Regeringsbeslut
2003-03-06 U2003/1482/SV

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Centrala studiestödsnämnden

Riksdagen har beslutat om tilläggsbudget för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 15, bet. 2002/03:UbU24, rskr. 2002/03:117, utg.omr. 16, ).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetStudiestödsutbetalningar
Studiestödshantering
Integrationspolitik?Tilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Centrala studiestödsnämndens ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål
Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål
Fler skall kunna studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller funktionshinder.

Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Överklagandenämnden för studiestöd, Specialpedagogiska institutet, Statens institut för särskilt utbildningsstöd samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket.


Återrapportering
Centrala studiestödsnämnden skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå målen inom verksamhetsområdet. Myndigheten skall även redovisa en samlad bedömning av hur den har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

Myndigheten skall dessutom redovisa en samlad bedömning av uppnådda resultat, effekter samt utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Studiestödsutbetalningar


Återrapportering
För varje studiestödsform, inklusive särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (Rg-bidraget) och bidrag för kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (TUFF) skall antalet studerande som fått studiestöd samt utbetalda belopp fördelat på ålder, kön, studiestödsomfattning och skolform redovisas. Detsamma gäller för rekryteringsbidrag. Redovisningen skall omfatta kalenderhalvår och kalenderår. Antalet ansökningar om stöd, antalet beviljningsbeslut samt avslagsbeslut för ej rättighetsstyrda anslag eller anslagsposter skall redovisas. Studiehjälp och studiemedel för studier utomlands skall särredovisas. I förekommande fall skall fördelning ske på bidrag fördelat efter bidragsnivå, lån och tilläggslån samt studier på grundskolenivå, gymnasienivå och eftergymnasial nivå. Avseende särskilt vuxenstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa skall dessutom redovisas antalet personer som fått studiestödet baserat på den lägsta nivå utifrån dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen. Även den genomsnittliga nivån på den högre dagpenningen skall redovisas. Denna samlade redovisning skall i tabellform lämnas senast den 1 april 2004.

Verksamhetsgren Studiestödshantering

Mål
Tilldelnings- och återbetalningsverksamhet

1. Den genomsnittliga ärendehandläggningstiden skall kortas.

2. Andelen beslut i studiestödsärenden som kan hanteras maskinellt skall öka.

Service och information

3. Andelen inkommande samtal som besvaras skall öka.

4. Andelen inkommande samtal som besvaras inom tre minuter skall öka.

5. Andelen nöjda kunder skall öka.


Återrapportering
Tilldelnings- och återbetalningsverksamhet

Genomsnittlig handläggningstid fördelad efter typ av ärende samt styckkostnad per ärende skall redovisas. Med handläggningstid avses den tid som förflyter från det att ärendet inkommit till myndigheten och till dess att beslutet har expedierats.

Myndigheten skall redovisa hur beslut i olika studiestödsärenden fördelas på manuell respektive maskinell hantering.

Service och information

Andel besvarade samtal, datasvar, e-brev och besök på hemsidan samt svarstider i telefon skall redovisas.

Redovisning och bedömning av resultatet av en kund- eller medborgarundersökning skall lämnas.

Åtgärder som vidtagits inom verksamhetsgrenen för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten skall redovisas.

Politikområde Integrationspolitik

Mål
Målen för den internationella integrationspolitiken är:

- lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

- en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund och

- en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.

Andra myndigheter vars verksamhet skall bidra till målen är Integrationsverket och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.


Verksamhetsgren Tilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån

Mål
Hemutrustningslånet skall bidra till en god integration i det svenska samhället. Handläggningstiden skall inte överstiga tre veckor.

