Regeringsbeslut
2003-01-16 N2002/10142/ESB
N2002/12146/ESB
N2002/12301/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Elsäkerhetsverket, m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2002/03:74)

Riksdagen har beslutat om Elsäkerhetsverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:74).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikRegler, tillstånd och tillsynElsäkerhet
TotalförsvarDet civila försvaretinom samverkansområdet Teknisk infrastruktur
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarinom samverkansområdet Teknisk infrastruktur


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Elsäkerhetsverket, m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2002/03:74)s ansvarsområde.

Politikområde Näringspolitik

Mål

I budgetpropositionen (prop. 2002/03:1) under utgiftsområde 24 anges mål för politikområde Näringspolitik som rör Elsäkerhetsverkets verk­samhet. Detta är

  • att främja en hållbar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning ge­nom fler och växande företag[1].[1] Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Revisorsnämnden, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Konkurensverket och Rymdstyrelsen.


Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål
Målet är att säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

Verksamhetsgren Elsäkerhet

Mål
Elsäkerhetsverkets mål inom verksamhetsgren Elsäkerhet är
  • att förebygga av elektricitet orsakad skada på person och egendom samt störningar på radiokommunikation och näringsverksamhet inom området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
  • att svara för statliga insatser för att bygga upp, upprätthålla och ut­veckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk materiel samt medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.

Återrapportering
Elsäkerhetsverket skall lämna en sammanfattande redovisning av till­ståndet och utvecklingen inom elsäkerhetsområdet. Redovisningen skall innehålla en bedömning av effekterna av de statliga insatserna inom om­rådet.

I anslutning till insatserna skall verket följa den internationella utveck­lingen samt främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. I myndighetens arbete med EU-frågor ingår även avtal med tredje land som EU ingått, t.ex. s.k. MRA-avtal.

I verksamheten ingår informationsinsatser och upplysningsarbete i elsä­kerhetsfrågor både till en bredare allmänhet och till fackmän. Elsäkerhets­verket skall hålla en hög servicenivå och därvid utnyttja den nya informa­tionstekniken för att öka tillgängligheten om myndighetens verksamhet. En redovisning av de åtgärder som Elsäkerhetsverket vidtagit inom IT-området som syftar till att öka tillgängligheten till verksamheten skall lämnas i årsredovisningen.

Föreskriftsarbete

Målet för föreskriftsarbetet är att utarbeta föreskrifter som är nödvän­diga för att elsäkerheten och en tillfredsställande EMC-miljö skall upp­rätthållas utan att utgöra hinder för den tekniska utvecklingen eller för handeln med andra länder.

Återrapportering

Elsäkerhetsverket skall redovisa insatser och kostnader rörande imple­mentering av EU:s regelverk och övriga föreskriftsprojekt. Resultatre­dovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer och produktivitet.

Standardiseringsarbete

Målet för standardiseringsarbetet är att bidra till utformningen av sådana standarder som är nödvändiga för att elsäkerheten och en tillfredsstäl­lande EMC-miljö skall upprätthållas utan att utgöra hinder för den tek­niska utvecklingen eller för handeln med andra länder.

Återrapportering

Redovisningen skall innefatta Elsäkerhetsverkets insatser och kostnader rörande bevakning och deltagande i sådana standardiseringsgrupper vars arbete är av stor betydelse för elsäkerhetsnivån och för en god elektro­magnetisk kompatibilitet. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer, produktivitet och styckkostnader.

Tillsyn av elanläggningar

Målet för tillsynen på elanläggningsområdet är att föreskrifter om utfö­rande, handhavande och skötsel följs samt att erfarenheter från tillsyns­arbetet återförs till föreskrifts- och standardiseringsarbetet.

Återrapportering

Elsäkerhetsverket skall redovisa insatser, resultat och kostnader för fält­tillsynen samt andra ärenden med anknytning till verkets föreskrifter. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer, produktivitet och styckkostnader.

Tillsyn av elmateriel

Målet för tillsynen på elmaterielområdet är att föreskrifter om kontroll­ordning samt om utförande, handhavande och skötsel av elmateriel följs, samt att erfarenheter från tillsynsarbetet återförs till föreskrifts- och standardiseringsarbetet. Marknadskontrollen skall bidra till att säker­ställa att tillverkare och importörer marknadsför säker elmateriel samt, i de fall ej säker elmateriel kommer ut på marknaden, åtgärder vidtas för att begränsa riskerna.

Återrapportering

Redovisningen skall innefatta verkets insatser, resultat och kostnader vad beträffar marknadskontrollen. Resultatredovisningen i årsredovisningen skall utgå från nyckeltal för prestationer, produktivitet och styckkostna­der.

