Regeringsbeslut Nr:37j
2002-12-19 S2001/10375/SK
S2002/1590/SK
S2002/6152/SK
S2002/6811/SK
S2002/7187/SK
S2002/9927/SK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81.).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskningsstöd
Forskningsinformation
Strategi och analys


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps ansvarsområde.

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Målet är att Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Återrapportering

FAS skall redovisa en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Forskningsstöd

Mål
FAS forskningsstöd skall fördelas till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet inom rådets ansvarsområden.

Återrapportering

FAS skall redovisa:

- hur rådet arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i den forskning som stöds,

- hur rådet säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedömts i ett internationellt perspektiv,

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden påverkat fördelningen av forskningsstödet, samt

- hur rådets och andra aktörers utvärderingar av forskning påverkat fördelningen av forskningsstödet.

Mål

FAS skall ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mång- och tvärvetenskaplig forskning och ta strategiska initiativ som möjliggör angelägen mång- och tvärvetenskap.

Återrapportering

FAS skall redovisa:

– en uppskattning av hur stor andel av forskningsstödet som tillfaller mång- och tvärvetenskaplig forskning, samt

– vilka särskilda initiativ som tagits för att främja forskning om problem som kräver en mång- och tvärvetenskaplig ansats.

Mål

FAS skall öka sina insatser för att ge unga och nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.

Återrapportering

FAS skall redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge unga och nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Av återrapporteringen skall framgå åldersfördelningen för mottagare av olika bidrag och anställningar, dels totalt och dels per huvudområde.

Mål

FAS skall aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämnare könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstödet.

Återrapportering

FAS skall redovisa vilka insatser som genomförts i förhållande till målet.

Av redovisningen skall framgå

– könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation som helhet samt per prioriteringskommitté,

– könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning, samt

– vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.

Mål

FAS skall verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen.

Återrapportering

FAS skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet.

Mål

FAS skall stimulera svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte samt öka utnyttjandet av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.

Återrapportering

FAS skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet.

Av redovisningen skall framgå

- hur rådet arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som berörts.

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för Forskning och teknikutveckling samt myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram.


Återrapportering

Verksamhetsgren Forskningsinformation

Mål

Information om forskning samt forskningsresultat skall sammanställas och kommuniceras till relevanta målgrupper i samhället.


Återrapportering

FAS skall redovisa:

– vilka insatser som genomförts för att sprida forskningsinformation till olika målgrupper och kostnaderna för dessa insatser,

– vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt och popularisering av forskning,

– hur rådets insatser samordnats med och kompletterar andra aktörers insatser, samt

– hur man utvecklat och förnyat sin informationsspridning.

Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål
FAS skall genomföra analyser och utvärderingar av hög kvalitet av forskningen inom sina ansvarsområden, vilka skall ligga till grund för rådets ställningstaganden samt för rådets funktion som rådgivande organ åt regeringen.

Återrapportering

FAS skall redovisa vilka analyser och utvärderingar som initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa, vilka åtgärder de föranlett samt planerade utvärderingar och analyser.

Mål

FAS skall genom egna initiativ och genom samverkan med andra finansiärer och utförare av forskning bidra till en god samordning av forskningsresurserna samt en ökad förmåga till förnyelse, kraftsamling och profilering inom det svenska forskningssystemet.

Återrapportering

FAS skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Vad gäller rådets samverkan med andra aktörer skall framgå i vilka former samverkan och samordning bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts, vilka särskilda initiativ rådet tagit för att utvidga och fördjupa samverkan samt en bedömning av hur arbetet bidrar till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen. FAS skall särskilt redovisa sitt samarbete med VINNOVA vad gäller finansiering av forskningen inom arbetslivsområdet.

Mål

Forskningsetiska frågor skall ges fortsatt hög uppmärksamhet och den forskning som finansieras skall uppfylla vedertagna forskningsetiska normer.

Återrapportering

FAS skall redovisa sitt arbete med forskningsetiska frågor.Övriga mål och återrapportering

1. FAS skall redovisa följande uppgifter:

- antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,

- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottog forskningsstöd även året innan, samt

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer.

Dessa uppgifter skall redovisas totalt för FAS, per huvudområde samt för andra prioriterade delområden (enligt prop 2000/01:3) och vetenskapliga ämnen (eller liknande). Återrapporteringen skall där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de tre senaste budgetåren.

2. FAS skall redovisa hur mycket av forskningsanslaget som används för att finansiera projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser.

3. För medlen till interventionsforskning om rehabilitering vid långvarig sjukskrivning gäller FAS ordinarie mål inom verksamhetsgrenen forskningsstöd, men medlen bidrar även till målet för ökad hälsa i arbetslivet under politikområde 19 Ersättning vid arbetsoförmåga. FAS skall återrapportera användningen av dessa medel.1.2Uppdrag

1. FAS skall i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Rådet skall med de nämnda myndigheterna och eventuella andra forskningsfinansiärer diskutera omfattningen av samfinansiering av projekt av gemensamt intresse.