Återrapportering
Antalet inkomna låneansökningar, genomsnittlig handläggnings- och behandlingstid samt andelen låneansökningar där handläggningstiden överstiger tre veckor, styckkostnad, antal beviljade ansökningar och utbetalda lån samt antal beslut om eftergift av lån skall redovisas. För beviljade ansökningar och utbetalda lån skall också redovisas antal och andel för möblerad respektive omöblerad bostad. För efterskänkta lån skall också redovisas totalt efterskänkt belopp samt genomsnittligt belopp per lån. Där det är möjligt skall redovisningen vara fördelad efter kön.

Övriga mål och återrapportering

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa den genomsnittliga studieskulden fördelad efter åldersintervall och kön, förväntat antal slutbetalare samt genomsnittligt återbetalningsbelopp fördelat efter ålder och kön. Kostnaderna för studielån skall särredovisas på räntor och avskrivningar samt för studielån tagna före respektive fr.o.m. den 1 juli 2001. Utfallet skall analyseras och kommenteras. Antalet ansökningar om omprövning och antalet överklaganden skall redovisas liksom andelen av dessa beslut som ändrats.

Redovisningen skall även avse hur kravet på tillgänglighet m.m. enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa hur de studerande som ansökt respektive beviljats rekryteringsbidrag är fördelade avseende målgrupperna: 1. är arbetslös, 2. riskerar arbetslöshet samt 3. har något funktionshinder och som på grund härav behöver extra tid för att nå studiemålen.

Centrala studiestödsnämnden skall den 15 mars, den 15 juni, den 1 oktober samt den 1 december 2003, redovisa följande uppgifter: ärendehandläggningens status avseende inkomna och beslutade ärenden, genomsnittlig handläggningstid och andel ärenden avklarade inom tre veckor, telefonservicen avseende genomsnittlig kötid, antal inkomna och besvarade samtal samt självservicetjänsterna, omfattande antal besökande på hemsida och utnyttjande av datasvar. Uppgifterna skall redovisas per vecka och visa förändringar sedan förra redovisningen och i förhållande till samma vecka 2002. Uppgifterna skall i förekommande fall redovisas per studiestödsform.1.2Organisationsstyrning

En redovisning av hur det organisatoriska utvecklingsarbetet fortskrider inom myndigheten skall lämnas. En analys skall göras av telefontillgänglighetens effekter för väntetider, samtalstider och om handläggningstiderna påverkats.

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa dels i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen avseende föregående budgetår uppnåtts, dels vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under innevarande budgetår och de två därpå följande åren. Redovisningen skall lämnas vid sidan av myndighetens årsredovisning och budgetunderlag senast den 21 februari 2003.

Personalutvecklingen för de senaste sex åren fördelat på olika personalkategorier skall redovisas. Myndigheten skall även redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att förbättra personalens arbetsmiljö. Redovisningen skall även innehålla en analys av insatsernas effekter.

Centrala studiestödsnämnden skall redovisa myndighetens miljöledningsarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 15 november 2001 (Statsförvaltning för hållbar utveckling-uppdrag till myndigheter att införa miljöledningssystem Dnr M2001/3171/Kn).

Centrala studiestödsnämnden skall fortsätta arbetet med att vidareutveckla mått och metoder för myndighetens prestationsredovisning med utgångspunkt i den redovisning som lämnades i myndighetens årsredovisning för 2001. Detta gäller såväl den interna verksamheten som studiestödshanteringen. Resultatet skall redovisas tillsammans med en fördjupad prestationsredovisning den 1 oktober 2003.1.3Uppdrag

