Regeringsbeslut
2003-03-05

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riksdagen har beslutat om Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för Nämnden för hemslöjdsfrågor och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikBild, arkitektur, formgivning och designFrämjande av hemslöjd


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Nämnden för hemslöjdsfrågors ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet.

Målet för Nämnden för hemslöjdsfrågor är att öka intresset för, kun­skapen om och utövandet av hemslöjd i hela landet.

Verksamhetsgren

Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet skall redovisas under verksamhetsgrenen Främjande av hemslöjd.


Verksamhetsgren Främjande av hemslöjd

Mål

Målet är att öka barns och ungdomars intresse för och utövande av olika slöjdtekniker.

Återrapportering: Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa vilka insatser som gjorts för att uppnå målet.

Målet är att tillvarata och stärka förnyelsen och utvecklingen av hem­slöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet.

Återrapportering: Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa i vilken utsträckning utvecklande av bruksföremål där hemslöjdens materialkun­skap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet tas till vara och förnyas, uppmärksammats och prioriterats när det gäller fördelning av projektmedel, informations- och fortbildningsinsatser samt insatser för utredning och utvärdering. Resultaten skall redovisas och analyseras.

Målet är att stärka hemslöjdens forskningsanknytning och öppna för tvärvetenskapliga perspektiv.

Återrapportering: Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa insatser som har gjorts för att stärka hemslöjdens forskningsanknytning och öppna för tvärvetenskapliga perspektiv vad gäller utbildning, forskning och kunskapsutveckling om hemslöjden. Resultaten skall redovisas och analyseras.

Målet är att lyfta fram hemslöjdens betydelse för regional tillväxt och sysselsättning.

Återrapportering: Nämnden för hemslöjdsfrågor skall återrapportera vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa insat­ser.Övriga mål och återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa hur myndigheten medver­kat till främjandet av arkitektur-, form- och designområdet i enlighet med de av riksdagen beslutade målen för statens engagemang i arkitek­tur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225).

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2002 respektive år 2003 enligt metod­anvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag Nämnden för hemslöjdsfrågor disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 respektive den 1 mars 2004.

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall återrapportera former för interna­tionellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum samt deltagande i internationella konferenser och inom vilka ämnesområden det har ägt rum.

Målet är att skapa möten mellan olika kulturer i syfte att genom slöjden sprida kunskap om det mångkulturella samhället

Återrapportering: Nämnden för hemslöjdsfrågor skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.1.2Uppdrag

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003,

- den 10 mars 2003,

- den 7 maj 2003,

- den 11 augusti 2003,

- den 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:16Nämnden för hemslöjdsfrågor (ramanslag)1 782 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling

Villkor

28:16 Nämnden för hemslöjdsfrågor
Medlen under anslaget utbetalas av Verket för näringslivsutveckling i enlighet med beslut av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

28:17Främjande av hemslöjden (ramanslag)19 122 tkr
28:17 ap.1Konsulentverksamhet (ram)15 097 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
28:17 ap.2Projektmedel (ram)1 450 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling
28:17 ap.3Svenska Hemslöjdsföreningars Riksföbund (obetecknat)2 575 tkr

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling

Villkor

28:17 Främjande av hemslöjden
Medlen under anslaget utbetalas av Verket för näringslivsutveckling i enlighet med Nämnden för hemslöjds beslut.

28:17 ap.1 Konsulentverksamhet
- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

- Nämnden för hemslöjdsfrågor skall lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i varje län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen under förutsättning att respektive berörd lands­tingskommuns eller kommuns bidrag är minst lika stort som statens.

- Nämnden för hemslöjdsfrågor skall lämna bidrag till tre sameslöjds­konsulenter, en spetskonsulent och en konsulent för barn och ung­dom.

- Anslagsposten får användas för fortbildning och årlig informations­konferens samt för extra resebidrag till länshemslöjdskonsulenterna i de tre nordligaste länen och sameslöjdskonsulenterna.


28:17 ap.2 Projektmedel
- Anslagsposten får användas för bidrag till projekt inom hemslöjds­området.

28:17 ap.3 Svenska Hemslöjdsföreningars Riksföbund

- Anslaget får användas för bidrag till Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
28:16270-
28:1700
28:17 ap.100-
28:17 ap.200-
28:17 ap.300Inget2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekonto-
kredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

Låneram

28:16 Nämnden för hemslöjdsfrågor


178


1 782


600

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Nämnden för hemslöjdsfrågor kan söka kompletterande finansierings­källor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbets­avtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Nämnden för hemslöjdsfrågor skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsor­
medel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

3Undantag EA-regler

Nämnden för hemslöjdsfrågor behöver inte lämna någon delårsrapport enligt 8 kap. 1 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning och bud­getunderlag. Vidare undantas nämnden från kravet att lämna resultat­räkning, balansräkning och finansieringsanalys i årsredovisningarna för 2002 och 2003.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Verket för näringslivsutveckling betalar lokalkostnader för Nämnden för hemslöjdsfrågor. Verket för näringslivsutveckling svarar också för ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt nämnden. Kostnaderna betalas från utgifts­område 24 Näringsliv, ramanslaget 38:1 Verket för näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader.På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Joachim Waern


Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Verket för näringslivsutveckling