Regeringsbeslut
7
2003-02-06 Ju2003/1298/IM

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslaget 10:4 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 8

Riksdagen har beslutat om anslaget 10:4 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 8 för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 8, bet. 2002/03:SfU2, rskr. 2002/03:46).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för nedan angivet anslag.


1Finansiering


1.2Anslag

1.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:4Hemutrustningslån (ramanslag)18 631 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden

Villkor

10:4 Hemutrustningslån

Anslaget avser verksamhet enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Från anslaget betalas ränta på medel som Centrala studiestödsnämnden upplånar hos Riksgäldskontoret i enlighet med regeringsbeslut. Från anslaget betalas även avskrivningskostnader för lån.1.2.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
10:4559894-1.3Övriga villkor

Centrala Studiestödsnämnden får utöver tilldelat anslagsbelopp disponera en anslagskredit på högst 532 000 kronor.


På regeringens vägnar


Mona Sahlin
Gunnar Sallstedt


Kopia till

Utrikesdepartementet, Enheten för migration och asylpolitik
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementets budgetsekretariat
Näringsdepartementets administrativa sekretariat
Justitiedepartementet, Enheten för ledningsstöd och administration
Utbildningsdepartementet, Studiestöds- och tillträdesenheten
Integrationsverket
Migrationsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Riksgäldskontoret
Riksdagens socialförsäkringsutskott