Nya uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden skall vid nedanstående prognostillfällen redovisa kommenterade utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag/anslagsposter/delposter som myndigheten disponerar inklusive myndighetsanslaget. Redovisningen skall i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, utnyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, bl.a. makroekonomiska antaganden och regeländringar, som har betydelse för prognosen. Vidare skall prognosen kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till de belopp som redovisas i budgetproppositionen för 2003. För ej rättighetsstyrda anslag får prognosen ej överstiga tilldelade/beräknade medel inklusive anslagssparande som disponeras. Om möjligt skall prognoserna också månadsfördelas så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Utgiftsprognoser för alla anslag inklusive myndighetsanslaget lämnas senast: den 22 januari 2003, den 10 mars 2003, den 7 maj 2003, den 11 augusti 2003 och den 3 november 2003. Anslaget 10:4 Utgiftsprognoser för hemutrustningslån skall redovisas till Näringsdepartementet senast den 24 januari, den 12 mars, den 7 maj, den 12 augusti och den 6 november 2003. Centrala studiestödsnämnden skall vid prognostillfällena även redovisa antalet studiestödstagare som fått studiestöd under den föregående perioden fördelat på månad och dittills per kalenderhalvår och år redovisas. För år 2003 skall även det ackumulerade utfallet anges.

Centrala studiestödsnämnden skall i mars och augusti 2003 redovisa avvikelser mellan prognos och utfall för det senaste kalenderhalvåret samt analysera de faktorer för respektive anslag som bidragit till avvikelserna.

2. Centrala studiestödsnämnden skall den 15:e varje månad lämna en redovisning över medelsförbrukningen under året. Av redovisningen skall framgå utbetalt belopp för den föregående månaden och dittills per kalenderhalvår och år för samtliga anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Denna rapportering avser inte anslag 10:4 Hemutrustningslån.

3. Centrala studiestödsnämnden skall redovisa hur myndighetens medverkan i hanteringen avseende studenternas personskadeskydd har utvecklats. Redovisningen skall även avse kostnadsutvecklingen för personskadeförsäkringen och andra viktiga erfarenheter från verksamheten. Redovisningen skall lämnas den 15 augusti 2003.

4. Centrala studiestödsnämnden skall redovisa omfattningen av myndighetens studiesociala verksamhet bortsett från beviljning, utbetalning och återbetalningsverksamhet av studiestöd samt lämna förslag till hur verksamheten kan utvecklas och bör bedrivas. Redovisningen skall lämnas den 15 augusti 2003.

5. Centrala studiestödsnämnden skall följa utvecklingen av den studiestödsreform och det nya studiemedelssystem som infördes den 1 juli 2001. Utgångspunkten för detta arbete skall vara att det nya systemet ligger fast. Myndigheten skall främst beskriva funktionaliteten i systemet som helhet och effekterna av de nya inslag som genom reformen infördes för olika grupper av studerande. Redovisningen skall koncentreras till beviljningsverksamheten och särskilt belysa utformningen av det höjda fribeloppet, den tekniska utformningen av tilläggslånet, bidraget till studerande över 50 år som studerar på s.k. bristyrkesutbildningar och utformningen av underindelningen av anslagsposter i delposter avseende det högre bidraget. Eventuella förändringar i studenternas och låntagarnas beteende till följd av reformen skall belysas. Även andra viktiga iakttagelser som myndigheten gjort i samband med systemförändringen skall redovisas. Eventuella förslag till förändringar skall avse den tekniska utformningen av regelsystemet och rymmas inom nuvarande kostnadsramar. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2004.

6. Centrala studiestödsnämnden skall mot bakgrund av Riksrevisionsverkets rapport (RRV 2002:20) "Välfärdssystemen behöver förenklas", redovisa myndighetens arbete med att utveckla beslutskvaliteten inom myndighetens verksamhet särskilt vad avser arbetet med att utveckla uppföljning och styrning, att ge internrevisionen en tydligare granskningsroll samt att öka kännedomen om omfattningen av fel och fusk inom studiestödet. Eventuella förslag till regeländringar av teknisk karaktär skall redovisas. Mot bakgrund av Riksrevisionsverkets slutsatser skall Centrala studiestödsnämnden även lämna ett diskussionsunderlag till hur en försöksverksamhet med utbetalning i förskott av studiemedel skulle kunna ordnas. I uppdraget ingår att lämna förslag till hur en sådan försöksverksamhet lämpligen bör avgränsas i tid, omfattning, utbildningsnivå etc. Redovisningen skall lämnas den 1 april 2003.