2. FAS skall svara för samordning av forskning om äldre, handikapp, internationell migration och etniska relationer samt socialvetenskaplig alkoholforskning. FAS skall i en rapport redogöra för hur samordningsansvaret på respektive område hanteras samt om man anser att någon särskild åtgärd från regeringen behöver vidtas. Av rapporten skall framgå de totala forskningsinsatserna – uttryckt i antal beviljade projekt och beviljade medel – inom ovan nämna områden samt per forskningsfinansiär. För detta uppdrag krävs samverkan med övriga statliga och icke-statliga forskningsfinansiärer. Uppdraget skall avrapporteras i samband med årsredovisningen.

3. FAS skall bevaka forskning om elöverkänslighet. Inom ramen för detta uppdrag skall rådet vartannat år, med början år 2003, i samråd med de forskningsaktörer, myndigheter och andra som FAS finner lämpligt, dokumentera och informera om kunskapsläget.

4. FAS skall under året avsluta utvärderingarna av den forskning som under perioden 1995–2000 stötts av Socialvetenskapliga forskningsrådet och Rådet för arbetslivsforskning dels inom arbetsrätt, dels inom området internationell migration och etniska relationer, dels inom ämnet socialt arbete. I utvärderingen skall även beaktas forskning som genomförts med bidrag från andra finansiärer. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2003.

5. FAS skall, efter dialog med Statens institutionsstyrelse (SiS), utvärdera den forskning om vård av unga och vård av missbrukare som finansierats av SiS under perioden 1994-2002. Den finansierade forskningen skall analyseras vad gäller inriktning, vetenskaplig kvalitet samt praktisk relevans och skall i dessa avseenden jämföras med annan svensk och internationell forskning under aktuell period. I tillämpliga delar skall den av SiS finansierade forskningen även utvärderas med utgångspunkt i de återrapporteringskrav (jämställdhet, etik, unga forskare, tvärvetenskap, etc.) som gäller för forskningsstöd som fördelas av de statliga forskningsråden. Utvärderingen skall redovisas senast 31 mars 2004.

6. FAS och Statens folkhälsoinstitut (FHI) skall i samarbete med andra berörda aktörer, utarbeta en lägesbeskrivning av svensk folkhälsoforskning. Beskrivningen skall bl.a. innehålla en kartläggning av pågående forskning och forskarmiljöer samt en utvärdering av svensk folkhälsoforskning. Rapportering av kartläggningen skall ske senast den 30 november 2003. Utvärderingen skall rapporteras senast den 1 juli 2004.

7. FAS skall redovisa köns- och åldersfördelning för sådant forskningsstöd som mottagarna kan fördela på andra medarbetare. Uppgifterna skall samlas in genom en enkätundersökning som utförs vart tredje år med början senast år 2003. Redovisning skall ske för olika bidragstyper, dels totalt och dels per huvudområde.

8. FAS skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Prognoser och kommentarer skall vara Socialdepartementet tillhanda senast:

– den 22 januari 2003

– den 10 mars 2003

– den 7 maj 2003

– den 11 augusti 2003

– den 3 november 2003

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev

9. FAS skall senast den 1 mars 2003 avrapportera sin utvärdering av svensk ungdomsforskning.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

26:1Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning (ramanslag)21 807 tkr

Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap


26:2Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning (ramanslag)283 891 tkr

Disponeras av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Villkor

26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning
Från anslaget skall finansieras forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser.

Forskningsmedel bör så långt möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut. Andra betalningsrutiner får tillämpas främst vad gäller åtaganden som övertagits från Rådet för arbetslivsforskning.

Av anslaget bör lägst 15 mnkr utnyttjas för ämnesövergripande frågor.

Av anslaget bör lägst 7 mnkr utnyttjas för forskning om funktionshinder och handikapp.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
26:2290 000200 00080 00030 000600 000
Summa anslag 26:2290 000200 00080 00030 000

Villkor
FAS sammanlagda bemyndigande uppgår till 600 mnkr för år 2003, varav högst 290 mnkr avser år 2004, 200 mnkr år 2005, 80 mnkr år 2006 och
30 mnkr år 2007. Den del av bemyndigandet som inte förbrukas för år 2007 får nyttjas under 2008.

2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
26:13300-
26:24 2600-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram 2

9:26:1

2 180

21 807

4 000

9:26:2

283 891

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksam­heten

FAS skall svara för sådana ekonomiska åtaganden som gjorts av Rådet för arbetslivsforskning (avser de ärenden som Organisationskommittén fört till FAS) respektive av Socialvetenskapliga forskningsrådet före
den 1 januari 2001 och som inte betalts före denna tidpunkt.


På regeringens vägnar


Thomas Östros
Per-Erik Yngwe


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - EK/RED
Regeringskansliets revisionskontor
Socialutskottet
Utbildningsutskottet
Kulturutskottet
Justitiedepartementet
Barnombudsmannen
Handikappombudsmannen
Institutet för psykosocial medicin
Läkemedelsverket
Riksförsäkringsverket
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens folkhälsoinstitut
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Statens institutionsstyrelse
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
Arbetslivsinstitutet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket