Regeringsbeslut Nr:93
2002-12-19 Ju2002/9061/KO
Ju2002/4649/KO (delvis)
Ju2002/5455/KO

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Konsumentverket

Riksdagen har beslutat om Konsumentverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:76).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Konsumentverket och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Regional utvecklingspolitikKommersiell serviceStöd till program och processer
Energipolitik

Konsumentpolitik InflytandeKonsumentskyddslagstiftning
Tvistlösning
Finansiella tjänster
Nyligen konkurrensutsatta marknader
HushållningHushållsekonomi
SäkerhetProduktsäkerhet och marknadskontroll
MiljöHinder
Förutsättningar
Märkning
KunskapVägledning
Information
Utbildning


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Konsumentverkets ansvarsområde.

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål
Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

Verksamhetsområde Kommersiell service

Mål
En god tillgång till kommersiell service.

Återrapportering
Redovisa utvecklingen av kommersiell service i gles- och landsbygdsområden.

Verksamhetsgren Stöd till program och processer

Mål
Att utveckla det lokala och regionala arbetet för god tillgång till kommersiell service.

Återrapportering
Redovisa genomförda insatser för att lokala och regionala erfarenheter av arbetet med de lokala utvecklingsprogrammen för kommersiell service sprids.

Politikområde Energipolitik

Mål
Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle.

Politikområde Konsumentpolitik

Mål
Konsumenternas ställning och inflytande på marknaden skall stärkas.

Hushållen skall ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt.

Konsumenternas hälsa och säkerhet skall skyddas.

Sådana konsumtions- och produktionsmönster skall utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Konsumenterna skall ha tillgång till god vägledning, information och utbildning.


Verksamhetsområde Inflytande

Mål
Konsumenternas ställning och inflytande på marknaden skall förbättras.

Verksamhetsgren Konsumentskyddslagstiftning

Mål
Att stärka konsumenternas rättsliga skydd.

Återrapportering
· KO-ingripanden,

· överenskommelser,

· utgivna riktlinjer/föreskrifter,

· insatser KO vidtagit för att initiera grupptalan i Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol,

· styckkostnaden per rättsligt ärende, samt

resultaten av de rättsliga ingripandena.

Verksamhetsgren Tvistlösning

Mål
Att effektivt och på ett rättssäkert sätt lösa konsumenttvister samt genom förebyggande verksamhet minska antalet konsumenttvister, lokalt och över gränserna.

Återrapportering
· Insatser, resultat samt, om möjligt, effekter av genomförda aktiviteter.

Verksamhetsgren Finansiella tjänster

Mål
Att ge konsumenterna en starkare ställning på de finansiella marknaderna.

Återrapportering
· Insatser, resultat samt, om möjligt, effekter av genomförda aktiviteter.

Verksamhetsgren Nyligen konkurrensutsatta marknader

Mål
Att ge konsumenterna bättre förutsättningar att agera på nyligen konkurrensutsatta marknader.

Återrapportering
· Insatser, resultat samt, om möjligt, effekter av genomförda aktiviteter.

Verksamhetsområde Hushållning

Mål
Att öka hushållens möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt.

Verksamhetsgren Hushållsekonomi

Mål
Att förbättra kunskapen om hushållsekonomiska frågor och öka konsumenternas kunskap rörande priser.

Återrapportering
· Antalet genomförda matkostnadsundersökningar och kostnaden för dessa,

· övriga insatser,

· resultatet samt, om möjligt, effekterna av genomförda insatser.

Verksamhetsområde Säkerhet

Mål
Att stärka skyddet av konsumenternas hälsa och säkerhet.

Verksamhetsgren Produktsäkerhet och marknadskontroll

Mål
Att förstärka arbetet med produktsäkerhet och marknadskontroll, särskilt när det gäller barns säkerhet.

Återrapportering
· Genomförda marknadskontroller och kostnaden för dessa,

· insatser som genomförts för att förbättra analysen av skaderapporteringen ur produktsäkerhetssynpunkt,

· insatser som vidtagits på standardiseringsområdet,

· insatser som vidtagits för att förbättra konsumenternas kunskap om säkra produkter,

· vilka rättsliga åtgärder som har vidtagits,

· resultatet samt, om möjligt, effekterna av ovannämnda insatser.

Verksamhetsområde Miljö

Mål
Att utveckla sådana konsumtions- och produktionsmönster som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Verksamhetsgren Hinder

Mål
Det skall vara prisvärt och enkelt att agera på ett för miljön positivt sätt.

Återrapportering
· Pris på miljömärkta varor jämfört med icke-miljömärkta alternativ,

· närhet till källsortering, även i ett regionalt perspektiv,

· om möjligt effekterna av genomförda insatser.

Verksamhetsgren Förutsättningar

Mål
Det skall finnas många konkreta exempel på positiva miljöeffekter av ett ändrat beteende.

Återrapportering
· Antalet exempel som publicerats på webbplatsen,

· antalet exempel som publicerats i Råd och Rön,

· antalet exempel som blivit tillgängliga i butik,

· om möjligt effekterna av genomförda insatser.