7. Centrala studiestödsnämnden skall i samråd med Ekonomistyrningsverket och Riksgäldskontoret utreda vilka fordringar som kan hänföras till Centrala studiestödsnämndens låne- och återkravsverksamhet med hänvisning till bestämmelser i lag och förordning. Dessa fordringar skall analyseras avseende risker för framtida förluster. Vidare skall utredas hur dessa fordringar kan redovisas i en budget enligt bokföringsmässiga grunder.Redovisningen skall också omfatta en bedömning huruvida nuvarande modell för beräkning av osäkra fordringar vid nedskrivning på grund av ålder kan utvecklas och innefatta samtligaframtida förluster hänförbara till studielånesystemet. Redovisningen skall också innehålla förslag på vilka utgifter för nedskrivningar som skall finansieras från reserverade medel och vilka nedskrivningar som skall finansieras över anslag.

Centrala studiestödsnämnden skall i samråd med Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och Konjunkturinstitutet ta fram en modell för att beräkna framtida anslagsbehov i låne- och återkravsverksamheten. I arbetet ingår att utreda vilka signifikanta samhällsekonomiska faktorer som beräkningarna bör innefatta för att bedöma framtida förluster i låne- och återkravsverksamheten.Därutöver skall bedömningar göras huruvida andra faktorer som i dag inte ingår i modellen för att beräkna osäkra fordringar kan inkluderas i beräkningarna, såsom dödsfall, avskrivning på grund av vuxenstudier m.m. Uppdraget skall redovisas senast den 15 april 2003.

8. Centrala studiestödsnämnden skall redovisa en uppföljning av hur nyanlända flyktingar uppfattar och förstår den information som ges om hemutrustningslån. Redovisningen skall fokusera på information som gäller återbetalningsregler och ränta. Rapporten skall utöver resultatet av en kundundersökning även redovisa på vilket sätt myndigheten informerar om lånet. Redovisningen skall lämnas den 31 oktober 2003.

Tidigare uppdrag

9. Centrala studiestödsnämnden skall, i den planerade och pågående utvecklingen av administrativa stödsystem och/eller verksamhetssystem säkerställa att den nya versionen eller nya system (både egenutvecklade och inköpta system) med enkelhet kan uppgraderas till en version med eurofunktionalitet. En långsiktig strategi för systemförnyelse skall utvecklas utifrån myndighetens verksamhet och dess behov vid en eventuell övergång till euro. Denna strategi skall utvecklas inom ramen för den beredskapsplan för euron som myndigheten och andra centrala myndigheter i staten enligt regeringsbeslut den 7 september 2000 (Fi2000/3235) skall utarbeta. Gjorda bedömningar och vidtagna åtgärder skall redovisas inom ramen för den löpande rapporteringen av euroarbetet som görs enligt ovanstående regeringsbeslut.

10. Riksdagen har den 14 november 2001 beslutat om ett antal lagändringar för att möjliggöra ett ökat informationsutbyte i elektronisk form mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet (prop. 2000/01:129, bet. 2001/02:KU3, rskr. 2001/02:18). Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2002. Målen med reformen är att effektivisera ärendehanteringen, förbättra servicen för den enskilde, stärka kontrollen av statens medel och att förebygga felaktiga utbetalningar. Centrala studiestödsnämnden skall under 2003 vidta de åtgärder som krävs för att det av statsmakterna beslutade elektroniska informationsutbytet skall komma till stånd och målen med reformen uppnås. Samarbete skall ske med övriga myndigheter och organisationer inom ramen för det s.k. Kontrollrutinprojektet. Centrala studiestödsnämnden skall till regeringen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att det av statsmakterna önskade informationsutbytet kommer till stånd, vilka kontrollmekanismer som har införts för att undvika s.k. dubbla utbetalningar och andra felaktiga utbetalningar. Regeringen avser att senare begära en bedömning av i vilken utsträckning felaktiga utbetalningar kunnat undvikas, vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft för att förbättra servicen för enskilda, i vilken utsträckning antalet återkravsärenden har kunnat begränsas samt uppnådda effektiviseringsvinster. Myndigheten skall senast den 1 februari 2003 redovisa vilka mätmetoder myndigheten avser att använda för att redovisa detta.

