Regeringsbeslut
5
2003-11-27 Ju2003/9258/Å (delvis)

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Justitiekanslern


 

Riksdagen har beslutat om Justitiekanslerns verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 1, bet. 2002/03:KU1, rskr. 2002/03:53, utg.omr. 4, bet. 2002/03:JuU1 rskr. 2002/03:70). 

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Justitiekanslern och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DemokratiIntegritet, yttrandefrihet och en rättsäker förvaltningJustitiekanslern


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Justitiekanslerns ansvarsområde.

Politikområde Demokrati

Mål

Målet för politikområdet är att folkstyrelsen skall värnas och fördjupas.


Verksamhetsområde Integritet, yttrandefrihet och en rättsäker förvaltning

Mål

Justitiekanslerns del av målet för verksamhetsområdet Integritet, yttrandefrihet och en rättssäker förvaltning är att värna integriteten, yttrandefriheten samt rättssäkerheten i den offentliga verksamheten.


Verksamhetsgren Justitiekanslern

Mål

1.1.1 Mål 1 Tillsyn

Målet är att värna rättssäkerheten och bidra till en fortsatt hög kvalitet inom den offentliga verksamheten samt att medverka till ett starkt förtroende för advokatväsendet.

Återrapportering

Påbörjade och avslutade tillsynsprojekt med uppgift om syfte och resultat. Särskild redovisning av de ärenden som avser tillsynen över advokatväsendet.

1.1.2 Mål 2 Tryck- och yttrandefrihet inklusive rättegångar

Målet är att värna tryck- och yttrandefriheten utan att ge avkall på motstående intressen, såsom intresset av att bekämpa tryck- och yttrandefrihetsbrott, samt att medverka till att rättstillämpningen och lagföringen på tryck- och yttrandefrihetsrättens område blir effektiv och rättssäker.

Återrapportering

Ärenden inom det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området med särskild redovisning av dels åtgärder mot rasistisk brottslighet (antalet ärenden där förundersökning inletts respektive åtal väckts för tryck- eller yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp samt antalet anmälningar om sådana brott som inte har föranlett åtgärder), dels åtgärder som vidtagits i ärenden avseende olaga våldsskildring.

1.1.3 Mål 3 Skadestånd inklusive rättegångar

Målet är att se till att den enskilde kommer till sin rätt utan att det allmänna intresset sätts åt sidan.

Återrapportering

Skadeståndsanspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet inklusive ränta samt antalet ärenden som föranlett rättegång) samt skadeståndsanspråk på annan rättslig grund (det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet av de av Justitiekanslern bestämda ersättningarna exklusive ränta samt antalet ärenden som föranlett rättegång).

1.1.4 Mål 4 Övriga rättegångar

Målet är att inom och utom rätta och med beaktande av den enskildes rätt ta tillvara statens intresse i rättsliga angelägenheter.

Återrapportering

Mål eller ärenden av principiell betydelse.

1.1.5 Mål 5 Integritet

Målet är att värna den enskildes integritet utan att ge avkall på motstående intressen, såsom intresset av att bekämpa brott och intresset av ett effektivt kreditsystem, samt att medverka till att rättstillämpningen inom de berörda områdena blir effektiv och rättssäker.

Återrapportering

Ärenden enligt kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182) och lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.Övriga mål och återrapportering

Målet är att Justitiekanslern, med bibehållen kvalitet i ärendebehandlingen, skall minska antalet balanserade ärenden jämfört med 2002. Ärenden som avser klagomål eller anspråk från enskilda och som inte förs till rättegång bör vara avslutade inom två år från det att ärendet kom in till Justitiekanslern.

Återrapportering

Följande skall återrapporteras

- antalet inkomna och avgjorda ärenden,

- antalet ärenden som inte avgjorts vid ingången respektive utgången av budgetåret,

- åldersstrukturen på ärenden som inte avgjorts,

- genomsnittlig handläggningstid,

- remisser,

- regeringsuppdrag,

- övriga faktorer som kan bidra till en bedömning av på vilket sätt Justitiekanslerns verksamhet bidragit till att målen uppnåtts.
2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:2Justitiekanslern (ramanslag)16 590 tkr

Disponeras av JustitiekanslernUtgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:13Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (ramanslag)24 291 tkr

Disponeras av Justitiekanslern

Villkor

4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Efter rekvisition till Justitiekanslern kan medel betalas ut till Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten och Rikspolisstyrelsen för sådan ersättning som avses i 3 a § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, till Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Riksskatteverket för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder samt till Statens pensionsverk.

Justitiekanslern får utöver tilldelat anslagsbelopp disponera en anslagskredit på högst 382 000 kronor.

Från anslaget skall finansieras följande utgifter som skall redovisas under nedan angivna rubriker.

Ersättning till frihetsberövade m.m.

1. Ersättning i mål eller ärenden enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i mål rörande lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

4. Återkrav av ersättning vid talan enligt 10 och 11 §§ lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

5. Medel som flyter in på grund av att motpart ålagts att betala statens rättegångskostnader.

6. Ersättning för utgifter för livränta som rekvireras av Statens pensionsverk.

Skadestånd m.m. i andra fall

1. Skadestånd eller annan ersättning till motpart i mål eller ärenden inom eller utom rätta.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i rättegångar.

4. Kostnad i samband med rättegång inför internationell domstol eller i liknande organ.

5. Kostnad för förundersökning i brottmål.

Betalning av ersättning till staten m.m.

1. Medel som flyter in på grund av att motpart genom dom eller beslut har ålagts att betala statens rättegångskostnader.

2. Medel som flyter in på grund av att en myndighet har ålagts att betala statens ombudskostnader.

Övrigt

1. Justitiekanslern får i förekommande fall uppdra åt den eller de myndigheter som berörs av ett skaderegleringsärende eller en rättegång att ombesörja att skadeståndsbelopp eller annat ersättningsbelopp, kostnad för ombud i ärendet hos Justitiekanslern samt rättegångskostnad som domstolen har beslutat om utbetalas till motparten.

2. Justitiekanslern får i förekommande fall uppdra åt den eller de myndigheter som berörs av en rättegång att ombesörja att ersättning för statens kostnader för ombud i rättegången utbetalas till Justitiekanslern.2.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
46:22490-
4:133820-2.3Övriga villkor

(tkr)

Låneram1

46:2 Justitiekanslern

2 000

1 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten

3Undantag EA-regler

Justitiekanslern undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar


Pär Nuder
Cecilia Carmler


Kopia till

Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens pensionsverk
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen