och konfliktförebyggande
Avseende delpost 8 Humanitärt bistånd och konfliktförebyggande får Sida besluta om 230 000 000 kronor för stöd till Internationella rödakorskommitténs (ICRC) fältverksamhet för år 2003, i enlighet med ICRC:s årliga appell för katastrofinsatser, samt därutöver positivt beakta eventuellt ytterligare extraordinära behov som kan uppstå under året.

Sida bemyndigas att, efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet), ingå överenskommelse med ICRC om fördelningen av det svenska bidraget till ICRC:s fältverksamhet för år 2003.

Stöd till konflikthantering och konfliktförebyggande skall vara föremål för samråd i den för Sida och Utrikesdepartementet gemensamma samrådsgruppen för humanitärt bistånd och samordnas med stöd för liknande syften som finansieras av medel som regeringen och Regeringskansliet disponerar.

Medel får användas för svenska och internationella utrednings- och forskningsuppdrag samt seminarieverksamhet av direkt betydelse för det svenska humanitära biståndet och konflikthantering.

Inom ramen för FN:s konsoliderade appeller (CA) skall Sida beakta vikten av förutsägbart stöd till FN:s humanitära samordning i fält liksom till åtgärder för att förbättra säkerheten för humanitär personal. Vid beslut om bidrag till FN:s konsoliderade appeller skall Sida beakta fördelningen av de svenska årsbidragen till relevanta FN-organ.

Sida skall ha beredskap att vid behov bidra till tilläggsprogram som genomförs av FN:s flyktingkommissarie.

För insatser i länder där behovet av humanitärt bistånd visar sig vara långvarigt eller vid större insatser i samband med naturkatastrofer skall i första hand tillgängliga medel inom delposterna 1-4 användas.

Samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om insatser som finansieras över delposten skall fortsatt äga rum i den gemensamma samrådsgruppen för humanitärt bistånd.

Den ingående reservationen till Regeringens disposition på anslaget 8.1.2 delposten 8 skall vara till Sidas disposition 2003.


8:1 ap.2.9 Ekonomiska reformer
Medel under delpost 9 Ekonomiska reformer disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) eller Sida efter beslut av regeringen.

8:1 ap.2.11 Europa till regeringens disposition
Delpost 11 Europa till regeringens disposition för särskilda insatser. Till denna delpost skall den ingående reservationen från år 2002 delposten 4. Europa, för den del som regeringen disponerat, föras.

8:2Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (ramanslag)492 740 tkr
8:2 ap.1Sida (ram)481 805 tkr

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
8:2 ap.2Till regeringskansliets disposition (ram)10 935 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

8:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Anslaget disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (anslagspost 1) och regeringen (anslagspost 2).

8:2 ap.1 Sida
1. Avseende delpost 1 Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete får Sida får lämna kreditgarantier för lån till personal inom en ram på 15 000 000 kronor. För täckning av statens kostnader för förluster på grund av infrianden av garantiåtaganden skall en avgift om 1 % av vid betalningstidpunkten utestående belopp årligen i förskott betalas till staten. Eventuella förluster på grund av sådan garanti skall för personalen vid ambassaderna belasta anslaget 8:2 ap.1 Sida och för fältpersonal anslaget 8:1.2 Bilateralt utvecklingssamarbete. Utlåning får ske i huvudsaklig överensstämmelse med SIDA:s skrivelse den 4 maj 1984.

8:2 ap.2 Till regeringskansliets disposition
1. Avseende delpost 2 Till regeringskansliets disposition får Utrikesdepartementet disponera 935 000 kronor avseende den säkerhetsfrämjande tjänst (inklusive resekostnader) som behövs för de integrerade utlandsmyndigheterna.

2. Avseende delpost 2 Till regeringskansliets disposition får Utrikesdepartementet under första halvåret år 2003 disponera 10 000 000 kronor avseende utbetalning till Folke Bernadotteakademin för deras förvaltningskostnader.2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
8:1 ap.18 430 0000008 430 000
8:1 ap.214 453 00000014 453 000

Villkor
Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Regeringen har av Riksdagen fått ett bemyndigande, för det multilaterala utvecklingssamarbetet (8:1 ap.1), att under år 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 8 430 000 000 kronor under budgetåret 2004 eller senare.

Regeringen har av Riksdagen fått ett bemyndigande, för det bilaterala utvecklingssamarbetet (8:1 ap.2), att under år 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 14 453 000 000 kronor under budgetåret 2004 eller senare. Bemyndigandet för denna anslagspost ska fördelas mellan Sida och regeringen som följer:

Sida 13 653 000 000 kronor
Regeringen (delpost 9 Ekonomiska reformer) 800 000 000 kronor


2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
8:100
8:1 ap.1


8:1 ap.1.100-
8:1 ap.1.200-
8:1 ap.1.300-
8:1 ap.1.400-
8:1 ap.1.500
8:1 ap.1.600
8:1 ap.2


8:1 ap.2.100-
8:1 ap.2.200-
8:1 ap.2.300-
8:1 ap.2.400-
8:1 ap.2.500-
8:1 ap.2.600-
8:1 ap.2.700-
8:1 ap.2.800-
8:1 ap.2.900-
8:1 ap.2.1000-
8:1 ap.2.1100
8:1 ap.3


8:1 ap.3.100-
8:1 ap.3.200-
8:1 ap.3.300-
8:1 ap.3.400-
8:1 ap.3.500-
8:27 4000
8:2 ap.17 4000
8:2 ap.2002.2Övriga villkor

(tkr) Räntekontokredit Belopp som tillförs räntekonto Låneram
8:2 Sida

6/2-30/6: 18 700

1/7-31/12: 19 700

481 8051 92 0002

1 Överföringen sker med 1/6 av 245 904 000 kronor varje månad första 6 månaderna, dvs. 40 984 tkr (januari – juni) och med 1/6 av 235 901 000 kronor varje månad de sista 6 månaderna, dvs. 39 317 tkr (juli - december).
2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten
2.3Avgifter och bidrag

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamheten vid "Civil Society Centre" i Härnösand samt internationell rekrytering och kompetensutveckling får delfinansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Sida, dock ej i de fall som avses i § 15 avgiftsförordningen (1992:191).

Sida disponerar inkomsterna från "Civil Society Centre" i Härnösand och internationell rekrytering och kompetensutveckling.3Undantag EA-regler

Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att inneha;

-konto i affärsbank för brådskande kontantutbetalningar, för betalningar av remburser och för överföringar av medel till ambassaderna.

Eventuellt räntegottgörelse avseende ovanstående konton skall bokföras på inkomsttitel 2811 "Övriga inkomster av statens verksamhet".På regeringens vägnar


Jan O. Karlsson
Eva Persson


Kopia till

Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/IA
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Ekonomistyrningsverket
Exportkreditnämnden
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Riksdagen - Utrikesutskottet
Svenska institutet
Swedfund International AB
Presschefen UD
UD-A-RED
UD-RS
UD-EC
UD-GS