Verksamhetsgren Märkning

Mål
Miljömärkningen skall få en större spridning.

Återrapportering
· Insatser som vidtagits för att främja konsumtionen av ekologiska livsmedel,

· ínköp av miljömärkta varor och tjänster uttryckt i procent av total privat konsumtion,

· om möjligt effekten av genomförda insatser.

Verksamhetsområde Kunskap

Mål
Att öka konsumenternas tillgång till god vägledning, information och utbildning.

Verksamhetsgren Vägledning

Mål
Att vidareutveckla vägledningen till konsumenterna.

Återrapportering
Resultatet samt, om möjligt, effekterna av insatserna.

Verksamhetsgren Information

Mål
Att vidareutveckla informationen till konsumenterna.

Återrapportering
Insatser, resultat samt, om möjligt, effekterna av insatserna.

Verksamhetsgren Utbildning

Mål
Att vidareutveckla utbildningen till konsumenterna.

Återrapportering
· Ungdomars kunskaper om konsumenträtt och hushållsekonomi,

· insatser för att öka konsumentkunskapen hos ungdomar i grundskole- och gymnasieålder.


Övriga mål och återrapportering

Stöd till organisationer

Konsumentverket skall stödja nationella konsumentorganisationer och andra organisationer som engagerar sig i konsumentfrågor. Under 2003 skall framförallt nationella konsumentprojekt med inriktning på miljö, etisk märkning eller särskilt utsatta grupper, bl.a. handikappade, prioriteras. Verket skall i samband med årsredovisningen för 2003 redovisa antal och kostnad för och inriktning på beviljade stöd samt vilka grupper som har nåtts och vilka resultat insatserna har haft.

Redovisa hur arbetet med sektorsansvaret för handikappolitiken har integrerats i verksamheten.1.2Organisationsstyrning

Konsumentverket skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att effektivisera och förbättra verksamheten.

Övrig återrapportering:

- lokalkostnad per anställd,

- antal utbildningsdagar per anställd,

- overheadkostnader per årsarbetskraft,

- könsfördelning,

- åldersfördelning,

- sjukfrånvaro,

- åtgärder vidtagna för att främja en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald.

Konsumentverket skall lämna en redogörelse för ovanstående redovisningspunkter i relation till föregående år och kommentera de bakomliggande orsakerna till eventuella förändringar.1.3Uppdrag

- Konsumentverket skall inkomma med utgiftsprognoser för 2003 för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag samt en avvikelseanalys. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna skall skickas till Jordbruksdepartementet (Jo/KO). Redovisning skall lämnas vid fem tillfällen, senast:

- 22 januari 2003,

- 10 mars 2003,

- 7 maj 2003,

- 11 augusti 2003,

- 3 november 2003.

- Konsumentverket skall inrätta ett vetenskapligt råd vid myndigheten. Syftet med ett vetenskapligt råd är att underlätta för verket att ta del av aktuell forskning inom sitt verksamhetsområde. Inga extra medel tillförs för dess verksamhet. Rådet skall vara inrättat senast den 31 december 2003.

- Under 2003 skall Konsumentverket i samarbete med berörda branschorganisationer och myndigheter förstärka konsumenternas information rörande boendefrågor. Avrapportering av genomförda insatser skall ske till Jordbruksdepartementet senast den 31 december 2003.

- Konsumentverket skall inkomma med en statusrapport rörande den engångsvisa satsningen om 20 miljoner kronor på kommunal konsumentvägledning som gjordes under 2002. Rapportering skall ske i årsredovisningen för 2003.

- Konsumentverket skall i samarbete med Konkurrensverket och respektive sektorsmyndighet genomföra systematiska studier av vilka konsekvenser de nyligen konkurrensutsatta marknaderna har medfört och i framtiden kan innebära för konsumenten. Under 2003 skall telemarknaden prioriteras. Uppdraget skall redovisas till Jordbruksdepartementet senast den 31 december 2003.

- Konsumentverket skall utreda förutsättningarna för att i framtiden avgiftsfinansiera servicedatabasen. Uppdraget skall redovisas till Jordbruksdepartementet och Näringsdepartementet senast den 30 juni 2003.

- Myndigheten skall redovisa hur arbetet med sektorsansvar för miljön, arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen och miljöledningssystem integreras samt föreslå eventuell förbättring av integrering. Integreringen skall bl.a. gälla aktiviteter såsom utvecklande av mål och handlingsplaner, samarbete med andra aktörer, information samt redovisning, uppföljning och revidering. Uppdraget skall redovisas till Jordbruksdepartementet och Naturvårdsverket senast den 29 augusti 2003.

- Konsumentverket skall genomföra en översyn av bestämmelserna för hemsändningsbidrag i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service. Uppdraget skall redovisas till Jordbruksdepartementet och Näringsdepartementet senast den 30 april 2003.