Politikområde Totalförsvar

Mål
Politikområde Totalförsvar skall bidra till att bevara vårt lands fred och självstän­dighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Inter­nationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemen­samma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall kunna användas för följande huvudändamål:

- försvara Sverige mot väpnat angrepp,
- hävda vår territoriella integritet,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål
Målet är att

- värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens för­måga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur

Mål
Verksamheten syftar till att åstadkomma en sådan robusthet och flexibilitet hos den tekniska infrastrukturen att samhällets väsentligaste behov vid ett väpnat angrepp kan tillgodoses.

Mål för Elsäkerhetsverket inom området Teknisk infrastruktur är att

- säkerställa att verksamheten inom elförsörjningen be­drivs så att under höjd beredskap och krig tillsyn utövas över repara­tioner och provisoriska åtgärder som framtvingas i elnät och nätan­läggningar.


Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål
Målet är att

- minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och
- minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål
Målet är att

- minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa, skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur

Mål
Verksamheten syftar till att åstadkomma en sådan robusthet och flexibilitet hos den tekniska infrastrukturen att samhällets väsentligaste behov kan tillgodoses vid allvarliga avsiktliga eller oavsiktliga störningar i fred såsom sabotage, terrorhandlingar eller allvarliga olyckor.

Mål för Elsäkerhetsverket inom området Teknisk infrastruktur är att

- säkerställa att verksamheten inom elförsörjningen be­drivs så att under svåra påfrestningar på samhället i fred tillsyn utövas över repara­tioner och provisoriska åtgärder som framtvingas i elnät och nätan­läggningar.


Återrapportering
Elsäkerhetsverket skall redovisa en bedömning av förmågan såvitt avser verkets ansvarsområde i enlighet med förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. Elsäkerhetsverket skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT samt ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.

Övriga mål och återrapportering

Elsäkerhetsverket skall redovisa utfall i förhållande till beräknade bud­getar för 2003 års avgiftsbelagda verksamhet, samt kommentera och för­klara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall.

Elsäkerhetsverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 -2006 för samtliga anslag/anslagsposter, inkl. äldre anslag, som myndigheten disponerar. Redo­visningen skall ske senast den
- 22 januari 2003
- 10 mars 2003
- 7 maj 2003
- 11 augusti 2003
- 3 november 2003

Elsäkerhetsverkets verksamhet skall redovisas enligt följande indelning
Verksamhetsgren Elsäkerhet
- föreskriftsarbete
- standardiseringsarbete
- tillsyn av elanläggningar
- tillsyn av elmateriel
Verksamhetsgren Teknisk infrastruktur.

Elsäkerhetsverket skall göra en inventering av om och, om så är fallet, i vilken omfattning myndighetens verksamhet rör barn och där så behövs redo­visa åtgärder för att utveckla och förbättra barnperspektivet i verksam­heten.1.2Uppdrag

Elsäkerhetsverket skall i årsredovisningen redovisa intäkterna från elsäkerhetsavgifter och om det finns anledning till det föreslå förändringar i avgiftsnivån.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:11Elsäkerhetsverket (ramanslag)40 211 tkr

Disponeras av Elsäkerhetsverket2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
38:11603002.2Övriga villkor

Elsäkerhetsverket har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Kreditutrymmets storlek är 3 000 000 kr. Till kontot överförs varje månad en tolftedel av 40 211 000 kr.

Elsäkerhetsverket disponerar under budgetåret 2003 en låneram på 3 500 000 kr i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Avgiftsbelagd verksamhet


Elsäkerhetsavgift m.m.25520034 400034 40034 400
Behörighetsavgift2552002 25002 2502 250
Nätövervakningsavgift25520019 500019 50019 500
Elberedskapsavgift255200250 0000250 000250 000
Ersättning för provade produkter2552006000600600
Summa
00306 7500306 750306 750

Avgiftsbelagd verksamhet
Elsäkerhetsavgift m.m.
Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras med en elsäkerhetsavgift. Av­giftens storlek bestäms i förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet. Intäkterna från avgifterna tillförs inkomst­titel.

Avgiftsinkomster från elsäkerhetsavgifter, nätövervakningsavgifter, elbe­redskapsavgifter, behörighetsavgifter, avgifter i samband med provning av produkter och viten skall redovisas mot inkomsttitel 2552: Övriga offentligrättsliga avgifter.


Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Publikationsförsäljning

Publikationsförsäljning01 4002 0001 0001 0002 400
Summa01 4002 0001 0001 0002 400

Publikationsförsäljning
Publikationsförsäljning
Ersättning får tas ut med stöd av 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket nämnda bestäm­melse. Avgiftsinkomsterna beräknas till 2 000 000 kr och får disponeras av Elsäkerhetsverket.

På regeringens vägnar


Leif Pagrotsky
Torgny Edvardsson


Kopia till

Försvarsdepartementet/Civ
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Riksdagen, näringsutskottet