11. Centrala studiestödsnämnden skall enligt regeringsbeslut den 24 oktober 2002 (U 2002/3929/UH) tillsammans med Högskoleverket utvärdera den särskilda utbildningssatsningen på vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar (NT-utbildningar) med särskilt vuxenstudiestöd. Uppdraget skall redovisas i en gemensam rapport senast den 1 oktober 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:1Studiehjälp m.m. (ramanslag)3 010 960 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden

Villkor

25:1 Studiehjälp m.m.
Anslaget får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt 2 kap. studiestödslagen (1999:1395). Vidare får utbetalas ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

25:2Studiemedel m.m. (ramanslag)11 034 219 tkr
25:2 ap.1Studiebidrag, generellt (ram)6 960 832 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:2 ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)
25:2 ap.2.1Studiebidrag, eftergymnasiala studier (ram)68 178 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:2 ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)1 842 064 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:2 ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)210 296 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:2 ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (obetecknat)1 952 849 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden

Villkor

25:2 Studiemedel m.m.
Anslaget får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395).

25:2 ap.2.1 Studiebidrag, eftergymnasiala studier
Posten får belastas med utgifter för studiebidrag till studerande på högskolenivå för studier

- om högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen som avser byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller storhushåll och restaurang om läroanstalten anordnade programmet under 1994, samt

- på utbildning till specialpedagogexamen och på specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen.


25:2 ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning
Posten får belastas med utgifter för studiebidrag till studerande som

- vid grundskoleutbildning: saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning, eller

- vid gymnasieutbildning: saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola och högst 10 procent av posten får användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.


25:2 ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering
Posten får belastas med utgifter för studiebidrag till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskole- eller gymnasienivå.

25:2 ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag
Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Riksförsäkringsverket.

Tilldelade medel motsvarar 2 135 661 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter. Beloppet har minskats med 182 812 000 kronor på grund av att det av Riksförsäkringsverket fastställda regleringsbelopp för år 2000 för anslag 1525:5 överstiger statliga ålderspensionsavgifter som skall inbetalas från detta anslag.


25:3Studiemedelsräntor m.m. (ramanslag)5 245 224 tkr
25:3 ap.1Studiemedelsräntor (ram)5 137 224 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:3 ap.2Avskrivningar (ram)108 000 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden

Villkor

25:3 ap.1 Studiemedelsräntor
Anslagsposten får belastas med utgifter för ränte- och avgiftsinbetalningar till Riksgäldskontoret (RGK) för studielån upplånade efter 1988 enligt 4 och 7 kap. studiestödslagen (1973:349), 3 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

25:3 ap.2 Avskrivningar
Anslagsposten får belastas med utgifter för amortering av kapital hos RGK på grund av nedskrivning av studielån enligt 8 kap. studiestödslagen (1973:349), 4 kap. studiestödslagen (1999:1395), lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

Vidare får anslagsposten belastas med kostnader för nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti i enlighet med kungörelsen (1961:384) om avskrivning av lån för studier eller på grund av att låntagaren avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt.


25:4Rekryteringsbidrag (ramanslag)1 778 992 tkr
25:4 ap.1Rekryteringsbidrag till kommunerna (ram)1 481 010 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:4 ap.2Statlig ÅP-avgift för rekryteringsbidrag (obetecknat)297 982 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden

Villkor

25:4 Rekryteringsbidrag
Anslaget får belastas med utgifter för rekryteringsbidrag till vuxenstuderande enligt lagen (2000:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Myndigheten får totalt belasta anslaget inklusive anslagskrediten med högst 1 528 992 000 kronor.

