Regeringsbeslut Nr: 20
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Riksdagen har beslutat om Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikStudiestödStudielitteraturverksamhet
KulturpolitikBibliotek, litteratur, läsande och språketTalboksverksamhet
Punktskriftsverksamhet
Forskning och utveckling


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Talboks- och punktskriftsbibliotekets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål
Målet för utbildningspolitiken är att Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

Verksamhetsområde Studiestöd

Mål
Målet är att fler skall kunna studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller funktionshinder.

Återrapportering
Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet,

- en samlad bedömning av uppnådda resultat, effekter och utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Studielitteraturverksamhet

Mål
Målet är att synskadade och andra läshandikappade högskolestuderande skall förses med studielitteratur.

Återrapportering
Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- antal studerande som försetts med studielitteratur,

- genomsnittlig kostnad per studerande,

- antalet producerade, förvärvade och distribuerade enheter,

- genomsnittlig kostnad för producerade, förvärvade och distribuerade enheter.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,
  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,
  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,
  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,
  • att bevara och bruka kulturarvet,
  • att främja bildningssträvandena samt
  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kultu­rer inom landet.

Målet för Talboks- och punktskriftsbiblioteket är att i samverkan med andra bibliotek tillgodose synskadades och andra läshandikappades behov av litteratur.


Verksamhetsgren Talboksverksamhet

Mål
Målet är att produktionen av talböcker skall uppgå till minst 25 procent av den årliga bokutgivningen i Sverige samt att talboksutlåningen skall öka och servicen på landets bibliotek förbättras.

Återrapportering
Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- antal producerade och förvärvade talböcker samt den procentuella andelen i förhållande till den årliga bokutgivningen,

- antalet utlånade talböcker för året samt i förhållande till tidigare år,

- åtgärder som vidtagits i syfte att öka talboksutlåning och förbättra servicen på landets bibliotek samt resultatet av dessa åtgärder.

Verksamhetsgren Punktskriftsverksamhet

Mål
Målet är att utveckla punktskriftsservicen och därvid särskilt beakta tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn.

Återrapportering
Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- antal producerade, förvärvade och sålda, respektive utlånade punktskriftsböcker,

- åtgärder som vidtagits i syfte att utveckla punktskriftsservicen samt resultatet av dessa åtgärder,

- tillgången på taktilt illustrerade böcker för barn generellt sett.

Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål
Målet är att aktivt bidra till att utveckling sker av nya medier för läshandikappade.

Återrapportering
Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa pågående och avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt i sammandrag. Digitalt audiobaserat informationssystem (DAISY) skall redovisas särskilt. Vidare skall Talboks- och punktskriftsbiblioteket redovisa eventuella samarbetsprojekt, där biblioteket deltar som aktiv part.

Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Återrapportering: Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.

Övrig återrapportering

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2002 respektive 2003 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 respektive den 1 mars 2004.1.2Uppdrag

Talboks- och punktskriftsbiblioteket skall för anslaget 28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket respektive anslaget 25:7 Bidrag till vissa studiesociala ändamål redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 t.o.m. 2006 vid nedanstående prognostillfällen till Kulturdepartementet respektive Utbildningsdepartementet. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna för anslaget 25:7 skall ha samma struktur som återrapporteringen för verksamhetsgrenen Studielitteraturverksamhet.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen den 22 januari 2003,

- måndagen den 10 mars 2003,

- onsdagen den 7 maj 2003,

- måndagen den 11 augusti 2003,

- måndagen den 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:11Talboks- och punktskriftsbiblioteket (ramanslag)65 462 tkr

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
28:114 0000004 000
Summa anslag 28:114 000000

Villkor
Talboks- och punktskriftsbiblioteket bemyndigas att under 2003 beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kr under 2004.

2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
28:119820-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

Låneram

Talboks- och punktskriftsbibiliteket

3 338

65 462

6 500
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Verksamhet 1

Avgiftsinkomster001000100100
Summa001000100100

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet skall i lämplig omfattning finansieras av avgifter. Inkomsterna disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Avgifternas storlek bestäms av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Rebecka Randler


Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Synskadades Riksförbund