- Konsumentverket skall kartlägga och analysera risker samt skador som kan vara förknippade med tillhandahållandet av olika typer tjänster som omfattas av produktsäkerhetslagens (1988:1604) bestämmelser. Verket skall vidare belysa frivilliga säkerhetsåtgärder som vidtagits av näringslivet i form av exempelvis råd och rekommendationer som tagits fram av branschorganisationer. Uppdraget skall redovisas till Jordbruksdepartementet senast den 30 september 2003.

- Myndigheten skall vara en samverkanspart i arbetet med de regionala tillväxtavtalen och de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Konsumentverket skall senast den 17 februari 2004 redovisa verkets insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtprogram. Den närmare utformningen av redovisningen kommer att framgå av särskilt underlag från Näringsdepartementet.

- Konsumentverket skall kartlägga vad som omfattas av begreppet etisk märkning samt göra en analys av hur det framtida arbetet med den etiska märkningen bör bedrivas inom ramen för konsumentpolitiken. Uppdraget skall redovisas till Jordbruksdepartementet senast den 29 augusti 2003.

- Konsumentverket skall inventera och sammanställa förekomsten av konsument- och miljörelaterade indikatorer inom några relevanta sektorer. Uppdraget omfattar även förslag på områden/sektorer där indikatorer saknas eller behöver utvecklas. Uppdraget skall redovisas till Jordbruksdepartementet senast den 30 september 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:2Konsumentverket (ramanslag)107 743 tkr
40:2 ap.1Konsumentverket (ram)102 743 tkr

Disponeras av Konsumentverket
40:2 ap.2Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m. (ram)1 500 tkr

Disponeras av Konsumentverket
40:2 ap.3Servicedatabas (ram)3 500 tkr

Disponeras av Konsumentverket

Villkor

40:2 Konsumentverket
Överföring sker med 1/12 per månad.

40:2 ap.2 Bidrag till standardisering, provnings- och mättekniska FOU m.m.
Anslagsposten disponeras för uppdrag till SIS - Swedish Standards Institute, Svenska Elektriska Kommissionen eller ITS- Informationstekniska Standardiseringen för standardiseringsprojekt inom Konsumentverkets ansvarsområde.

40:2 ap.3 Servicedatabas
Medlen skall täcka de kostnader som uppkommer för driften av den tidigare beslutade servicedatabasen.

40:5Åtgärder på konsumentområdet (ramanslag)16 025 tkr
40:5 ap.1Bidrag till Sveriges Konsumentråd (ram)3 000 tkr

Disponeras av regeringen
40:5 ap.2Bidrag till Sveriges Konsumenter i Samverkan (ram)1 200 tkr

Disponeras av regeringen
40:5 ap.3Till regeringens disposition (ram)500 tkr

Disponeras av regeringen
40:5 ap.4Bidrag till Centrum för Konsumentvetenskap (ram)1 100 tkr

Disponeras av regeringen
40:5 ap.5Bidrag till organisationer för konsumentprojekt (ram)5 225 tkr

Disponeras av Konsumentverket
40:5 ap.6Material och utbildningsmedel till kommunal konsumentvägledning (ram)5 000 tkr

Disponeras av Konsumentverket

Villkor

40:5 ap.1 Bidrag till Sveriges Konsumentråd
Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 3 000 000 kronor till Sveriges Konsumentråd. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt avtal.

40:5 ap.2 Bidrag till Sveriges Konsumenter i Samverkan
Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 1 200 000 kronor till Sveriges Konsumenter i Samverkan. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt avtal.

40:5 ap.4 Bidrag till Centrum för Konsumentvetenskap
Anslagsposten består av redan tidigare beviljat bidrag till Centrum för konsumentvetenskap vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola AB (Ju2001/872/KO).

40:5 ap.5 Bidrag till organisationer för konsumentprojekt
Mål och återrapportertingskrav anges under Övriga mål och återrapporteringskrav.

40:5 ap.6 Material och utbildningsmedel till kommunal konsumentvägledning
Konsumentverket får nyttja del av anslagsposten för uppkomna förvaltningsomkostnader såsom personal etc.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
40:22 1550
40:2 ap.12 0550
40:2 ap.2300
40:2 ap.3700
40:500
40:5 ap.100
40:5 ap.200
40:5 ap.300
40:5 ap.400
40:5 ap.500
40:5 ap.6002.2Övriga villkor

Räntekontokredit 5 385
Låneram 8 0002.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Verksamhet 1

Råd och Rön-190021 00021 0000-190
Summa-190021 00021 0000-190

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Konsumentverkets verksamhet gällande tidningen Råd & Rön skall finansieras med avgifter. För verksamheten behöver full kostnadstäckning inte uppnås.

Avgifters storlek bestäms av Konsumentverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Konsumentverket.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konsumentverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar


Ann-Christin Nykvist
Jonas Söderlund


Kopia till

Finansdepartemenet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek
Jordbruksdepartementet/ADM
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Näringsdepartementet/BS
Utrikesdepartementet/EIM
Regeringskansliets revisionskontor