25:4 ap.1 Rekryteringsbidrag till kommunerna
Tilldelade medel skall fördelas till kommuner enligt förordningen (2000:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

25:4 ap.2 Statlig ÅP-avgift för rekryteringsbidrag
Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Riksförsäkringsverket.

25:5Vuxenstudiestöd m.m. (ramanslag)64 356 tkr
25:5 ap.1Särskilt vuxenstudiestöd (ram)22 600 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:5 ap.2Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (ram)22 700 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:5 ap.3Särskilt utbildningsbidrag (ram)0 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:5 ap.4Stöd till studerande vid vissa lärarutbildningar (ram)4 200 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:5 ap.5Stöd till studerande vid vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar (ram)9 000 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:5 ap.6Statlig ÅP-avgift för vuxenstudiebidrag (obetecknat)5 856 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:5 ap.7Vuxenstudiestöd (ram)0 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden

Villkor

25:5 ap.1 Särskilt vuxenstudiestöd
Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag i form av särskilt vuxenstudiestöd enligt övergångsbestämmelserna i studiestödslagen (1999:1395).

25:5 ap.2 Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag i form av särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt övergångsbestämmelserna i studiestödslagen (1999:1395).

25:5 ap.3 Särskilt utbildningsbidrag
Anslagsposten får belastas med utgifter för retroaktiva utbetalningar som hänför sig till förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag.

25:5 ap.4 Stöd till studerande vid vissa lärarutbildningar
Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag i form av särskilt vuxenstudiestöd för studerande på högskolenivå för studier på utbildning till specialpedagogexamen och på specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen enligt övergångsbestämmelserna i studiestödslagen.

25:5 ap.5 Stöd till studerande vid vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar
Anslagsposten får belastas med utgifter för retroaktiva utbetalningar som hänför sig till förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

25:5 ap.6 Statlig ÅP-avgift för vuxenstudiebidrag
Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Riksförsäkringsverket.

25:5 ap.7 Vuxenstudiestöd
Anslagsposten får belastas med utgifter för retroaktiva utbetalningar som hänför sig till studiestödslagen (1973:349) och som inte omfattas av övergångsbestämmelser i studiestödslagen (1999:1395).

25:6Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ramanslag)60 520 tkr
25:6 ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)46 431 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:6 ap.2Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)
25:6 ap.2.1Statsbidrag till utbildning (ram)11 000 tkr

Disponeras av Specialpedagogiska institutet
25:6 ap.2.2Bidrag till kursdeltagare (ram)3 000 tkr

Disponeras av Specialpedagogiska institutet
25:6 ap.2.3Statlig ÅP-avgifter för bidrag till kursdeltagare (obetecknat)89 tkr

Disponeras av Specialpedagogiska institutet

Villkor

25:6 ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning
Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

25:6 ap.2 Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.


25:6 ap.2.1 Statsbidrag till utbildning
Statsbidrag får lämnas till anordnare för kostnader för teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF).

25:6 ap.2.2 Bidrag till kursdeltagare
Statsbidrag får lämnas till kursdeltagare för kostnader
vid teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för
kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF).

25:6 ap.2.3 Statlig ÅP-avgifter för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel motsvarar 1 089 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter. Beloppet har minskats med 1 000 000 kronor på grund av Riksförsäkringsverket beslut om regleringsbelopp för år 2000.

Tilldelade medel skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Riksförsäkringsverket.


25:8Bidrag till vissa organisationer m.m. (ramanslag)39 959 tkr
25:8 ap.1Bidrag vid korttidsstudier (ram)
25:8 ap.1.1Landsorganisationen i Sverige (ram)27 172 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:8 ap.1.2Tjänstemännens centralorganisation (ram)4 795 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:8 ap.2Statens institut för särskilt utbildningsstöd (ram)7 992 tkr

Disponeras av Statens institut för särskilt utbildningsstöd

Villkor

25:8 Bidrag till vissa organisationer m.m.
Anslaget får belastas med utgifter för bidrag vid korttidsstudier enligt förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier.

