Regeringsbeslut III 11
2002-12-19 N2002/11465/ARM
N2002/10870/ARM
N2002/2674/ARM
N2002/12317/BS
(delvis)
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Arbetsdomstolen

Riksdagen har beslutat om Arbetsdomstolens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 14, bet. 2002/03:AU2, rskr. 2002/03:79.).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Arbetsdomstolen och nedan angivet anslag..1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikArbetsrättPrövning av arbetstvister


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Arbetsdomstolens ansvarsområde.

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor.


Återrapportering

Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål
En arbetsrätt som skapar trygghet, flexibilitet och delaktighet.

Återrapportering
Ingen.

Verksamhetsgren Prövning av arbetstvister

Mål
Mål skall avgöras på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Återrapportering
Arbetsdomstolen skall rapportera följande:
  • Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut.
  • Totala antalet balanserade mål samt antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive äldre än tolv månader, uppdelat på A- och B-mål.
  • Medianåldern för avgjorda mål, uppdelat på A- och B-mål.

Övriga mål och återrapportering1.2Uppdrag

Arbetsdomstolen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 och 2004 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003

- den 11 augusti 2003

- den 3 november 2003
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:4Arbetsdomstolen (ramanslag)19 971 tkr

Disponeras av Arbetsdomstolen2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
23:4300002.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

23:4 Arbetsdomstolen

3 000

19 971

1 500

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

3Undantag EA-regler

Arbetsdomstolen undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.


På regeringens vägnar


Hans Karlsson
Ulrika Ehrensvärd


Kopia till

Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsmarknadsutskottet
Finansdepartementet/Ba
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ARM
Näringsdepartementet/ADM
Justitiedepartementet/DOM