25:8 ap.1.1 Landsorganisationen i Sverige
Medel får utbetalas efter rekvisition och i mån av behov.

25:8 ap.1.2 Tjänstemännens centralorganisation
Medel får utbetalas efter rekvisition och i mån av behov.


Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:77Centrala studiestödsnämnden m.m. (ramanslag)369 609 tkr
25:77 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)
25:77 ap.1.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader (ram)368 421 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:77 ap.1.2Administrationskostnader Landsorganisationen i Sverige (ram)594 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:77 ap.1.3Administrationskostnader Tjänstemännens centralorganisation (ram)297 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden
25:77 ap.2Administrationskostnader Sisus (ram)297 tkr

Disponeras av Statens institut för särskilt utbildningsstöd

Villkor

25:77 ap.1.2 Administrationskostnader Landsorganisationen i Sverige
Medlen betalas ut efter rekvisition.

25:77 ap.1.3 Administrationskostnader Tjänstemännens centralorganisation
Medlen betalas ut efter rekvisition.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:1150 54803 %
25:2411 6580
25:2 ap.1348 04203 %
25:2 ap.2


25:2 ap.2.12 0450-
25:2 ap.2.255 2620-
25:2 ap.2.36 3090-
25:2 ap.300Inget
25:3279 2610
25:3 ap.1256 86103 %
25:3 ap.222 4000Allt
25:444 4300
25:4 ap.144 4300
25:4 ap.200
25:52 9250
25:5 ap.11 1300Allt
25:5 ap.21 1350Allt
25:5 ap.300Allt
25:5 ap.42100Allt
25:5 ap.54500Allt
25:5 ap.600Inget
25:5 ap.700-
25:63 0220
25:6 ap.12 3220-
25:6 ap.2


25:6 ap.2.15500
25:6 ap.2.21500
25:6 ap.2.300
25:81200
25:8 ap.1


25:8 ap.1.1003 %
25:8 ap.1.2003 %
25:8 ap.21200
25:775 5300
25:77 ap.1


25:77 ap.1.15 5260
25:77 ap.1.200
25:77 ap.1.300
25:77 ap.2402.2Övriga villkor

Räntekontokredit 68 021 000 kronor.

Belopp till räntekonto 369 312 000 kronor.

Överföring sker med 1/12 varje månad. Till angivet belopp tillkommer de ränteintäkter som förs till räntekontot. Utbetalningen som avser januari månad skall verkställas senast den 10 januari och utbetalningen som avser februari månad senast den 25 januari.

Låneram 175 000 000 kronor.

Centrala studiestödsnämnden får ta upp lån i Riksgäldskontoret för det samlade behovet för studielån och hemutrustningslån intill ett belopp av 122,2 miljarder kronor.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader00290 000658 421-368 421-368 421
Summa00290 000658 421-368 421-368 421

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna skall bidra till verksamhetens finansiering.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag av aviseringsavgifter inom verksamheten för hemutrustningslån, som beslutas av Centrala studiestödsnämnden. Avgiftsintäkter för uppläggning av lån, expeditions- och påminnelseavgifter samt tilläggsavgifter vid återbetalning av lån disponeras av Centrala studiestödsnämnden.

Samtliga inbetalda avgifter skall redovisas som inkomst mot anslag 1625:77 ap 1.1.

På regeringens vägnar


Thomas Östros
Ewa Redin


Kopia till

Stadsrådsberedningen
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Näringsdepartementet/Enheten för integration och mångfald
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagen, utbildningsutskottet
Socialstyrelsen
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Konjunkturinstitutet
Statens skolverk
Specialpedagogiska institutet
Högskoleverket
Överklagandenämnden för studiestöd
Integrationsverket
Folkbildningsrådet
Landsorganisationen i Sverige
Tjänstemännens centralorganisation